Belasting ook voor auto's die stilstaan Speciale werkgroep op komst Zelfde keuring voor export en vlees voor binnenland Man doodde rivaal in blinde woede Naar meer waarborg rechten van consument OVERVAL Lonen in half jaar 9% hoger Sportpers protesteert Katwijkers brachten handtekeningen naar Hendriks: Saterdag 29 juni 1974 Extraatje van 90 miljoen DEN HAAG Binnen afzienbare tijd zal ook voor stilstaande auto's en motoren motorrijtuigbelasting moeten worden betaald. Nu behoeft deze belasting alleen te worden betaald voor auto's, waarmee wordt gereden. Het kabinet heeft gisteren be sloten een hiertoe strekkend wetsontwerp by de Kamer in te dienen. Samen met een verho ging van de boete by het niet of niet op tyd betalen van de be lasting brengt deze regeling per Jaar negentig miljoen gulden in de overheidskas. Premier Den Uyl zei gisteravond dat de maatregel ook is bedoeld om fraude by de motorrytuigen- belasting tegen te gaan. Het is de bedoeling dat wanneer het wetsontwerp door het parlement is aanvaard by constatering van een overtreding naast de na- heffing nog eens hetzelfde be drag zal moeten worden betaald als boete (nu is dat vyftig pro cent). Het minimumbedrag zal evenals nu f25 bedragen, maar het maximum wordt van f500 tot f 1000 opgevoerd. DEN HAAG De regering wil maatregelen nemen om de keuringen van vlees voor de binnenlandse consumptie en de f export gelijk te trekken. DORDRECHT "Niet doen schat." Woorden van de vrouw van wie hij aan het scheiden was, hadden de Zwijndrechtse gemeente-ambtenaar R. J. C. W. (48) op de 5de september van het vorig jaar tot bezinning gebracht. Verschrikt gaf hij haar de schroevedraaier waarmee hij als een wilde tekeer was ge gaan. DEN HAAG (ANP) De Consu mentenbond gelooft in het afgelopen jaar weer gevorderd te zyn in zijn streven naar verbetering van de rechtspositie van de consument: er wanden ruim 20 processen gevoerd ten behoeve van de consument in meestal principiële kwesties, die alle werden gewonnen en die uitspraken opleverden van rechters en andere rechtsprekende instanties, waarmee verder werd gebouwd aan de con sumenten-juris prudentie. De Consumentenbond voert pro cessen of bekostigt ze, omdat de rechtspositie van de consument in Nederland vaak onbevredigend is. Dit laatste komt weer, omdat de con sument vaak niet weet wat hy moet doen, wanneer hem door een leve rancier of bemiddelaar onrecht wordt aangedaan en procederen voor hem of niet te bekostigen ls, of te duur uitkomt in verhouding tot het soms geringe bedrag, waar het om gaat. Een van de resultaten van heft DEN BOSCH (ANP) Op het by- kamitoor van de AMRO-bamk in Ros mallen is gisteren tijdens de koop avond een overval gepleegd. Een on geveer 20-jarige man kwam het bankgebouw binnen en vroeg aan het loket om informatie over een per soonlijke lening. Hy werd daarop In een aparte ruimte gebracht, maar trok daar een pistool en dreigde de beambte neer te schieten als de tweede aanwezige loketambtenaar hem geen geld zou overhandigen. Deze heeft een greep ln de kas ge daan en de man geld aangeboden waarop die anmiddefliyk het gebouw heeft verlaten. Vast staat dat de man te voet is gevlucht maar tot nu toe ontbreekt van hem elk spoor. De di rectie van de bank zegt nog niet te weten hoe groot de bult is, maar de polltite neemt aan dat ze niet al te groot kan zyn. afgelopen Jaar was blijkens een overaüdht van de bond dat een verzoekschriftprocedure in een een voudige zaak, die door een kanton rechter was geweigerd, krachtens uitspraak van de rechtbank in hoger beroep toch toelaatbaar bleek te zyn. Dit is volgens de Consumentenbond een nuttige bijdrage tot de nog spaarzame juris prudentie. Uit de overwegingen, waarop de rechtbank in deze zaak tot een beslissing kwam, blijkt volgens de bond een oog voor de moeiiyke positie van de "kleine consument van recht". Nuttige rechtsoverwegingen, waarnaar in an dere soortgeiyke zaken kan worden verwezen, werden opgeleverd door een zaak tegen een bouwer (De NV Nieuw Vennep), die in Zevenaar aan acht kopers woningen had geleverd, waaraan nog het een en ander ont brak. De bouwer had onder meer aangevoerd dat de kopers hun huis hadden goedgekeurd door er in te gaan wonen, iets, waar de rechter het niet mee eens bleek te zyn. Het komt nogal eens voor, dat een winke lder of andere leverancier een tegoed bon na vertoop van enige tyd niet meer wil honoreren, omdat zo"m ban volgens hem dan verlopen is. Van be lang voor vele andere consumenten is, dat de rechter een dergelijk voor wendsel van een handelaar om ander zyn verplichtingen uit te kamen, ndeit wenst» te accepteren. LONDEN Reuter/UPI) In Bedlington is gisteren de 20-jarige Britse visser Alan George Brown voorge leid omdat hij donderdag schoten had afgevuurd op een Nederlandse coaster waardoor de 24-jarige Portu gese zeeman Joao Verisimo ernstig werd gewond. Brown vertelde dat hij op de coaster John V geschoten had omdat hij de indruk had dat de coaster zijn hoot had willen rammen. Samen met zijn vader en broer had hij door schreeuwen en gebaren taal geprobeerd de John V van koers te do enverande- ren, zei hij, maar toen dat niet gebeurde had hij zonder speciaal te richten een schot afgevuurd. Brown werd tegen een borgstorting van 650 gulden voorwaardelijk vrijgelaten. Volgende week donderdag moet hij opnieuw voorkomen. Verisimo ligt in een zie kenhuis in Newcastle-upon- Tyne. Zijn hoofdwond werd „tamelijk ernstig" genoemd. De kapitein van de Neder landse coaster, de heer G. Waijman (rechts achter op de foto), ontkende de vis sersboot te dicht te zijn ge naderd. „We zijn minstens 200 a 300 meter uit de buurt van het schip gebleven. Er is geen sprake van dat we hem in zijn vaarwater zijn geko men," aldus zijn commen taar. Op de foto ook de kogel gaten in de ruit van het schip. Doelwit was de 54-jarige Dordtse leraar O. E. Lentze, die een ver houding had met mevrouw W. Ste ken, stompen en schoppen met name op zijn hoofd hadden hem zodanig verwond dat hij een week later over leed. „Ik had geen kwade bedoelin gen, wilde alleen mijn kinderen zien. Vroeger was het altijd zo'n fijn feest met Sinterklaas", herinnerde de wel bespraakte grijsgelokte W. zich in de Dordtse rechtzaal. Hij had de wa gen van zijn rivaal zien staan bij de flat waar ook zijn vrouw en twee kinderen waren, maar „ik wilde niet geloven dat hij er was. Het kon niet. Ik verlangde alleen naar mijn ge zin. Toen zag ik hem toch en is er een geweldige boosheid in me geslo pen. Ik ontstak in woede. Wilde hem een blauw oog of zoiets slaan". Dat hij zijn woede halverwege de worste- lingg met een schroevedraaier koelde, kon hij zich niet voor de geest halen. ..Het komt me afschrikwekkend voor. maar het moet wel gezien de ver wondingen". De Zwijndrechter die in het psy chiatrisch rapport wordt aangeduid als een struisvogel die voortdurend de realiteit wil ontlopen heeft volgens drs. W. Boevé van de obselvatiekli- niek van het gevangeniswezen in Utrecht, de echtscheidingsperikelen niet kunnen verwerken. „Verstande lijk wel, maar emotioneel heeft hij de situatie naar zijn eigen hand wil len zetten. Lentze was in zijn ogen de figuur die daarvoor heel concreet in aanmerking kwam. Die plotse linge ontremming zat er bij deze man in". Sterk verminderd toereke ningsvatbaar moet hij aan de toeta keling zijn begonnen. De heer Boevé beval onvoorwaardelijke tbr aan, „omdat een tweede uitbarsting be slist niet uitgesloten is". Mr. A. Niessen, officier van justi tie volgde zijn idee met de toevoe ging van anderhalf Jaar gevangenis straf met aftrek van voorarrest. „De enige veilige weg voor alle partijen is de onvoorwaardelijke straf", meende hij en aansluitend: „Hij heeft niet willen doden, ik zie alleen het toebrengen van ernstig lichame lijk letsel". Uitlatingen van twee getuigen (een predikant en een reclasseringsamb- tenaar) aanhalend, die beiden een sterke vooruitgang bij de verdachte hadden opgemerkt, was raadsman mr. B. A. M. Knüppe ervan over tuigd dat onvoorwaardeljlke tbr („Dat terecht als een spookbeeld rondwaart") voor W. averechts zou werken. „Deze man wist niet wat hij deed, was buiten zijn zinnen. Je kunt hem natuurlijk niet onmiddellijk te rugsturen naar de maatschappij, maar vergeet niet dat hij al zeven maanden achter slot en grendel zit. Dat hij daar doorheen is gekomen is op zich al een teken dat hij lang zaam opkrabbelt. Daarom zie ik veel meer in voorwaardelijk tbr". ..Ten aanzien van wie dan ook ben ik geen enkel gevaar", bezwoer W. „Ik heb een periode van enorm ver driet achter de rug. Wat gebeurd is ging buiten mij om. Ik was mijn veer kracht kwijt, die is nu weer terug". Op de vraag wat hij na zijn straf- uitzitting zou willen doen, kwam hij met „eerst een beetje vakantie ne men, weer wennen. Dan zou ik graag een nieuwe toekomst willen opbou wen en vooral mijn kinderen een stuk geluk terugbrengen na het vele ver driet dat zy hebben gehad". DEN HAAG De lonen van de NedenLamdse werknemers zyn van oktober vorig jaar tot april van dit Jaar met negen procent gestegen, al dus CBS-gegevens. De loonstijging voor handarbeiders, afzanderfyk be rekend, bedroeg in die periode 8,8 procent. Marktberichten RIJNSBURG 28/6, bloemenveiling. Per stuk: Alstroemerla 9; Anjers Am. 16; Anthurium 79; Calla 61; Campa nula 18; Chrys. gepl. nc. 52; Wlrral Supreme 13; Dahlia 17; Eremerus 41; Gerbera 24; Gladiolen 16; idem Coi- idem Nanus 10; Lelie 1 Sc 33; Leeuwebekken 4; k .8; Pyrethrum 1; Roze.. 21; idem klbl. 8; Scablosa 9; Violieren tros 14; Div Snijbloemen p. 74; Gladiolen imp. 7; Dlv. potplantenl.29. Per HILTRUP Het bestuur van de Nederlandse Sportpers (NSP) heeft gisteren telegrafisch geprotesteerd bij de KNVB tegen de spelersboycot van en de handtastelijkheden Jegens Jour nalisten van de Volkskrant ln West- Duitsland. In het telegram aan de secretaris/ penningmeester van de KNVB, de heer H. A. Burgwal, stelt het be stuur van de NSP: „Bestuur NSP protesteert tegen spelersboycot en handtastelijkheden tegen Volkskrant journalisten in Duitsland. Verzoeken om onmiddellijk ingrijpen KNVB ge zien zijn verantwoordelijkheid jegens oranje-selectie en publiciteitsmedia". Het telegram was getekend door Joop Niezen, voorzitter van de Ne derlandse Sportpers. De KNVB heeft echter bij monde van bestuurslid mr. G. Ph. Brokx laten weten het incident „De Graaf" te betreuren, maar geen aanleiding te zien tot het nemen van maatre gelen. De verslaggever van de Volks krant, die zich met zijn commenta ren vanuit West-Duitsland het onge noegen van de spelersgroep op de hals heeft gehaald (de leden van de selectiegroep wensten niet meer te praten met de reporters van de Volkskrant), werd gisteren na een gesprek tussen de twistende partijen door een aantal voetballers in het water gegooid. „Wij beschouwen het incident daarmee als gesloten", al dus de heer Brokx, „Wij zijn ervan overtuigd dat de spelers vanaf dit moment weer gewoon met de jour nalisten zullen spreken, ook met die van de Volkskrant". ROELOFARENDSVEEN 28/6, bloe menveiling: Anjers 1120; idem Yel low Dusty 29; idem Charmeur 2930; Rozen Garnette, Carol, Zorina, Esther Ofarim 510; Precilla, Mercedes, Be linda, Motrea 1018; Sonia 1523; Ilona 2337; Lelies 1732; Eremerus 36—37; Alstroemerla 1625; Centaurla 31 p. st. Trosanjers 1.052.30; Chrys.- jaarr. 1.35—2 35: Ir.ssen 75—1.35; Col- velllls 70—1.40; Llatris 1.60—2.25; Freesla's 601.25; Ornithogalum 1.15; Esther Read 2839; Wlrrals Supreme 70—1.40; Statlce 90—1.50; Spirea 95— 1.25; Anemonen 2634 p. bos. KATWIJK AAN DEN RIJN 28/6. groenteveiling: waspeen per kist AI 1050—1©40; An 750—1250; BI 1640— 1820; aardappelen 16—51; andijvie 29; kruid 26; bospeen 78118; krulpeter- 25—38; prei 103; —390, H 170—330: radijs 32; selderie snijbonen I 220—280. II 90—150; splts- kllo 5064. Aanvoer Z.K.H. Prins Bernhard viert vandaag zijn 63ste verjaardag. Voor het eerst als grootvader van maar liefst tien kleinkinderen. Een reden om trots te zijn. Het kabinet heeft gisteren beslist dat nog dit Jaar een wetsontwerp zal worden ingediend, waarbij de nade re keuring van vlees bij invoer in een andere keuringskring en de nadere Reuring bij afzet ln het binnenland van voor export goedgekeurd vlees [worden afgeschaft. HILVERSUM (ANP) De NOS- televisie zal morgen van 22.35 uur tot 23.35 uur via Nederland 2 (na het laatste NOS-Journaal) in een extra aflevering van het programma Pa- noramiek een gesprek uitzenden dat Walter Cronkite dezer dagen voor de Amerikaanse televisiemaatschappy CBS heeft gehad met de Russische echryver So/Lsjenitsyn. In diit gesprek geeft Solsjendtsyn zijn opvattingen weer over de reis van president Nixon naar Moskou en de rod van de Verenigde Staften ln de wereld en over de pens in het westen. Verder geeft hy een persooniyke Ijaenswyze op de Sowjet-Unde. Ook is het de bedoeling de kosten van de vleeskeuringsdiensten voor rijksrekening te nemen. Deze kosten en die, voortvloeiend uit de door de afschaffing van nadere keuring te verwachten reorganisatie van de openbare slachthuizen, zullen onder andere moeten worden gedekt, uit een door het rijk op te leggen heffing op het keuren van vlees. Vertrouwen in regering Het Italiaanse parlement heeft gisteren met 326 tegen 225 stemmen de re geringsverklaring vol met plannen voo.' besparingen en met oproepen tot strijd tegen het fascisme goedge keurd en daarmee haar vertrouwen in het kabinet-Rumor uitgesproken. De belastingen zullen worden ver hoogd en veel geld moet ten goede komen aan de openbare diensten. Over omvang en details heeft de re gering nog geen beslissingen genomen DEN HAAG/KATWIJK Er zal een commissie worden gevormd van deskundigen die zich zal verdiepen in de problematiek van de opvang van cara-patiënten. Dat ls het resul taat van het aanbieden van 7673 handtekeningen aan staatssecretaris Hendriks van volksgezondheid. Het Ombudsteam Katwijk, vertegenwoor digd door Bram van der Perk en Oer Helder, had de handtekeningen ln en rond Katwijk verzameld tegen de toen nog voorgenomen sluiting van de longkliniek van het Rotterdamsch Zeehospitium in Katwijk aan Zee. De longkliniek ls overigens enige tijd geleden reeds gesloten. Een nerveuze staatssecretaris, die Dennendal kennelijk niet ln de kou- Door Willem Chr. Nijeboer de kleren was gaan zitten, luisterde welwillend naar het relaas van eerst Helder en daarna Van der Perk. Veel wilde hy er zelf niet op zeggen, want de structurele problematiek die het tweetal aansneed, staat behandeld in de structuurnota volksgezondheid, die over drie weken pas publiek zal worden gemaakt. Het stuk heeft de ministerraad nog niet gepasseerd. Wel zegde de staatssecretaris toe dat de twee Katwykse ombudsmensen onmiddeliyk na het onderhoud een -afspraak konden maken om overleg te openen over de opvang van cara- patiënten met het ambteiyk overleg. Uiteraard gingen de twee Kat- wykers daar graag op in. Na de by- zonder korte ontmoeting werd daar op een ontmoeting gearrangeerd met de heer Meulblok, medewerker van de staatssecretaris, speciaal belast met de medisch-sociale kant van de gezondheidszorg in Nederland. Deze top-ambtenaar stelde voor een aparte werkgroep voor dit probleem in te stellen, die de hele problematiek van de opvang van cara-patiënten zal bestuderen. Inbreng Meulblok sprak alvast over de mo- geiykheid woningen van cara-patiën ten zo aan te passen dat ze veilig thuis kunnen biyven. „Dat is toch een verregaande maatregel", betoog de een opgetogen Van der Perk na afloop van het bezoek aan het mi nisterie voor volksgezondheid. „Daar uit kun Je concluderen hoe groot de inbreng in de besprekingen kan zyn, want als er ooit huizen aangepast zullen worden, is dat een kapitaal- verslindende zaak". Voordat een vertegenwoordiging van het ombudsteam een gesprek met de staatssecretaris kon aankno pen, zyn een drietal brieven de deur uitgegaan. In de eerste werd om een persoonlijk ingrypen van de staats secretaris gevraagd toen de sluiting van de longkliniek nog toekomst was. De tweede brief bevatte een verzoek aan de staatssecretaris iemand in zyn plaats te laten bemiddelen. Ook daarop is de bewindsman niet inge gaan. Met de derde brief, een ver zoek de handtekeningen aan staats secretaris Hendriks zelf te mogen uitreiken, had het ombudsteam Kat- wyk meer succes. Het ombudsteam, dat is uitgeno digd een aantal leden voor de werk groep voor te dragen, wil de Kat wykse huisarts Hagen polsen om zit ting in de werkgroep te nemen. In de werkgroep, die waarschyniyk uit niet meer dan acht mensen zal bestaan, zullen waarschyniyk ook zitting nemen: dr. Baas, inspecteur van de tuberculosebestryding in Ne derland, dr. Vastbinder van het Ast mafonds, of één van zyn medewer kers en cara-patiënt. „Ik had opgetogen Bram staatssecretaris Hendriks, Ger

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1974 | | pagina 7