Orgelconcerten in 1YÏ a re- kerk cBuiteqlands geld LEIDSE SPAARBANK^ Kooktip WOENSDAG 26 JUNI 1974 PAGINA 21 Deze zomer onder auspiciën van K O LEIDEN Orgelliefhebbers staat de komende weken een reeks concerten in de Marekerk te j wachten. Op vrijdagavond 5 juli opent K O de jaarlijkse serie zomerconcerten met een orgel bespeling door Piet van Eg- mond. Veertien dagen later, op vrijdag 19 juli, zal Jan Schmitz het orgel van de Marekerk be spelen. Nico van den Hooven is uitgenodigd om op vrijdag 2 au gustus een concert te verzor gen. Op 16 augustus komt de beroemde, uit Parijs afkomstige organist Jean Langlais voor K O naar Leiden en 13 sep tember wordt de serie afgeslo ten door Ewald Kooyman. Alle concerten beginnen om 8 uur en eindigen om ca. half tien. Evenals in het vorig seizoen, zal tijdens de concerten een korte pauze worden ingelast. Piet van Egmond studeerde in Am sterdam bij Anton Pierie en Cornells df Wolf. Op 18-jarige leeftijd be haalde hij het einddiploma orgel cum lauide en een jaar later slaagde hy voor het solisten-diploma. Kort daar na werd hij benoemd tot organist van het Concertgebouw in Amster dam. Grote bekendheid kreeg Piet van Egmond door zijn wekelijkse ra dio-concerten. Hij treedt geregeld op in binnen- en buitenland. Het pro gramma, dat Piet van Egmond zal brengen, vermeldt wtrken van Bach, Walther, H&ndel, Felton, Böelmam^ Verschraegen en Van Egmond. Jan Schmitz werd opgeleid door Jos en Jaap Vranken. Hij voltooide zijn studie in België bij Flor Peeters. Als dirigent-organist is Jan Schmitz 25 jaar verbonden geweest aan de St Jacobskerk in Den Haag en sinds 1973 is hij als zodawig werkzaam in de Hartebrugkerk in Leiden. Tijdens tournees door Europa gaf hij tal van eerste uitvoeringen van Nederlandse orgelcomposities. Schmitz speelde op festivals o.a. in Besancon. Bregenz en Kortrijk. In •72 gaf Jan SohmJJte, samen met de Wiener Philharmoniker, de eerste uit voering van „Memento" van Helmut Eder. Voor zijn vertolkingen van Franse orgelmuziek ontving Schmitz twee onderscheidingen van de Art Science et Lettres in Parijs. Op het programma van 19 Juli staan werken van Bach, Franck, Lan- glais. Young, Kodaly, Monnikendam en Eben. Nico van den Hooven, die op vrij- Piet van Egmond, die volgende week vrijdagavond de reeks zomerorgelconcerten in de Marekerk zal openen. Parijs. Jean Langlais zal werken spe len van Boyvin, Calviere, Cléram- bault, Langlais en Franck. dag 2 augustus concerteert, kreeg z'n opleiding aan de Protestantse Kerk- muziekschool en aan het Conservato rium iin Utrecht. Hij behaalde daar het solistendiploma met onderschei ding. In 1962 werd hij winnaar van het Nationaal Orgel-improvisatiecon cours in Bolsward. In 1965, na zijn studie bij Cor Kee voltooid te hebben, behaalde hij de Prix d'Exoellence. Enkele Jaren later werd hij tot hoofdleraar aan het Utrechts Conser vatorium benoemd. Nico vanj der Hooven zal werken spelen van J. S. Bach. Hij ontving zijn opleiding aan het Nationaal Blindeninstituut en aan 't Conservatorium in Parijs. Niet alleen als organist werd hij onderscheiden maar ook als componist. Zijn concer ten in Frankrijk en daarbuiten zijn talrijk. Als componist heeft hij meer dan 200 werken op zijn naam staan. De „Grand Prix du Disque" en de ,Prix de Madame R. Coty" werden hem toegekend voor zijn „Messe Sal. ve Regina". Jean Langlais was als organist verbonden aan de „Notre Dame" en aan de „Saint Pierre de Montrouge". Sinds 1945 is hij orga nist van de „Basüliqu© Clothilde" In Aan het concert van 30 augustus, dat door Simon C. Jansen gegeven zal worden, werkt de gitarist Dick Vis ser mee. Werken o.a. -Marchand, Mendelssohn, Visser, Brouwer en Ba- dings zullen worden uitgevoerd. Ewald Kooiman sluit op 13 septem ber de serie K en O-zomerörgelcon- certen af met werken van Keeble, Homilius, Müthel, Kellner en Schnei der. Ewald Kooiman studeerde in Amsterdam en Parijs. In 1968 kreeg hij de Prix d'Excellence en de Prix Virtuosity toegekend. Voor de N.CR.V.-radio verzorgde hij een serie orgelbespelingen op his torische en moderne Franse orgels. Later stelde hij een serie voor de N.C.R.V. samen waarin hij Silber- mann-orgels bespeelde in Duitsland en Zwitserland. Hij bezit een unieke verzameling microfilms van onuitgegeven orgel werken uit de zeventiende en acht tiende eeuw. Het programma dat Ewald Kooiman brengt bestaat vrij wel gehetl uit deze onuitgegeven or gelwerken. Hij is vaste bespeler van het Couperin-orgel van de Vrije Uni versiteit in Amsterdam. ADVERTENTIE Maak het u gemakkelijk: \oor alle geldzaken naar één adres ook voor 18 45 tot 19.45 7 en toonstellingen Galerie-bibliotheek. Luifelbaan 1. Wassenaar, ere-ten toonstelling Plet Z A-art. Van 15 Juni t/m 14 augustus. O ii ngstijden van de bibliotheek. -unstzaal Heuff, Hoflaan 7. Wasse naar .Charlotte Jolles - bronsplastieken. Albert Dolmans - schilderijen. Chrls- 10—17 uur, dl. ook van ,2022 uur. 's Zondags na afspraak, te 01751—12185. Koord Studio. Oude Rijn 88, Lelden: expositie Renzo Boekhoudt, tekenin gen. schilderijen en aquarellen. Ope ningstijden: ma.-vr. 15.00—23.00 u„ zo. 15.00—18.00 u. Atelier ,JDe Scherf". Nassaulaan 4. Oegstgeest, tel. 50220, Ans v. d. Heljde- K rt exposeert eigen werk o.a. glas- bu gen. Rijksmuseum van Oudheden (Ra penburg 28). Werkd. 10 uur voorm. Joh. DdeX'WSttstfaat 4o!' Galerie Ka binet Gaper. Wisselende expositie dl. t/m za. 2—5.80 uur nam., do. boven dien 7—9 uur nam. Galerie De Luwte, Baljuwstraat, Kat wijk aan Zee. expositie van schilderijen, etsen en tekeningen van Peter Cox. openingstijden van 7—9 uur nam. (zondag en dinsdag gesloten). Riiksmeuseum van Natuurlijke Hls- tor e. Raamsteeg 2. Lelden. Tentoon- Bt-umg Dieren op Postzegels. Van 1 'uil t/m 1 oktober. Ned. Legermuseum. Geopend van maandag tot en met vrijdag 9 uur voorm.—5 uur nam. Zon- en feestda- n>n 1_fi mil de geschiedenis De Lakenhal, dag. 105 i 1.30—3.80 uur nam Leidse bioscopen LUXOR: "Dont look now", dag. 2.30 7.00 en 9.15 uur. zo. ook 4.45 uur. 18 Jaar. TRIANON: "Gejaagd door de wind", dag. 2.00 en 8.00 uur 14 Jaar. Kinder matinee: "The Aristocats", woe. en a. 2.30 uur. AL. STUDIO: "Le Magnlfique", dag. 130. 7.00 en 9.15 uur, zo. ook 4.45 uur. 4oar LIDO: "The Don is dead", dag. 2.30, 7.00 en 9.15 uur. zo. ook 4.45 uur. 18 Jaar. CAMERA: Wegens verbouwing tij delijk gesloten. REX: "Shaft in Afrika", dag. 2.30, 7.00 en 9.15 uur. 18 Jaar. Nachtvoor stelling: "Blue Movie", vr. en za. 11.30 uur. 18 Jaar. Bezoekuren Ziekenhuizen Diaconessenhuis: Middagbezoekuur: 13.4514.30 uur. Avondbezoekuur: 18.3019.30 uur. Kinderafdeling dage- kraamafdellng lut (alleen voor i 18 45 kinderafdeling: dag. iur: 8e klasse: da en van 18.46 tot 1 Derde klasse. 11.00 tot 12.00 1 13.30 tot 15.30 1 i 13.30 tot 14.30 1 18.30 tot 19.30 i de kinderzaal. i alleen ernstige patiënten: ernstige patiënten door- j wordt toegestaan, kan de hoofdverpleegkundige hiervoor spe ciale kaarten verstrekken. Alphen aan den Rijn overige familieleden. Kinderen beneden Rijnoord: le Rijksmuseum 14 jaar hebben geen toegang op kinderafdeling. St Elisabeth-ziekenhuis klasseafde- ilngen Volwassen en dag v 11.15 tot 12.00 uur van !4 tot 14.45 uqr en van 13.30-14.15 en 18.30-19.30 1380-14.16 en 18.30-1950 u Kraam afdellng 1350 14.16 uur alleen voor fót/r/ ^ïiteuws 26 juni 1974 Honderd jaar geleden Ten gerieve van ie bezoe kers der wereldtentoonstelling te Philadelphia zal daar een reuzenschip worden gebouwd, dat niet minder dan 10.000 reizigers zal kunnen bevat ten. De plannen moeten reeds gereed zijn. Het schip zal voor anker liggen in de rivier De laware en van tijd tot tijd uitstapjes doen naar de ver schillende havens van het vasteland Het gevaarte wordt zoo 'gebouwd, dat het zes mij len iv het uur zal kunnen af leggen. Dagelijks passeeren te Ut recht groote troepen gras maaiers om bij de landlieden in de provincie, het hooi van de eerste snede te maaien. Dit maal zijn 't echter geen Han- noveranen, maar Groningers en Friezen. Wat hun levens wijze betreft, deze is even als die van buitenlanders: voor het grootste deel leven zij van brood en spek. De landbouwers verklaren, dat zij even vlug en vaardig werken als de Duitsqhers Vijftig jaar geleden: Een eigenaardig gevolg van de drooglegging in Amerika fin 1920 ingevoerd alcoholver bod dat tot uitgebreide dranksmokkel leidde en in '33 werd opgeheven, Red.) is het meermalen voorkomen van storingen op de transatlanti sche telegraafkabels. De Wes tern Union Telegraph Co. en de Compagnie Francaise te New York hebben zich bij de kustbewaking ernstig be klaagd, dat hun kabels in den laatsten tijd bij New York zijn. Dit moet geschied zijn door dranksmokkelaars. In 't merendeel der gevallen waren de kabels namelijk op die plaatsen van de kustwateren doorgesneden, waar de smok- kelvaartuigen zich plegen op te houden. Volgens een bericht uit Brussel aan de Parijsche "Temps" zal het Roergebied in twee etappes ontruimd wor den. sluitend woensdagavond van 18.30 tot 19.30 t ACADEMISCH ZIEKENHUIS Voor alle patiënten (behalve kinde ren) zijn de bezoeknren als volgt: Elke dag: 15.00—16.00 uur volgende bezoekuren (aUeen ouders) Maandag t/m vrljdt 18.30—18.41 Zaterdag en zondag 15.80—15.46 i Bezoek aai Wanneer lopend bezoek wordt toegestaan, 2e klas 11-1150 PANDA EN DE MEESTER-HERRIEMAKER 23--125. ,Jk moei zengen dat ik enigszins ontstemd ben, meneer Panda", sprak Joll'pop ,Jliet alleen brengt u een on aangenaam aandoend cppwi.at in huis; maar dan ontploft het ook nog. zodat onze propere gang in een puinhoop verandert en he* kolbert mij oan de tors wordt geblazen. Ik stel voor dat u die heer Lirdcp aanspreekt voor de schade, terwijl ik de rommel hier opruim. Tenslotte heeft Luidop die machinerie mee genomen en hij is dus de r.'genaar". Dat vond Panda een goed idee en omdat hij vermoedde dat de ondernemer naai de stad terug was gegaan, reed hij rechtstreeks naar diens kantoor. Dat was gevestigd in een groot somber gebouw - en de geluiden die daar gemaakt werden, wa ren iet op de straat te ho cn. „Tjonge mompelde Panda onder de indruk. ,£)aar moet wél erg hard gewerkt worden!" Toen hij binden trad. was het lawaai hélemaal oorverdo vend. Maar het werd niet veroorzaakt door ijverige lieden nee, het kwam vit vele luidsprekers, en bestond uit roepende stemmen en toeterende muziek Rasp de buitenste oranje schil van een goed afgeboende sinaasappel en pers de vrucht uit. Week een flinke handvol rozijnen in het sinaasap pelsap en voeg het si naasappelrasp toe. Splits 4 eieren, die vooral op ten zijn en klop de eiwit ten met een snufje zout stijf. Roer de dooiers even los, voeg de geweekte ro zijnen toe, 'n eetlepel sui ker, een snufje kaneel, 2 eetlepels melk en als laatste de stijfgeklop- eiwitten. Giet het mengsel in een licht be boterd vuurvast schaal tje en zet dit boven in een goed voorverwarmde, he zen tot de omelet ge- i is en heel licht goudgeel gekleurd. WINA BORN FRED BASSET I7M VS-Lcucup.-) IK maakte *n grapjeX nooit geweten, dab ik ^ultëkrachte^ dij opat sloperij s hop! Hipn (dee^l) 7 ...riWSI Sslapend^ o o o 0 o .0 JUL IK BEN BLIJ PAT IZAAK ER NIET 15. V/AT EEN VERVELENDE KEREL. (KLEINE VAART) Anaa Broere 25 vn Rotterdam nr Annette Loenborg p. 24 Kp. Villlano nr Gibraltar, Areas 25 60 o Sicilië nr Rotterdam, Coraelia-B-4 25 dw VUlano nr Se- Dutch Engineer p 25 Greenwich boel nr Rotterdam, Dutch Faith 25 23 no St. Abbfihead nr Gothenburg. Dutch Sailor p 24 Brunebüttei nr Zeebrugge, Flducia-2 24 vn Rotterdam nr Cot- Mare Iratum 24 vn Rotterdam nr Londen, Meres 24 50 nw Alexandrië nr Lae Pallas 25 te Rotterdam, Rochab 24 te Saqdettl, Roerhorg 24 vn Amsterdam "trecht. in Seas p 24 Kp r Marina dl Caras. (GROTE VAART) Alcor p 24 Recife nr Tenerlfe, Alkes 24 dw Fernando Noronha nr Vltoria, Alkmaar 25 vin San Juan nr St. Tho. Archlmedes 24 vn Rotterdam Bremen, Ares 24 vn Hamburg nr Bremen. Arlstoteles 24 vn Port of Spain Barbados, Atlantic Crown 25 te New York Diadema 24 75 Diogenes 24 1230 nw Puerto Rico nr Cristobal. Dosina 24 250 zw Walvisbaai nr Me- „na, Kennemerl and 24 vn Hamburg nr Purfleet nr Teesport, Amsterdam, Stanlow Ardros- Kyllx 25 te Purfleet. Lelykerk 25 vn Le Havre nr Cristobal, Meerdrecht 24 vn rmwinpham nr Mercurius 24 s rlbo, Metula 24 230 wn zlche Golf, Mississippi Llovd r Kaapstad. Ouracao aw Kaapstad 960 w Monrovia Moordrecht 24 60 w Cherbourg nr Cristobal nr Pa- Nijkerk 24 560 zzw Abidjan Rtyoborg 24 vn Amsterdam nr SaJland 34 to Paronagu» nr Rotter- dam. Scnelde Lloyd 24 77 zzw Kp Blanc nr Kaapstad. Straat Florida 25 te Eastlondon Straat Fresco 24 vn Terns nr Tako- radi. Straat Nagasaki 28 vn Kahimn nr Hong Kong, Straat Tauranga 25 te Port Harcourt, Streefkerk 24 100 zw Bissao nr Ham burg, Talamanca 25 - Onoba 24 50 o Trinidad i Pericles 24 te Domli PhUidora 25 te Banl Rudolph Peterson I r Dubai, r Our cacao, Peg. timore,Tanamo 24 300 otn Miami Baltimore, Thuredrecht 24 105 nnw Natal Porto Alegre, Toloa 24 ta. Armuelles, Trident Rotterdam 24 vn Le Ha nr Bilbao. Vlieland 25 te Shellhaven. Waalekerk p. 24 Gibraltar nt Gem Wonorato 24 te Valparaiso. Wonosobo 24 vn Acapulco nr Buer ventura, Ras Tanu- Zaankerk 24 lo.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1974 | | pagina 21