Nu nog geen standpunt innemen over Schiphollijn agenda mmm Hoogste punt Haeswijk bereikt Wassenaars kruiswerk telt nu 6446 leden WARMOND De Warmondse gemeenteraad werkte zich gisteravond snel door de agenda heen. Pas bij de rond vraag kwam er enig leven in de brouwerij. Raadslid Heems kerk kwam nogeens terug op de informatie-avond van de NS. Hij pleitte vooral voor het landschappelijk aspect van het plan voor de Schiphollijn. In het Paleis op de Dam in Amsterdam heeft prins Bernhard gisteren drie zilveren anjers uitgereikt wegens cul- tuurconser- verende verdiensten. De onder scheidingen kregen H. L. Oussoren Wassenaar Hylke Folkert de Boer en ir. A. D. van Dijk. Heemskerk toonde zich een fel voorstander van een spoorlijn zo dicht mogelijk langs de rijksweg. Op dit betoog kreeg hij van de voorzit ter ten antwoord dat dit wel op be zwaren zou stuiten bij rijkswa terstaat en Audi. Wethouder Groe nendijk vond het niet Juist in een zo vroeg stadium een standpunt in te Vakantieland in Voorschoten VOORSCHOTEN Voor keer worden dit jaar in Voorschoten de Jeugd vak antlebezigheden georgani seerd door de commissie voor Jeugd- aangelegenheden. Alle aktiviteiten zijn dit Jaar geconcentreerd in de laatste drie weken van de vakantie. Geduren. de die periode ls er zowel 's morgens als 's middags Iets te doen. Enkele aktiviteiten duren de gehele dag. Er is weer een aantrekkelijk programma opgesteld waarin leder wel iets naar zijn of haar gading kan vinden. Naast vele aktiviteiten. die elk Jaar terugkeren, zyn er ook dit Jaar enkele nieuwe aktiviteiten zoals een echte zeskamp, een u-lelercroes. een autorace en blokjesvoetbal. De speurtocht ls dit jaar niet in het pakket aktiviteiten opgenomen. De Jeugdvakantiebezigheden starten op 22 Juli en eindigen op 9 augustus. In schrijfformulieren zijn verkrijgbaar op het gemeentehuis bij de heer T. D. Bonhof, tel. 01717—2141 (toestel 8). De bijdrage voor elke atotlvltedt be draagt f 1,25, vakantieland (duur één week) kost f 12,50 voor de hele week of f 3.per dag Vakantieland ls ge- pröjekteerd om en nabij j>e Linde- hoeve". BURGERLIJKE STAND VAN LEIDEN GEBOREN: Els dr. v. C. M. van Egmond en J. H. Kwak; Michael zn. v. I. van der Linden en M. A. J. Groenveld; Joerl Dyon ker; Miranda Dinglna dr. v. M. A. J. Plug en F. Limburg; Chantal Melissa nemen. HIJ was bang dat dit later moeilijkheden zou kunnen opleve ren. "Als we nu een standpunt inne men zouden we bij het vast stellen van de bestemmingsplannen aan handen en voeten zijn gebonden", zo meende hij. De vraag of er een nieuwe hoor zitting over de problematiek rond de Schiphollijn zou komen konden B. en W. nog niet beantwoorden, dit zou later worden bekeken. Op vragen, wanneer de bestrating van Endepoel II zou zijn voltooid kregen de raads leden te horen dat deze ongeveer een ma^nd nadat het laatste huis in het plan zou worden Opgeleverd, klaar zal zijn. De geasfalteerde aan sluiting met Endepoel I zal echter wat langer op zich latëh wachten. Door het aftreden van A. A. Claas- sen en mevrouw Veldt-Bartels als le den van de commissie bezwaarschrif ten in de alg. bijstandswet, werd hiervoor in de plaats met algeme ne stemmen A. Kiel en mevrouw P. Montagne-Vergeer benoemd. Raadslid G. A. v. d. Kroft werd benoemd tot onbezoldigd ambtenaar van de burgelijke stand. Hij zal uit sluitend belast worden met huwe lijksvoltrekkingen. Alle andere raadstukken over subsidie-wijzigin gen en het beschikbaar stellen van aanvullende kredieten werd met al gemene stemmen aangenomen. Wel s i het 8 argaret] Harrlët dr. v. W. A. Graner en P. M. C. Dekkers; Jochem T. de Faber; Mlchlel OVERLEDEN: C. Vermeulen (89) gehuwd geweest met C. J. Vreeburg; W. van Heusden (77) I. ^EI^lberga en J. H. K. N. Vialle; Jonkheer J. H. A. M. de Kuijper en B. M. A. Welagén; M. L. van der Linden OEGSTGEEST Het hoogste punt van de serviceflat Haeswijk aan de Kennedylaan in Oegstgeest zal vrijdag worden bereikt. Op maandag 2 april sloeg wethouder Van der Voet de eerse paal voor dit gebouw en sindsdien zijn er nog 212 palen gevolgd. Op deze 213 palen zijn de vleugels en toren van de serviceflat gefundeerd. Het bereiken van het hoogste punt wordt natuurlijk ge vierd. Vrijdag zal ons rood-wit-blauw het topje van het gebouw sieren. Om vier uur 's niiddags zal de di recteur van Expo B.V. H. C. van Dam aan alle medewerkers het tra ditionele pannenbier aanbieden. WASSENAAR De vereniging „Het Wassenaarse Kruiswerk" houdt morgenavond (19.30) in het Gezond heidscentrum de jaarvergadering. Het jaarverslag van de vereniging gevormd door een fusie van het Groene Kruis en het Wit Gele Kruis vermeldt, dat na het spectaculaire jaar 1972, waarin het Gezondheids centrum zijn voltooiing vond 1973, een jaar was van bezinning op het zo op timaal mogelijk benutten van het nieuwe centrum. De kern van het kruiswerk is, al dus het jaarverslag, altijd nog de wijkverpleging en de kinderhygiëne. In de loop van het Jaar werden de gelederen versterkt met twee wijk verpleegkundigen in vaste dienst, waardoor het aantal wijk verpleeg- Redaktie: Paul Wolfswinkel kundigen op 7 kwam. Het ledental steeg in 1973 van 6365 tot 6446. Besloten werd in het verslagjaar tot verkoop van het wij kgebouw in Kerkehout aan de Rabo-bank. De consultatiebureaus daar zullen in ieder geval worden voortgezet. Wat de financiën betreft zal het exploitatietekort over 1973 de maxi maal door de gemeente toegezegde subsidie enigszins overtreffen. In 1974 zal met een sterke kostenstijging rekening gehouden moeten worden. De overheidssteun ter verkrijging van een optimale gezondheidszorg in Wassenaar zal, aldus het Jaarverslag, opnieuw bekeken moeten worden. Uit de kinderpostzegelactie werd f 3000 beschikbaar gesteld voor de inrichting van de ruimte van het Jeugd Advies Bureau. Er werd bo vendien een gift van f 4.000 ontvan gen voor experimenten op het ter rein van de onderlinge samenwer king. De Carnavalsvereniging ,De Deylknotsen" bracht in een actie f 18.000 bijeen voor het installeren van een oogarts-instrumentarium in het Gezondheidscentrum. Peuters van clubhuis Tam boerijn vormden gisteren een ere haag toen hun "juf", Lida Wel- hage, uit het stadhuis kwam, waar zij aan Martin Hatzmann haar ja-woord had gegeven. Lida blijft bij de Tamboerijn werken (foto boven). Het ja-woord klonk gisteren ook uit de mond van mejuffrouw Van Delft, onderwijzeres aan de Pestalozzi-school, die eén con tract voor het leven tekende met Van der Linden. Natuurlijk wa ren haar leerlingetjes aan het stadhuis met zelf vervaardigde (Foto's Jan Holvast) ■■KOORD vlak voor de vakantie van Koord- !i studio-beheerder Willem van Buu- 'ren en derhalve ook van Koord zelf (Oude Rijn 88, voor hen die het nog niet weten) is er nog.wat te doen. Vanavond om 8 uur zullen de vijf i milieusteppers uit Oegstgeest een verslag komen doen van hun wondere tocht naar Brussel. De koffie is er lekkeer. In Koord dan wel te ver- staan. All Girls Naar ons beste weten is WV-di- i recteur Dekker nog steeds met vakan tie en daarom verbaasde het ons een door hem persoonlijk ondertekende brief te krijgen. Het neemt echter niet weg, dat de mededelingen in die brief van belang zijn voor deze stad en dus ook voor de lezers van deze ['krant. Op 4 Juli aanstaande zal in Leiden de „Edmonton AU Girl Drum and i Bugle Band" uit Edmonton in Ca nada optreden. 120 Canadese meisjes zuUen hier komen spelen. De vereniging van Be- r drijven in de Haarlemmerstraat is als sponsor opgetreden. De VW is buitengewoon gelukkig i dat de meisjes komen. Het is de bedoeling dat ze tegen -4 uur arriveren en dan naar „De Burcht" gaan waar ze hun spuUetjes zullen neerleggen, want eerst gaan ze winkelen in de stad waarschijn- lijk in de Haarlemmerstraat). Als de winkels dicht zijn, gaan de dametjes eten, wederom in „De Burcht". Daarna gaan de uniformen aan en om 7 uur ijrecies is de af mars („afmarsch", zegt Dekker tref fend) naar het Stadhuisplein voor de presentatie. Om kwart over 7 gaan de 120 gas ten naar jawel, naar de Haarlem merstraat voor een street-parade, ook wel straatparade genoemd. De tocht naar de winkelstraat gaat via Koorn- beursbrug, Brugsteeg, Nieuwstraat, Hooglandse Kerkgracht, Kaasmarkt, Pelikaanstraat en dan rechtsaf de straat in. Bij de Haven wordt omgedraaid en weer teruggemar- cheerd naar de Pelikaanstraat. Daar wordt afgebogen naar rechts voor een kleine show op de Kaasmarkt. Nadat zulks is geschied, is het af gelopen en gaan de meisjes weer naar „De Burcht" terug. De WV-directeur voegt eraan toe dat de kleding van de meisjes zeer kleurig is, en dat vooral de disci pline indrukwekkend is te noemen. Hij hoopt dan ook dat iedereen de meisjes enthousiast zal ontvangen. M'75 We kregen een opgave van gebeur tenissen in Nederland, die verband houden met het Europese monumen ten jaar 1975 (M'75). Het is de bedoeling dat er op maan dag 21 oktober een bijeenkomst is en ook een vergadering van het Natio naal Comité in de Pieterskerk. Open huis Komende vrijdag houden de kra kers van het voormalige klooster van ,De Goede Herder" in Zoeterwoude- Rijndijk open huis. Er wonen momenteel ongeveer 30 mensen, die zich hebben omringd met honden, kippen, konijnen en een bok. De krakers hebben een opruimings- ploeg geformeerd, die ervoor waakt dat de zaak netjes en helder blijft. Ook is een moestuin „in ontwikke ling", maar daarover kan nog niets worden gezegd, want de successen zijn niet op korte termijn te ver wachten. De Zoeterwoudse bevolking wordt uitgenodigd eens een kijkje te komen nemen .vrijdag. Een vriendelijk idee. 's Middags vanaf half drie is er een kindermiddag, met Krent en BoL 's Avonds is er een rondleiding, een opvoering van het toneelstuk „Kraak drama" door de bewoners en een op treden van verschillende popgroepen, waaronder oa. Billy en Bulldozers. Gedurende de hele dag is er een informatiestand en zullen de kunste naars Joke en Jan Rotteveel werk exposeren. Gele kaart Vrouwenemancipatie betekent man- nenparticipatie, zegt D. D. Breimer uit Nijmegen in een van zijn stellin gen van zijn proefschrift. En van de zelfde Breimer is deze; Een goed ge fundeerde stelling staat op vier poten. 6. Roodbergen, van de VU in Am sterdam zegt: /Ten onrechte wordt het niet tonen van een rode of gele kaart door de scheidsrechter door voetballers dikwijls gezien als een groene kaart voor het met lichame lijk geweld uitschakelen van tegen standers. En als uitsmijter deze van J. Stam (VU Amsterdam) die zegt en stelt: Het getuigt meer van bemoeizucht dan van inzicht in de verkeerspro blematiek om stickers als „houdt af stand" en „rijdt rustig" op de ach terruit van de auto te plakken. Deze horen thuis op het dashbord. VOORSCHOTEN Het grofvuil wordt morgen in Voorschoten opge haald in de wijk Noord-Hofland, aan de Hofweg (het gedeelte tussen de Voorschoterweg en de Leidseweg), Leidseweg (het gedeelte tussen de Voorschoterweg en de Vinkweg). Voor 3 juli staat de wijk Boschgeest op het programma. Het grofvuil wordt daar dan opgehaald in de de Papelaan, (tussen Rouboslaan en Veurseweg), John. F. Kennedyplant- soen, Oranjekade. Narcisstraat, Tulptraat, Hyacinthstraat, Van Kampenstraat, Bijdorpstraat, Willem de Zwijgerlaan, Burgemeester de Kempenaerstraat, Pauwenstraat, Crocusstraat, Wijngaardenlaan. (zuidzijde), Veurseweg, Essenlaan, Rouwkooplaan, Peppellaan, Wilgen laan, Kniplaan, Laan van Duiven voorde en Haagwijk. BOEDAPEST De 49-jarige Joz- sef Bozsik is aangesteld als trainer van het Hongaarse nationale elftal. Hij volgt Roedolf Illovsky op, die oefenmeester wordt bij Vasas Boe dapest. Bozsik droeg in de periode van 1947 tot 196? precies 100 keer het nationale tricot en stond in het "wonderelftal" dat in 1954 in Bern de finale van het toernooi om het wereldkampioenschap tegen West Duitsland verloor. Bozsik heeft met een zijn bedoelingen duidelijk ge maakt; "Bij mij wordt geen speler opgesteld, die er niet met heel zijn hart bij is. Toen ik nog in de gou den ploeg speelde maakten we ook wel eens minder goede wedstrijden mee. maar wij zetten ons altijd vol ledig in". Afscheidsreceptie Bokkesprong- hoofdleidster De la Court OEGSTGEEST Na zes jaar bij de Bokkesprong de teugels in handen te hebben gehad, gaat mevrouw De la Court-Van der Voet afscheid ne men als hoofdleidster. Om iedereen de gelegenheid te geven haar de hand te drukken wordt morgenmid dag (14.00—15.30 uur) in het school gebouw een afscheidsreceptie gehou den. WOENSDAG 26 JUNI 1974 Woensdag Ten Katestraat, speeltuingebouw, be-' J aardensociëteit Humanltas, 2-4.3Ó uur L 65, Oegstgeest, sociëteit 1 alleenstaanden 01 Geen verbinding in Zoeterwoude zoals stuurgroep zich voorstelt ZOETERWOUDE Een verbinding al. leen voor het openbaar vervoer tussen Keerweer en de Ambachtsherenweg ls uit het oogpunt van verkeersveiligheid van het busvervoer, met name voor Zoeterwoude -Dorpkunnen worden opgevoerd. Wanneer de ge meenteraad van Zoeterwoude daarmee akkoord gaat zal de Stuurgroep voor het Verkaere- en Vervoersplan voor de Leldse Agglomeratie dit binnenkort te horen krijgen. De stuurgroep heeft er bij B. en W. van Zoeterwoude op aangedrongen de realisering van een korte en directe verbinding tussen de Ambachtsheren- weg en de Europa weg vla Keerweer, mogelijk uitsluitend voor het openbaar vervoer en fietsers, nog eens lm hun beschouwingen te betrekken Dit om dat een dergelijke verbinding zou pas. sen In het in de nota Openbaar Ver voer aangegeven kader waarin moge lijke en wenselijke verbindingen zijn aangegeven om bet openbaar vervoer te bevorderen en de kosten verlagen. Zomerfeesten Wassenaar WASSENAAR De Wassenaarse Oranjevereniging „Koningin Wilhel- mina" heeft op een ledenvergadering de plannen besproken voor t zomer feest, dat van 3 tot en met 10 august a.s. georganiseerd wordt en ook al vast aandacht besteed aan het Jubi leumjaar 1975, waarin de vereniging het 70-Jarig bestaan zal herdenken. Wat de zomerfeesten betreft, die worden zaterdag 3 augustus geopend met de traditionele wielerwedstrijden in het Oostdorp. Op woens dagavond 7 augustus is er een muziek feest in de sporthal; daar zullen op treden de Dutch Swing College Band en een steelband met limbo-dansers. Donderdag 8, vrijdag 9 en zaterdag 10 augustus zijn de kermisdagen met de gebruikelijke andere attractie Bij de bestuursverkiezing werden H. W. Dunnewolt en W. Theil en mevrouw Hoogeveen-van der Leest herkozen. A. van Eesteren en J. van Tol hadden zich niet herkiesbaar ge- steld. Tot nieuw bestuurslid werd ge kozen Nico Winnubst Jr. Er zal nog naar enkele andere bestuursleden ge zocht worden. ETUI MET RINGEN GESTOLEN OEGSTGEEST Drie jongeman nen, tussen de 17 en 22 jaar oud, hebben gisterochtend een etui met ringen uit de juwelierszaak Plessen aan de Geverstraat meegenomen. Het drietal stapte om kwart voor elf de zaak binnen. Twee begonnen met de verkoopster een gesprek. De der de liep, met z'n regenjas achteloos over de schouder, de zaak rond. Na enige tijd verliet het drietal, zonder iets te hebben gekocht, de winkel weer. Kort daarna ontdekte een van de verkoopsters dat een etui met rin gen (ter waarde van f 10.000) was verdwenen. Straatrovers weer actief LEIDEN Opnieuw zyn twee in woonsters van Leiden door twee jon gens op een bromfiets van hun tas beroofd. Nadat eind vorige week de boodschappentas van een Leidse vrouw die over de Vijf Meilaan fiet ste uit haar aan het stuur bevestig de mandje werd geplukt is maandag middag een 67-jarige inwoonster, van deze stad het slachtoffer van de twee bromfietsende straatrovers ge worden. De vrouw reed met haar fiets nabij de spoorwegovergang in de Herenstraat, toen haar handtas uit het fietsmandje werd gegrist door twee Jongens, die haar op de bromfiets passeerden. De tas is 's avonds teruggevonden op de Ka- naalweg. Een bedrag van vijftig gul den ontbrak echter. De tot nog toe onbekend gebleven jongens zijn ook gistermiddag op het roverspad ge gaan. Ze stalen op dezelfde wijze de schoudertas van een 28-jarige Leid se, die met haar fiets over de Boshui- zerkade fietste. In de tas bevond zich behalve enkele persoonlijke be zittingen slechts een bedrag van twee gulden. Kagerstraat 7, Louise de Collgny Scho lengemeenschap, afscheid rector Bak ker en mentrlx Aaldere. 5 uur nam. Donderdag Breestraat 19. sociëteit voor gehandl-j capten. 2-5 uur nam. Kreatief Sentrum. defensievoorlich ting, 8-9 uur nam. Tjaikowskvlaan 39. Voorschoten, ge- spreksavond Bafaa'l Gemeenschap. 8 Mors weg 10. vergadering werkgroep Wonen. 7.30 uur nam. De Waag. openbare vergadering cultu- Stadhuls.' vergadering Commissie Volks huisvesting en Openbare Werken. 4 Stadsgehoorzaalouderavond LOM- school "De twee Sleutels", 8 uur nam. Apotheken De avond-, nacht- en zondags dienst der apotheken in de regio Lei den, wordt waargenomen door; Ha ven Apotheek, Haven 18, tel. 20085. Apotheek Voorschoten, Leidseweg 66, tel. 01717—2525. Tevens zaterdag tot 1 uur nam. Oegstgeestee Apotheek, Wilhelminapark 8. tel. 53274. Koordstudio Centrum voor intermenselijk be trekkingen ontmoetingsruimte voor ca. 25 tot 60-Jarlgen Oude Rijn 88. Lelden tel 44000 Voor advies Infor maties etc Werkdagen van 1523 uur. Ontmoetingsruimten: Werkdagen 's avonds tot 23 uur Zaterdag eesloten. zondag van 15 tot ca 18 uur. Tevens aangepast voor llchamelllk gehandi capten. Gespreksavonden Gespreksavonden Baha-1 gemeen schap. Wo. 8 uur nam.. Kennedylaan 11, Oegstgeest, vr. 8.15 uur nam.. Fred. Hendrlkplantsoen 25. Leiderdorp Gemeenschap Zuidwest Hulpverlenlngs- en Informatiedienst gemeenschap Zuidwest tel 64118. SOS-dienst die in moeilijkhe den verkeren dag Dierenhulpdienst. Anna Paulown ast raat 15. Leiden Door gewonde honden, katten, vogels e.d. Dag en nacht bereikbaar, tel 34687 Dierenambulance Tel. 01710-84616 Inf o-sentrum In het Kreatief Sentrum is het Info-sentrum op dé volgende tijden voor iedereen geopend: donderdag avond van 20.30 uur tot 22.30 uur en zaterdagmiddag van 14.00 uur tot 16.00 uur. Release Hulpverleningsdienst Release Nieuwe Rijn 20a tel^24555^Ma.^tjn.^vr1J 8-10 zat11' 2-5 °uurn<nam8l0?vrlljnMd^ ge^ sloten) Begijntje Sexueel voorlichtingscentrum, Begijn. - - Dit 7.30—10.80 uur T wentwel Sociëteit Twentewel. Breestraat 19. openingstijden: elke dag behalve op ma., do. v.a, 21.00 uur Toegang voor mensen v.a 20 laar Moeders voor moeders Actie „Moeders voor Moeders" Opge- Wetswinkeltje Juridisch adviesbureau voor gratis rechtskundige bijstand. Adres Leldse Volkshuis, ApothekersdUk 33 Ope ningstijden dlnsd woensd dond 101 uur, do. 79 uur nam Dienstencen trum Hogendorpstraat 3e. vrij 7—0 uur nam Morskwartier clubhuis Mie rennest. Morsweg 59. tel. 80775. do. 7—0 uur nam Dienstencentrum Architecten Architecten-informatie Rijnland. Op werkdagen tel. bereik baar onder 26385 Zitting op wo avond van 7.309.30 uur op het adres Mid delweg 4 (bil Hooglandse kerk.) Maatschappelijk werk Stichting Bureau Maatac^®^"-"41' Werk Lelden. Oude Rijn 44c, I woensdagochtend i Kinderopvang Informatie bureau we Kindercentra Lelden. Stationsweg 28. tel 46861 Geopend dl. Gezinsverzorging Stichting Gezinsverzorging, Lelden. Aanvi rig zieken e 45. tel. 49441 voorm). LEIDSCH DAGBLAD Uitgave: Leidsch Dagblad B.V Witte Singe) 1 - Lelden Postbus 64 - Glit) 67055 Telefoon directie en administra tie 01710-25041 Telefoon redactie 01710-21507 Hoofdredacteur Han Mulder Maandabonnement f 10.77 Kwartaalabonnement f 31.80 Per Post f34.20 Jaarabonnement f 116.20 Losse nummers t 0.45 a:infmenisge)den bjj vooruit betaling te voldoen BIJ u torna- tis"h<- >v»rschrt)ving *een ad ministratie- en incassokosten Nabezorging van 18.0020.00 u Zaterdag van 16 00-18.00 a TelefooD 01710-30500

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1974 | | pagina 2