LEIDSCH DAGBLAD PIONEER Negentien man met busje uit Veenhuizen ontsnapt Sadat dreigt Rover slaat hotel- portier Jdood SA 500A NU 318.- Nixon in Brussel Oranje mogelijk Vandaa3 zondag zonder legioen Uitslaande brand in Haarlem legde vijf winkelpanden in as NEDERLANDSE VLIEGTUIGEN BEWAAKT GRIGORENKO VANDAAG MOGELIJK AL VRIJ LEIDSCH m DAGBLAD Liz gescheiden Explosie ven in Jeruzalem Geheim agent lag 3 jaar dood in rommelkamer "VOENSDAS 26 JUNI 1974 OPGERICHT I MAART I860 34356 DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN \loord in Bussum 95 3USSUM Met ingeslagen schedel en badend in het bloed is vanmor- gen rond zeven uur de 62-Jarige h portier Nico Hol door keukenperso- tk neel in de kelder van het Bussum- se hotel „Jan Tabak" gevonden. 3et personeel was naar de portier op zoek gegaan omdat hij niet zo als gebruikelijk op zijn post was. Toen zij hem in de kelder vonden lag hij in een grote plas bloed. Uit het feit, dat uit de kas van het hotel vierhonderd gulden is verdwenen, maakt de politie voorlopig op, dat het hier gaat om een roofmoord. Èen eerste onderzoek heeft uitge wezen dat de heer Hol, die in Am sterdam woonde, tussen half twee en zes uur vannacht om het leven moet zijn gebracht. Even voor half twee heeft een van de buren de portier namelijk nog gezien. k Voor het onderzoek dat aanvankelijk werd verricht door de Bussum- f se recherche is inmiddels ook de i Gooise moordbrigade en de Amster- I damse recherche ingeschakeld. Het wapen waarmee de roofmoord is gepleegd is nog niet gevonden. 2x18 watt versterker f605,—. Zolang de voorraad strekt RADIO PLEIN 16 VUf Meiplein 16 - Leiden Telefoon 2510043631 SASSENHEIM: Teylingerlaan 9, tel. 02522-10398 Voor goed auto-onderhoud Nu en dan buien ^treeks 19 graden. onder: 21.04 O J 22 PAGINA'S rechts Jongbloed, Cruijff, Strik, Rijsbergen, De Jong, Schrijvers, VEENHUIZEN De rijkspolitie is vanochtend een groot scheepse speuractie begonnen naar een groep gedetineer den, die uit het strafgesticht Esserheem in Veenhuizen ont snapte. Omstreeks half acht vanochtend slaagden negentien gevangenen er in te ontsnappen. Dertien ontsnapten konden na korte tijd weer worden gepakt. De andere zes zijn nog voortvluchtig. De ontsnapping had plaats met ontsnapten het afgelopen weekeinde een busje van de straftnrichtiiig toen twee gevangenen by het luchten. Dit de gedetineerden op het punt ston- de Alkmaarae gevangenis verdween den naar het werkkamp te gaan. Met gisteren een man, die in mei w«» i Met veel zwaar bewapende politie mannen, rechercheurs en natuur lijk de onontbeerlijke nieuwsgie rige jeugd in het kielzog maakte de Oranje-selectie gisteren een wandeling door het bos in de buurt van Hiltrup. Een weinig ontspannende bezigheid met zo veel bewaking in- de buurt. Maar de mannen moeten toch wat doen. Zij kunnen niet de hele dag trainen. De verveling dreigt soms de baas te worden. Bonds voorzitter Meuleman heeft het gemerkt. Zittend op het balkon in het Waldhotel werd hij door baldadige spelers nat gegooid. De man werd er nog boos om ook. Hü was niet de enige boze KNVB- official. Secretaris-penningmees ter Burgwal was ook briesend. En die had heel wat meer reden. Voor zondag tegen Oost-Duitsland in Gelsenkirchen kan hy niet meer dan 3.000 kaartjes krijgen. De Duitsers, die dachten dat West- Duitsland daar zou moeten spelen, hadden volgens de Duitse bond de zaak tevoren al leeggekocht. En hoe Burgwal zich ook wendt of keert, men wil niet eens met hem praten. "Uitverkocht" en dat is dat. Maar vanavond worden in Gel senkirchen tienduizenden Neder landers verwacht. Voor de wed strijd tegen Argentinië. En vol gende week woensdag zal het le gioen ook wel in Dortmund zyn om Oranje bij te staan in de strijd tegen Brazilië. Burgwal weigert vooralsnog te geloven, dat de Duitsers voor zondag glashard "neen" tegen het uitbundige le gioen zullen zeggen PAGINA'8 11—13 1 KRO komt nu weer met een serie films van Marlon Brando PAGINA 5 1 "Vreemde Annie" staat voor de tweede maal wegens oudermoord terecht PAGINA 7 vals sleuteltje wist laagwater te 4.26 negentien ontsnapten de bus op gang te brengen voordat de chauffeur en twee begeleiders in konden stappen. De politie vermoedt, dat de ont snapten in het bezit zijn van een vuurwapen. De zes nog voortvluch- tigen zijn in een waarschijnlijk ge stolen personenauto ontkomen. In Esserheem zijn vooral langge straften ondergebracht. Ook elders hebben zich dezer dagen ontsnappingen voorgedaan. Uit het Van Mesdag-asiel in Gro de veroordeeld tot vier Jaar gevangenis Diefstal van vrachtwagens DEN HAAG De diefstal van ningen ontsnapten zondagavond vijf vrachtwagens met kostbare goederen (Van onze correspondent) BRUSSEL Vanmiddag om twaalf uur ondertekenden de Ameri kaanse president Nixon en de rege ringsleiders van twaalf andere NAVO-landen op het hoofdkwartier van de Alliantie in Brussel de Atlan tische verklaring, waaraan meer dan een Jaar is gewerkt. Alleen de pre miers van Canada en IJsland ont braken qp het appèl in verband met verkiezingen in die twee landen, ter wijl Frankrijk zoals bekend niet werd vertegenwoordigd door president Gis- card d'Estaing, maar door premier Jacques Chirac. Voor Nederland te kende minister-president Joop den Uyl. Nixon en zijn minister van Buiten landse Zaken Henry Kissinger arri veerden gisteravond om tets voor half negen op de militaire luchtha ven Meisbroek. Koning Boudewijn sprak een kort welkomstwoord, dat door de president werd beantwoord. Daarna voerde ook secretaris-gene raal Luns nog even het woord. Zie ook pagina 9: „Emigratieproble men bemoeilijken Nixons onderhan delingspositie in Moskou". Alarm op Heathrow LONDEN Het Londerae vlieg- Pjotr Grigorenko gezond en goed bij veld Heathrow Is in staat van alarm zinnen ls. waarmee de weg is vrijge- gebracht na berichten van vedllg- komen voor het ontslag uit gedwon- heidsdiensten in het Midden-Oosten dat terroristen aanvallen zouden voorbereiden on Nederlandse. Ame rikaanse en Israëlische lijnvllegtui- MOSKOU (AP) - Een Moskouse rechtbank heeft de bevindingen van een medische commissie bevestigd die concludeerde dat generaal-majoor gedetineerden. Drie konden er snel in Italië, die de laatste maand weer de Stolbvaya kliniek bij Moskou. weer worden gepakt omdat de ont- in alle hevigheid opbloeide, blijkt nu snapping via de monitor werd opge- ook overgeslagen te zijn merkt. land. In h< Uit de Scheveningse gevangenis pelle werd gen psychiatrische behandeling de generaal, zo is in kringen van dis sidenten vernomen. Qzigorenko. heelt meer dan ■ktffiSTST talSSzüer van rtjf j^r gedwongen doorgebracht in t dM enlgc geleden, psychiatrische inrichtingen. Hij komt soortgelijke dreiging heer- waarschijnlijk vandaag vrij. Grigo- ste. Zo zullen passagiers al gewapen- renko is een fel pleitbezorger geweest de militairen zien in de stationsge- rechten van de Krim-tarta- bouwen en bij de bagagedepots en de verschillende Hij verbleef sinds september in bij de balies maatschappijen. Ter kennismaking 4 weken voor de halve prijs. adres Ik word abonnee per 11 juli 1974 de krant reeds vanaf heden. Stuur mij 4 weken het Leidsch Dagblad voor half geld en noteer mij aansluitend als abonnee. plaats: gironummer: Hokje zwart maken, bon Invullen In open envelop (zonder postzegel) sturen aan Leidsch Dagblad, antwoordnummer 214, Leiden. HAARLEM Een grote uitslaan de brand heeft vannacht vijf winkel panden in de Haarlemse binnenstad in as gelegd. Ook de woningen boven de winkels we.-den verwoest. De scha de wordt geschat op ongeveer een half miljoen gulden. Persoonlijke on gelukken hebben zich niet voorge daan. De brand ontstond tussen één uur en half twee in het café "The Horse Bar" aan de Koningstraat, waar even tevoren een explosie was gehoord. Het café was op dinsdag altijd ge sloten. De eigenaar was met vakan tie in Duitsland. Het vuur breidde zich snel uit naar omliggende panden. De Haarlemse brandweer die, geassisteerd door de korpsen van Bloemendaal en Zand- voort. met negen wagens uitrukte, kon niet voorkomen dat behalve het café vier winkels uitbrandden: een kledingzaak, een grammofoonplaten- winkel, een kunsthandel en een par fumerie. Tegen drie uur in de ochtend was de brand bedwongen, maar het na blussen ging nog tot in de ochtend door. ADVERTENTIE GESLAAGD Altijd een kleinigheidje waard Kijk eens bij: CORRY HAGOORT DOEZASTRAAT 14 land. In het Brabantse Sprang Ca- peUe werd van een parkeerterrein van de internationale transporton derneming Van Pelt een vrachtauto met aanhangwagen gestolen. De vrachtwagencombinatie was gela den met 20 ton koper ter waarde van 200.000 gulden. m Het terrein wordt 's nachts niet GSTAAD (AP) Elizabeth Tay- bewaakt. Toen de chauffeur vanoch- lor en Richard Burton zijn tend met de vrachtauto wilde gen voor een Zwitserse rechtbank ge- trekken bleek hij te zijn verdwenen scheiden op grond enigbaarheid van hun karakters. Het besluit van de rechtbank Bij de NOB-Wegtransport werd 3 ochtend gemeld dat voor het poor- t het Shell-bedrijf in Milaan 4f mi- na-tie ter waarde i ton is ver- zooka's, die geplaatst op bou- Sarnen, dat in de buurt ligt, werd na een zitting nuten bekend gemaakt. dmg rubber, ter waarde van 20 mille, Liz Taylor, die in het beige was en aan boord. De chauffeur zat tweehon- de b^ooka>s laten exploderen. Hier zwaar opgemaakt, zag er gespannen óerd meter verder In een eethuisje bij deden zich geen persoonlijk on JERUZALEM (AP) De politie Egypte heeft ziöh inmiddels bereid ,n Jeruzalem heeft vanmorgen in verklaard zijn luchtmacht in te zet- n buitenwijk twee bazooka's ge- ten ter bescherming van Libanon te- onschadelijk gemaakt gen Israëlische luchtaanvallen zelfs Gstaad gisteravond een vrachtwagencombi- voordat deze zouden afgaan. De ba- indien dit het risico zou inhouden De vrachtauto had een la- ten lanceerders, waren verbonden met Oosten^ ^president MAnwar Ka- tror. on min* tijdmechanisme. De politie heeft sadat volgens een Libanees blad in een vraaggesprek gezegd. "Ik zal er tevens voor zorgen dat president Nixon gaat beseffen, dat wij niet passief zullen blijven tegen over de Israëlische aanvallen op Pa lestijnse vluchtelingenkampen in Libanon", aldus Sadat in het vraag gesprek met het tijdschrift As Say- yad LONDEN (UPI) De zoon van een voormalige hoge functio naris van de Britse geheime dienst heeft 't skelet van zijn va der aangetroffen in een afgesloten rommelkamer van de woning der familie. De vader verdween drie Jaar geleden, zo is van de zij de van de Britse politie De overleden» is Sir Peregrine Henniker-Heaton, die 68 laar was toen zijn vrouw, Lady Margaret; hem op 7 oktobei 1971 als ver mist opgaf. De 28-Jarige zoon vond het lijk van zijn vader toen hij toevallig een kamer opende, die de afgelopen driejaar op slot was geweest. Het huis van de fa milie bevindt zich in de Londen- se voorstad Ealing. Henniker-Heaton ls piloot ge weest van de Britse luchtmacht ge durende de Tweede Wereldoorlog. Na de oorlog bekleedde hij hoge functies bij de militaire politie in Oostenrijk en in het Midden-Oos ten. In 1958 had hij een top-func- tie in de Britse geheime dienst al dus is in Britse politiekringen verklaard. Het skelet van Henniker-Heaton werd in een rommelkamer ent- dekt. Hij had deze kamer als "rookkamer gebruikt en vele si garettenpeukjes lagen overal in de kamer verspreid", aldus de poli tie, die niet direct aan misdaad denkt. "Israël moet zich realiseren dat de Arabieren, Egypte voorop, minder hechten aan het voorkomen van een vijfde oorlog dan aan het waarbor gen van de Libanese veiligheid" ver klaarde de president. Sadat zou president Suleiman Fran- Jieh van Libanon alle gewenste Egyptische hulp hebben toegezegd. Eerder heeft de Arabische pers reeds gemeld dat Sadat zou hebben aange boden vjjf eskaders Egyptische Mig- 21 gevechtsvliegtuigen in Libanon te stationeren.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1974 | | pagina 1