LEIDSCH DAGBLAD Ethiopisch leger pakt premier op Per on ziek ZWARE Defensienota in kabinet akkoord v.d.wiel vandaag bleyle OPGELET Addis Abeba vanmorgen rustig LUBBERS: NU WEL HOGERE MELKPRIJS Stap naar NAVO toe LEIDSCH DAGBLAD tsr v.d.wiel SMOKKELAARS UITERAARD VAM HELLE ZATERDAG 29 JUNI 1974 OPGERICHT I MAART I860 34359 DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Fischer doet afstand van wereldtitel NICE Bobby Fischer heeft gisteravond in een telegram aan het bestuur van de internatio nale schaakbond laten weten dat hij afstand doet van zijn wereldtitel. Fischer geeft als re den op dat hij het niet eens is met een recente beslissing van de bond, over de gang van za ken bij de tweekamp om het wereldkampioenschap, die vol gend Jaar wordt gehouden. Fischer, die overigens van zijn recht om het bondscongres in Nice bij te wonen geen gebruik maakte, wilde met name dat de tweekamp niet aan een maxi mum gebonden zou zijn. Volgens officials zal Fischer zich toch individueel als wereldkampioen blijven beschouwen en trachten buiten de wereldschaakbond om privé-wedstrijden te organiseren. Voorzichtig met cadeautjes in buitenland DEN HAAG (ANP) Koop niet blindelings vrij kostbare produkten in een land, dat Juist om de produktie van die artike len een zekere faam geniet. Er zijn altijd lieden, die misbruik maken Van een dergelijke gere nommeerdheid. Aldus raadt Koopkracht, maandblad van het Konsumenten Kontakt, mensen die met vakantie naar het bui tenland gaan, aan. Koopkracht waarschuwt met name voor de aanschaf van hor loges in Zwitserland. Daar ope reren handelsondernemingen, die klokjes verkopen voor een prijs, die de werkelijke waarde vele malen overschrijdt. Toeristen worden misleid met „interna tionale garantiebewijzen", die in feite weinig of niets blijken te garanderen. Juweliers wier naam op die garantiebewijzen voorko men, blijken vaak geen enkele relatie meer te onderhouden met de Zwitserse verkopers. Reservist was op eigen houtje al agent HILVERSUM (ANP) Sur veillerende Hilversumse politie mensen keken gisteravond zeer verbaasd op, toen zij op de Vreelandseweg in Hilversum een hen onbekende collega-in- uniform het verkeer zagen con troleren. De man bleek boven dien niet met een dienstauto, maar met een (niet geheel gave) particuliere auto naar de plaats van controle te zijn gekomen. Niet geheel zonder tegenzin in formeerden de Hilversumse po litiemensen toch maar even naar de identiteit van de man. Het bleek een uit 's-Grave- land afkomstige reservist van de rijkspolitie te zijn, die zonder opdracht daartoe op eigen houtje aan het controleren was ge gaan. In Hilversum noch in 's-Gra- veland wist men hiervan. De politie sprak van „een vreemde zaak". Overigens wordt naar de motieven van de man nog een onderzoek ingesteld. Hierover wilde de rijkspolitie nog geen nadere mededelingen doen. ADDIS ABEDA (Reuter) De Ethiopische strijdkrachten hebben verscheidene minis ters gearresteerd en zijn van plan ook de overige leden van het kabinet aan te houden, zo is vanmorgen van goedingelichte zijde in Addis Abeda vernomen. Onder de gearresteerde ministers en staatssecretarissen is 'de 46-jarige premier Endal- katsjoew Makonnen, die pas in maart door keizer Haile Selassie werd aangesteld na een eerdere actie van militaire zijde. 1 Een tweede nader genoemde ge arresteerde 'autoriteit is Minasse Haile, minister van Buitenlandse Za ken in het kabinet dat ih februari moest aftreden. Haiie was in april al gearresteerd, maar daarna vrij gelaten. De strijdkrachten hebben voorts verscheidene parlementsleden aange houden die geëist hadden dat de mi nisters van de vorige regering die al in haaiden van de militairen zijn, op vrije voeten worden gesteld. De ar restaties zijn in de loop van van- BUENOS AIRES (Reuter/AFP) President Juan Peron van Argen tinië heeft een longinfectie die zo hevig is dat zijn bloedsomloop hier van de gevolgen ondervindt. Zijn artsen hebben hem volledige rust voorgeschreven. In een gisteren in Buenos Aires gepubliceerd bulletin wordt gezegd dat de 78-Jarige Peron al 12 dagen aam „een longinfectie lijdt, waardoor een oude kwaal, verband houdend met de bloedsomloop, de kop weer heeft opgestoken". Het bulletin- is ondertekend door Jorge Taiana, de Argentijnse minister van onderwijs die tevens Perons lijfarts Is en Pedro Cossio, een bekend hartspecialist. Peron heeft zijn ambtswoning in een buitenwijk van Buenos Aires niet ver laten sinds hij op 17 juni ziek werd. Van onafhankelijke medische zijde is meegedeeld dat dc toestand van Peron, mede gezien zijn leeftijd en het feit dait hij al een hartaanval heeft gehad, zeer ernstig moet zijn. Mocht hij van deze ziekte herstellen, zo zei men, dan is de kans niet uit gesloten dat hij toch invalide blijft. Hoewel het officieel nooit is toege geven. heeft Peron, na zijn terugkeer uit ballingschap, een lichte hartaan val gehad. Een regeringswoordvoerder 6prak met nadruk de hardnekkige geruch ten tegen dat Peron zal aftreden als president en door zijn vrouw zal worden opgevolgd. Van bevoegde zij de is vernomen dat het Argentijnse kabinet en de bevelhebbers van de drie onderdelen van de strijdkrachten gisteravond bijeen zijn gekomen „om de situatie in ogenschouw te nemen die door Perons ziekte is ontstaan". President Peron Droog Perloden met i plaatsen droog eer. Zwakke tot ma- zuid en west. Mlni- 13 gra- (Opgemaakt om 9.00 i SO JUNI Zon op: 4.23 uur; onder: 21.04 DEN HAAG De minimumprijs voor verpakte volle melk wordt bin nenkort toch verhoogd van 74 tot 77 cent. Aanvankelijk wilde minister Lubbers (Economische Zaken) niet verder gaan dan een verhoging tot 76 cent. Lubbers is samen met zijn collega Van der Stee (Landbouw) alsnog akkoord gegaan met de beslissing van het produktschap voor zuivel om de minimumprijs met drie cent te ver hogen. Economische Zaken stelt nu een onderzoek in naar de situatie van de detailhandel in melk. Als dat on derzoek is afgerond komt er opnieuw overleg. VELE DODEN IN COLUMBIA BOGOTA (ANP) B(j een grond- verochuiving die zich gisteren op 20 km van Bogota, de hoofdstad van de Zuldamerikaanse staat Columbia, heeft voorgedaan, zouden zeker 100 mensen om het leven zijn gekomen, zo is van verschillende zijden in de Columbiaanse hoofdstad vernomen. Volgens de eerste officiële bekend making zouden er 25 doden en een dertigtal gewonden zijn. Daar de verbindingen verbroken zijn, zijn de autoriteiten niet in staat het Juiste aantal slachtoffers op te geven. Het reddingswerk schijnt ook moeizaam te verlopen. De sjah van Perzië en keize rin Farah brachten gisteren een bezoek aan het atoom- centrum van Marcoule bij Marseille. Dit was een onder deel van het staatsbezoek dat het Persisch vorstelijk paar momenteel aan Frank rijk brengt. Assen bleef kalm ASSEN (ANP) De T.T.-nacht in Assen is deze keer nog rustiger verlopen dan vorig Jaar. Burgemees ter G. Grolleman zei tijdens een nachtelijke persconferentie, dat hij de spanning in vorige T.T.-nachiten dit jaar volkomen heeft gemist. Hij schreef dat in de eersite plaats toe aan de evenementen die vorig jaar voor het eerst en nu nog omvang rijker voor de 40.000 feestgangers waren georganiseerd. "Vorig jaar begon de doorbraak", al dus de heer Grolleman, die daar voor met name de "werkgroep T.T.- Assen", die uit de burgerij is ont staan, bedankte. DEN HAAG Het kabinet heeft volledige overeenstemming bereikt over de tekst van de defensienota, zo heeft een woordvoerder van de re gering gisteravond laat meegedeeld. Uit een door de Rijksvoorlichtings dienst omstreeks middernacht vrij gegeven communiqué blijkt, dat het resultaat van het kabinetsberaad op 11 juli aan de Tweede Kamer zal worden aangeboden. In een begelei dende brief aan de kamervoorzitter zal de regering nog nader ingaan op de NAVO-consultaties. Het kabinet heeft geen grote pro blemen met de defensienota gehad. Premier Den Uyl deelde mee dat er Ter kennismaking 4 weken voor de halve prijs. Ik word abonnee per 15 juli 1974 en ontvang de krant reeda vanat heden. Stuur ml) 4 weken het Leldsch Dagblad voor half geld en noteer mij aansluitend als abonnee. naam: adres plaats: gironummer: Hokje zwart maken, bon Invullen In open envelop (zonder postzegel) sturen aan Leidsch Dagblad, antwoordnummer 214, Leiden. biedt brillen om in te bijten! 'n Merkwaardige gewoonte. k Vaak gesignaleerd bij gekon- centreerde mensen. Luisterende mensen. Intelligente mensen. Kritische mensen. Misschien kochten ze juist daarom hun montuur bij v.d. Wiel. Wie weet weet er het fijne van ....van brillen! Nieuwe Rijn 62 Wie zoekt ruimte voor garage, opslag of verkoop ruimte. Centrum, drukke stand, volop parkeerruimte, f250,- p.m. Brieven aan het bureau van dit blad onder no. 29477. Driessen v. Duyn b.v. JUWELIER- ANTIQUAIR In- cn er koop, taxatie van antieke en oude juwelen, zilveren voorwerpen. Ook aan huis te ontbieden. Brcestr. 89, Leiden, tel. 23313 ZOMER PRIJZEN VsKdjUi/n MEUBELENI [R'JNSBUPGH VEILIG GEKOCHT 1 JB'J DE VAKMAN HUISMAN "VAN EXiMOND BREESTKAAT INTERNATIONALE BONTMODE BREESTRAAT173 TEL. 01710-23337 LEIDEN geen sprake was van tegenstellingen, "hoogstens frioties", zei hij. Het kabinetj. heeft bij de samen stelling ernstig rekening gehouden met de binnengekomen reacties. Een eventuele publicatie van het NAVO- advies is gisteren door minister Van der Stoel (Buitenlandse Zaken) in het kabinet ter sprake gebracht. Men was van mening dat een advies niet officieel kan warden vrijgegeven voordat de nota aan de Kamer is toegezonden. Den Uyl noemde, de De premier gaf toe dat op grond van het commentaar uit Brussel wel enkele wijzigingen zijn aangebracht en dat er sprake is van een zekere tegemoetkoming aan de NAVO. Hij verwacht uit de partijraad van de PvdA, die eind augustus zal worden gehouden, "kriitdsoh gematigde reac ties en geen applaus". "Het blijft een visie met compromissen", zei hij. LEIDEN TEL. 34000 24 PAGINA'S nacht verricht. De militairen die nog steeds de radiostations bezet houden, hebben de bevolking opgeroepen alle verklaringen te negeren behalve die welke door de strijdikrachten via de radio worden uitgezonden. Over de overgenomen zender van de Lutherse "stem van het evange lie", werd meegedeeld dat het, leger trouw is aan de keizer. Gezegd werd dat er nog steeds "bepaalde elemen ten" in Ethiopië waren die probeer den het volk te blijven uitzuigen. Overigens is het rustig in Addis Abeba en gingen de winkels gewoon open. Ook het vroege verkeer ver liep normaal. Een journalist van een radio-omroep die onder militaire be waking is geplaatst, zei"de soldaten hebben ons zeer goed behandeld. Er zijn geen wanklanken en geen inci denten geweest." Alle passagiersvliegtuigen die za terdag uit Ethopië vertrokken, wer den opgehouden tot hom Ethiopische passagiers eruit gehaald waren. Dat gebeurde onder andere met een ma chine met bestemming Rome. Een aantal Ethiopische inzittenden moest achterblijven en het toestel vertrok met aanzienlijke vertraging. (Zie ook pagina 9) MIJNRAMP IN POLEN: 32 DODEN WARSCHAU (Reuter) Bij een gas ontploffing in een kolenmijn in Po len zijn 32 mijnwerkers om het leven gekomen, zo heeft de Poolse commu nistische partij gisteravond bekend gemaakt. Er zijn zeker 29 gewonden. De mijn staat in Czechowice, bij Ka towice in Zuid-Polen. Het is al het vierde ongeluk met dodelijke afloop in de Poolse mijnen, dit jaar. Bij de andere ongelukken vielen echter minder slachtoffers. Partijleider Edward Gierek en de minister voor het Mijnwezen Jan Mitrega hebben zich naar Czecho wice begeven. Precies drie jaar geleden zijn in Czechowice 34 mensen om het leven gekomen bij een ontploffing van een olietank in de plaatselijke olieraffi naderij. t De Oostduitsers zullen morgen met een danig verzwakt team aan treden tegen Nederland voor het wereldkampioenschap voetbal. Trainer Georg Buschner vreest niet te kunnen beschikken over vièr van zijn spelers: Hamann is verwond aan het dijbeen, vogel is nog steeds niet hersteld van de verwonding uit de eerste wedstrijd van de DDR tegen Chili, Frische heeft last van een hardnekkige kou en Wetzlich tobt nog met een voetblessure. Toch is Oranje-mid denvelder Willem van Hanegem niet al te optimistisch gestemd. „Ik ben bang, bang dat het mis zal lopen. Bang dat de mooie droom een nachtmerrie zal wor den", laat de anders zo vrolijke Feyenoorder vanuit Hiltrup we ten. En dat terwijl hij zo enthou siast is over de begeleiding en Rinus Michels in het bijzonder: „Zijn sterkste punt is dat ik nog geen enkel zwak punt bij hem heb kunnen ontdekken. Die man is overal sterk in". In het Neder landse kamp maakt men zich al leen zorgen over Wim Suurbier, die gisteren voortijdig de training verliet en wellicht zal ontbreken tegen de Oostduitsers. PAGINA'S 10 en 11 Ehrlichman stemde in met in braak PAGINA 9 Bowling, een modern fenomeen PAGINA 13 Schiphol, stad in de wei PAGINA 14 ADVERTENTIE De wettelijk toegestane hoeveelheid in te voeren zware Van Neile, de échte zware van de Weduwe, bedraagt per persoon: Spanje - 5 pakjes Griekenland - 4 pakjes Italië - 5 pakjes Frankrijk - 5 pakjes Duitsland - 5 pakjes Oostenrijk - 5 pakjes Joegoslavië - 5 pakjes Noorwegen - 5 pakjes Zweden - 5 pakjes Finland - 5 pakjes Denemarken - 5 pakjes Zwitserland - 5 pakjes Roemenië - 6 pakjes Marokko -10 pakjes (personen boven 18 jaar) Tunesië - 8 pakjes geldt dit ook voor halfzware De Dochter van de Weduwe

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1974 | | pagina 1