Bronstein David is vijftig jaar FRANK DROST BIJ EUROPESE Kruiswoordraadsel DICHT „DEINING" TITEL Kom er ACHT-er ZATERDAG 29 JUNI 1974 PAOINA 21 (DIEREN OP POSTZEGELS BUKSMUSEUM VAN SWTUURLUKE HISTORIE RAAMSTEEG 2 LEIDEN David Bronstein, geboren 19 februari 1924 in Belaya Tserkov (Rusland) is dit jaar 50 jaar geworden. Hij is van beroep ingenieur. De meesite schakers uit alle delen van de we reld kennen „dte kleine David" of hebben wel eens van hem gehoord. Vandaag enige partijen van hem. Let vooral op zijn originele wijze van spelen! Uit wits volgende voortzetting blijkt wel, dat de theoretische ken nis in ons land beslist hoger moet j worden aangeslagen. Dit mogen we dan grotendeels danken aan de hui dige wereldkampioen, die op weer galoze wijze veel geheimen van het damspel bloot legt. Nu zit de Rus i natuurlijk ook niet stil, maar afge- 1 zien van het feit dat Sybrands niet Is by te benen, liggen de kontakten op topniveau in dit kleine landje wat gemakkelijker. Maar goed, ik hou hier uiteindelijk geen praatje om de middelmatige dammer te bewyzen dat de centrale training wel degeiyk zin heeft. I De party: 10. 35—30? 21—27. 20. 37 —32, 28x37. 21. 41x21, 16x27. 22. 47— 41. 9—14. 23. 48—42, 11—16. 24. 42—37, 6—11. 25. 45—40, 23—28. 26. Kom er achter "SJjUTT MnojA puora "8 ftira-ni 'BtnS »«d -iajqoaj 'sjqow aaads 9» •flïuow bbiS ar aftap g ^uunj otba autfted do sjqoaJ afsmq f 'Botm u] s^iun ^q -*q uaoaq g 'fpapipps ut sjqoaj Sq •«q puotu 'Z 'durei fjq s^qoai 8anA I Tijdens een internationaal pa- rentoernooi in Juan-les-Pins ver oorzaakte het volgend spel nogal wat deining. Oost gever, allen kwetsbaar NOORD B 5 (?H8Xr O A H B 10 8 H 10 7 OOST 4» AV87 PB 106 OT3 AB62 ZUID H102 P AV954 OV65 *V8 Oost opende met 1 klaveren en Zuid volgde met 1 harten. Noord vertelde door het bod van 2 kla veren, een bod in de kleur van de tegenpartij, dat hij van plan was 'n manche te gaan bieden en toen Zuid zijn hartenkleur her haalde zag Noord van slemplan nen af en besloot de bieding met harten. West kwam uit met klaveren drie in Noord werd een kleintje ge legd en Oost had een probleem. Gezien zijn eigen ruitenbezit is het waarschijnlijk dat Noord-Zui vijf slagen in die kleur kunnen maken en wanneer Zuid aan het hoofd staat van zes hartens bete kent dat twaalf slagen als Oost klaveren boer legt $n Zuid blijkt de vrouw te hebben. Oost besloot derhalve om klaveren aas te leg gen en schoppen aas mee te ne- De rest van de slagen was nu normaliter voor Noord-Zuid en 4 harten plus 1 zou voor hen een zeer slechte score hebben bete kend slechts 50 punten bij een top van 270. De meeste paren wa ren namelijk in 3 SA. geëindigd en ook in dat kontrakt worden elf slagen gemaakt hetgeen nèt WEST 4 9643 P 3 2 O 942 9543 De Nederlandse afgevaardigden hebben by het Europees damkam pioenschap aan de verwachtingen voldaan. Direkt na de Russen be zetten zy de hoogste plaatsen en Frank Drost zelf was tot vlak voor j het eind nog een ernstige kandidaat voor de titel. j Hij verspeelde deze kans door in de tiende ronde te verliezen van I Gantwarg. Van 1 Juli t/m 1 oktober a.s. wordt er in het Rijksmuseum van Natuurlijke Historie te Lei den een tentoonstelling gehou den met als onderwerp "Dieren op Postzegels". Behalve een groot aantal postzegels waaron der zeer zeldzame worden de die ren getoond die als inspiratie bron hebben dienst gedaan. Voorts is er een doorlopende klank en diavoorstelling. De tentoonstelling is geopend van maandag t/m zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. De toegangs prijs bedraagt voor volwassenen f 0.50 en voor kinderen mits on der geleide is de toegang gratis. 29. De8-e4Db6-f2 30. Ka2-b3 a6-a5 Plotseling zien we dat wit gewon nen staat. Het slot geef ik u in de korte notatie, daar zwart niet meer tot remise kan komen. Slot: 31. f5i Kb6 32. g4 h6 33. Lf3! Dh2: 34. f6 Dh4 35. Dd4t Kc7 36. f7! Zwart gaf het op. Na 36. De7 is 37. Dg7 uitc Uit deze laatste party heeft men goed de aparte styi van Bronstein leren kennen. Bronstein stond rond 1951 bloot aan kritiek van het "Co mité voor Lichaamscultuur en Sport" "Sommige spelers werken niet hard genoeg. Velen van hen verhogen him ideologisch-politiek niveau niet en nemen geen deel aan het maatschap pelijk bestel." Bronstein heeft alt nooit kunnen verwerken. Hy verloor zyn haren enzyn zelfvoldoening. Citaat uit het boek van de Engels man D. J. Richards "Sovjet Chess". De ware toedracht biyft in geheim zinnigheid gehuld. Voor my waren Bronstein, Talj en Spasski de grote krachten van het Sowjet-schaak BISHOP Een nadere bestudering van deze I party leert ons (en Frank moet ty- dens de party hetzelfde hebben ge dacht) dat de beslissing juist an dersom had moeten liggen. A. GANTWARG (wit) F. DROST (zwart) 1. 33—29, 17—22. 2. 39—33, 11—17. 3 44—39, 6—11. 4. 50—44, 1—6. 5. 31— 26. 16—21. 6. 32—28, 19—23. 7. 28x19, 14x23. 8. 35—30, 10—14. 9. 30—24, 23—28! en we zitten weer in de scherpste variant van deze opening, i 10- 46-35, 20—25. Voor hen die het allemaal niet begrypen: op 10 5—10 volgt 38-32! Wel, zult u mis- ischien denken, waarom speelde wit dan geen 10. 3832! Nou dat mag niet wegens 10. 5—10! 11. 32x 123. 22—28! 12. 33x22 (want op 23x32 |komt 18—23!) 17x30 en zwart staat (uitstekend. Party: 11. 24—20, 15x24. 12. 29x20, 14—19. 13. 20—15, 11—16. 114. 44—40, 5—10. 15. 37—31, 7—11. (16. 42—37, 10—14. 17. 34—29, 19—23. 18. 4034, 1419. Zie diagram. Kunt u de acht afwykingen in beide bovenstaande tekeningen vin den? De juiste oplossing vindt u elders op de pagina. Bronstein leerdie 't schaakspel ken nen van de Russische meester Kon- stantinopolski. In 1940 veroverde Da- vid in de Ukraine de meestertitel. Toen hy in 1949 met Smyslow (die in 1971 vyftig werd) de eerste plaats deelde in de sfcryd om het kamp. van Moskou, voorspelde men hem een grote carrière. Ook dr. Euwe vond hem toendertjjd een zeer groot talent. In het kandi datentoernooi te Boedapest 1950 kwam Bronstein met Boleslawsky als eerste uit de bus. De beslissingsmatch won hy met 7%-6V4 en verkreeg het recht om met Botwimnik om de we reldtitel te mogen strijden. U weet 't: hy hield de match onbeslist (12- 12), waardoor Botwinnik wereldkam pioen bleef. Bronstein's styl staat op zich zelf. Men weet nooit wat voor "rariteiten* hy in petto heeft en daarom bleef hy voor de meeste grootheden een gevreesde opponent! Bronstein-AIjburt, (Baku 1972) 1. Pf3 Pf6 2. g3 b5 3. Lg2 Lb7 4. 0-0 c5 5. d3! e6 6. e4 d6 7. a4 b4 8. Pbd2 Pfd7?! (Beter is 8 Pc6!, omdat op 8 Le7 zeer sterk 9. e5! volgt) 9. Pc4 Pc6 10. Lg5! Dc7 (Niet 10 Le7 wegens 11. Pd6:t enz.) 11. Pfd2 g6? 12. Lf4 Pd4? 13. c3 bc3: 14. bc3: Pc6 15. a5! La6? (Nu moest a6 ge schieden) 16. e5! d5 17. Ld6: ed6: 18. e6 Pde5 19. Peö: Pe5: 20. Le5: Opge geven. Op 20 De5: volgt 21. Da4t enz. Ook in de volgende partyen zien wc Bronstein "n geheel eigen weg volgen Bronste in - Zidkov (USSR 1972). I. ©4 o5 2. Pf3 g6 3. d4 cd4: 4. Dd4; Pf5 5. Lb5!? Da5t? 6. Dc3! (Zeer fijn! Na dameruü heeft wit "n grote voor sprong in ontwikkeling) 6 Dd8 7. Lo4! e6 8. e5 Pe4 9. Dd3 f5 10. Pc3 Fc3: 11. bc3: Po6 12. 0-0 Lg7 13. Tel Da5 14. Lb5 0-0 15. a4 Dc7 16. Lc6: Dc6: 17. Pd4 DdS 18. Pb5 Dd3: 19. od3: d5 20. ed6; a6 21. Pc7 Lc3: 22. PaS: Lal: 23. Lg5 Ld4 24. Le7 Tf7 25. Tel Ld7 26. Tc7 La4: 27. Tc4 Lc6 28. Td4: Opgegeven. Fraai! Wit: Bronstein Zwart: Gheorghiu SICILIAANS 1. e2-e4, c7-c5 2. Pgl-f3, d7-d6 3. d2-d4. c5xd4 4. Pf3xd4, Pg8-f6 6. Pbl-c3, a7-a6 6. Lcl-g5, e7-e6 7. f2-f4, Pb8-d7 8. Ddl-e2! Ook speelt men vaak 8. Df3. Inte ressant is de volgende variant: 8. Lc4! b5? 9. Le6: fe6: 10. Pe6: Da5 II. Pf8: Tf8: 12. Dd6: Db6 13. 0-0-0 Dd6: 14. Td6; b4 15. Pe2 Lb7 16. Pg3t (Bronstein). Merkwaardig! Vroeger leerden wy dat men de witte dame NOOIT voor de raadsheer op fl mag zetten. De "wetten" zrin wel drastisch tien punten meer waard is. De Franse Zuid had al wel gezien, dat hij bepaald niet voor een top zat te spelen en door deze gedach ten wat afgeleid, vergiste hij zich. Vanuit Zuid werd namelijk har ten aas voorgespeeld en tot ver bazing van iedereen aan tafel liet hij van tafel de harten heer spe len. Noord aarzelde echter, keek zijn partner aan, deze zei opnieuw "de heer", Noord pakte de zeven en op dat moment werd Zuid zich bewust van zijn fout en liet de zeven bijspelen. De Nederlandse Oost-West spe lers gingen met deze procedure uiteraard niet akkoord. Een brid- getoernooi is geen theevisite en wie niet oplet verliest punten. Toen Oost-West verlangden dat harten heer werd bijgespeeld ont staken de Frapsen in grote woe de, riepen dat dit 'n "schandaal voor Nederland" was en er zat niets anders op dan de wedstrijd leider te roepen. De oplettende le zer heeft natuurlijk al gezien dat de vergissing Zuid een slagje gaat kosten omdat Oost nu harten boer nog maakt. De Franse arbiter hoorde het verhaal van de Nederlanders aan en kende zijn reglementen goed: De dummy heeft helemaal niet het recht om de leider op een fout te attenderen en toen de ar biter op het punt stond Oost West een extra slag toe te kennen gre pen de Fransen naar het laatste redmiddel. "Mijn partner", zo verklaarde Noord, "heeft hele maal niet de heer gezegd, hij heeft de zeven gezegd". Dit was werkelijk een verschrik kelijke leugen maar het plaatste de arbiter wel voor problemen. Wie moest hij nu eigenlijk gelo ven? Het Nederlandse Oost-West paar loste de zaak op door het protest in te trekken omdat op dit zielige niveau nu niet meer te on derhandelen viel. Waarmee de ondeugd beloond werd. A. BOEKHORST HORIZONTAAL 2. grove wollen stof, 4. verheugd, 7. kunst, 10. Koninklijke Luchtvaart maatschappij (afk), 12. struik, waar aan rode sappige vruchten groeien. 17. zangvogeltje, 18. gesneden hengst, 20. plaats in Duitsland, 21. gedeelte lijk, 23. plaats in Noord-Brabant, 24. aanwijzend voornaamwoord, 26. hoe veelheid, 27. stadscentrum, 29. deel van het been, 30. provincie (afk), 31- gewezen, 32. heden, 33. Egyptische zonnegod. 35. hoofd van een moskee, 38. vrouw van Abraham, 41. huid. 42. Zijne Doorluchtige Hoogheid (fran se afk), 44. jonge broer of zuster. 45. opslagplaats, 47. schijnsel, straling, 49. overjas, 50. keukengereedschap, 52. correspondente, 56. roem, 57. lid woord, 58. groente, 59. cijfer. VERTIKAAL 1. methode om met een sterk verhit te staaf figuren aan te brengen op hout of andere stoffen 3. praatvogel, 5. waterplant, 6. meisje, dat nauwe lijks hoorbaar spreekt, 7. woonschip, 8. zacht en vettig, 9. lidwoord, 10. schaafsel, 11. klein, gering, 13. maat glas, 14. steenstof bestaande uit kwarts en glimmer, 15. niet vrijwil lig, 16 openbaar vervoermiddel. 19. eveneens, 22. lastig insekt, 25. per soonlijk voornaamwoord, 28. water in Utrecht, 29. liefdesuiting, 34. vrouw van Adam, 36. koude visgelei, 37. mu zieknoot, 39. vormloos, 40. sprookjes figuur, 42. steunpaal, 43. landbouw werktuig, 46. Arabisch vorst. 48. vruchtbare streek. 49. rivier in En geland, 51. schrijfgereedschap, 53. neepjesmuts, 54. persoonlijk voor naamwoord, 55. water (Fr.). Oplossingen onder het motto' KRUISWOORDRAADSEL dienen voor woensdag a.s. (9 uur) in het be zit te zijn van de redactie van ret Leidsch Dagblad, Witte Singe) 1 i ei- den en het Alphens Dagblad Julia- nastraat 19, Alphen aan den Rijn. Wij stellen vier prijzen beschikbaar: één van f 10,-, één van f 7,50 en twee van elk f. 5,-. Alleen abonnees kun nen meedingen. Oplossing vorige puzzel De eerste prys van f 10 werd toe gekend aan mevr. W. J. Zydenbos, Rynenburg 9 te Leiderdorp; de twee de prys van f 7.50 aan de heer P. J. Eikerbout, Valdezstraat 9 te Leiden. De twee pry zen van f 5 werden toe gekend aan mej. A. v. Heusden, Spaargarenstraat 4 te Oegstgeest en aan de heer S. Swarts, Tesselschade- straat 2a te Leiden. De prijzen worden de winnaars toe gezonden. veranderd! 8. Dd8-c7 9. 0-0-0. b7-bö 10. a2-a3. Ta8-b6 11. Pc3-d5! Weer zo'n typische Bronstein-zet! 11e6xd5 12. e4xd5t Lf8-e7 13. Pd4-c6 Pd7-<b6 14. Lg5xf6 g7xf6 15. g2-g3?! Een vreemde zet. Voor de hand lag stellig 15. Pb8: Db8: 16. Dh5 enz. Reken er maar op dat Bronstein wat van plan is 15Lc8-b7 Nu was 15Tb7! de aangewe zen voortzetting. 16. Pc6xb8 Dc7xb8 17. Lfl-g2 Db8-d8 18. Thl-el f6-f5 19. Tdl-d3 Ke8-d7! 20. De2-h5 Kd7-c8 21. Dh5xf5t Ook Bronstein grijpt wel eens mis. Juist is 21. Df7:! Lf6 22. Tde3 enz. 21Kc8-b8 (Zie diagram) Gheorghiu Een moeilyk te beoordelen stand. Wit komt 2 pionnen voor, maar zwart heeft twee lichte stukken tegen een kasteel, wat meer dan voldoende compensatie betekent. We zullen spoedig zien hoe Bronstein op zyn manier toeslaat! 22. Df5xf7 Le7-f6 23. Td3-e3 Lf6xb2t! Maar ook Gheorghiu (grootmees ter van Roemenië) neemt de hand schoen op. 24. Kclxb2 Pb6-c4t 25. Kb2-a2 Pc4xe3 Ook de aandacht vroeg 25 Da5!? Bronstein geeft hierop aan; 26. De7 b4 27. Tbl Pa3: 28. Ddö:f Ka7 29. Db4 Db4: 30. Tb4: enz. Ik ben niet geheel overtuigd. U mis schien? 26. Telxe3 Dd8-b6 27. Te3-e8t Th8xe8 28. Df7xe8t Kb8-a7 Op 33—28 volgt dan 22x44 31x24, 44—50 met winst. Op 30—24: 19x30; 35x24, 14—19; 24x13, 8x19; en nu is 33—28 nog steeds verhinderd. Boven dien volgt op 34—30, 23x34; en wit heeft geen remisekans meer. Even rekken met 49—44 helpt niet wegens anticipatie door 38. Dus zou na 16—21 wit moeten vervolgen met 29—24 waarna ik het na 8—13; 33—29, 23—28; toch niet zo meer zie zitten voor wit. Party: 31 23—28? 32. 32x23! 19x28, 33. 36-32, 28x37. 34. 31x42, 14—19, zwart heeft zich te veel voorgesteld van de nu komende afwikkeling. Na 2—7; 30—24, 18—23 29x18, 22x13 ligt de stryd nog volkomen open. 35. 30-24, 19x30. 36. 35x24, 4—10. 37. 15x4, 3—9. 38. 4x13, 8x30. 39. 49—44, 2-8. 40. 44—40, 36-35. 41. 42—38. 35x44. 42. 39x50, 8—13, 43. 50—44, 13—19. 44. 44—40, 19—24 op 19—23; 40—35, 23—28: 43—39, 28—32 gaat wit met schyf 35 naar dam wandelen. 45. 29x20, 25x14, 46. 34—29! 14—19. 47. 40—34, 19—23. 48. 43—39, 27—32. 49. 38x27, 22x31. 50. 26x37! 16—21. Na 17—22; 36—31, 16—21; 31—26, 21—27; 37—32 is het eveneens verlo ren voor zwart. 51. 33—28, 23x41. 52. 36x47, 21-*—27. 53. 29—24, 18—22. 54. 24—19, 2^32. 55. 19—14, 32—38. 56. 14—9 en de zeker diep teleurgestelde zwartspeler gaf op. Tot slot nog een klein slagje uit dit toernooi. MELINON Frank ging in de diagramstelling in de fout door te vervolgen met 23—28? Na 16—21! hatUwit naar alle waarschynlykheid ten onder gegaan. Zwart had zojuist 5—10? gespeeld en werd verrast door: 2722, 18x27; 32x21, 16x27 37—31, 27x47; 38—32, 47x29 32—28, 23x32 34x5 met winst voor wit. CEES VARKEVISSER

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1974 | | pagina 21