Gezag kerk zelfs niet in Roermond vanzelf sprekend Effectieve strategie doel van evangelisatie-congres 7 n') 103°' Mgr. Gijsen en zaak-Rolduc KERKDIENSTEN Een paar weken geleden konden we in een persbericht lezen dat de diocesane pastorale raad van Limburg kritiek heeft geuit op de plannen van zijn bisschop mgr Gijsen "het convict in Eolduc uit te bouwen tot groot-seminarie". Deze pastorale raad, waarvan de bisschop zelf voor zitter is, heeft hem enkele dingen gevraagd, o.a. "op welke gronden hij de theologische opleiding aan de hogeschool voor theologie en pastoraat in Heerlen niet voldoende vindt". De bisschop liet toen weten dat hij niet van plan was op de vragen aan hem gesteld, in te gaan. Zijn vicaris heeft later gezegd dat deze zaken buiten de competentie van de raad vallen. Ook wilde de bisschop niet ingaan op de vraag van de raad of hij bereid is afgestudeerden van de hogere theologische school tot priester in zijn bisdom te wijden. ZATERDAG 29 JUNI 1974 Het vorige Jaar in augustus-sep tember is de kwestie van de hogere theologische school te HeerleiL ook reeds aan de orde geweest en toen scheen het dat de bisschop wat was geretireerd. Een lid van de diocesane pastorale raad van het bisdom Roer mond verzekerde ons daarna dat we niet moesten denken dat deze zaak van de baan was. Ze komt onherroe pelijk terug, zo zei men ons. Deze Disschop heeft geen beraad nodig. Hij weet het alleen en de dagen van de school te Heerlen zijn geteld. Wat deze bisschop in zijn hoofd heeft, ■wordt doorgezet. Hij kan alleen maar hiërarchisch denken, in de stijl van vóór het tweede Vaticaans concilie. Voor zichzelf weet hy zich onder worpen aan de paus en de curie en op dezelfde wijze meent hij dat zijn diocesanen tegenover hem moeten staan. Het enige wat hy vraagt is strikte onderworpenheid aan zijn be slissingen. Aldus ongeveer onze zegs man. Het convict (leefgemeenschap) te Rolduc is dan nu verheven tot „pau selijk groot-seminarie," waardoor de binding met Rome nog eens een extra nadruk krijgt. We mogen er zeker van zijn dat op het komende pastorale overleg van de Nederland se kerkprovincie, dat eind augustus te Noordwijkerhout wordt gehouden, hef bisdom Roermond voor beroering za zorgen, evenals dat aan het be gin van het vorig Jaar het geval is geweest. en Kerk" Nu hebben we hier al eens meer „Open Beroepingswerk NED. HERV. KERK Beroepen te Domburg: toezegging H. S. Buunk, kandidaat te Brussel: be roepen te Westerhaar: toezegging D. Driebergen te Sellingen. Bedankt voor Arnhem: D. J. Spij kerboer te Santpoort en W. Ijk meester te Hilversum. GEREF. KERK Aangenomen naar Hilversum: P. v. Oosterhoudt te Capelle aan de Ds- sel; aangenomen naar AsperenA. A. Oostenbrink te Opende (Fries land); aangenomen de benoeming als godsdienstleraar aan de chr. scholengemeenschap Lage Waard te Papendrecht, drs. P. H. van Gilst, voorheen missionair predikant te Rwanda, wonende te Bussum. CHR. GEREF. KERK Beroepen te Veenendaal, 2e predi kantsplaats P. den Hartog, kandi daat te Apeldoorn; beroepen te Cu- lemburg, Klundert, Nymegen, Sie- gerswoude-De Wilp: B. de Graaf, kandidaat te Apeldoorn; tweetal te Oudekerk aan de Amstel: B. de Graaf te Apeldoorn en P. den Her tog te Apeldoorn. geschreven dat, volgens de structuur van zijn kerk, bisschop Gijsen in de zen kan doen wat hij wil met de opleiding van priesters in zijn bis dom en het is meer dan duidelijk wat hij wil. Hij behoeft ook geen ver antwoording af te leggen. We hebben er toen de vraag aan toegevoegd of dit alles nog kan in een tijd waarin het woord ..democratisering" een bijna magische klank heeft gekregen. Uitgerekend in het bisdom Roer mond is de beweging van de „Open Kerk" ontstaan en welke maatrege len die de bisschop ook neemt, de geest die in „Open Kerk" leeft, is niet ongedaan te maken met welke beslissingen dan ook. En bovendien is er na het eerste Vaticaans concilie, waar alle nadruk werd gelegd op het primaat van de paus. het tweede Vaticaans concilie gevolgd, waar de nadruk kwam te liggen op de kerk als Gods volk onderweg en daarmee op het priesterschap van alle gelovi gen. Maar wanneer wij het zo stellen, zeg gen we wel wat te veel. Dit is één van de facetten geweest, dat later in verschillende kerkprovincies, o.a. in de Nederlandse, een uitgangspunt is geworden. Én daarmee heeft men een complete omwenteling beleefd, waarbij men in Rome zijn hart heeft vastgehouden. Daar rekent men blijk baar nog altijd een blinde gehoor zaamheid als het grootste geloof. We krijgen in Roermond te ma ken met de kerk als instituut, als een vorm van organisatie en daarmee samenhangend met het gezag dat zij heeft. Wat er in Limburg plaats vindt, is een stukje van de strijd die in heel de kerk van Rome te bespeu ren is. We kunnen nog verder gaan. Eigenlijk is er tegenwoordig in iede re kerk zo iets als een spanning tus sen de leidinggevende organen en het grondvlak van de leden of een ge deelte daarvan. Er wordt telkens weer een scheidingslijn openbaar die dwars door het ledenbestand heen loopt. Iedere kerk kan hier als voorbeeld worden genomen, maar de hervorm de en gereformeerde kerken zijn te genwoordig sprekende voorbeelden. Let er maar eens op hoeveel moeite het hun synoden kost om iets te zeggen voor heel hun kerk. Eén van de vragen die tegenwoordig opkomt is, of er niet te veel nadruk is gelegd op de kerk als instituut en te weinig op de kerk als gemeenschap van de gelovigen die allen tot taak hebben het Evangelie in deze wereld uit te dragen, waaraan moet worden toe gevoegd dat zij het instituut van hun kerk moeilijk kunnen missen. Dat de kerk van Rome het in deze tijd extra moeilijk heeft ligt aan haar structuur, die zij uiteindelijk heeft gekregen in de Middeleeuwen, toeh alles berustte op het leenstelsel. De paus in zijn Petrus-ambt aan het hoofd. Hij is het opperste gezag .Door hem krijgt heel de hiër archie haar gezag. Wanneer de paus ontvangen wordt in het centrum van de Wereldraad van Kerken zijn de eerste woorden die hij spreekt; ik ben Petrus, aan welke apostel, vol gens Rome. Christus heel het gezag over de kerk heeft toevertrouwd. Hij weet zich hier op aarde de opperste herder van de kudde des Heren. In de Reformatie is er een andere kerk ontstaan, een ander instituut. Daar is. althans by de kerken in ons land, het gezag over de kerk komen te liggen bij de synoden en bij de meerdere vergaderingen (claseicale en kerkeraden). Niet bij één alleen berust het. maar bij enkele ambts dragers, die speciaal daarvoor wor den geroepen en die leiding moeten geven. Dit geeft een gans andere structuur. Er is nog een derde type van kerk die meer dan de andere is opgebouwd vanuit het priesterschap van alle ge lovigen. Op de enkele gelovige valt zozeer de nadruk dat de kerk als in stituut naar de tweede plaats wordt verschoven. De wederdopers van de 16e eeuw stond zulk een kerk voor ogen en in hun voetspoor volgden de doopsgezinden, de babtisten en ande- Hier is eigenlijk geen plaats voor ambten. Maar toch moet er ook in hun kerken een bepèalde leiding zijn, die er in feite dan ook wel is. Doch in alle kerk, hoe haar structuur ook moge zijn, worstelt men met de vraag hoe zij die leiding geven, kun nen spreken namens heel hun kerk. Bisschop Gijsen meent dit te kun nen doen door alle nadruk te leggen op zijn bisschoppelijk ambt. Of hij het hiermee redden zal, is een andere zaak. Echec In één van de laatste nummers van "Réforme", het uitstekende frans- protestantse weekblad, vonden we een artikel van de president van de Italiaanse protestantse kerken, over genomen uit het bulletin van deze federatie. Men had hem gevraagd zijn oordeel te geven over de volks stemming die midden mei in dat land gehouden is over de wet die echtschei ding mogelijk maakt. De bisschoppen en de paus in hoogst eigen persoon hebben zich tegen die wet verklaard. Eén van de merkwaardigste feiten die bij deze volksstemming aan het licht is gekomen - zo lezen we in dat artikel - is, dat in sommige streken die traditioneel rooms-katholiek zijn en even traditioneel christelijk-de- mocratisch stemmen, men niet ge trouw geluisterd heeft naar de stem van de hiërarchie, maar gestemd heeft voor het behoud van deze wet. "Het is een échec voor de Italiaan se hiërarchie en zijn conservatisme." Zijn conclusie is dat zich ook in Ita lië "een modern, katholicisme baan breekt dat meer luistert naar het ge weten dan naar de imperatieven (ge boden) van de kerkstructuur." "Het episcopaat zal hiermee rekening moe ten houden." We leven in een andere tijd dan honderd en vijftig Jaar geleden en ook in een andere tijd dan vijf en twintig Jaar geleden. Het is snel ge gaan. Na hun mandement van 1953 hebben de Nederlandse bisschoppen dat begrepen. Allerlei veranderingen zijn zich aan het voltrekken en veel van wat vroeger als vanzelfsprekend werd aangenomen, is het nu niet Allerlei factoren hebben aan deze verandering meegewerkt. We denken aan de invloed van radio en televi sie. We denken aan het feit dat mas sa's mensen zijn losgerukt uit hun oude vertrouwde, traditionele omge ving. We denken aan het oecume- nisme waardoor de kerkelijke men taliteit toch dieper is beïnvloed dan we dat zo op het eerste gezicht zou den zeggen. We denken aan contac ten met andere landen, die een steeds groter wordende groep mensen heeft. Dit alles laat geen enkele kerk on beroerd. Men zal in steeds sterkere mate rekening moeten houden met de eigen mening die kerkleden zich hebben gevormd. Dat alles houdt in dat de plaats van de enkele gelovige een andere is geworden. We hebben geschreven dat de ge dachte van de kerk als Gods volk on derweg uit het conciliestuk over de kerk. zeker in de Nederlandse kerk provincie, van grote invloed is ge weest. Maar dat is niet het enige dat in het genoemde conciliestuk staat. Evenveel nadruk wordt er gelegd op de hiërarchie en bisschop Gysen kan zich met evenveel recht op het tweede Vaticaans concilie beroe pen als nagenoeg heel het Nederland se episcopaat vóór Simonis en Gijsen dat hebben gedaan. In de toekomst zal er wel een com promis gevonden moeten worden, zij het dan ook door heel wat narig heden heen zoals men die op het ogenblik in Limburg weer beleeft. Is WOORD VAN BEZINNING Ik heb aan het begin van deze maand gezegd, dat ik een aantal plaatjes gezien heb met als the ma: „wat we nodig hebben Aan de hand daarvan heb ik mU in deze weken beziggehouden met het mens-zijn. Daar gaat het in dit stukje ook over. We hebben zo nu en dan gewoon een stukje kaas uit het vuistje nodig. Ik be doel er het volgende mee: zo nu en dan moet de mens eens ge woon zichzelf kunnen zyn. Dat betekent dan: iets doen waar hij zin in heeft en op een manier, waarvan hyzelf plezier beleeft. Zonder rekening te houden met wat de ander wel flou zeggen. Je moet eens een feer uit de pas kunnen lopen, zonder direct weer tot de orde geroepen te worden om toch vooral in de pas te biy- ven. Het is altyd in de pas bly- ven, het altyd doen wat „men" van je verwacht, 't altyd „bij la- Stukje kaas uit 't vuistje ten stellen" maakt een mens tot een soort wandelende robot, die „uitbraakt", wat erin gestopt is". Ja, maar kan en mag dat wel? zyn er dan geen regels? Ja na tuur ïyk wel, maar één van de grote regels om mens te zyn luidt: heb de moed om Jezelf te zyn. Ik ben van mening, dat ech te mensen in een gegeven situatie maling durven hebben aan regel tjes. gebruikjes en gewoon te tj es en tot zichzelf en anderen durven zeggen: mag ik als het u belieft ook eens heel gewoon myzelf zyn? Als Je altyd by anderen bent, moet Je ook wel eens Jezelf zyn, dat is zoiets als by Jezelf zyn. Het gewoon-doen en gewoon-zyn. het by trekken om Je daarna weer by de ander te kunnen vertonen. Ik vind het gewoon zichzelf .te zyn, eens een keer een stukje kaas zo maar uit het vuistje, zo iets als het carnaval. Zoals u wel licht weet, gaat dat theel goed gezien) aan de vasten vooraf; maar voor myn gevoel behoren ze by elkaar, ook al gebeuren er tydens de carnavalsdagen wel eens vreemde dingen, maar dis vinden ook plaats in de vasten. Zoals u wellicht weet, mag dp mens tydens de carnaval zichzelf zyn door een ander uiterlyk aan te nemen. Nu weet ik. dat dat uiterlyk meestal potsieriyk is, maar is het werkelijk zo heel veel anders dan in de dagen van het vasten? Naar myn mening moet de mens, am menis te kunnen blijven, wel eens een beetje verantwoordeiyk- heid laten vieren; hy mag best wel eens een keertje zichzelf zyn. Gewoon doen hoort erby en het zichzelf durven zyn is wellicht de grootste vorm van mens-zyn. De mens die zich zo nu en dan ont spant, weet wat inspanning soms kan zyn. Hy ontspant zich Juist met het oog op de komende in spanning. Een mens. die zo nu en dan zichzelf wil zyn, weet wat het betekent, altyd met en bij anderen te zyn; hy weet dat ook dat dodeiyk vermoeiend kan zyn. Maar hy is dan Juist zichzelf, om daarna weer met anderen te kun nen omgaan. Juist een mens die zich bewust is van zyn verant- woordeiykheid, moet zo nu en dan eens echt zichzelf kunnen zyn. Zo nu en dan gewoon stuk- Je kaas uit het vuistje: geen ta- feldekkery, geen etikettes. maar heel gewoon, met zichzelf, op zijn eigen manier. Het smaakt best en het mag: en als u het ook eens doet. eet dan smakeiyk en dat het mens-zyn best moge be komen. Dr. W. v. d. Zwaan het gezag verbonden aan een bepaald den? We geloven in dit laatste, maar ambt, zoals mgr. Gijsen dat stelt, ot daarbij kan men ln de kerk niet om- is het gezag Iets dat gegeven, ver- gaan buiten het geheel van de gelo- worven moet worden door hen die vlgen om wie het een bepaalde gezagsdrager aanvaar- S. J. M. HULSBERGEN witserianaj nee aaarwn erg ucutxigryis.. i^e wauis" voorzitter van het congres is, heeft ^^^verwar^^L effectieve strategie bare overzichten geven niet alleen in het nu al geregeld vwsohynende do^®^.^fn^e;de 0D hct ^sen - welke landen nog niet zyn „be- ctmgreèblad opgemerkt dat de zen- de ervang^sche praitte y h« ogen ook welke be- dings- en evangelisatiebewegingen blik sterker dan die vele Jaren lan» overal ter wereld behoefte hebben is geweest, meent hy aan nieuwe leldere. E*. Graham - zelf ook een van Dr Graham is met zyn organisatie de sprekers op het congres - waa. bezig fondsen te vormen om het ker- schuwt tegen een primair op de po- keiyke leiders uit de ontwikkelings- litiak en de maatschappij gerichte landen mogelyk te maken het evene- prediking. Politiek en sociale ver ail ment by te wonen. Volgens Billy dering zyn wel gevolgen van evan- Graham is ln vele kerken de "bood- gelisatle, meent toy, "maar niet het persoonlijke verlossing" doel". LAUSANNE (Zwitserland) Het daarom erg belangrijk. De beschik- bepalen voor wereldevangelisatie in de ko mende decennia is één van de be- evangeliseerd", langrijkste aspecten van toet interna- volkingsgroepen ln tionale evangelisatie-congres dat van 16 tot 25 Juli In Lausanne wordt ge houden. bepaald ge bied tot die onbereikten behoren. Uit een studie over Hong Kong byvoor- beeld, biykt dat degenen die nog niet De ongeveer 2700 deelnemers, af- op de christeiyke boodschap zyn in- komstig uit 150 landen, krygen gegaan, voornameiyk industrie-ar- uniek informatiemateriaal ter be- beiders, vluchtelingen en vissers zyn. schikking over de behoeften en moge ïykheden ln de diverse delen wereld, zy ontvangen onder In de stukken wordt ook uitvoerig de aandacht besteed aan de beschikbare schap hulpmiddelen en de bybelversprei- overzicht van de nog niet met ding. Daaruit is byvoorbeeld op te maken dat op de Filippynen 80 talen en dialecten worden gesproken; in tien ervan is de by bel beschikbaar en het evangelie bereikte volken in schillende gedeelten van de aarde, alsmede een document over de posi tie van het christendom in de diverse in twaalf het nieuwe testament, gebieden. Een profiel van de geeste- ïyke situatie in hun eigen bevol- by bel trouwens nog lang niet kingsgebied zal iedere deelnemer al iedereen toegankelijk ln zyn bezit hebben voordat hy Lausanne vertrekt. Geen behoefte aan aandacht voor Oost-Europa in gebed De kerkeraad heeft ongeiyk als zy bijzondere aanleiding ziet. de aanleiding ligt niet in de Oos- Oost-Europa doch in Nederland De slons Advanced Research Centre gische aspecten World Vision In- komen aan de orde in de ternational en missiologen, antro- tachtig gespecialiseerde kleine stu- pologen en studenten aan de theolo- die-bijeenkomsten. Ook gereformeerde kerker«*d Krallngen vraagt zjch af, waarom geen de synode „nu zo meen»" een zon- maar ;w7r;^Te^hkeT,be'l dag heeft uitgeschreven om de Oos- Oost-Europa doch in Neoeriana uc twee waarin de gehele oyoel teuro chrlstenen speciaal ln het synode diende te laten merken dat pebed tijdens de kerkdiensten te ge- Oost-Europa haar niet koud het. Er ls de theolo- denken Die zondag viel enkele we- was aandrang op haar uitgeoefend evangelisatie ken geleden en werd begeleid door om aan zekere omstreden hulpacties dan kanselboodschap van de synode, voor de zgn. ondergrondse kerk i is vertaald. Zowel ln praktische als de theolo gische school 1 World Vision. Sta- tings zyn, evenals voor de plenaire tistici en kerkelyke leiders uit alle zittingen, de inleidingen al deen van de wereld hebben aan de deelnemers toegezonden, voorbereidingen meegewerkt. de tetu«d- Tezamen ••Y?or Hervormde instanties hebben aan te doen. Aan die aandrang heeft zij de gereformeerde boodschap adhesie weerstand geboden. Tegelijk is zondag overbodig", boekje verschenen waaruit moet blijken dat de Oosteuropese kerken met de reacties daarop, worden die aldus de Krallngse Kerkeraad, „om- niet vergeten worden. En wat de „daad" betreft: tegelijk met de Het is de broeiing dat inLau- dan In Lausanne behandrid Op die ^ebemt". De kanselboodschap is gepubliceerd dat str»*£e wordt oniTkk^ ""f" h?!*n,(ie kerkeraad ziet geen enkele bijzon- het algemeen diaconaal bureau ln ■J.aardbeü0.ner..-V^r_.-het 3ie b«^omstL dere spelding "en vindt dat ln de Utrecht voor toeristen naar Oost tot concrete actieplannen voor tal- gebedsoproep elke oproep ontbreekt Europa bijbels .daad", om iedere einde van deze eeuw te confronteren met de mogelykheid van redding door Jezus Christus. De informatie ryke gebieden te komen, de „nog niet bereikten" Evangelist Billy Graham, die ere- andere aard. boeken ln Oost- geldelijke of europese talen te koop heeft om daar achter te laten. raat 9 u. ds. N. J. M. Hoogendljk. Sionskerk Hooftstraat 9.30 u. de. S. ds. C. Snoei Leiden Herv. Gem. Hooglandse Kerk 10 u. ds. H. O. Bas se. Oegstgeest, 11.45 u. Oec. studenten- Bethlehemkerk 10 u. ds. J. Visser. Bevrijdingskerk 9 u. ds. M. H. Boo- gert. Academisch Ziekenhuis 10 u. dhr. C. evang. J. Zijl; Chr. Science (Steenschuur 6) 10.80 v Jehova's getuigen (E ds. C. Snoei te Amersfoort ds. J. M. v.d. Brink u. ds. A. Borman. Alphen a.d. Rijn-Noord De Goede Herderkerk Ten Harm- senstraat 10.30 u. ds. A. Popma te Hoofddorp. 6.30 u. ds. O. d. Ruiter. Hazerswoude Herv. Gem. 9.30 u. dhr. Bakker MiasBluis. 6.30 u. ds. P. A. Lefeber te Alphen a.d. Rijn, Geref. Kerk 9.30 u. dhr. D. Brouwer van Kat wijk a. Zee. 5 u. ds. H. Rooi van Val kenburg, RK Bernarduskerk Rijndijk Mn™».™,, Qrt Hoogmade Herv. Gem. 10 u. ds. Nijmegen, 6.30 p schoonenboom. RK Kerk (zat, 7 Het Dorpshuls 18 i Rldderveld "De Bron" Troubadour- M. Heymans, Ontmoetlngskerk 10 u. ds. Dlaconessenhuls 10.30 U. ds. H. W. Hemmes. Oec. Werkplaats (Plantage 16) 11.30 li. Samenkomst. Jeugdkapel Vredeskerk geen dienst. Jeugdkapel "De Goede Herder" geen Oude Kath. Kerk (Zoeterwoudsesln- Geref. Kerk (vrljgem.) Kantine So- Bouma, gel 49) zat. av. 19 uur. 4e zo. na Pink- clale werkplaats. St. Jan d. Doper 2 *r*n. Evang. Centr. (Zijlsingel 2) 10 u IJ 1st ra uit IJsland (dl. 8 u. evang. Zijlstra. vrij. 6 Juli 20 uur Jeugd 19 i 9.30 Petrakerk (Surinamestraat) 10 u. dr. Beloftekerk (Robijnstraat) 10 u. drs. Hofman. 5 u. dr. P. J. Richel. Catech. dienst. Oec. Werkplaats (Plantage 16) 11.30 u. samenkomst meditatiegroep woe. av. Evang. Luth. Kerk (Hoogl. Kerkgr.) 10.15 u. dienst. Soefi beweging (Gerecht 10) spreker G. A. Leverland over "Verlichting Chr. Geref. Kerk Opstandlngskerk. Steenschuur 9. 10 en 5 u. ds. J. H. ear lier. Mïddemachtsgroep (Huize Jeruël) 6 RK Kerk' H. Antonlus (zat. av. 7 u.) 9.30. 11 i Rem. Geref. Gem. Van Mandersloo- straat 10 u. E. Cossee. Leger des Hells Gebouw Corn. de Vlamingstraat 10 en 7.30 v 11 u. pred. P. v. Moorsel. mis 10.45. 12 en 18.30 i Leonarduskerk (zat. i 9.30. 11 en 6.30 u. Haagse Schouw (zat. i 7 u.) 9.30. hoog te Nieuwkoop, Geref. 7 U.) 9.30 c Lodewijkskerk (zat. av. 7 u.) 8.30. 11 Gezinsdiensten "Jeugdhaven" 10 Baptlstengem. ds. Van Mameren. Alphen a.d. Rijn Herv. Gem. Adventskerk Jullanastraat 9 u. ds. J. H. Bogers, 4.50 u. zangdlenst, 6 u. Jeugd dienst ds. R. Hengstmangers te Heem stede. Hlllegom Herv. Gem. Evang. Luth. Gem. 10.16 u. ds. J. Doopsgezinde gem. (Lokhorst- kerk) 10.15 u. prof. dr. J. v. Goudoever Opstandlngskerk Pr. Marilkestr. 10.30 G. C. v.d. Kamp, RK Kerk St. Marlnus- i. Joh. Ste- kerk (zat. 7 u.) 8.30. 10 De Goede Herderkerk Ten Harmsen- Kapel Bloemswaard (zat. 7 u.) Hoogmis (Pr. str.) P. Pijlman. RK Kerk 11 ll6 u, Mfcr. Bekkersschool zo. 18 u. Koudekerk Herv. Gem. geen op gave, Geref. Kerk 10 en 7 u. ds. Swierts. Leiderdorp HervJGeref. Kerk 10 u. mevr. Bikker (Klndernevend. 57 en 10—11 Jr.). 6.30 u. dr. A. Wind, Lei den. Schepplneskerk (Vam Poelgeest- laan) 9 en 10.30 u. ds. Geursen, (Kln dernevend. 5—7 en 8—9 Jr.). Bapt. Qem. van de Valk Boumaweg. 10 u. bedankd.. 5 u. evang. ds. Springer uit Wassenaar. RK Kerk (zat.av. 7 u.) zo. 9. 10 en 12 u. Nieuwkoop Herv. Gem. 9.30 u. ds. vrij. 19.30 u., zat. 19 u„ elke s u. H. mis in Hoogwaak. iedere i om 8 u. vrij. om 18 3" Ter Aar Dorpshuis, Aardam Herv. Genr geen op- onbekend! RK^Kerk^zat"? u.To. 10.45 RK H. Hart Haar Romery. Pauluskerk 10 i Llsse Herv. Gem. Gr. Kerk 10.30 u. ds. H. G. Oostlnga, Paulusk. 9 u. ds. H. G. Oostlnga, 7 u. ds. Geursen v. Leiderdorp. Geref. Kerk 10 u. ds. Bro wijk. Zwitserland. 7 u. ds. H. D. d. Wit, Chr. Geref. Kerk 10 en 4.30 u. ds. n, H. Blesma. Ger. Gem. 10 en 4 ds. Hakkenberg. Geref. Kerk Vr. Graaf uit De Bilt. 19 4.30 u. kand. M. J. C. Blok, Lelden. Geref. Kerk Vr. (salv.) 9.30 en 5 u. ered. Oud Ger. Gem. 930 Oude Wetering Herv. Qem. geen S. W. opgave. Geref. Kerk 9.30 en 6.30 u. ds. geen Verhoog te Franeker. ker^ i Rijnsaterwoude Herv. Gem. 9.3 Alphen a.d. Rijn, 7 1 Zanten, Dorpscentrum 9.3 Buuren, Ned. Prot. brugge' RK Kerk'(zat. 7 u.), 7.30, 9.30 en 11.15 u. Noordwljk Geref. Kerk 9 u. Vln- kenlaankerk ds. R. J. v.d. Veen (Am stelveen), 17 u. Vlnkenlaankerk ds. J. Bosman, 11.15 u. Stlchtlngskerk ds. J. Bosman, 10 u. Hoofdstraatkerk ds. J. Bosman, 19 Hoofdstraatkerk ds. A d. Bruin, (Den Haag), Herv. Gem. 10.30 u. Vlnkenlaankerk dr. J. G. B. Jan sen. (HA). 10 u. Oude Kerk (Hoofdstr.) ds. D. Keunlng (HA). 9.30 u. Sole Mio ds. A. L. Lapré. 10 u. De Rank (Golf- ds. G. v. Estrik (Dordrecht). 19 Rank ds. A. L. Lapré (HA). 19 u. vln kenlaankerk dr. J. G. B. Jansen (HA). RK Kerk St. Jeroen zat. 16 u. kapel (kerkhof), 19 i ds. G. Bouw te Scheveningen. RK Kerk (zat. 7 u.) 7.30, 9.30 en 11.15 u. Rijnsburg Herv. Gem. Gr. Kerk 9.30 u. ds. M. C. Groenswaard uit Vaar- sen. 5 u. ds. G. J. v.d. Bogerd, Bethel- kerk 9.30 u. ds. G. J. v.d. Bogerd. 6 r Verboom, De Hoeksteen 9. vd Heuvel. 630 u ds helkerk 9.30 u. ds. W. H. E. BIJleveld. IJlst (Pr.). Maranathakerk 9.30 u. ds. H. E. B11- leveld. 5 u. ds. Hulsman, Camping "Ko nlngshof" 10.30 u. dhr. A. Wind. Ge ref. Kerk (vrljg.) 10 en 17.15 u. leesd., Chr. Geref. Kerk 9.30 en 6 u. dienst. RIJpwetering RK Kerk zat. av. 7 (hoogmis), 10.30 u. Prot. bond 10.30 u. Duinoord- school, Huls ter Duinstraat 81, ds. mr. D. G. Hoevers, 's Gravenhage. ds. J. Streef land, RK St. Jozef, zat. av. 7 u. 8. 10. 11 30 en 19 u.. RK St. Victor zat. av. 7 u. 8. 9.30. 11 i Sole Prot- Bond geen dienst. Volle Evang. 1 ÖOie —O W,IO„ Gem. (geb. Prot. Bond) 19 u. dienst. Valkenburg Herv. Gem. 10 u. ds. D. Harteveld uit Rotterdam. 6.30 u. ds. Geref. Kerk 9.30 en 6.30 u. ds. Rooze. Geref. Kerk vrljgem. 9.30 en 17 uur Voorhout Herv. Gem. 10 u. dhr. J. dhr. J. d. Jong da. Geref. Kerk Kruiskerk 9.30 u. ds. D. Kuiper te Schoonhoven. 5 u. ds. H. J. Rlphagen te Velp, Ontmoetlngskerk 10 u. ds. H. J. Rlphagen, 5 u. ds. A. C. Mooy te Gouda. Chr. Afgesch. Gem. 9. en 5 u. ds. A. P. Verloop, Rem. Ger. Gem. In samenwerking met VriJz. Herv. 10 u. ds. G. Chr. Dulnker te Rot terdam, Oud Ger. Gem. In Ned. Zuld- ykade 158. etlng av. a.). Jehovah's Getuigen, Konln- krijskzaal 4. Burg. Trooststraat 4. 15.25 u. Openbare toespraak, 16.25 u. Wacht- torenbespr. Warmond Herv. Gem. 10 u. da. Den Tonkelaar (HA). Woubrugge Herv. Gem. 9.30 u. ds. Mostert Zwammerdam (HA). 6.30 u. d. Leeuw. Boskoop. Geref. Kerk 9.30 u. ds. Huizebosch. 6.30 u. ds. Dethmers, Vrije Evang. Gem. (Kindervreugd) 10 u. Rulle- 10.30 u. ds. H. W. Hemmes, Geref. Kerk 10 u. ds. P. Rulleman. van Den Haag, 7 u. Gem. centrum ds. P. Rulleman. Geref. Kerk (vrljg. bu. verb.) 8.45 en 4 u. ds. M. R. v.d. Berg, Geref. Kerk (vrljg.) geen opgave ontvangen. RK Kerk Voorschoten —Ned. Herv. Oem. dorp 10 u. ds. v.d. Schoot. 19 u. Jeugdd.. Ka pel Rijndijk 10 u. Cand. Berkhof. Aula Noord-Hofland 9 45 u. ds. G. d. Zeeuw (Geref Hulp en Heil 10 u. geen op gave. Geref. Kerk Dorp 9 en 10.30 u. ds Reedijk, Aula Noord-Hofland 9.45 u. ds. G. d. Zeeuw, Geref. Kerk (vrljgem.) 10.15 en 16.30 u. ds. A. W. Boxman. Ede. RK Kerk Laurentluskerk (zat. av. 7 u.) 8.30. 10.30 hoogmis. 12 u. Moeder Godskerk 10.30 hoogmis 12 u. Moeder Godskerk (zat. av. 7 u.) 8, 10, Notenboom te Nieuwkoop, Oeref. Kerk 9.30 u. Dienst des Woords. 7 u. ds. W. v. Wijk te Nieuwkoop gez. dienst. RK Kerk (zat. 7 u.) 7.45. 9 en Zoeterwoude Herv. Gem. 10 u. ds. J. Visser-Schroot, RK St. Jans- kerk Zuidbuurtseweg (zat. 7.30 u) 7.80, 10 en 11 u„ RK Chr. Dienaarkerk (zat. 7 u.) 8.30. 11.30 en 6 u.. RK Kerk Meerburg (zat. 7 u.) 10, 12 en 6 u. Zwammerdam Herv. Gem. 10 u. dhr. A. Christ en 6.30 u. ds. J. Mostert, Geref. Kerk 9.30 en 6.30 u. dhr. Knot- ters te Oudewater. RK Kerk (zat. 7 ft. 10, 11J0 en 5.30 u.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1974 | | pagina 4