BOWLING „EEN IN BANEN GELEIDE VERNIELINGSDRANG IN 1966 OFFICIEEL ALS SPORT ERKEND Leiden Nederland telt op dit moment zo'n veertig bowllngcen- tra. Als alles echter gaat zoals thans wordt verwacht, dan moet men er rekening mee houden dat dit aantal over twee Jaar is ver dubbeld. Dat is natuurlijk koren op de molen van de nog prille Neder landse Bowling en Kegel Federa tie. Met vierduizend leden reeds een stevig uit de kluiten gewassen kleuter. Maar de groei zal wel snel doorzetten als de mogelijkhe- derf worden verdubbeld. Derhalve rekent men ook daar op een ver dubbeling van het aantal leden binnen twee Jaar. Reeds worden achter de schermen maatregelen genomen om volgend Jaar naast de nationale competitie ook te starten met een regionale compe titie. Behalve die competitiewedstrij den staan er ook toernooien (soms internationaal) en internationale kampioenschappen op de agenda van de acht Jaar oude N.B.K.F. Toen in Scheveningen de Europe se Jeugdkampioenschappen wer den gehouden waren er sportbow- lers uit zeventien landen aanwe zig. De strijd om de Europese se- niorentitel werd in Dublin gestre den tussen sportlieden uit negen tien landen. In het Amerikaanse Milwaukee traden maar liefst 38 nationaliteiten naar voren om een greep te doen naar de wereldtitel. Wij zullen hier geen poging ondernemen om voor de niet-in- gewijden de spelregels uiteen te zetten. Het lijkt ingewikkeld, maar het valt alles mee. De wijze, waarop de punten bij het tennis worden geteld, is ook niet eenvou dig, maar al doende leert men snel. Dat is bij bowling hetzelfde. De vergelijking met tennis kan men trouwens op meer punten doortrekken, want evenals bij tennis wordt bij bowling 't sport- Jargon bijna geheel beheerst, door Engelse kreten. Men gooit een "frame" (ten hoogste twee ballen). Men speelt een "game" (tien frames). Men behaalt een "strike" (met één bal alle tien ke gels om), of misschien een 'spa- re" (na de tweede bal de tien ke gels om). "Scratch" betekent, dat niemand met een handicap be gint, want wat dat betreft is het net als in de paardesport, wie te goed wordt kan een handicap krijgen. Zo kan men doorgaan. Het lijkt echter erger dan het is. Wat deze sport bijzonder aan trekkelijk maakt is het feit, dat men door de wijze van telling eigenlijk nooit voor de zevende of achtste game kan zeggen wie gaat winnen. De spanning blijft er tot het einde toe in. En het is wel gebeurd, dat een zwaar toernooi met een hoofdprijs van tien duizend gulden wérd gewonnen met één kegel verschil. Dan is die allerlaatste worp dus beslissend. De allerlaatste maal dat die kogel van vijftien pcnd over de baan moet worden ge slingerd. Men heeft voor ons uit gerekend, dat het heel goed mo gelijk is, dat men dan zo'n dag (met voorrondes en finale mee), alles bij elkaar meer dan twee duizend kilo aan ballen heeft ver zet. Maar dan heeft die man (of vrouw) zowat geen droge draad meer aan het lichaam. En ook zijn (of haar) handen trillen. Topbowling eist veel. Heel veel zelfs. Toch is het geen kwestie van lichamelijke kracht, anders zouden niet zoveel vrouwen aan de top kunnen meedraaien. Het is geen uitzondering, dat de vrou welijke kampioene bij een titel- toernooi met een hoger gemiddel de van de baan komt dan haar mannelijke collega. Het behalen van zo'n titel is dan ook geen pri vilege van de Jeugd. Vorig Jaar werd Harry Berbers nationaal bowlingkampioen. Hij is de vijf tig al gepasseerd. Juist het feit, dat het niet is ge bonden aan kracht, sekse of leef tijd maakt de sport aantrekkelijk. Door de commerciële opzet ge dijt bowling meestal in de van «i- garettenrook en bierlucht door trokken horecasfeer, maar gezien de natuurlijke charme zou het ook zonder die omgeving best kunnen leven. Maar dat is een loze kreèt, bowling zit nu eenmaal aan de commercie vastgebakken. ZATERDAG 29 JUNI 1974 LEIDEN Het kroegje op de hoek is niet meer. Vroeger een veel voorkomend verschijnsel, thans nog slechts een zeldzaam des Quilleurs, het wereldorgaan, waarin alle soorten van kegelsport zijn ondergebracht. relikwie van het oude stadsleven. Het vertrouwde eethuisje is ook schaars geworden. Vervangen door de snackbar, bistro of één van die lopende-band-eetfabrieken, die dankzij massaal inzetten van goedkope scholieren zich goed staande kunnen houden. Talrijke gerenommeerde hotels zijn van het horeca- j tapijt verdwenen. Andere staat het water tot de lippen en dreigen te worden opgeslokt door een van die internationale hotelketens. Verschillende symptomen van de - moeilijke tijden voor de horecabe- drijven. Zij zoeken naar nieuwe we- gen om de belangstelling van het Door publiek opnieuw te vangen. Wan neer zij dan ook nog zien, dat de pap Koos Post verder wordt afgeroomd door disco bars. sexclubs en andere eigentijd se fenomenen, dan begrijpt men, Foto's dat zij grif door de knieën gaan als gisse zakenlieden aankomen met 'n vw- spel. dat in Amerika zo'n grote greep W m op de massa heeft gekregen: bow- iing Voor geld Vele vormen Schuld oare topje van de Ijsberg, terwijl t overgrote deel onzichtbaar onder de oppervlakte van de publiciteit wordt gekoesterd. Iedereen Maar laten we eerlijk zijn. Bow ling heeft vele facetten, die deze sport aantrekkelijk maken. Iedereen kan het spelen. Om den brode zo als in Amerika, waar enkele dui zenden professionele bowlers er een flinke vette kluif aan verdienen of gewoon voor de leut. Zoals de toe vallige voorbijganger doet, die eigen lijk alleen even binnenwipt omdat het er gezellig uitziet en zich dan even laat verleiden een balletje (nou, zeg maar bal) te werpen. En zelfs degene, die beslist niet wil of kan werpen, kan er toch plezier aan beleven. Het is gewoon gezellig er naar te kijken en de reacties van de onwillekeurig fel reagerende deel nemers te bekijken. Want het is een meeslepend spel. Dat moet ook wel, want in feite is het stokoud. Uit de overleveringen is gebleken, dat het reeds werd ge speeld aan de hoven van de Egyp tische farao's. In welke vorm precies, vertellen die verhalen niet. Het heette toen "bocci". Vast staat, dat er met een rond voorwerp naar ob stakels werd gesmeten. Op de heel bejaarde prenten kan men drie of vijf dingen zien, die wellicht kegels zouden kunnen worden genoemd. Hoe het van Egypte naar Euro pa is gekomen heeft men tot op he den niet kunnen achterhalen, maar daar dook het wel op. Op de schil derijen van Jan Steen bijvoorbeeld kan men zien hoe kinderen een der gelijk spel op straat speelden. In elk geval is het van Europa uit door Duitsers en Nederlanders naar Ame rika overgebracht. De Nederlandse invloed kan men nog in sommige termen terugvinden. Gokkers In verband met de goklust van de Amerikanen werd het omstreeks 1850 daar wetteljk verboden. In de wet werd het met nadruk om schreven als "het spel met de negen kegels". Toen was er echter slechts een pientere Jongen nodig om die wet te ontduiken. Hij zette er gewoon één kegel bij. De bowling met tien kegels was geboren. Toen er bovendien nog een machine werd ontwikkeld, die de zg. kegeljongen die de kegels steeds weer overeind moest zetten kon vervangen, Ja toen was de weg naar succes helemaal vrij. Want 't betekende, dat de banen dag en Want het kegelen wordt in vele vor men beoefend. Wellicht heeft men in Oostenrijk, Duitsland of Zwitser land wel eens asfaltbanen gezien. Of Scherebanen, die smal beginnen en breed uitlopen. Of Bohle, waar bij de kegels in carré staan. Of Candlepin met vijf kegels. Of Duck- pin met kleine bolle kegels. Maar het meest algemeen bekend is nu toch wel het z.g. "ten-pin bowling" met tien kegels. Dat zowel in tech niek. tactiek, scoring, spelwijze en exploitatievorm duidelijk afwijkt, van het in ons land al zo lang be kende kegelen. Eigenlijk is alles an ders. Geen negen maar tien kegels. Niet in carrévorm opgestelde kegels maar in een driehoeksvorm. En zo als gezegd ook de wijze van gooien, tellen enz. Enfin, er zijn vele ver schillen. Bowling kan we zeiden het al door iedereen worden gespeeld. Door man en vrouw. Door de toevallige voorbijganger. Door degenen, die zich eens een avondje sportief willen vermaken. Maar ook door de sports man, die bowling in verenigingsver band wil beoefenen. Die zijn krach ten wil meten met anderen. Hoe meer verenigingen er echter ont staan hoe minder tijd er natuurlijk overblijft voor die recreant of pas sant. Want als sport stelt bowling ho ge eisen aan de beoefenaar. Volledi ge concentratie, grote inzet en veel geduld om aan de top te komen. Die bereikt men niet met een gezellig wekelijks bowlingavondje. De weg omhoog vraagt veel en langdurige training. Vernietiging "Eigenlijk is het hele kegelen ge baseerd op een in banen geleide vernietigingsdrang". We kijken eerlijk gezegd een beetje verbaasd op als we dhr. K. van de Rest dat horen zeggen. Als J directeur van Bowling Nederland B.V weet hij waar hij over praat. Men •j verwacht zo'n opmerking niet. "Ja, we willen die kegels ver nietigen. Zoals we op de kermis met ballen blikjes willen vernietigen. En dat moet met kabaal gepaard gaan. We willen de slachtoffers horen val len. In Zweden hebben ze het eens met geluidloze banen moeten probe ren. Het kon niet anders, omdat het centrum boven een muziekzaal was J gevestigd. Men zag de kegels wel val len, maar men hoorde niets. Het werd een grandioze flop. nacht open konden blijven, zodat ook de nachtarbeiders hun spelletje konden spelen. Vandaag de dag zijn nog talloze Amerikaanse centra dag en nacht open. Bowling heeft daar een enor me vlucht genomen. Er zijn meer dan dertig miljoen Amerikanen, die deze sport in georganiseerd ver band beoefenen. Het American Bow ling Congress (alleen voor mannen) telt negen miljoenleden. De Women Association (alleen voor vrouwen) vier miljoen. Er zijn meer dan zes duizend centra, variërend van 12 tot.140 banen per centrum. Export Als een binnenlandse markt zo druk bezet is ligt het voor de hand, dat de fabrikanten van bowlingat tributen (als banen, ballen, machi nes, schoenen, tassen en wat al niet meer) ook over de grenzen willen gaan neuzen. Ze zochten gewoon in het buitenland naar nieuwe afzetge bieden. Door middel van mensen, die ook een graantje uit die vette bow- lingpot wilden meepikken. De opmars over de wereld begon. Vlak voor de Jaren zestig werd ook Nederland rijp voor import bevon den. Met als gevolg, dat Prins Bern- hard in Juni 1961 het eerste bowling centrum in ons land (achttien banen in Scheveningen) kon openen. In andere Europese landen is de groei wat betreft het aantal centra, sneller gegaan dan bij ons. De bouw- stop hier is daar uiteraard mede de bet aan geweest. Engeland bij voorbeeld bezit al meer dan drie honderd centra. En in Duitsland heeft vrijwel elke grote stad één of meer uitstekend geoutilleerde cen tra. Zo'n centrum omvat dan veel Of dat nu een volledige verklaring is voor het succes van bowling wa gen we te betwijfelen. De heer Van de Rest, die in Kaagdorp woont maar zijn hoofdkwartier aan het Prinse- vinkenpark in Den Haag heeft, draagt ook een deel van de "schuld" hiervoor. Want Bowling Nederland sinds een Jaar of vijf een volle dochter van Heinekens Bierbrouwe rijen beheert niet alleen bowling centra in Scheveningen, Hilversum, Groningen, Zaandam, Heerlen en Den Bosch, maar treedt pok op als verkooporganisatie van American Machine and Foundry Company Een groot bedrijf, dat zich onder meer bezighoudt met de produktie van bowlingattributen. Als men dan weet, dat nog twee fir ma's in Nederland zich op diezelfde markt bewegen, dan gaat men be ter begrijpen, waarom bowling een zo veel verkocht artikel is geworden. Want niet alleen zien horecamensen nieuwe kansen liggen, ook vele ge meenten denken met bowlingba nen in wijkcentra of in sporthallen rijke bronnen te kunnen aanboren. Bronnen van inkomsten die menige Sportstichting maar al te goed kan gebruiken. hout nebben er al één. In het Hil- legomsc Treslong gaat men er bin- nenkort aan beginnen. In de Leldse Holiday Inn wil men de banen voor Kerstmis gereed hebben. Oat alles I dus op luttele kilometers van el kaar En we hoorden van nog meer plannen voor Leiden. En voor War mond Plannen, waar we slechts ter loops tegenaan liepen. Als het zicht- meer dan alleen bowlingbanen. Meestal ook biljartkamers, tafelten- nisruimten, restaurants enz. Bowling werd in 1966 in ons land oi ficieel als sport erkend door de Ne derlandse sportfederatie. De Neder landse Bowling en Kegel Federatie treedt op als overkoepelend orgaan. De reden, waarom het woord "ke gel" daarin staat vindt men in de fu sie, welke tot stand kwam met de Nederlandse Kegelbond (niet te ver warren met de veel grotere Konink lijke Nederlandse Kegelbond). Die overkoepelende federatie is weer lid van de Fédération Internationale, Want bowling (uitspreken alsof die "w" er niet staat) is geen sport, die spontaan over de oceanen is komen aanwaaien. Het is een spel, dat wil lens en wetens in Europa is geïm porteerd om er geld aan te verdie nen Waarvoor dan ook driftig wordt g- aniseerd, geadviseerd en geïn- st leerd. Dat stevig zit gekoppeld a; een uitgekiende public relations. len begrijpt, dat zo ook Neder land er niet onderuit kon. Het ge volg geen stad of plaats, die zich zelf respecteert, kan het vandaag de ae nog zonder bowlingcentrum stel le Ze rijzen als de bekende padde- st elen uit de grona. -Veem onze contreien. Alphen aan den Rijn, Noord wijk en Noordwijker-

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1974 | | pagina 13