Films met Marlon Brando in nieuwe televisieserie Leuke parodie op Sara Bernhardt de ABN ...en gisteren RADIOPROGRAMMA TV morgen] DUITSE TV Herman van Veen zet Een goede bank heeft voor u spaarbiljetten die groeien van fioo,- naar f160,- (in vier jaar, elf maanden en vier dagen) een goede grote bank KEERPUNT op de grammofoonplaat veelbelovende artiesten WOENSDAG 26 JUNI 1974 Sarah Bernhardt werd geboren in 1844. Ze kreeg haar opleiding, als Je dat zo mag noemen, in de pe riode van de hogromantiek ook in het Franse theater. In haar lange en ook internationale car rière was zij het absolute hoogte punt van die romantische acteer- trant We kunnen daar nu wel hartelijk om lachen, maar uitge storven is die trant nog bepaald niet: als Je sommige acteurs en actrices Ko van Dijk in som mige rollen, Caro van Eyck te gen het licht houdt kun Je er de sporen duidelijk van en in Frankrijk leeft die traditie nog weer duidelijker voort. Daar is ook de parodie, die Pierre Spivakoff maakte op haar acteer- tranit en die van die hele époque, een aanzienlijker amusanter ver schijnsel dan hier: wij vinden het wel aardig, maar nou ook weer niet zó aardig. En zeker niet wan-' neer het twee in de tijd korte, maar naar het gevoel eindeloze eenakters lang duurt. „Délirante Sarah" (dat betekent extatische of raaskallende Sarah, en niet „verrukkelijke" Sarah zoals de programmatoelichting wil) is gebaseerd op twee eenak ters die Sarah zelf schreef: /en melodrama over overspel, eer en trouw „L'aveu", uit 1888, en „Du theatre au champ d'honneur", een militaristische draak die Sarah in 1915 in Amerika als propaganda stuk speelde. Geen stukjes om se rieus op in te gaan: het zijn ook maar vehikels voor de persiflage van Spivakoff, die er in Parijs een enorm succes mee had en nog heeft. In een piepklein, overgevuld thea- terdecortje persen vier acteurs en een actrice de handeling, ze kun nen zich haast niet bewegen en dat maakt de oververhitte gebaren en het driftige heen en weer-ge- loop op zichzelf al komisch. Er worden een paar rollen (met Sa rah zelf te beginnen: door Spiva koff) in travesti gedaan, licht en geluid zijn overdadig kortom een zeer luide en lawaaiige toe stand. Na Mickery, waar het in premire ging, tot en met zaterdag. Zondag en maandag in De Lantaren (al leen L'Aveu)en dinsdag en woens dag in het HOT. NEDERLAND 1 17.00 Vakantie-sprookjesboek (NCRV) 17.10 Werkwüier (NCRV) 17.25 NCRV-Poppenkast (NCRV) 18.45 Fabeltjeskrant (NOS) 18.55 Journaal (NOS) 19.05 Van gewest tot gewest (NOS) 19.20 Vrijwilligers in de akkerbouw (Socutera) 19.25 W K. Voetbal '74 (in de pauze: PvdA (PoL part.) (NOS) 21.20 Journaal (NOS) 21.40 Panoromiek (NOS) 22.05 Den Haag vandaag (NOS) 22.20 WJc. Voetbal '74 (NOS) 22.50 Journaal (NOS) NEDERLAND II 15.45 W.K. Voetbal '74 (NOS) 18.45 Fabeltjeskrant (NOS) 18.55 Journaal (NOS) 19.05 De Jonkvrouw van Avignon (NCRV) 20.00 Journaal (NOS) 20.21 Marta Larsson, tv-spel (NCRV) 21.30 De Fins-Russische zanger Viktor Klimenko (NCRV) Muzikale ontmoeting met de Fins-Russische zanger Viktor Klimenfco. HU zingt onder meer: „FareweH, on the steppe", „Bessarabien", „Bublitski" en „Those were the days". 21.50 Kenmerk (IKOR-KRO/RKK) 22.15 Journaal (NOS) U heeft gisteravond in deze rubriek als laatste alinea kunnen lezen: Helen, een vrouw van deze tijd". Naarma te deze serie vordert blijkt steeds duidelijker dat de episo des van onze vaderlandse serie „Waaldrecht" niet meer zijn dan de stramme vingeroefenin gen van een pianoleerling die nooit verder zal komen dan "Moe, er ligt een kip in het water." Dat was vervelend voor de auteur van de laatste aflevering van Waal drecht die het zich persoonlijk heeft aangetrokken, hoewel ik verzuimd had hem bij name te Ik werd opgebeld door André Kuyten, die verantwoordelijk was voor de afgelopen zaterdag uitgezonden episode van deze quasi-Nederlandse werkelijk heid. Waar hij zich vooral aan stoorde was dat ik had ge schreven dat het met Waal drecht nooit goed zou komen. Men lette op het woordje nooit. Welnu, ik geloof nee, ik ben er van overtuigd dat Waal drecht inderdaad nooit een echt goed dramatisch program ma zal worden, omdat er een voudig een aantal primaire voorwaarden aan ontbreken. Een jaar of drie geleden is deze serie opgezet door Her man Fortuin als werkwinkel voor Nederlandse auteurs om zich te bekwamen in het schrijven voor televisie. Een mooi, want tot dan toe nog niet op poten gezet plan méér: zodra de VARA een paar scenario's binnen had moest er zonodig worden uitge zonden. En hier kom ik terug bij mijn (door de ttchniek verhaspelde) vergelijking van gisteren: tus sen een goed idee en een nave nante verwerkelijking blijkt kennelijk op televisie-drama tisch niveau een kloof te gapen die alleen maar door het „ik vind Jou goed, hoe vind Jij mij "-syndroom overbrugd schijnt te kunnen worden. Om het dan nog maar een keer heel simpel te vertalen: voorlopig blijkt er in Neder land geen schrijver aanwezig te zijn die kans ziet een ver haal te maken in de orde van „Helen, een vrouw van deze tijd". Het merkwaardige is dat, naast alle uitnemende voorbeelden van goed Engels televisiedrama, waar wij ons als Nederlanders aan plegen vast te klampen, er ook een paar afgangen zijn, die ons althans voor een verr e toe komst misschien weer moed kunnen geven. In het over het algemeen slim aangekochte Engelse program ma detoneert volgens mij bij voorbeeld de zondagavondse reeks „De rivalen van Sherlock Holmes": een krampachtige poging om de onder gaslicht gepleegde misdaad te recon strueren; maar ook de vorige week door de VARA gestarte serie „Landleven", waarin op omzichtige wijze de pastorale ellende van Brittanniëó wordt uitgemeten is onder de maat. Het zijn twee series waarvan de aankoop discutabel gesteld kan worden, maar ze hebben op de meeste Nederlandse reeksen voor, dat het acteren althans niet op acteren lijkt. Om terug te keren tot de barre werkelijkheid: in VARA's Ach ter het Nieuws liet Ian Smith nog een keertje horen dat Rhodesië niet zonder slag of stoot aan het zwarte gevaar zal worden overgeleverd. Hij kon zelfs, in de verleden tijd sprekend, zeggen: „Wfj hadden de gelukkigste zwarte bevolking van de wereld". Overigens kreeg die zwarte bevolking niet de gelegenheid om te zeggen hoe gelukkig zij was. Omdat er geen camera in een zwart kamp stond opgesteld om opi nies te registreren. De ontsnapping naar het Jaar 1935 om een zeer dunne Char les Laughton te zien in „Rug- gles in America" bracht alles eigenlijk weer in perspectief: het leven is een stupide droom. H. J. OOLBEKKINK WOENSDAG 26 JUNI 1974 HILVERSUM I 18.00 Nieuws. 18.11 Dinger dag. P.P.: 18.20 Volkspartij - held en Demokratie. E< (S) Wij hebben een woord Klankbord. 19.10 Sch! "i! tespeling, .9.45 Bijbelstu- (S) Het geslacht van Oarderen, serieh formatie en reveil. 21.10 (S) Qram- mofoonmuzlek. 21.15 Meditatie. TROS: 21.30 (S) Specialiteiten k la carte. 22.30 Nieuws. 22.40 Aktualltei- ten. 22.50 (S) Zo tegen twaalfven. gevarieerd programma. 23.5524.00 Archief. 18.30 Nieuws. van Groot-Brittanlë. R.V.U.: 19.1 praatje. 8.30 Nieuws. 8.36 de huisvrouw 8.45 de vrouw. 9.20 (S) i: programma voor (S) Wee as Filharmo nisch Orkest: klassieke muziek. 10.30 Nieuws. 10.33 (S) Radio Symfonie Orkest Frankfurt: klassieke muziek. 11.30 Hier en Nu - special. 11.55 Me dedelingen. 12.00 Zingen met Cecilia: volksmuziek. 12.15 Kinderliedjes 12.26 Mededelingen t.b.v land- en tuinbouw. 12.30 Nieuws. 12.41 (S) Hier en Nu 12.53 (S) .Middagpauze- dienst. 13.13 (S) Draaischllf. 15.00 (S) Klassieke pianomuziek 15.30 line. 17.00 Voor Nieuws. 17.32 (S) Hier en Nu. HILVERSUM III TR06: 7.02 Drie op Je boterham: Vaak 's ochtends, met o.m. verkeers informatie. KRO: 9.03 Pep on drie. daan....Serie programma's kind in onze samenleving. NOS: 19.50 Den Haag vandaag. 20.00 Nieuws. 20.05 (S) Holland Festival 1974: Re sidentieorkest met mannenkoor en solisten: klassieke muziek. 22.30 (S) Musica Nova: hedendaagse muziek. NOS: 18.02 Joost mag niet eten. 19.02 (S) Drie loopt achter. Tussen 19.25 —21.25 W.K. Voetbal 1974: flitsen van 3 wedstrijden in de 2e finale ronde. (Indien Nederland speelt vol ledige uitzending) 20.02 Woensdag III: lichte platen, sport en actualitei ten. <22.55 Mededelingen. 23.02 W.K. Voetbaljournaal) 0.02 (S( Metro's Midnight Music. 1.02 (S) Take it easy. 2.02 Het donker lacht. 4.02—7.00 De Felix Meurders' Methode. DONDERDAG 27 JUNI 1974 11 (S) Drie (S) Drie tui op verzoek. de middag, met 7.00 Nieuws. 7.11 Ochtend- AVRO: gymnastiek. 7.20 (S) plaatje. 8.00 Nieuws. 811 AVRO's Ra diojournaal 8.21 (S) Dag met een plaatje. 8.50 Morgenwijding. 9.00 Een duik in de Jaren 30 9.35 Waterstan den. 9.40 De Nederlandse schoolradio. 10.00 (S) Kleutertje luister. 10.10 (S o) Arbeidsvitaminen, popu- ^ekp 1 atenp rog ra mnu - -_l 11.4311.05 Radio (S) Rondom Twaalf Groenteman en om 11.55 Beursplein 5. 12.30 (S) AVRO's wekelijkse sportre- vue. 13.00 uur Nieuws. 13.11 Radlo- 13.21 (S) Het Ensemble Die 15.3019.00 Nos-n. van Frankrijk). NOÖ: 16.08 De Hit- meesters: De daverende dertig. NEDERLAND I NOS: 18.46 (K) Fabeltjeskrant. 18.55 (K) Journaal. E.O: 19.06 (K) Cam ping *74: kinderpuDgramma met aansl. Fanfaremuziek. NOS: 20.00 (K) Jour naal. E.O.: 2020 (K) Camping '74: ge varieerd programma. VPRO: 22 00 (K) De man achter de film: serie fllmpor- tretten. NOS: 23.10-23.15 (K) Journ. NEDERLAND II NOS: 18.45 (K) Fabeltjeskrant. 18.55 (K) Journaal. KRO: 19.05 KRO-C1- NOS: 20.00 (K) Journaal. KRO: WOENSDAG 26 JUNI 1974 DUITSLAND I 18.00 (K) Nieuws uit Noordrijn-West- falen. 18.10 (K) Stimme des Blutds. 3.40 (K) Aktualltelten. 19.20 (K) 22.00 (K) WK voetbal. 23.00 (K) Journaal, kommentaar en (S) Preludium: klassieke (K) Informatie woord. muziek (gr.) 7.30 Nieuws 7.41 Hier en Nu 7.55 Aangestipt: pro grammaoverzicht. 8.00 Te Deum Lau- damus: gewijde muziek. 824 Op de 18.25 (K) lm Auftrag von Madame, tv-serie. 19.00 (K) Journaal. 19.30 Informatief programma. 20.15 (K) Journaal. naai. 22.00 (K) Liefdadigheidspro- Marlon Brando als Mexicaanse rebellenleider in 'Viva Zapata' Algemene Bank Nederland dank zij de samengestelde interest van jaarlijks Bovendien verschuift uw inkomstenbelasting, wat fiscaal voordeel kan opleveren. Elkkantoorvan de ABN kanualle inlichtingen verstrekken over de financiële voordelen van het ABN Spaarbiljet 1974/79. (en niet alléén voor spaarders) Cabaretier Toon Hermans was gisteren te gast bij de leerlin gen van de Toon Hermans-school in Ede. Ter gelegenheid van het vijfjarig bestaan van de school werd daar een kinder boerderij geopend. Toon Hermans had tot taak om voor alle dieren een naam te verzinnen. Na dit karwei brachten Toon en de kinderen een hiep-hiep-hoera uit op de dieren. De KRO, de omroep die dank zij Fred Bredschneider zoveel filmcycli in zijn kijkmenu stopt, gaat na beëindiging van de Charles Laughton-serie op 23 juli met Cecil B. de Mille's "Het teken des kruises" onmiddellijk al de dinsdag daarop met een nieuwe reeks beginnen. Deze zal zijn gewijd aan één van de meest besproken en halsstarrige Hollywood-acteurs van de laatste kwart-eeuw, de in april vijftig jaar geworden eeuwige "angry young man" Marlon Brando. Uit de ruim dertig films, waarin hij sinds zijn debuut bij Fred Zinne- mann in "The Men", bijna 25 Jaar geleden speelde, zijn er negen gese lecteerd. De oudste is Elia Kazans "Viva Zapata" uit 1952, waarvoor Brando evenals een Jaar later voor "Julius Caesar" (als Marcus An to ni us) de hoogste Britse filmonder scheiding (van de BFA) kreeg. De meeste recente is "A Countess from Hongkon". waarmee Charles Chap lin in 1966 zijn carrière als regis seur én acteur definitief afsloot. Het blijft natuurlijk Jammer, dat so n keuze altijd willekeurig moet zijn. omdat een aantal films om al lerlei redenen niet beschikbaar is: geen geschikte kopie, de rechten verlopen, of nog in bioscooproulatie. Zo ontbreekt bijvoorbeeld Elia Ka- sans verfilming van Tennessee Wil liams' "A streetcar named Desire", waarin Marlon Brando eigenlijk voor het eerst zijn mompelende „method"-stijl demonstreerde als de bruut Stanley Kowalski, een creatie waarmee hij overigens vijf Jaar eerder, in 1947 op Broadway al triomfen had gevierd. Ook "On the Waterfront", eveneens van Kazan, de film die Brando in 1954 zijn eer ste Oscar bezorgde, is niet in de komende KRO-cyclus opgenomen. Maar de veelzijdigheid van het sug gestieve acteertalent Marlon Brando komt vooral wat de Jaren vijftig betreft toch wel bevredigend tot ui ting. Op 30 Juli begint de serie met de Stanley Kramer-produktie "The wild One", geregisseerd door de Hongaar Laszlo Benedek. waarin twee Jeugdbendes op motorfietsen een stadje terroriseren. Brando is de leider van één ervan en de nogal rauwe film stuitte in 1954 vrijwel overal, ook in ons land, op keu ringsmoeilijkheden die we ons nu amper kunnen voorstellen. In onze bioscopen kwam hij pas in 1957 in vertoning. Op 6 augustus is Joshua Logans ro mantische film "Sayonara" aan bod, daterend uit 1957, met Marlon Brando als een luchtmachtofficier, die verliefd wordt op een Japanse actrice. De week daarop is hij een Amerikaanse ambassadeur in de film "The ugly American" (Oproer in het Verre Oosten") uit 1963 van George Englund. En op 20 augustus speelt Brando in Kazans verfilming van John Steinbecks roman "Viva Zapata" (1952) de dynamische Mexicaanse rebellenleider. De dins dag daarop kan men hem in een kostelijke vermomming zien als Ja panse tolk in Daniel Manns film versie van Vera Sneiders boek en John Patricks toneelstuk "Teahouse of the August Moon" met Glenn Ford. En op 3 september de musical "Guys and Dolls" van Joseph L. Mankiewicz naar een ander Broad- waysucces, gebaseerd op de New- yorkse verhalen van Damon Ru- nyon, waarin Marlon Brando als aartsgokker het aanlegt met Heils soldate jean Simmons om Frank Sinatra van de financiële ondergang te redden. Op 10 september speelt Brando een zwerver in Sidney Lumets verfil ming van Tennessee Williams' to neelstuk "Orpheus Descending", in 1959 onder de titel "The Fugitive Kind" ("De man met het slange- vel") in circulatie gebracht. Heftige dramatiek met Anna Magnani en Joanne Woodward. De week daarop is Brando weer een diplomaat met Sophia Loren als partner aan boord van een luxueuze oceaanstomer in Chapllns zwanezang "A Countess from Hongkong". En de serie wordt op 24 september afgesloten met "The Young Lions" met Brando als een helblonde nazi-officier in de ver filming van Irwin Shaws oorlogsro man uit 1958 door Edward Dmyt- ryk. De TROS-radio zoekt mensen die na een moeilijke periode een ingrij pende verandering in him leven hebben meegemaakt. Zo'n verande ring aldus de omroep kan ontstaan zijn door vrije keuze, maar ze kan ook zijn opgedrongen De TROS roept deze Nederlanders op voor het programma „Keerpunt" van Dorith Witte en Henk Krol dat komend seizoen in première gaat. Zij die een dergelijke persoonlijke ervaring graag uit willen dragen moeten contact opnemen met de TROS Ra dio Postbus 450 te Hilversum. Het bestuurscollege van de Biën nale van Venetië heeft drie nieuwe directeuren voor de verschillende sectoren van het festival gekozen. Luoa Ronooni is de 45-jarige nieu we directeur voor theater en muziek. Hij is acteur en regisseur. De 44-jarige filmrecensent en au teur van filmboeken Giacomo Gam- bettd is directeur geworden van de sectie füm en televisie en regisseur Vittorio Gregoretti directeur kunsten. Het zal de taak van de drie nieuwe directeuren zijn de Biennale van Ve netië uit het slop te halen waarin zij is beland door aanvechting van sta tuten. In 1973 leidde dit tot de orga nisatie van een 'alternatief festival'. Het Utrechts Symfonie Orkest (USO) geeft in het kader van het Belgisch Nederlands Cultureel ak koord op zondag 7 juli een concert in het Belgische Ardennenplaatsje St. Hubert. David Zinman gaat mee als dirigent en Daniel Waayenberg treedt op als solist in Beethovens Vijfde Pianoconcert. Het USO speelt voorts de Ouverture Carnaval van Dvorak en de Tweede Symfonie van Brahms. Het USO is voor het concert ge vraagd in verband met een culturele manifestatie die jaarlijks in St. Hu- bert wordt gehouden. De manifestatie heeft een veelzijdig karakter. Er worden zowel jazz-concertcn gegeven als kamermuziektritvoertngen en fol kloristische presentaties. UTRECHT Hariekijn Holland, de produktiemaatschappij van Her man van Veen, heeft twee grammo foonplaten in de handel gebracht van veelbelovende jonge kunstenaars, de klaveoinist Ton Koopman en de lied jeszanger Joost Nuissl. Herman van Veen heeft daarmee een vijf Jaar oude belofte ingelost, dat hij on gesubsidieerd volstrekt authentie ke figuren die bij de grote platen maatschappijen dreigen te verdrin ken. zo uitgebreid mogelijk begelei ding wil geven op weg naar een grotere bekendheid. Op een persconferentie in het voor malige gemeentehuis in Westbroek, de huidige studio van Harlekijn Holland, deelde producer Adrie Ver- stUnen mee in het najaar nog drie platen van waarachtige artiesten te willen uitbrengen in de serie Harle kijn Barok. Daarmee is niet gezegd dat deze platen ook alleen barokmu ziek brengen: de naam van de serie is alleen gekozen omdat hij geopend is met muziek van Ton Koopman. Op de plaat van Ton Koopman (prix d'excellence voor orgel en kla vecimbel) staan klavecimbelwerken van Sweelinck, Frescobaldt Ro6si en Scarlatti. Joost Nuissl, troubadour, is meer een verteller die zich bedient van middelen als een gitaar voor z'n buik, wat hij verder niet zo van belang vindt. Zolang dat mogelijk is, worden de tekorten van de platen gedekt door verdiensten uit optredens van Herman van Veen. Herman vertelde na de vakantie zelf nog twee maanden in Duitsland te zullen optreden. Verder is hij in opdracht bezig met het schrijven van teksten en met de regie voor twee grote theaiterprodukties. Hij wil in het najaar een derde gedichtenbun del uitbrengen. In september 1975 zal hij to NedeiiLand en Vlaanderen een nieuw programma beginnen, dat twee seizoenen moet draaien. Recordvondst De Amerikaanseen Mexicaanse autoriteiten hebben gis teren beslaggelegd op de grootste hoeveelheid marihuana uit de ge schiedenis van hun strijd tegen de handel in narcotico. De confisqueer den 42 ton die in een geheime holte onder een betonnen vloer in een ma gazijn in de grensplaats Mexicali lagen. Een Amerikaanse woordvoer der schatte de marktwaarde van de vondst op 23 miljoen dollar (69 mil joen gulden).

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1974 | | pagina 5