„Vreemde Annie" staat de tweede richtingen keer terecht wegens oudermoord Hier gebeurde het: KVP EN ARP NEMEN HET KABINET IN HOUDGREEP KVP zet kleine fracties de voet dwars Na vrijspraak van gifmoord op vader 12 jaar geeist Stop voor [oude douche bijstandtrekkers? Hogere vergoeding U gaat heel wat geruster op vakantie als u eerst naar de Amro Bank gaat WOENSDAG 26 JUNI 1974 ARNHEM „Vreemde Annie", zoals zij in Bemmel wordt genoemd, staat voor de tweede keer in haar leven terecht voor oudermoord. Een uniek record in de Nederlandse m i sdaadgeschiedenis. Tien jaar geleden werd zij voor de gifmoord op haar vader tot twaalf jaar veroordeeld en in hoger beroep weer vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. Nu staat zij weer voor de Arnhemse rechtbank omdat zij ervan wordt gedacht haar 79-jarige moeder te hebben doodgeslagen en gewurgd. Annie ontkent, net als toen. De 40-Jarige tuindersvrouw, die volgens deskundigen leeft in een fantasie wereld vol leugen en bedrog, geeft slleen toe dat zij allerlei financiële malverstaties heeft gepleegd ten na dele van haar familie en haar moe der. Net als toen. Het grote verschil tussen toen en nu is dat er in 1965 geen bewijs ge noeg was. Nu zaten Annies kleren onder het bloed. Iedere morgen voordat Annie naar haar werkhuis in Nijmegen ging, kwam zij altijd even „moekes" bed opmaken in de bejaardenwoning aan de Bemmelse Dr. Bastiaan- 6traat, waar de oude weduwe sinds de gifmoord op haar man alleen leefde. Zo ook op de morgen van 26 april. Een overbuurvrouw zag dat Annie door moeke werd openge daan. 's Middags om een uur of drie stond Annie weer te bellen, maar ditmaal gaf moeke geen gehoor. Annie be greep er niets van, zo vertelde zü de buren. Wat kon er met moeke In onderling overleg stuurde n van haar vijf kinderen om de plaatselijke wachtmeester van de rijkspolitie te halen, die zich via een raam toegang verschafte, iln een mum van tijd wemelde het van de politie, maar Annie mocht jniet binnen. Luidkeels gaf de vrouw jblijk van haar verbazing en van jhaar ongerustheid over moekes lot. Wat was er dan toch? Was moeke «ets overkomen? En was er wel ©ïn jdokter gewaarschuwd? -"Maar de enige dokter die er nog aan te pas kwam was dokter Zel- (denrust, patholoog-anatoom. Want (moeke lag gewurgd en met drie jgapende hoofdwonden in een plas jbloed. De spetters zaten op het be- jhang van de woonkamer, op de jmuur van de keuken, tot op de trap I toe. En, niet te vergeten, op de kle- jren en schoenen van „Vreemde An- jhie". Dat bleek pas na de huiszoeking in I Annies woning. Daar vond de poli tie Annies zwarte nappa Jas, haar jpas gewassen pantalon, haar bruine (schoenen en haar handtas. Er zaten poodbruine vlekjes op. „Dat is roest, lof tomatenketchup", zei Annie, „en •verder weet ik nergens van". dagen hield zij dit verhaal vol, ot zij werd geconfronteerd met de litslag van het gerechtelijk labor a- rium. De vlekjes waren bloed, doekes bloed. En de bloederige vln- erafdnik op moekes keukendeur an Annie. kwam Annie met een heel e uitleg, hetzelfde verhaal dat ook op de rechtszitting ver- elt. Moeke had die ochtend niet en gedaan. Met een stuk ijzer- draad had Annie door de brieven bus de deur geopend. Zij had moe ke gevonden, badend in haar bloed. Toen Annie weer bij zinnen kwam, lag zij boven op moeke. Zó kwamen haar kleren onder het bloed. Zij was bliksemsnel naar huis gegaan, om zich te verkleden. Aangifte durfde zij niet te doen, uit angst verdacht te worden. Als president mr. J. D. van den Berg haar op de tegenstrijdigheden in dit verhaal wijst, heeft Annie weinig of geen weerwoord. Het stuk IJzerdraad is gevonden; niemand kan er moekes deur mee openen. De buurvrouw heeft moeke trou wens zelf zien opendoen. En diezelf de ochtend heeft Annie in haar werkhuis onder de koffie doodleuk verteld dat zfj moeke had gezegd in bed te blijven omdat de verwarming kapot was. „Een eigenaardig ver haal voor iemand die haar moeder pas afgemaakt heeft gevonden", meent de president. Maar het meest fataal voor Annie is wellicht het rapport van het ge rechtelijk laboratorium. De bloed vlekken op Annies Jas, schoenen en tas zijn geen vlekken, maar spatten. Dokter Zeldenrust verklaart ter zit ting dat zij niet op Annies kleren kunnen zijn gekomen door aanra king met het lijk. Dit soort spatten onstaat als iemand nog meerdere slagen geeft in een reeds bloedende wond. In vaktaal heten zij daarom dan ook „moordspatten". Officier van Justitie mr. A. Kaltfcoff gelooft in moord, maar hij acht al leen doodslag bewezen. Sinds 1969 inde Annie met een vervalste machtiging geld van moeke. Zij be taalde ook zogenaamd moekes huur. Maar de huurschuld was opgelopen tot 1.400 gulden. Annie bedroog ook de deurwaarder met een vals giro strookje. Diezelfde dag, 26 april, zou de deur waarder dan ook een plakkaat op moekes deur plakken, waarin de openbare veiling van haar spulletjes werd aangekondigd! Dan zou Annie tegenover moeke en tegenover het hele dorp definitief door de mand zijn gevallen! „Vreemde Annie" draagt haar bij naam terecht. Psychiaters hebben geen bepaalde vorm van krankzin nigheid bij haar kunnen ontdekken, wél een zeer afwijkende persoon lijkheidsstructuur, waaraan niets te behandelen of te genezen valt. Met dat al is er vrees voor herhaling en blijft Annie een levensgevaarlijke vrouw. De officier eist ter beveili ging van de maatschappij en ter beveiliging van Annie tegen zichzelf een gevangenisstraf van 12 Jaar. Verdediger mr. Augustinus bepleit vrijspraak. Hij ziet in de conclusie van de officier alleen maar een veronderstelling. Er is zijns inziens niet twijfelloos vastgesteld dat moe ke is gedood door Annie. Zelfs ver- dachtes leugens vormen geen aan- wiJziging, want Annie liegt nu een maal altijd. Subsidiair bepleit mr. Augustinus dat in het kader van een TBR toch zal worden getracht Annie te be handelen. In haar laatste woord zegt Annie; „Ik heb het niet gedaan". En zij barst in snikken uit. Vonnis 9 Juli. DEN HAAG Het KVP-tweede- kamerlid Van der Sanden heeft in een discussiestuk gericht aan de Commissie Werkwijze van de Twee de Kamer de fracties met min der dan 6 leden volledig buiten spel gezet. Het stuk dat ook door fractieleider Andriessen, waarnemend voorzitter Weyters, het KVP-Kamerlid en Fle- vez is ondertekend, beoogt vla dui delijke voorstellen tot een verbete ring van de werkwijze van de Twee de Kamer te komen. Een veel zwaarder aooent zou vol gens de KVP-ers moeten komen te vallen op de commissievergaderin gen. Hierbij zouden alleen fracties met meer dan 6 leden stemhebbend mogen zijn in de commissievergade ringen. Gelijkertijd wil Van der San- den de Algemene Vergaderingen te rugbrengen van drie naar twee da gen door een aanzienlijke spreektijd- bekorting van alle reeds in de oom- missievergadering behandelde wets voorstellen. Hij stelt hierbij voor om de grote partijen 10 minuten spreek tijd te geven, de middelgrote 6 en de kleine 3 minuten. De KVP kwam destijds met het voorstel om de kiesdrempel te ver hogen tot 2% van de stemmen of wel drie zetels. Dit voorstel werd noodt in behandeling genomen. Dit DEN HAAG De directeuren van 4de Sociale Diensten in ons land zijn •bezorgd dat ontvangers van bij stand binnenkort kans lopen op een koude douche als zij aannemen dat ne verhoging van de bijstandsnormen roer 1 Juli voor allen een verhoging roe tekent van f10 k f12 per week. bit is, aldus Divosa, de vereniging (van deze directeuren, bepaald niet eeds het geval. Bijstandsontvangers die geen an- de re inkomsten hebben zullen profite- het optrekken van de blj- per 1 Juli tot het ni- het netto-minimumloon. |AOW-trekkers moeten er echter re kening mee houden dat op htm bij standsnorm de AOW in mindering, komt en dat de AOW ook stijgt. Niet-bejaarden die bepaalde ver diensten hebben of inkomsten van in wonende kinderen, van kostgangers, of uit onderhuur vallen ook onder de categorie, waarbij de inkomsten ge heel of voor een deel in mindering komen op de voor hen geldende bij standsnorm. In verband met nieuwe rijksnormen die soms minder gun stig zijn dan de normen die de ge meenten tot dusver hanteerden is het mogelijk dat ook zij de verho ging niet ontvangen. Deze normvaststelling van rijkswe ge die ook per 1 Juli ingaat kan er zelfs toe leiden dat de bijstands uitkering niet omhoog gaat of zelfs daalt, aldus Divosa. De vereniging van directeuren van overheidsorganen voor sociale ar beid voorziet dat velen de optrek king van de bijstand tot het niveau van het netto-minimumloon niet in hun portemonnaie zullen merken. De gemeentelijke sociale diensten zullen de vele teleurstellingen die hieruit voortvloeien weer moeten incasseren en opvangen, aldus de vereniging. is ook bij dit discussiestuk duide- hjk merkbaar dat de tijdwinst vol gens de KVP moet komen uit het monddood maken van de pleine par tijen. Wijzigingen op wetsvoorstellen zouden volgens het discussiestuk al leen in commissievergaderingen mogen worden ingediend. In de ple naire vergadering kan dan nog al leen worden gediscussieerd over de hoofdlijnen, vandaar de spreektijd- bekorting. De vrijgekomen ver gaderdag zou dan geheel aan het openbare commissie werk kun nen worden besteed. Een wetsont werp zou op deze wijze maar 75 mi nuten spreektijd in eerste termijn in beslag nemen. De KVP is van mening dat zó de Kamerdebatten en openbare oom- missievergaderingen voor het pu bliek aantrekkelijker zullen worden. Met de Indeling die Van der Sanden voor de commissievergaderingen maakt zal de PvdA steeds 5 leden mogen leveren. KVP en WD bei de 3 commissieleden, de AR twee en de CPN, DS'70, D*66, CH en PPR elk één. De inbreng van de Boerenpartij het GPV, de RKPN, PSP en SGP wordt op deze wijze teruggebracht tot 3 minuten spreektijd per wetsont werp tijdens de algemene vergade ring. Ook hebben de kleine fracties dan niet meer de mogelijkheid om wijzigingen op wetsontwerpen in te dienen. DEN HAAG De ruim elfdui zend raadsleden in Nederland kunnen in de toekomst rekenen op een hogere vergoeding voor hun werk. Daarbij zal worden uitgegaan van de tijd die de raadsleden gemiddeld besteden. Minister De Gaay Portman 'binnenlandse zaken) heeft in de Eerste Kamer dinsdag aangekon digd, dat hij de gemeentewet in verband hiermee wil wijzigen. De minister verweerde zich te gen het verwijt, dat er zo weinig wetgevende arbeid uit zijn han den komt met: "Iedereen moet zijn baantje leren". Hij klaagde ook over de lange duur van het vele vooroverleg met andere de partementen Binnen afzienbare tijd zal een wetsontwerp worden ingediend tot instelling van com missaris van onderzoek (ombuds man) De gewestwet is in ontwerp gereed op één punt na: het finan ciële statuut. Daarover is nog over leg met financiën gaande. Nog de ze zomer hoopt de minister een wijizging van de wet op het open baar lichaam Rijnmond in te die- DEN HAAG Er komen studen tenstops voor tien studierichtingen: geneeskunde, tandheelkunde, dierge neeskunde, farmacie, biologie, licha melijke opvoeding, Nederlands, sociale geografie, geschiedenis en Engels. Voor de laatste vier bestond vorig Jaar nog geen numerus fixus. De totale capaciteit van de tien studie richtingen werd door de Academische Raad vastgesteld op 5.632. In maart van dit Jaar hadden zich voor deze studies al 9.908 gegadigden gemeld. Staatssecretaris Klein zal deze week de beslissing over het instellen van de numerus fixus voor het ko mende cursusjaar bekend maken. Wat de capaciteitsgrenzen betreft heeft hij het advies van de Acade mische Raad en van de onderwijs raad overgenomen. De bewindsman heeft de Tweede Kamer van zijn be sluit, de inschrijving van eerstejaars voor 1974-1975 tot tien studierich tingen te beperken, op de hoogte ge steld in een nota bij het wetje om de machtigingswet, die studentenstops mogelijk maakt, voorshands nog met één jaar te verlengen. Volgend jaar versterking van politie in gemeenten met 800 man DEN HAAG (ANP) Volgens mi nister Van Agt (Justitie) zal men in ons land voorlopig de handen nog vol hebben om een redelijke mate van veiligheid te verzorgen. In de Eerste Kamer zei de bewinds man dat de organisatie van de politie niet ,4n een hand-omdraai" gewijzigd kan worden. Hij en zijn collega De Gaay Fortman (Binnen landse Zaken) deelden mee dat geen wijziging is gekomen in hun keuzo voor gewestelijk beheerde politie korpsen. De reorganisatie zal naar hun mening zoveel mogelijk in de pas moeten lopen met de gewest- vorming. De minister van Binnenlandse Za ken kondigde aan, dat ook volgend Jaar aan de gemeentepolitie verster king wordt gegeven. In 1974 werd de organieke sterkte van de politiekorp sen uitgebreid met 700 man en voor 1975 wordt een uitbreiding verwacht van 800 man. Hij noemde de wer- vings-resultaten in de afgelopen Jaren „niet onbevredigend'". Desondanks bestaat er in de drie grote steden nog steeds een niet onaanzienlijk te kort. De opleidingscapaciteit zal wor den gebracht van 1100 tot 1350 man. Deze uitbreiding wordt verkregen uit vergroting van de bestaande politie- opleidingsscholen en uit de bouw van een nieuwe, intergemeentelijke poli tieschool voor Den Haag en Rotter dam. Minister Van Agt denkt erover in de toekomst in de strafwet de moge lijkheid op te nemen iemand te ver oordelen tot het verrichten van be paald werk: de werkstraf. In de Eer ste Kamer zei hij gisteren, dat bin nenkort een commissie wordt inge steld om uit te zoeken of deze straf in het Nederlandse stafstelsel kan worden ingepast. ADVERTENTIE Op olft vOaveAA w-* crp-^ftwA Owa Geen stijging belastingsdruk DEN HAAG KVP en ARP heb ben het kabinet-Den Uyl stevig in 4e financiële houdgreep genomen. In de Tweede Kamer Slikte de finandë- specialist drs. H. A. C. M. No tenboom gisteren een van de sleutel- punten van het christen-democrati- icbe programma in waarop het ka- ainet mede steunt. Het gaat om de oelaatbare stijging van de belas- ingdruk met 0,5 procent per Jaar. Notenboom betoogde dat de om standigheden zo zijn veranderd dat dit cUfer uit het verband is gerukt. Tiet is goed dat vast te stellen in de voorbereidingstijd van de nieuwe begroting" zei de KVP-er drei gend. Notenboom gaf een financdeel-eco- Pomische verdediging ten beste van fe stelling, die KVP-fractieleider mr. F. H. J. J. Andriessen enkele da gen geleden lanceerde: de verwachte meeropbrengst van het aardgas (anderhalf miljard gulden) móet worden gebruikt om verzwaring van de belastingdruk en stijging van de premiedruk van de sociale verzeke ringen te voorkomen. In een eerste reactie verklaarde minister-president Den Uyl dat wij moeten oppassen te gaan potverte ren. HU voorzag, dat ook volgend Jaar de belastingdruk hoger moet. Notenboom verzette zich scherp te gen de betiteling "potverteren". Volgens hem kan men Den Uyl cs. hetzelfde verwijten als zij de over heidsuitgaven weer verder verho gen. Zeer nadrukkelijk kreeg de woord voerder van KVP- en ARP-fractie steun van CHU-spreker mr. W. Schol ten. Daarnaast betoogde Scholten, dat volgens de CHU volgend Jaar „een duidelijk begin moet worden gemaakt met de afremming van de stijging van de overheidsuitgaven". HU vond dat er temeer reden is de belastingbetaler volgend jaar te ont zien, omdat hij toch al met een aan zienlijke stijging van de premies voor de sociale verzekeringen te maken krijgt. Het PvdA-kamerlid dr. D. Dol man woordvoerder van de belang- rijste regeringspartij, hield zUn christen-democratische collega's voor dat de belastingdruk wel de- geüjk omhoog moet. Hij wees erop, dat de premies voor sociale verze keringen de inkomensverschillen vergroten. Via de belastingschroef zou dat gecorrigeerd moeten wor den want de inkomensverschillen moeten Juist kleiner worden. De oppositiepartijen WD en DS'70 beschuldigden minister dr. W. F. Dulsenberg van Financiën die in de Tweede Kamer deze week het beleid verdedigt bij de uitvoering van de be groting 1974 dat hij de inflatie bevor dert. Drs. G. M. M. van Aardenne (WD) zei: "De overheid blijkt van de inflatie te profiteren door onver wacht hoge inkomsten". En dr. W. Drees (DS'70) veroordeelde de al gemene stimulering van de econo mie die het kabinet toepast. "On verstandig beleid. Dat bhjkt nu in Rijnmond de overspanning en de koppelbazen weer de kop opsteken" zei hij. Met kontant geld op zak loopt u altijd een zeker risiko. Stap daarom voordat u op vakantie gaat even binnen bij de Amro Bank. Daar vertelt men u graag hoe u uw vakantiegeld het verstandigst kunt verdelen tussen kontante buitenlandse valuta en cheques. Amro Reischeques bijvoorbeeld. Raakt u ze op de een of andere manier kwijt, dan hebben anderen er niets aan en u krijgt ze gewoon vergoed. U belt even met Amro Teleservice en binnen de kortste keren wordt geld telegrafisch overgemaakt naar de bank ter plaatse, waar ook in Europa. Daarom: ga bijtijds naar de Amro Bank in uw buurt. Voor buitenlands geld, cheques en uw reisverzekering. En pak dan meteen het gratis landengidsje mee. 't Geeft u allerlei nuttige informatie over wisselkoersen, buitenlandse munteenheden enz. I

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1974 | | pagina 7