Optreden van leger in Ethiopië wordt harder Honderd man overbodig bij De Tijd nieuwe stijl Communisme in "-a*"**** m vogaviuchc in Indonesië blijft taboe Nauwelijks beperkingen in anti-raketten verdediging Gebouwen radiostations bezet Leden Baader-Meinhof- groep veroordeeld PAGINA 9 Zuidkoreaanse MOSKOU President Nixon en partijleider Leonid Brezjnew heb ben gisteren bekend gemaakt op een manier die te kennen gaf dat er overeenstemming was bereikt dat tijdens hun overleg reeds is gespro ken over "de kwestie van aanvul lende maatregelen om beperkingen op te leggen", aan de anti-raketten raketten systemen van beide landen. Aangezien er maar weinig bewe gingsruimte was over deze kwestie, schijnt het waarschijnlijk te zijn dat in de nieuwe overeenkomst de ver dedigingssystemen op hun huidige ni veau zullen worden vastgelegd. Na een overleg van vier uur en 10 minu ten, dat werd beschreven als "zeer direct" hebben de beide leiders ver klaard dat het probleem "onderwerp van discussie" was geweest. In de gezamenlijke verklaring werd verder gezegd: "Over de kwestie van de beperking van kernproeven heeft eveneens een uitwisseling van ge dachten plaats gehad. Het overleg over deze kwestie zal worden voort gezet." Aangezien niets werd gezegd over eventuele voortzetting ven 't overleg over de anti-raketten verdedigings systemen schijnt de aanduiding te bestaan dat het gesprek over deze kwestie ten einde is gekomen. Volgens de overeenkomst van 1972 mogen beide landen slechts twee ba ses hebben van anti-raketten syste men één voor de verdediging van de hoofdstad en een andere basis. Het is evenwel bekend dat geen van beide landen totaal gebruik hebben gemaakt van de toegestane limieten van deze overeenkomst. De Sowjet Unie en de Verenigde Staten hebben beide slechts één basis voor anti-ra ketten raketten. De grote leiders brengen tuss Podgorny, Kosygin en Gromy'i Tussen twee onderhandelings-ses- sies zetten Nixon en Brezjnew hun handtekeningen onder drie samen werkingsakkoorden betreffende ener gie, huisvesting en de ontwikkeling van een kunsthart. Na een korte met champagne opgeluisterde plechtig heid, waarbij in opgewekte sfeer we de onderhandelingen door een derzijds grapjes werden uitgewisseld keerden Niixon en Brezjnew terug, naar de onderhandelingstafel. Om meer tijd vrij te maken voor besprekingen is Nixons reispro gramma voor vandaag veranderd. Hij gaat niet naar de "sterrenstad" waar uit: v.l.n.r. Nixon, president Amerikaanse en Russische ruimte vaarders werken aan de voorberei ding van een gemeenschappelijke ruimteviuchiu. Brezjnew en Nixon, hebben afgesproken er een "werk dag" van te maken. In het weekend zal het overleg worden voortgezet in Oreanda, aan de Zwarte Zee. patrouilleboot tot zinken gebracht SEOEL Noordkoreaanse kanon neerboten hebben gisteren een pa trouilleboot van de Zuidkoreaan se politie tot zinken gebracht. zo heeft het ministerie van defensie in Seoel meegedeeld. Het gebeurde volgens Seoel ten zui den van de demarcatielijn. Na het incident hebben beide landen Jacht vliegtuigen naar de plaats gestuurd. Zij naderden elkaar echter niet dichter dan drie kilometer. De Zuid koreaanse vliegtuigen konden wegens laaghangende bewolking en nevel de kanonneerboten niet vinden. Zuid-Korea heeft een protest inge diend tegen wat genoemd wordt „een ernstige militaire provocatie". Nixon en Brezjnew tekenen drie akkoorden 'Ehrlichman B stemde in met inbraak ïn4 WASHINGTON, AP De open- aanklager in het proces betref- de inbraak in het bureau van psychiater van Daniël Ellsberg, eiqde man die de Pentagon documenten veropenbaar heeft gemaakt, heeft bij va^de opening van het proces gisteren •ieagesteld dat de voormalige adviseur id-jvan president Nixon, John Ehrlich- oeJman, zijn goedkeuring heeft gehecht raJaan deae inbraak door leden van de zogenaamde ..loodgietersgroep" van het Witte Huis. I De aanklager. William Merrill, zei (gisteren in de rechtszaal dat Ehr lichman zijn toestemming had gege ven voordat de inbraak plaatsvond. [De verdediger van Ehrlichman, Hen- ry Jones, ontkende dat dit het geval was geweest. Merill zei in zijn openingstoespraak dat Ehrlichman in 'n telefoongesprek imet ondergeschikten in het Witte Huls gezegd zou hebben: „Goed dan. Ilaat mij weten als zij iets vinden". Volgens Merill vond dit telefoonge sprek plaats op 31 augustus 1971. De inbraak in het bureau van de psychiater dr. Lewis Fielding in Lo6 Angeles vond plaats vier dagen la ter. iSamen met John Ehrlichman staan* terecht Gordon Liddy, Bernard Bar ker en Eugenic Martinez. Liddy, Barker en Martinez zijn reeds schuldig bevonden en veroor deeld wegens hun aandeel in de in braak in het Watergate-gebouw. _WEER ZWARE iGEVECHTEN ÉN VIETNAM d leni SAIGON (AP) Noord Vietnamese jantroepen hebben het Zuidvietnamese 1 leger bij een gevecht om de herove- Jajrtog van een gebied langs de Sai- ■enjgon rivier ten noorden van de hoofd- Istad, zware verliezen toegebracht. tlcjVolgens militaire bronnen zijn er Ze nker 20 militairen van het regerings- leger om het leven gekomen en zo'n 'Oti honderd anderen gewond geraakt. enjtoen de tegenstander een aanval be- Jgon met raketten en mortieren. dos. Het militaire opperbevel daarente- ndjgen maakte melding van slechts ne- teigen doden aan eigen zijde en 14 aan ani Noord Vietnamese zijde. De gevechten ten noorden van de .hoofdstad hebben sinds 17 met dui- zenden slachtoffers geëist. Op die da tum maakten de Noordvietmamezen tzich meester van het dorp An Dien en drie legerposten ten westen van .JBen Cat. ✓'ei Begin deae maand heroverde het re- lenjgeringsleger An Dien, maar om de drie verloren posten wordt nog steeds 1 hevig gevochten. MOSKOU (AP) De dissiden te Russische natuurkundige An drei Sacharow is omstreeks middernacht in hongerstaking gegaan uit protest tegen de „on derdrukking" van de politieke gevangenen in zijn land en om kracht bij te zetten aan zijn oproep tot president Nixon en partijleider Breznjew om tijdens hun topoverleg ook humanitaire vraagstukken aan de orde te stellen. Sacharow, een belangrijke fi guur in de Sowjet-beweging voor burgerrechten, heeft aan de vooravond van het topoverleg een brief gericht aan Nixon en Breznjew waarin hij hen aan spoort toe te werken naar ak koorden voor onbelemmerde emigratie en vrijheid voor poli tieke gevangenen. In zijn Moskouse appartement vertelde de rijzige natuurkun dige aan westerse Journalisten dat hij voorts de onmiddellijke invrijheidstelling eist van Vladi mir Boekowsky, een 31-Jarige landgenoot die bezig is aan het derde van zijn 12 Jaren durende gevangenisstraf wegens „anti- Sowjet aktiviteiten". „De naam Boekowsky is het symbool geworden van de op offeringsgezinde strijd voor de mensenrechten en de menselijk heid in ons land", aldus Sacha- In zijn appartement was ook de moeder van Boekowsky aanwe zig, die vertelde dat zij Nixon in een open brief om diens in terventie ten behoeve van haar zoon heeft verzocht. „Doe een beroep op de leiders van de Sowjet-Unie, op Leonid Breznjew in persoon. Help mijn zoon uit de gevangenis halen en hij zal voorgoed naar een an der land vertrekken: naar Ne derland, of Zwitserland, van waar hij uitnodigingen heeft ontvangen om te komen stude ren", zo zegt mevrouw Boekows ky in haar smeekschrift. ADDIS ABEBA Ethiopische legereenheden hebben gisteren gebouwen van de staatsradio en van particuliere radiostations bezet. In de hoofdstad Addis Abeba gaan geruchten over een beweging van de strijdkrachten die de huidige regering omver zou willen werpen en een nieuw be wind zou willen installeren. De militairen dwongen de nieuws lezers hun versie voor te lezen van een geschil over het lot van 25 ex- ministers, officieren en hoge ambte naren, die op het ogenblik door het leger in arrest worden gehouden. Het geschil ontstond toen acht parle mentsleden naar de kazerne van de vierde legerdivisie gingen, afge lopen woensdag, en de vrijlating van de 25 arrestanten eisten. In het par lement leidde hun optreden tot een heftge woordenwisseling en de acht werden beschadigd van het omlaag halen van de eer van de volksverte genwoordiging. In de verklaring die het leger gis teravond liet uitzenden werd meege deeld dat de militairen bestraffing van de acht parlementsleden hadden geëist, maar dat htm eis was afge wezen. Leger, politie, en militie willen duidelijk maken dat „wij bereid zijn de nodige maatregelen te nemen te gen de gearresteerde ministers", al dus hun bekendmaking. In de uitzending betuigde het le ger zyn solidariteit met keizer Haile Selassie en mot het Ethiopische volk, maar er werd 'h de verklaring niet gerept over de rege ring -M akonnen die begin dit jaar na een legerrebel- lie werd geïnstalleerd. De leden van de in februari afgetreden vorige re gering werden in april door het leger gearresteerd onder meer op verden king van corruptie. Begin deze maand werd in een speciale com missie ingesteld die de activiteiten van de ex-ministers zal onderzoeken. De afgelopen twee weken is het onrustig geweest in Ethiopië. Bij botsingen tussen mensen van de luchtmacht en parachutisten kwa^ men zeker twee mensen om het le ven. In de roerige provincie Eritrea verloren negen mensen het leven bij guerrilla-aanslagen. Gisteravond na men troepen ook stellingen in bij liet teleoommunicatiegebouw, en ook elders in de hoofdstad zijn troepen bewegingen geconstateerd. Sinds de rebellie van dit voorjaar neemt het leger een belangrijke machtspositie in Ethiopië in en vol gen de militairen nauwlettend de ver richtingen van de politici. De revolte van het leger kwam voort uit onte vredenheid over laksheid van de re gering ten aanzien van de hongers nood, en over de sterke prijsstijgin gen. De muiterij bij het leger werd gevolgd door talloze stakingen in de steden. De bestuurders werd cor ruptie en onbekwaamheid verwe ten. De crisis scheen weg te eb ben toen een loonsverhoging van 40 procent voor het leger was afgekon digd en de oude regering, die al tien jaar aan het bewind was. door een andere regering werd vervangen. De nieuwe regering maakt echter ook niet veel haast met de beloofde sociale, economische en politieke her vormingen en er zijn de laatste tijd herhaaldelijk tekenen van ongeduld bij de strijdkrachten. Herplaatsing journalisten moeilijk BERLIJN Een rechtbank in West-Berlijn heeft gisteren zes per sonen die als leden van de Baader- Meinhof-bende worden beschouwd, veroordeeld tot gevangenisstraffen van zeven tot dertien Jaar. Hun was onder meer bankovervallen,verboden wapenbezit en bezit van vervalste identiteitspapieren ten laste gelegd. Het voornaamste punt in de ten lastelegging waren drie bankoverval len die op 29 september 1970 in West-Berlijn gelijktijdig werden uit gevoerd en waarbij de totale buit 217.000 mark bedroeg. De vroegere studente in de medi cijnen Ingrld Schubert (29) kreeg dertien Jaar. De 31-jarige Juriste Mo- nika Berberich kreeg twaalf Jaar en de 26-Jarlge vroegere studente Brigit te Asdonk tien Jaar. De 35-Jarige slo tenmaker Hans-Jürgen Baecker werd veroordeeld tot negen Jaar, de 23-ja rige Irene Goergens tot zeven jaar en de 38-Jarige technicus Eric Grus- dat tot tien Jaar. Aan het begin van de zitting ver lieten zes van de twaalf advocaten onder protest de zaal nadat de be klaagden Baecker en Grusdat buiten gesloten waren omdat zij de orde hadden verstoord. De vier vrouwen waren niet verschenen om hun vonnis aan te horen. De vonnissen, die nog geen rechts kracht hebben, werden na 133 proces- dagen geveld. Het proces begon in no vember. AMSTERDAM Met het omzet ten van het dagblad „De Tijd" in een weekblad zullen in totaal ongeveer 100 personeelsleden herplaatst moe ten worden. Het ligt in de bedoeling dat dit indien enigszins mogelijk gebeurt binnen het VNU-concern. Aldus heeft de raad van bestuur van de Verenigde Nederlandse Uit geversbedrijven (VNU) gistermiddag meegedeeld. Volgens dr. E. Bloembergen, voor zitter van de raad van bestuur, zal het overplaatsen van technisch en administratief personeel niet zoveel problemen opleveren als van de Jour nalisten. Bij het dagblad werken on geveer 55 Journalisten. Bij het week blad zullen er maar 12 nodig zijn. De heer Bloembergen opperde de mogelijkheid van bijscholing voor de niet-gekozenen. „Wij kunnen naast dit weekblad geen nieuwe uitgaven voorzien, waar zij weer als Journa list werkzaam zouden kunnen Zijn. waar communicatieve eigenschappen zeer vereist zijn", aldus de heer Bloembergen. Het weekblad „De Tijd" zal het uiterlijk krijgen van de weekeinde- bijlage „Tijdspiegel" van het huidige dagblad. Tot uitgever-directeur is benoemd de heer N. G. Schrama, sinds 1972 marketing-manager van het dagblad en voordien algemeen redactie-chef van „De Tijd". De heer A. Kuiper, chef-redacteur buitenland, is uitge nodigd hoofdredacteur van het week blad te worden. Hij heeft deze be noeming aanvaard onder voorbehoud van de instemming van deze nog te vormen weekblad-redactie. De waarnemend voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Journa listen, Max de Bok, noemde gister avond het verdwijnen van het dag blad een enorme slag voor degenen die het blad met zijn rijke traditie in goede en kwade tijden trouw zijn gebleven. „Dat geldt voor de lezers, dat geldt ook en vooral voor de leden van de redactie. Het is deze redactie geweest die gedurende vele jaren met een bewonderenswaardige inzet en solidariteit gevochten heeft om „De Tijd" op de been te houden. Dat dit niet gelukt is, maakt het respect voor deze redactie niet minder", aldus De Bok. „Het verdwijnen van „De Tijd" onderstreept, volgens de voorzitter van de NJV, nog eens duidelijk de noodzakelijkheid van medewerking van de overheid om structureel in te grijpen in de processen die de vrij heid van informatie in ons land aan- tastén. Snelheid is daarbij geboden DJAKARTA (AP)1 Indonesië zal 1 het oommunisme in eigen land blij- 1 ven verbieden, maar hoopt intussen wel meer economische steun en in vesteringen te krijgen van de socia listische landen, zo heeft de Indone sische minister van Buitenlandse Zaken Adam Malik gisteren gezegd. Indonesië is van plan meer toe nadering te zoeken tot het socialis tische blok om op deze manier de vermindering van de hulp van de westerse landen en Japan op te van gen. Malik zal binnenkort een reis langs verscheidene communistische landen beginnen op zoek naar economische hulp en Investeringen. Aan de Rus sische leiders zal hij vragen ver der te gaan met het werk aan een half afgebouwde Russische kernreac tor in Serpong op West-Java. De uitrusting en onderdelen die de Sowjet-Unie voor de bouw gebruikte, zijn inmiddels onbruikbaar geworden. In 1965 legden de Sowjeta de bouw stil na een mislukte com munistische staatsgreep. Sinds die tijd zijn communistische aktiviteiten in Indonesië verboden geweest. Op het ogenblik beschikt Indone sië over een Russische en twee Amerikaanse reactoren. Malik bevestigde dat zijn bezoek aan de Sowjet-Unie tot december is uitgesteld, volgens welingelichte bronnen zou het bezoek zijn uitge steld omdat de Russische leiders Ma- lik niet wilden ontvangen nadat hij eerst in Joegoslavië en Polen was geweest. Volgens deze bronnen zal de Sowjet-Unie ook niet in staat zijn om Indonesië kredieten te verschaf fen in het vierde Jaar van het eco nomische vijf-Jarenplan. Malik heeft gezegd met Polen tij dens zijn bezoek aan Warschau, be gin Juli, een handelsovereenkomst te zullen sluiten. De minister die aan het hoofd staat van een economische missie, is zijn bezoek aan Oost-Euro pa vandaag begonnen in Belgrado. Hij zei te hopen met Joegoslavië. Roemenië, Noord-Korea en Mongolië ook handelsverdragen te kunnen sluiten. Deze week hebben president Nixon en partijleider Brezjnew elkaar voor de derde maal op een topconferentie ontmoet en algemeen luidde het ooi - deel, dat het om de moeilijkste ging. De moeilijkste, omdat de bij voorbaat verwachte resultaten geringer waren dan voomheen. De Verenigde Staten noch de Sowjet-Unie. aldus schreef de "Frankfurter Allgemeine Zeitung" dezer dagen, kan ervan afzien hun veiligheidsmaatregelen op het hoog ste niveau te handhaven. Vandaa- dat het Moskouse overleg geen twee de "SALT"-akkoord kan opleveren waarover al geruime tijd in een sfeer van verwachting was gesproken, al zullen er dan wel aanwijzingen voor die wederzijdse delegaties gegeven zijn. Het uitblijven van zo'n afspraak houdt duidelijk verbond met de kri tische houding van het Amerikaanse Congres, een standpunt dat min of meer overeenkomt met de waar schuwing, die de Russische rebei Sölzjenitstn vóór Nixons vertrek naar Brussel en Moskou voor de Ameri kaanse televisie liet horen, namelijk "dat nog nooit een Amerikaanse pre- sident zó verzwakt naar het Kremlin is gereisd". Moskou denkt er niet aan. aldus Solzjenitsin. ten aanzien van wapencontrole ook maar enige con cessie te doen, omdat het de kunst verstaat de zwakte van de andere partij udt te buiten. En het Ameri kaanse weekblad "Time" stelde vast, dat vele Amerikanen (en Nixon ls één van hen) nog altijd geloven, dat president Roosevelt, verzwakt door een ongeneeslijke ziekte, destijds in Jaita de Verenigde Staten "uitver kocht" door aan de Sowjet-Unie de hegemenie over Oost-Europa toe te staan. Zij zijn bevreesd, aldus "Time", "dat president Nixon, ondermijnd door een misschien fatale politieke ziekte (Watergate), nu hetzelfde zou kunnen doen." Deze vergelijking klopt echter niet met de feiten. Want in het Congres Is président Nixon inzake de vraag of hij al of niet in staat van beschuldiging zal worden gesteld ln sterke mate af hankelijk van de vooral uit het zui den afkomstige conservatieven. En juist die staan uitermate sceptisch tegenover de bedoelingen van het Kremlin en zullen de overeenkomsten met Moskou aan een diepgaand on derzoek onderwerpen. Om die reden is het dus nauwelijks een vraag of Nixon al of niet een man ls. die ge makkelijk toegeeft: hij weet maar al te goed, dat hij geen enkele afspraak met de Russen kan maken, die ach teraf niet door het Congres ln Wasn- ingtan zal worden goedgekeurd. Er zijn trouwens nog andere punten van belang, die in het voordeel van Nixon zijn. De Sowjet-Unie heeft immers sterke behoefte aan technische ap paratuur en dito kennis van zaken van de Amerikanen. Niet omgekeerd, al kan Amerika wel degelijk Sowjet- russisch aardgas gebruiken. Verder profiteert de Sowjet-Unie ln hoge 'mate van de toeneming van de han del met Amerika, die van 200 miljoen dollar in 1971 gestegen is tot ander half miljard dollar in 1973. In ruil voor machinerieën van allerlei aard, inclusief computers, levert Sowjet- Rusland platina, diamanten, chroom- erts én wodka aan de Verenigde Sta ten. Nog een andere factor speelt een rol in de verhouding tussen de twee su per-groten: de samenwerking in het NAVO-bondgenootschap is beter dan zij geweest is en van een verzwak king van de Amerikaanse positie bij de MBFR-onderhandelingen in We nen (wederzijdse evenwichtige wa penvermindering) is geen sprake, al meende het Nederlandse kabinet een wat trieste bijdrage in die richting te moeten leveren. Aan Amerikaanse zijde heeft men begrepen, dat Euro pa niet gediend is van onderhandse afspraken tussen de twee top-mo- gendheden. Anderzijds mag ook wor den aangenomen, dat de nieuwe lei ding ln Frankrijk meer Atlantisch- gezln is dan haar voorgangster, ter wijl voorts de ervaringen van West- Duitsland met Oosteuropese contac ten ertoe geleid hebben, dat de „Oost-politiek" op een laag pitje is gezet. Dit alles: krachtiger eenheid in het Westen, Amerika's diploma tieke successen in het Midden-Oos ten waar om. Egypte uit de Sowjet- russische omarming gevlucht ls naar het kamp der Verenigde Staten, en verder de technische en handelsaf- hankelljkheid van de Sowjet-Unie hebben president Nixons positie veel sterker gemaakt dan sommigen ln Amerika hadden gedacht. Het mag dan waar zijn, dat om het voor zichtig te zeggen Nixon door de Watergate-affaire niet ln zijn beste vorm steekt, daar staat tegenover dat ook Brezjnew niet aan kritiek ontkomen schijnt te zijn. De tekort komingen van ondergeschikten ln het Midden-Qbsten en 's lands be hoefte aan technische steun uit het Westen hebben ook zijn positie niet versterkt. Ai deze factoren hebben, naar het zich op het ogenblik laat aanzien, geresulteerd in een beper king der besprekingen tot het vlak van technische en economische sa menwerking. Er is dus duidelijk sprake van remmende invloeden bij het tot stand komen van nauwere contacten. De vraag is trouwens in hoeverre de Sowjet-Unie van werke- ÜJk-nauwere bindingen gediend is. Het begrip „leven en laten leven" schijnt de Kremlin-leiders nog altijd niet helder voor ogen te staan. Zij zijn voortdurend uit op militair over wicht en op spectaculaire hulp van de „kapitalistische vijand". Maar komt ruil van denkbeelden in de vorm van vrijere informatie en aan zienlijke uitbreiding van de persoon lijke contacten tussen vrije burgers uit het Westen en onderdanen van hun eigen systeem aan de orde, dan valt er met het Kremlin onder geen beding te praten. De Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken heeft dat op gevoelige wijze moeten ondervinden. Zelfs ruimere distribu tie van Westelijke kranten in het oosten van Europa wordt ginds als .het binnendringen van de burgerlij ke Ideologie" opgevat en als „het in grijpen ln de binnenlandse aangele genheden van de communistische wereld". Van wezenlijke toenadering op menselijk niveau is derhalve geen sprake, alle reisjes van Amerikanen en Westeuropeanen achter het „ijze ren gordijn" ten spijt. RL en begrip of meer begrip bij ver scheidene politieke partijen voor da gevaren die de communicatie be dreigen. De NVJ zal de directie van de VNU houden aan haar plicht de bittere sociale gevolgen van deze opheffing zo optimaal mogelijk op te vangen", aldus de voorzitter. Oud vice-premier vermoord BEIROET In de hoofdstad van Li banon is gisteravond de voonmalige vice-premier van Noord-Jemen, Mo hammed Achmed El Nouman, ver moord. Nouman werd doodgescho ten toen hij met zijn vrouw en doch ter in een auto zat, waarvan de chauffeur ernstig gewond raakte. Noumans auto stopte voor een rood verkeerslicht. Uit een andere auto werd door twee mannen het vuur ge opend op de auto van Nouman. Nouman was vice-premier en mi nister van Buitenlandse Zaken in het kabinet van premier Hassan Mekki, dat door een militaire staatsgreep op 13 Jumi omvergewor pen werd. Moskou vreest herstel van betrekkingen met Israël TEL AVIV Een herstel van de diplomatieke betrekkingen tussen Rusland en Israël wordt opgehouden door de Russische vrees dat een Is raëlische ambassade in Moskou zou gaan fungeren als een centrum voor joden die willen emigreren. Dit schrijft de gezaghebbende Russische journalist Viktor Louis in het Is raëlische avondblad Jedioth Ahranot. Hij zegt ervan overtuigd te zijn dat Moskou meer bezorgd is over een mogelijke band tussen een Israëli sche ambassade en Russische Joden dan over de betrekkingen met de Ara bische wereld. Luis die doorgaans zeer goed ge ïnformeerd is over Russische zaken, noemt nog ankele andere redenen op voor de Russische vrees. Zo wijst hij op het probleem van de ver standshuwelijken van niet-Joodse Rus sen met Joodse vrouwen teneinde uit reisvisa te verkrijgen. De Russische leiders zijn e-^enzeer bezorgd over de mogelijke activiteiten van vroe gere Russische burgers die na het herstellen van de betrekkingen als toeristen zouden kunnen terugkeren. Men vreest dat zij zich met propa ganda kunnen gaan bezighouden. Desondanks blijft het volgens Louis mogelijk dat de Russische leiders weer banden met Israël zullen aan knopen na het vernieuwen van de Amerikaanse betrekkingen met Sy rië.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1974 | | pagina 9