Gemeenteraad Leiden wil alleen 10-minutendienst Deurwaarder Van der Veen gaat heen K.v.K. ontwikkelt regionale beleidsvisie WANNEER KENT LEIDEN NIEUWE WETHOUDERS? Afscheid en welkom BEVORDERING OPENBAAR BUSVERVOER: PORION WOENSDAG 26 JUNI 1974 LEIDEN De Kamer van Koophan del en Fabrieken voor Rijnland gaat begin 1975 een beleidsvisie uitdra gen, doelstellingen over deze Leids- Alphense regio, die in het najaar uitvoerig in discussie komen in de Kamer. Daarmee wordt het sche ma gehandhaafd, dat men zich had voorgesteld op liet terrein van de re gionaal economische planning, on danks het feit. dat zaken, waarop di rect moest worden ingesprongen, (plandoelennota en rijksweg 11) tijd kostten. Dit werd meegedeeld in de gister middag gehouden vergadering, waarin voorzitter Koningsveld vijf nieuwe leden -;erwelkomde. Voor het eerst nam een vrouw plaats in deze Kamer: mevr. J. Borgerding, die de horeca vertegenwoordigt. Naast haar waren nieuw de heren J. J. Brummer (grootwinkelbedrijf). J. B. Vogelpoel en C. G. van Tongeren (vakbeweging) en W. Th. v. d. Holst [(middenstand). De Kamer ging er mee akkoord, da.t bij het 100-jarig bestaan van museum De Lakenhal in Leiden een geluidsinstallatie zal worden aangeboden voor de Grote Pers. In zijn openingswoord zei voorzitter Koningsveld, dat vanuit de Kamer gezien het bedrijf van de lagere over heid op economisch terrein beden kelijk schraal is. Waarneer men zich al om economische functies bekom mert, geschiedt dit volgens hem dik wijl aandoenlijk zorgzaam, maar inef ficient en veelal slechts geleid door plaatselijk politiek hobbyisme. Het wordt hoog tijd, dat desnoods van Den Haag uit zou worden gesteld, dat regionaal de feitelijke gegevens omtrent economische factoren waar den en belangen in hun regionale sa menhang door de Kamer van Koop handel behoren te worden geleverd. Deze wens paste in het pakket, dat de voorzitter uitpakte over de taak, die de Kamers z.i. hebben. Hij vindt, dat de belangen, waarover de Kamer zich moet uitspreken, te groot zijn om te volstaan met wat voorzichtig gefor muleerde verhalen. Economische belangen van handel en nijverheid bevinden zich in de maalstroom van structurele veranderingen. Dat geeft een toenemende onrust in de onder nemerswereld en een groeiende on zekerheid onder de medewerkers ln de bedrijven. De Kamer biedt in die situatie geen wondermiddel, maar ze dient wel zo tijdig als mogelijk is veranderingsprocessen te analyse ren en op betekenis van structuurwij zigingen te attenderen. Wij kennen de belangrijke elementen in de samen hang van de verschillende activitei ten binnen het bedrijfsproces. Koningsveld: Wij zijn al geruime tijd doende met activiteiten die cen traal staan in een modern en een dy namisch funotioneren van onze Ka mer met het onveranderd uitgangs punt van de ïegionaal economische belangenbehartiging. Wat wij doen heeft naar onze eerlijke overtuiging niets te maken met het ontwikkelen van economische macht. De struc tuur en de samenstelling van de Ka mer heeft tot effect dat wij bereid zijn om de dingen van meer dan één kant te zien, streven naar begrip voor de belangen van het bedrijfsle ven in ons gebied en proberen daar aan een constructieve uitdrukking te geven. "Het bedrijfsleven', niet een groep, niet een belang, maar een af weging van het gehele complex van economische belangen in onze regio. Wie dit geheel op zijn waarde toetst en wil dienen, staat niet vooraan in maatschappelijke strijdvragen over voorkeur van een conflictmodel bo ven harmonie-model, over program constructie boven afspiegelingsfor mule, over nieuwlinks of over oer- rechts. Zodoende functioneren Kamers, naar het zou kunnen lijken, enigs zins neutraal en introvert, omdat zij allereerst in feiten en de harde gege vens van het bedrijfsleven binnen hun ressort willen kennen en weten dat zij daartoe een vertrouwenssfeer moeten handhaven waardoor het voor het bedrijfsleven mogelijk is om onbezwaard met hun gegevens met hun problemen en met hun verlan gens tot de Kamer te komen. Van be richten die de Kamer bereiken wordt niet onmiddellijk een nummer ge maakt. Een Kamer van Koophandel rangschikt hetgeen haar wordt toe vertrouwd, zij overweegt wat zij ver neemt en biedt in haar vergaderin gen en haar commissiewerk de gele genheid om te oordelen na een beraad uit het zakenleven met heel verschillende achtergronden. Een Kamer van Koophandel zal in het algemeen proberen feitelijke ge gevens en daarop stoelende overwe gingen op een rustige manier naar voren te brengen. Dat kan één van de redenen zijn waarom men nu in sommige kringen van onze samenle ving de indruk heeft dat Kamers van Koophandel nauwelijks meer van belang zijn. LEIDEN Vanavond is er weer overleg tussen de nieuwe raads fracties van de Party van de Arbeid en Progressief Leiden (PPR- PSP-D'66) over de vorming van het college, dat in september als het dagelijks bestuur van deze stad gaat optreden. Er zijn optimistische verwachtingen, dat Leiden morgen weet wie de wethoudersstoelen gaan bezetten. Vorige week is men ver geko men ln het linkse kamp, dat de kleinst mogelijke meerderheid in de nieuwe raad krijgt. Vanavond verwacht men de meeste betrok kenen de fractieleden dus bi) het overleg en kunnen er mis schien spijkers met koppen worden geslagen. Dat zal in de komen de periode door vakanties van velen moeilijker worden. Anderzijds zijn er stemmen, die zeggen, dat het overleg tussen PvdA en progressieve drie nog lang niet is afgerond. Dat zal niet vóór half juli het geval zijn, zo is de verwachting. Aan de ene kant dringt de tijd, omdat wethouderskandidaten lang' zamerhand volgende week is het 1 Juli hun werkgever moe ten inlichten, dat ze kans maken per september van baan te veran deren. Aan de andere kant speelt de klok nog geen rol van betekenis. Voor het toekomstige bestuur van Leiden dringt de tijd nog helemaal niet. Vier jaar geleden stond er pas een college op papier „tegen sluitingstijd". Zover zijn we nog niet en vandaar de mening, dat het best nog even kan duren voordat definitief bekend wordt wie de wethoudersportefeuilles zullen krijgen. Intussen is een gesprek gehouden met de CPN, die met i mansfractie in de raad terugkeert. De communisten ten de achterban nog raadplegen, maar het gesprek wordt in het linkse kamp als positief gekenmerkt. De CPN het is een bekend feit voelt er niets voor in het college zitting te nemen, maar zal in veel gevallen wel steun kunnen verlenen aan een links pro gramcollege, waardoor de basis hiervoor wat breder wordt. Nog altijd circuleren geruchten al nemen ze in hevigheid af dat het niet vaststaat, dat er een progressief programcollege komt. De PvdA schijnt nog altijd verdeeld te zijn over de vraag of ze de progressieve drie kan laten vallen en met het CDA in zee gaan. Het CDA daarentegen is verdeeld of je dit kunt doen en de WD laten vallen. Leden van de PvdA-fractie spreken de geruchten sterk tegen, dat er contacten gewone of ondergrondse zijn of zijn geweest met het CDA. Ook de huidige PAK-fractieleider In 't Veld, die niet in de nieuwe raad terugkeert, ontkende tegenover ons contact met het CDA te hebben gehad over een nieuw college. „Ik bemoei me hele maal niet met deze zaak", aldus In t Veld. De veronderstelling, dat In 't Veld meer geporteerd zou zijn voor een PvdA-CDA-college, schijnt ook de achtergrond te zijn van een brief, die van CDA-zyde naar de PvdA is gegaan. Naar aanleiding van berichten in de krant vraagt het CDA om nadere informatie. De brief zal vanavond onderdeel vormen van de besprekingen in het progressieve kamp. In CDA-kringen wordt nog altijd gedacht, dat figuren uit deze fractie deel zullen gaan uitmaken van het nieuwe college. Waarop deze gedachte stoelt, is niet duidelijk. HANS MELKERT JOHN KROON Kamer en pers De voorzitter van de Rijnlandse Kamer van Koophandel heeft zich geschaard in de rij van de genen, die met het vingertje wijzen naar de pers. Hij deed dat in een toch al niet zo geïn spireerd openingswoord van een uiterst saaie vergadering van de Kamer. Niet zo'n goed moment, dacht ik, maar de voorzitter had wèl de gelegenheid, omdat hij voor zichzelf als onderwerp de veranderende functie van de Kamers van Koophandel had gekozen. Niet alleen een slecht moment, maar ook ten onrechte vond ik het verwijt, dat regionale pers geen tijd en aandacht kan op brengen voor de inspanningen van de Kamer, gericht op een positieve ontwikkeling van eco nomie en werkgelegenheid in evenwichtige samenhang met andere belangrijke maatschap pelijke factoren. Ik herinner me zo uit het blote hoofd een aan tal publicaties in deze krant, die gebaseerd waren op stukken van de Kamer. En ook als de Kamer reageert, zoals onlangs over rijksweg 11, zijn wij ge wend zo'n standpunt uitvoerig te publiceren. Zou het gekomen zijn door deze zomervergadering: hoe warm het was en hoe lang? HANS MELKERT LEIDEN De heer A. Lem- stra, tot de vakantie nog hoofd van de Obrechtstraatschool, heeft gisteren afscheid genomen van ouders en kinderen. Hij heeft een betrekking elders gekregen. Zijn opvolger, de heer A. van der Henst kwam tevens kennismaken. Hij ivordt het nieuwe hoofd. Op de foto van Jan Holvast staan de heren Van der Henst (links) en Lemstra (rechts) tussen het werkstuk, dat de zesde klassers hebben gemaakt. LEIDEN „Dit is een eerste stap om orde te scheppen in de chaos die we in de jaren vijftig en zestig hebben ge- maalkt. Maar hij kan alleen slagen als de financiële mede werking van het rijk optimaal is. De curve van de kosten van het openbaar vervoer, die de gemeente jaarlijks moet opbrengen, blijft angstwekkend stijgen. Het is voor een stad als Leiden eenvoudig niet meer te financieren ADVERTENTIE Geachte zetter Ook u kunt van de geneugten des levens genieten. Werken u wilt. Afwisselend werk doen. By Uitzendbureau IAiba, Nieuwe Ryn 35 kunt u nü inlichtingen verkrijgen. Aldus wethouder Kret van stads ontwikkeling en verkeer gisteravond in de Leidse gemeenteraad, die ak koord ging met een aantal voorstel len van de gezamenlijke colleges van B. en W. van Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten, Warmond en Zoeterwoude tot bevordering van het openbaar vervoer op korte ter mijn waaronder vijf jaar wordt verstaan in de Leidse agglomera tie. De raadsleden Waal (PvdA) en Driessen (KVP) voegden bij deze voorstellen een aantal opmerkingen, die Kret in het algemeen geen moei te opleverden. Zo deed de raad op initiatief van Waal de uitspraak dat er een expliciete voorkeur bestaat voor een tien-minutendienst van het busvervoer. In het voorstel van de colleges van B. en W. wordt even eens uitgegaan van deze frequentie, maar de mogelijkheid tot invoeren van een 15-minutendienst is wel open gelaten, indien daar uit finan ciële overwegingen (lees: indien het rijk met te weinig geld over de brug komt) de noodzaak bestaat. Maar Waal vond dat je het rijk niet op een verkeerd idee moest brengen. Een uitspraak, die overigens niet on interessant is, omdat bekend is dat Oegstgeest de mad van deze ge meente vergadert onderdag over het openbaar vervoer duidelijk meei geporteerd is voor een vljftien-minu- tendienst. Andere voorstellen van Waal, die met algemene of vrijwel algemene stem men werden aangenomen betroffen overleg met wykorganen, als er de nodige ervaring is opgedaan met de nieuwe lijnvoering, zoveel mogelijk overleg in gewestelijk verband en *n verzoek aan B. en W. om na te gaan welke maatregelen er tegen de over last die de bussen veroorzaken, kun nen worden genomen (in PvdA- kring leeft de gedachte om in het centrum voor de buskolossen een maximumsnelheid van dertig kilome ter in te voeren). Driessen kreeg schriftelijk vastgelegd, dat het aan wijzen van een binnenstadsroute als hoofdroute voor het openbaar ver voer niet mag betekenen, dat de bin nenstad daarmee voor het overige verkeer onbereikbaar wordt. Hij dacht daarbij met name aan de Breestraat, waarvan de KVP vindt dat hij niet mag worden afgesloten voor het autoverkeer. De fractie van D'66 keerde zich tegen de voorstellen van B. en W. LEIDEN Dinsdagmiddag 25 Ju ni, kwart over vier: een veertigtal aanwezigen maakt zich in de grote zaal van het Leidse kantongerecht op om een carrière af te sluiten. Middelpunt van ieders belangstel ling: deurwaarder K. van der Veen, kort na de oorlog beëdigd, en nu, op 62-jarige leeftijd, terug richting Friesland. Zes sprekers waren er. die ieder hun licht op de jubilaris lieten schij nen. maar die het allen over één ding roerend eens waren: voor ons zat een man van karakter. Karakter- de associatie met het boek van Bordewijk, waarin de mas sieve figuur van deurwaarder Dre- verhaven wordt getekend, is snel ge legd. Het blijkt echter wel uit de respectieve redevoeringen en uit de gesprekken na afloop dat een derge lijke bruut onder de deurwaarders- stand (vrijwel) niet voorkomt) een aantal sprekers, waaronder de heer Van der Veen zelf, klaagde zelfs zijn nood over het geringe gezag dat de deurwaarder nog geniet. Th. van der Heijden, vertegen woordiger van de kleine balie, zag dat zo: "Het gezag is tegenwoordig tanende, en de deurwaarder is een vertegenwoordiger van dat gezag - dus krijgt ook hij het steeds moeilij ker." dit verschijnsel een vrij belangrijke oorzaak was voor zijn - vervroegd - vertrek: "de deurwaarder vervult in het strafrecht de functie van een soort beul. Vooral in een stad als Lei den, met zijn vele sociale problemen, is dat wel eens erg moeilijk. Dan moet je Je wel eens wat terzijde stel len. Een paar keer heb ik het wel eens gehad dat ze me tegen de grond kwakten. Dat begon me op het laatst ook wel te vervelen." Een zwaar beroep, niet alleen li chamelijk maar vooral ook geestelijk - een indruk die van deze middag wel heel duidelijk achterblijft. Maar toch ook een beroep met gek ke voorvallen. Griffier Bezemer haalde er een op. "Ik herinner me nog als de dag van gisteren dat Van der Veen de eerste zaak van een zit ting afriep: de zaak-Stam. Door zijn Fries accent moet dit als 'staan' heb ben geklonken, want een militair, die op de publieke tribune zat, kwam onmiddellijk saluerend en hakken klappend overeind - en in zijn spoor stond toen ook iederéén" En Fries accent, en dat wilde hij wel weten ook: "Van der Veen is de enige die, op zijn verzoek, de eed in twee talen heeft afgelegd: het Nederlands en het Fries", zei opvolger Van Belle, die mede namens zijn kantoor een verrekijker aanbood. FLORIS BAKELS PROFESSIONEEL... MAAR AL LANG ONTDEKT DOOR DE DOE-HET-ZELVER! Wonderlijk vulmiddel voor vakman en gezin Kant-en-klaar en met super hechtkracht 1001 toepassingen; om een idee te gevenHoutrot herstellen. Gaten, tieren, naden en scheuren blijvend afdichten, ook tussen munr en kozijn of langs de trapen rondom cv-pijpen. Betonreparatie of ragdun afpleis- teren. Onderzadelen. Trapleuning muurvast zetten. Uitgesleten trap of vloer uitvlakken tot "nul" zonder afbrokkeling. Dat zag u op de TV. Spaanplaten naadloos verwerken (verlij men). Tegels zetten op hout, spaanplaat of betonemaille, enz. Pleisterwerk, maar evengoed stop verf bijwerken. Betonnen ramen be- glazen, ook in een stal. Dakpan vast zetten. Dunne plek in goot of lek halkon dichten. Latten tegen munr of plafond hechten. Super hecht kracht tussen HOUT en STEEN of tussen andere materialen van een verschillend uitsottincseoéfficiënt. Nu gemakkelijker èn vlugger èn "beter: STOPPEN, BLIJVEND AF DICHTEN, VOEGEN, UITVLAK KEN. RAGDUN PLEISTEREN. DIK PLAMUREN en blijvend HERSTEL LEN met PORION, de in Zwitser land ontwikkelde één-componen- tige, dus-kant-en-klare, kunsthars vulpasta Inet enorme hechtkracht leen niet aan plastic. Blijvend ther moplastisch en waterdicht. Krimpt niet, zet niet uit, scheurt niet, buig- en slijtvast. Alkali-, elec- trolyt-, olie- en dooizoutbestendig. Verwerking met: plamuurmes, plakspaan, voegspijker, hand- of luchtdrukspuit. Onschadelijk voor de handen en onbeperkt houdbaar, ook bij aan gebroken pot of e De Koning, biedt de scheidende deurwaarder v. d. Veen (links) (Foto Jan Holvast). Van Rooyen verwoordde de twijfels: in de plannen ontbreken beperkende maatregelen voor het autoverkeer, waardoor bevordering van het open baar vervoer nauwelijks mogelijk is, een tien-minutendienst zal niet een dusdanig wervend karakter hebben, dat de kosten zo laag mogelijk zul len zijn en aan de sociale functie van het openbaar vervoer is te weinig ge dacht (hetgeen z.i. o.a. blijkt uit de voorgenomen opheffing van de ring- lijn). WD'er Wessels getuigde van een andere visie: „Het Nederlandse volk heeft voor de particuliere auto gekozen en wil deze ook gebruiken. Dat geldt ook voor de groepen, die men van progressieve kant zo vaak vertegenwoordigt". De afgelopen drie weken heeft de kolonel zich lopend of per fiets door de stad begeven. Dit zijn zijn bevindingen: „Ik heb ervaren hoe ongedisciplineerd fiet sers en voetgangers zijn. Rode lichten schijnen er alleen voor auto's te zijn. Dat er zo weinig ongelukken gebeu ren, is te danken aan de bekwaamheid van de automobilisten". Van Rooyen dacht daar anders over: „Mijn erva ring is het tegendeel: de voetganger is nog steeds vogelvrij". Busbanenplan Tot een stemming over het busba nenplan, dat alles met de bevorde ring van het openbaar vervoer te maken heeft, kwam het gisteravond nog niet, omdat de klok toch weer eerder elf uur aanwees, dan was ver wacht en omdat te weinig raadsle den nog wilden doorvergaderen. Dui delijk werd wel, dat het plan zal worden aangenomen. Van de PvdA is een aanvullend voorstel te verwachten om de Rijns- burgerweg, hetzy in één richting, hetzij in twee richtingen voor door gaand autoverkeer af te sluiten. Ook heeft de PvdA geen moeite met af sluiting van de Breestraat en dan is, aldus Waal „verbreding van de Bos- telbrug ook niet zo nodig". Hij drong er op aan om met de uitvoe ring van een busbaan op het Noord einde/Galgewater voorlopig nog te wachten. De Breestraat bleef verder centraal staan in de discussies. Wat wethouder Kret betreft: hy wacht liever de ervaringen af, die opge daan zullen worden als resp. de Breestraat en de marktenroute in verband met rioleringswerkzaamhe den hoe dan ook afgesloten zullen worden en het verkeer elders zijn weg zal moeten zoeken. „Dan weten we meer". De raad vergadert donderdagavond verder. Niet alleen over het busba nenplan, maar ook over o.a. de vol gende voorstellen: renovatie Van Ho- gendorpstraat e.o., verbetering riole ringen; verhardingen en openbare verlichting in het westelijk deel van het Noorderkwartier; onderzoek naar het windklimaat in de omgeving van een corridorflat aan de Turkoois laan—hoek Smaragdlaan en het ge bruik van de aula aan het Valken- pad in de Merenwyk. DE HOUTWARENHOEK HOOFDSTRAAT 1 - LEIDERDORP TELEFOON 32068 LEZERS SCHRIJVEN VERNIELD (1) Hebt U ze ook gezien? Hebt U ook zo enorm genoten van die wegber men, overgoten van een natuurlijk kleurenspel van onze bijna verdwe nen wilde flora? Ik in ieder geval weL Neem nu b.v. de bermen langs de provinciale weg van Zoeterwoude naar Stompwijk. De klaprozen, het koolzaad en de kamille harmonieer den er werkelijk fantastisch met el kaar en zelfs het koninginnekruid bloeide er volop. Iedereen weet nu intussen wel, welke de meest nood zakelijke voorwaarden voor het be houd van onze wilde flora ziin. Een van de belangrijkste is:... AFBLIJ VEN, dus NIET plukken, maar rus tig laten sitaan! Want daar vele van hen éénjarige planten zijn, komen ze slechts door middel van zaad te rug. Dat heeft de natuur erg prettig voor ons geregeld, want het is toch heerlijk om steeds iets moois voor geschoteld te krijgen, zonder dat j« er maar iets voor hoeft te doen. He laas is er één maar aan deze weg bermen verbonden; ze kunnen een belemmering voor het verkeer zijn. De eerder genoemde bermen zijn dit gelukkig niet. Maar wat deed het provinciaal bestuur? Het heeft deze bijna sprookjesachtig mooie bermen laten maaien, zonder dat ze ook maar in het minst een belemmering voor het verkeer waren. Is het niet treurig? BERN ADETTE KORTMANN „Oud Raadwijk" Zoeterwoude. VERNIELD (2) Na herhaaldelijk plaatsen van di verse soorten groen aan onze gevel aan de Oude Vest, is het ons geble ken dat er mensen zijn die zich daaraan ergeren. Al menigmaal zijn onze planten ver dwenen of zo vernield dat wij ze er uit moesten halen. Met dank aan al diegenen, die het eens onmogelijk maken, om dè bin nenstad van wat groen te voorzien. R. C. LADAN Oude Vest 81 Leiden. pantalon-festival! Uw eigen modehuis houdt 'n pantalonfestival als nooit tevoren! Prettig dragend, elegante kleuren, ongelimiteerd in maat, modelletjes van 't voorjaar, 'n Prettige mode- verrassing! Met de hand op 't hart: ons modenieuws is uw moeite waard! f,Waal$ njpde Haarlemmerstraat 112-120 tegenover Donkersteeg Leiden

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1974 | | pagina 3