Raadsleden weigeren za$enda geloofsbrieven van „opvolger" Nievaart ORANJESCHOOL WORDT BIBLIOTHEEK Veel belangstelling voor vestiging in 'De Grote Polder9 Woningbouw Waard- eiland is begonnen Ik ben er weer STAD EN RAND ZATERDAG 29 JUNI 1974 Hooglandse Xerkgracht 48. vanaf 8 uur nam. De Vink, dansen var De Burcht, grote j Hooelandse Xerkeraeht. 4fl. rians Drs. J. P. v. d. Reyden niet in Leidse raad LEIDEN Drs. J. P. van der Reyden, die bij de gemeenteraads verkiezingen in Leiden een zetel ver wierf, heeft zijn partij, de CHU, meegedeeld geen zitting in de raad te zullen nemen. „Ik ben helaas in de physieke onmogelijkheid door bui- tenttamdse reizep en een hoop andere werkzaamheden in de herfst van dit Jaar het raadswerk te doen. Ik wist al eerder dat het niet eenvoudig zou gaan en dat had ik de CHU bij mijn kandidaatsstelling ook al gezegd. Van die kant waren er geen bezwa ren gekomen. Maar nu blijk ik het nog een stuk drukker te krijgen dan ik al vreesde. Kijk dat raadswerk moet je erg goed doen of helemaal niet en daarom heb ik gemeend me te moeten terugtrekken". Drs. Van der Reyden is algemeen secretaris van het Verbond van de Nederlandse Groothandel, voorzitter van Het Zil veren Kruis (een stichting op het ge bied van ziektekostenverzekering) en penningmeester van het Alphense ziekenhuis Rijnoord. Wie in de plaats van drs. Van der Reyden komt is nog niet bekend. Van der Hoogt (65) neemt afscheid ZOETERWOUDE De krakers van het voormalige Goede Herder-klooster aan de Hoge Rijndijk hielden gis teren een open dag voor de „buren". Veel jeugdige nieuwsgierigen kwamen een kijkje nemen. Op de foto die Jan Holvast maakte de op voering van het ,JCraak- drama" door de nieuwe be woners van het klooster. LEIDERDORP G.S. of de Kroon zullen uitspraak moe ten doen in de zaak-Jo Nievaart, die Leiderdorp sinds de verkiezingen bezig houdt. Als het aan de raadsleden ligt houdt Nievaart zijn zetel in de raad want toen gisteravond Je geloofsbrieven van de nieuwe raadsleden moesten wor den aanvaard, weigerde de. raad als één man die van zijn „opvolger" PCG-er De Jong te aanvaarden. Voordat de ge loofsbrieven werden behandeld zei burgemeester Van der Have dat hij, wat ook de uitspraak van de raad zou zijn, in beroep zou gaan bij GS en eventueel later bij de Kroon. Raadslid Hekkelman, woordvoer- diverse raadsleden maakten zich bieus waren. *n Hogere overheid Meerburg, die straks ook niet meer moet uitmaken hoe de jurispruden- in de raad terugkeert: 'Dit voort- tie in deze dtemmacMne-zaak moeit gezet onderwijs komt echt wel dn Lei- zijn. Hij vond het van de burgemeester sende woord in deze "affaire' derdorp, Leiden is er nu alleen nog acceptabel idee niet rijp voor". Het voorstel inzake het vertos- beschikbaarstelling van een kre diet voor het inrichten van het voor- Waar zijn de "slaters'? VOORSCHOTEN De Voorscho tense hengelsportvereniging heeft in samenwerking met de werk groep Milieuzorg het plan opge vat om de sloten in en rond Voor schoten te ontdoen van alle vui ligheid. De start is niet al te best geweest. Vorige week zaterdag stak wethouder Koetser een hark in het water van de sloot langs ste vuil er uit. Er was wel wat be de Raadhuislaan en viste het eer langstelling, maar na het officiële gedeelte bleven er maar enige bestuursleden van de hengelsport vereniging en milieuzorg over, die met vfjftien kinderen een zaterdag geploeterd hebben. Deze week willen de organisato ren het nog een keer proberen en het „hele dorp" wordt opgeroepen om rond 9 uur te komen bjj de sloot van de Raadhuislaan, liefst voorzien van een hark en dan maar „sloten", de officiële bena ming voor dit soort werk. de burgemeester zal aantekenen niet Zaal te Leiderdorp ontlokte nog de helemaal bevredigend. "Je weet meeste discussies. Men vond ln al- nooit, zei hij later, straks be slist GS misschien toch nog nadeel". Er werd ook nog over het voortge- hield, zet onderwijs gesproken in deze ver gadering. Mevrouw wethouder Tich- ler daarover: Onbegrijpelijk hoe gemeen de huurprijs van f3.780.— mijn per jaar te hoog, omdat het voorstel ook de huurprijs van de grond in- Afscheid 't Was een zeer gezellige raadsver- Lelden reageert om 't voortgezet mr- gadcrms, ^^avond. Eigenlijk derwijs uit Leiderdorp te weren. Ook soort afscheidsavond. Bode Wijts- AZL-opleiding tot operatie assistent nu officieel erkend werden officieel door de raadsleden bij monde van de nestor van de raad. Nievaart uit geleide gedaan. De bode kreeg een schitterend versierde fiets aangebo den waarop hij met hulp van Nie vaart een rondje op het oranje tapijt van de raadszaal maakte. Onder handgeklap van de raadsleden. Na afloop stonden zij als één man op om de scheidende bode de hand te druk ken. "Als bodes weggaan blijkt pas hoe welbespraakt ze zijn" merk te burgemeester Van der Have op na LEIDEN De opleiding tot opera- de afscheidswoorden van de sympa- tie-assistent van de AZL is sinds thieke Wijtsma. 11 februari erkend door de nationale Ziekenfondsraad. Dit werd gister middag officiëel bekend 'gemaakt. Achteraf zijn nu de diploma's en in signes uitgereikt aan de operatie assistenten. Het diploma ontvingen: Mej. C. H. van de Berg; Mej. S. M. Koning; Mevr. M. J. C. Vorstman- Linden; Mevr. M. Y. M. Menalda- Ottevanger; Mej.iE. M. Freling; Mej. M. J. M. van den Belt; Mej. G. A. C. Voorhorst; Mej. H. M Bührmann; Mej. A. P. van Dam; Mej. C. H. van Rij. i.--. OEGSTGEEST Gisteren ging de vlag in top bij de Haeswyk- flat aan de Kennedylaan. Het hoogste punt was bereikt. Om vier uur 's middags, toen drie vlaggen het gebouw sierden, kregen de medewerkers hun traditionele pannenbier aangebo den. (Foto Jan Holvast der Hoogt, die maandag van zijn pensioen gaat genieten, vormde de schakel tussen ka zerne en burgerij. Hij had en toekomstig lid van' het college van sinds zijn komst naar Leiden Gedeputeerde Staten van Zuid-Hol- in 1958 goede contacten met land, heeft gisteren de eerste paal studenten en politie, en ook geslagen van het complex van in to- op de Korte Vlietschool en de taal achthonderd woningen, die op t Don Boscoschool was hij een Waardeiland (gebied tussen Oude bekend figuur, niet als mili- Rijn^ Rijn- en Schiekanaal en Nieu- Leiderdorp) tair, 5 als de man die i Rijn, grenzend rond vijf december pleegt te zullen worden gerealiseerd. Zoals verschijnen. bekend worden of zijn de gebouwen (Foto Jan Holvast) van de Grofsmederij, die daar en bij Zoeterwoude. De bouw wordt verricht door de Leidse aannemersmaatschappij IBB/Kondor, in opdracht van de ontwikkelingsmaatschappij Nie- man Holding B V., waarin de IBB participeert. President-commissaris van Nieman is de heer Wurfbain die constateerde, dat de ambtelijke mo lens dit keer "in sneltreinvaart heb ben gedraaid". Hij bracht dank aan het college van B. en W. en in het bijzonder aan wethouder Kret "die veel heeft gedaan om de moeilijk heden uit de weg tevruimen". Ir. Builsert noemde het van belang, dat Leiaen, nu een aantal woningen krijgt, "die het maatschappelijk draagvlak naar boven kunnen bren gen". Want dat het Waardeiland LEIDEN Na 43 jaar aan de school verbonden te zijn geweest nam zuster Francine Vogelpoel gister middag op een drukbezochte receptie afscheid van de Lid- winaschool aan de Lammen schans weg. (Foto Jan Holvast) r LEIDERDORP Vele scho len hebben af scheidsevene menten gehouden voor de kleuters, die na de vakantie naar „de grote school" gaan. In de Marijkeschool aan de Bcrnhardstraat in Leider dorp had men een verkleed- pannekoekfeest gehouden. Om ongeveer 12 uur ging de „hope aes vaderlands" aan de pannekoektafel. Jan Holvast was er als de kippen bij om er een plaat van te schieten. LEIDEN .Ik ben er weer", zo van het feit dat hij de hele week meldde ons gistermiddag de heer telefonisch niet bereikbaar was. Hoe B. Ruben, direfcteur van de Stads- dan ook: de Stadspost draait weer port, naar wie klanten en medewer- normaal door, zegt de directeur, en kers de afgelopen week tevergeefs het telefoonnummer is ongewijzigd. - hebben gezocht. De Stadspost Lei- Intussen meldde zich vanmorgen luxe woonwijk wordt, staat, gezien den draaide niet. Ruben vertelde dat bij <?nze krant de heer P. G. J. de prijzen hij de afgelopen dagen in West- Wijnen, wiens beide zoons eveneens West-Duitsland is geweest om con- nog geld zouden krijgen van de heer tacten te leggen voor de verkoop Ruben. Het zou of 60 tot 70 gulden de huizen, wel vast. Wethouder Kret maakte zich na- de gemeente „tot tolk van grote voldoening. We zijn erin ge- de postzegels, die speciaal ter gaan. „Gisteren, na de publikatie in slaagd de werkgelegenheid, die gelegenheid vaa de wereldkampioen- het Leidsch Dagblad, heb ik na veel was te bewaren en met voldoeni schappen voetbal zijn uitgegeven. Hij proberen eindelijk Ruben aan de te- heb ik bovendien geconstateerd, c verklaarde dat hij de werkzaamheden lefoon gekregen", aldus de heer Wij- IBB/Kondor in Leiden is gebleven in Leiden weliswaar had overgedra- nen. „Hij zei dat we om zeven uur gen aan een medewerker, maar deze langs konden komen om ons geld te had weinig ^ijd gehad, omdat hij en- krijgen, maar toen we ons op dat kele tentamens moest afleggen. De tijdstip meldden, was de vogel ge vlo - meeste klanten zouden door Ruben gen." De heer Wijnen kwam via de van zijn afwezigheid op de hoogte politie in contact met een andere en het als haar standplaats heeft gekozen". Hij gaf toe, dat men op het gemeentehuis de afgelopen maanden zijn „ambtelijk boekje" wel eens te bulten was gegaan. „Maar dat was in belang het zijn gesteld. De heer Ruben zei van- vader, die een dochter heeft die nog plan lk gei^ dat dat moet kun- ochtend dat hij geen post meer onder 175 gulden krijgt, zijn beheer had en dat alle bezorgers Men overweegt om een civiele pro gisteren waren uitbetaald. oedure tegen de heer Ruben aan te Ook meldde hij nog dat wellicht spannen, een storing de oorzaak is geweest Over een jaar of vijf, 5 verwacht, zal de bebouwing Waardeiland voltooid zijn. 1000,- op OEGSTGEEST De Fancy fair ten bate van de gehandicapte kinderen die in de Jenaplanschool De Kring werd gehouden heeft ruim duizend gulden opgebracht. Na lange discussie in Voorschotense raad VOORSCHOTEN De Voorscho tense gemeenteraad heeft met alge mene stemmen besloten de Oranje- school aan de Wijngaardenlaan ter beschikking te stellen van de open bare bibliotheek. Aan het besluit ging een negentig minuten durende discussie vooraf, waarbij het zwaar tepunt lag bij het afstoten van een schoolgebouw terwijl o.a. de openbare Parkschool dringend een nieuwe be- felli7.jng tlQfilg Begeer (WD) verweet wethouder Esselaar (KVP) dat hij niet ingegaan is op de vraag van de VVD in febru ari of t niet beter was de Parkschool te geven aan de bibliotheek en de Oranjeschool te benutten voor de bibliotheek. Wethouder Esselaar wist echter in februari al met zekerheid dat de Parkschool totaal ongeschikt zou zijn als huisvesting voor de bi bliotheek mede in verband met de geringe ruimte en de slechtere toe stand van hét gebouw. Loco-burgemeester les tra kon ech ter na de discussie de dorpsgemeen schap feliciteren met het genomen besluit waardoor eindelijk de bi bliotheek aan een goede huisvesting geholpen kan worden. Van Wijk (PvdA) deed wel de mededeling spoe dig in de vorm van een motie aan dacht te zullen vragen voor het open baar onderwijs in Voorschoten ten zuiden van de grens Elstlaan. Het voorstel tot het beschikbaar stel len van een krediet in verband met de invoering van onroerend goed be lasting werd teruggenomen omdat alle fracties van mening waren dat een betere voorbereiding noodzakelijk is. Begeer (WD) toonde zich een pertinent tegenstander deze belasting te berekenen door middel van de op pervlakte van het onroerend goed en zag liever de economische waarde als ondergrond. Loco-burgemeester Ies- tra meende dat dan de taxaties steeds herhaald zouden moeten worden, maar kon ook begrip opbrengen dat oppervlakte tarief wel eens funest zou dijken te zijn voor de vele land huizen in Voorschoten. De nota openbaar vervoer op kor te termijn Werd positief beoordeeld hoewel de Voorschotense raad de me ning blijft toegedaan dat deze nota te veel in de Leidse geest geschreven is. Ook ziet Voorschoten graag een De raad ging akkoord met het voor stel tot het voeren van een rechts geding tegen de heer H. A. Straver, die in de Langenhorstlaan 'n autore paratie bedrijf uitoefent en hiervoor het onbebouwde gedeelte van de ge- meentewoöing heeft betegeld en zelf een loods zonder vergunning daarop heeft gezet. Twentwel. sociëteit 1 GIITPW.it OT n. vertrek sa i Braassemtocht. xr Inlichtingen 1095-43655 Zondag Antontus Clubhuis, dansen, 8-11 uur Hooglandse Kerkgracht 48. dansen vanaf 8 uur nam. Geverstraat 65, Oegstgeest, sociëteit voor kamerbewoners en alleenstaanden Breestraat 19.'Twentwel, sociëteit i kamerbewoners, vanaf 9 unr nam. Maandag Blauwpoortsbrug/Kort Galgewater. Terug plm 17.80 vertrek salcm- Artsen Lelden Wijk IMorswegkwartier, binnenstad tot Cityring: F. B. Kruis, PaganiniStraat 17, tel. 42504. W(jk II: Groenoord, Kooi en Merenwijk R. M. G. Taytelbaum, Hogewoerd 133, tel. 20266. Wijk III: Prof°ssorenwyk, Tuinstadswijk: J. H. Pleiter Fruini laan 11, tel. 31337. Wijk IV: Zuid- West, Haagkwartier: Schrama,, Zo- cherstraat 1. tel. 26946. Leiderdorp Moerman, Merel- straat 184a, tel. 91000 (spreekuur 12.30 uur). Oegstgeest E. W. F. van Wal- chren, Oranjelaan 29, tel. 52130. Voorschoten J. H. Vrljenhoeic, v. d. Oyelaan 38, tel. 6421 (zaterdag), A. Tromp, De Savornin Lohman- plantsoen 33, tel. 01710—62159 (zon dag). Warmond A. W. Bots, Prof. Aalberselaan 2. Voorhout, tel. 02522— 11393. Apotheken De avond-, nacht- en zondagsdienst der apotheken in de regio Leiden, wordt waargenomen door: Apotheek Tot hulp der Mensheid, Hooigracht 48, tel. 21060. Apotheek Beker. LtJt- weg 4, Oegstgeest, tel. 55482. Tevens op zaterdag tot 1 uur nam. Apotheek Voorschoten, Leidseweg 66, tel. 01717—2525. Wijkverpleging In het raadhuis van Zoeterwoude kwam gistermiddag de raad van be stuur van het Industrieschap „De Grote Polder" onder voorzitterschap van burgemeester Detmers bijeen. Het vereiste aantal leden was net aanwezig, met uitzondering van het Leidse raadslid Zunderman was geen enkel Leidis raadslid aanwezig. De wethouder Lijten en Kret en de VVD-er Portheine hadden bericht van verhindering gestuurd. De Zoe- terwoudse raadsleden met de twee adviseurs kwamen echter snel door de agenda heen. De gunning van het bouwrijpmaken van het laatste ge deelte industreiterrein werd gegeven aan Fronik b.v. te Meijdrecht voor een bedrag van f 573.900. De grondverkopen in totaal 14.044 m2 verkregen de goedkeuring, waar bij opgemerkt werd dat het aanbod van bedrijven om in ..De Grote Pol dert' te mogen bouwen nu groot is. Het zijn niet alleen bedrijven uit de regio van Leiden maar ook elders vandaan zoals ditmaal Topa-verpak- klngen uit Amsterdam en Tuin be nodigdheden. A. v. d. Wende uit Nieuwerkerk a. d. IJssel. Burge meester Detmers noemde dit een gelukkige ontwikkeling omdat de be vordering van de werkgelegenheid in de regio Leiden noodzakelijk is. De raad van het bestuur van „De Grote Polder" is nu snel op weg naar liquidatie. Verwacht wordt dat bin nen een half Jaar „De Polder" vol is en dan is de taak van deze raad afgelopen. Er bestaat zelfs een kams dat bedrijven zullen moeten worden afgewezen, want de uitbreidingsmo gelijkheden zijn maar zeer gering. Leiden Zr. 8. H. M. Goddün, Ti- boel Siegenbeekstraat 6. tel. '40280. Zr. Blok, Kanaalstraat 68, teL 32129. Leiderdorp Geen opgave. Oegstgeest Interkruis, Hjfcweg 7f tel. 54500. Voorschoten Gezondheidscen trum, v. d. Waalslaan 25, tel. 4641. Warmond Zr. H. Tiel-Groene- stege, Friezenhorst 27, Sassenheim, tel. 02522—11643. Begijntje VOORBURG Op Huize De Werve in Voorburg heeft dè Leidse burgemeester Vis een koninklijke onderscheiding uitgereikt aan J. de Vries, ing. De Leidenaar kreeg de onderscheiding omdat hij veertig jaar in dienst was bij LEIDSCH DAGBLAD DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Uitgave: Leidscn Dagblad B.V. Witte Singel 1 - Lelden Postbus 54 - Giro 67055 Telefoon directie en administra tie 01710-25041 Maandabonnement Kwartaalabonnement Per Post Jaarabonnement 110.77 f 31.80 f34 20 f 116 20 t 0.45 Aounnementsgeideb nty vooruit betaling te voldoen Bil automa tische overschrijving geen ad ministratie- en incassokosten Nanezorgmg "u> 18UO—20.00 u Zaterdag van 16 00—18.00 u Telefoon 01710-30500

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1974 | | pagina 2