Vele panden leeg in Leiden Palestijns terrorisme begrijpelijk IS George Moustaki bij de lustrumviering Minerva Kalm osier Wonen in Leiden (2) DONDERDAG 6 JUNI 1974 LEIDEN —Een optreden van de waarbij verschillende confrontaties op het feestterrein het combo wieleravondzesdaagse door Leidens handen van Jaap Wierenga binnenstad en een openingsbijeen- de charêograaf tekent Wim de Haas. van saxofonist/klarinettist machten. De regie van het stuk is in Herman Schoonderwald (toegangs prijs f3,-). programma-onderdelen heeft klaargestoomd van het 32ste lustrum var teit in de week van 15 tot en met 20 juni as. De vrijdag In die feestweek wil de lustrum- 14 J10*1 dus is er 's avonds 'n commissie behalve de leden, reünis- denksportevenement in de sociëteit 12.30 ten en genodigden van Minerva ook Minerva, waarbij os. een schaaksi- de Leidse bevolking zoveel mogelijk muitaan zal worden gehouden met de nationale schaakgrootheid Ada v.d. Giessen, i Andere zijn: Zondag 16 juni 11.00 uur aan vang voorprogramma wielertour. Parcours: start Breestraat voor sociëteit Minerva, omloop via Gan getje, Markten, Kort Rapenburg Bree deze manifestaties straat: 11.15 uur aanvang bakfietsen- 12.00 uur opening feestterrein; uur start finale wieleravond- Zuid-Holland voor amateurs, finish om 15.30 uur; 16.45 prijsuitreiking in Minerva; mu- bridge en klaver- zlek door de tal open dagen op het programma Hf» gespeeld. ZotJs ook do op het feestterrein, dat Ingeruimd en zal op het Pieterskerk- voor het concert, het lustrumstuk r~ pleln vrijwel continue een feestter- aUf andeTe evenementen kan rein geopend zijn. Mogelijkheden voor de Leidse be volking om alvast iets van de lus trumviering te proeven zijn er ove rigens al as. dinsdag (11) en don derdag (13 juni) wanneer er resp. in de Lutherse kerk een concert zal worden gegeven door het studenten- zich daarvoor aanmelden bij Miner- m 0 ae V» (tol 4lon Hr^tr^. ia-kn. Stadsgehoorzaal (entree 13,-) 22.15 Jazz-ballet door de dansgroep, Aanvang van Wim de Haas (entree f3,-) (daarbij inbegrepen) om 23.30 op- Op zaterdag 15 Juni worden de wereldkampioen goo- deo-opnamen gemaakt reünisten van de 'voormalige meis- Dolf Delpra- mende action-painter Jan Meyer zelf half action-painting kan bedrijven (en- con- tree f2,50); 13.00 uur opening feest- de terrein (sluiting om 17.00 uur) 18.00 uur opening feestterrein voor bor rel en diner met muziek van een di- xielandband; 21.30 uur 'BeNard" in de Burcht; 22.30 u. vertoning van vi- Woensdag 19 juni Buitendag voor de reünisten en leden, en van 13.00 uur af op het feestterrein een mid dag voor de Leidse schoolkinderen tot en met 12 jaar met o.a. een goo chelaar, straattekenen en kinder- Leidse hoogleraar Brugman verdedigt vliegtuigkapers WASSENAAR „De twee kapers die in Haarlem berecht zijn noem ik geen misdadigers. Deze twee Palestijnen handel den vanuit een politieke overtuiging en het is voor mij duidelijk dat voor hun daden veel verzachtende omstandigheden zijn aan te voeren. De situatie in Palestina in beschouwing geno men kan je dit soort mensen hun daden nauwelijks kwalijk nemen: terreur is het enige wat overblijft om aandacht voor hun zaak op te eisen". Dit is de mening van professor dr." niging VVSL en het orkest Skmpre Crescendo i toegangs- ^idsch Studenten Corps iasehaald "To be prijs f3) en er in de BurchtJen fn w0!?'to d? Peterj?erk »e' lus- lustrumstuk zei worden opgevoerd, tn™ <dtt!L z0?ls 111 eerdef werd maar" ("Komt zoals dat de titel draagt (toegangsprijs f5.50). In het lustrumstuk, dat is door Joost Halbertsma meld, onder het motto "Bewitched' verhouding tussen droom en wer kelijkheid zal worden gevierd) of- teit Minerva ficieel geopend, 's Avonds is het feest- waaraan door zc'n zestig amateurs terrein op het Pieterskerkplein f studenten staat de nar als symbool spottelijkhedd der wordt deelgenomen, iedereen open ■n de be- wederom het stuk "BeNard" worden chiater) centraal, opgevoerd. Van half tien af spelen ohelen Richard Ross. Maandag 17 juni Themadag fo be or not to bewitched" film "Blow Up" met aansluitend een ziJn") in Minerva inleiding van psychiater dr. Hugen- holtz over het lustrum thema; van jj Bsbè 10.30 uur af grote "markt"- in socië- kan boetse- collages, sieraden en wandkle den kan maken en na een toelich- tieve "markt" overdag, in Minerva; akkoord" 12.00 uur opening feest- 22.30 uur Bal Masqué „Maskerade- terrein, lunch; 14.30 uur modeshow willen May Pair, borrel Hoytema, Prank Komans Poppentheater, Ryts- ke van Vliet, Harry ("Houdini") Alouette en een waarzegster. „Koordaad" s^n^iraai™Stineg SEZ J- Brugman, hoogleraar in de Ara- Door Jan van Wieringen straattoneel, 17.30 sluiting feestter bische taal_ en cultuurgeschiedenis attach je je niet onttrekken. In de sfeer van ade in Egypte. De verdedigers oorlog en geweld die ln het Midden- de Palestijnen tijdens het pro- oosten nu eenmaal heerst kom Je optreden ces 111 Haarlem hebben professor dan gemakkelijker tot geweldplegin- f 3 Brugman opgeroepen als getuige a gen dan in een vredig land als Ne- décharge. "De advocaat stond na- derland, zeker als Je arm bent zoals tuurlijk voor een moeilijke taak. De de twee Palestijnen die in Haarlem af twee Palestijnen waren duidelijk berecht zijn. Leidse boetieks; 17.00 n eten; 20.00 uur Marjol Flore (entree 23.00 uur sluiting feestterrein; genodigden en leden wordt er in Kas teel Oud-Wassenaar van 23.00 een slotbal gegeven m.m.v. Sea Sound schul(Hg. Combination en Barrel House Se- zal in de Burcht ting door prof. dr. J. Bastiaans (psy- Dinsdag 18 Juni Peest terreindag Hl, feestterrein "npMorH» wnrHan nbjo.fnui eje. ii "eb ieestierrein Dr. Brugman is geen voorstander Rechtsboven de sticker van het 32ste lustrum, zoals die in de feestweek veelvuldig te zien zal zijn. Foto onder (van Jan Holvast): de lustrumcommissie van Minerva, die ruim een jaar met de or ganisatie bezig is geweest. V.l.n.r. Sylvia Vriesendorp, Joop Kuyper, Petha Siemens, Louis Ludolph, Ben Croon en Hedde Teppema. LEIDEN Als derde bieraf nemer van Nederland, bedrijf met een omzet van tegen het miljoen (begrotingstekort van een ton) en vereniging met 2000 \eden kan de studentenver eniging Minerva niet worden ontzegd dat zij een belangrijke plaats inneemt in het Leidse studentenleven* Alleen al vorig jaar stapten 400 nieuwe leden de honderdzestig jaar oude so ciëteit binnen en nog ziet het er niet naar uit dat het leden bestand zich zal stabiliseren. De groei van sociëteit Miraer- ea begon zich pas echt te mani festeren nadat een tweetal wa penfeiten de trend van vernieu wing had gemarkeerd. De fu sie tussen het Leidsch Studenten Corps en de Vereeniging van Vrouwelijke Studenten te Leiden (WSL) in 1972 en vooral de afschaffing van de ontgroening in '69 deden het kloeke gebouw aan de Breestraat trillen op zijn grondvesten. Ook in sociaal-maatschappe lijk opzicht werkte de vernieu wing door in het functioneren van de sociëteit. Er werd een sociale commissie ingesteld (die actief is in Endegeest, in een kindercrèche en in de blinden bibliotheek) en inmiddels heeft men een eerste stap gezet op weg naar een vorm van structu rele hulpverlening aan Koord- Studio. Paul Kist, deel uitmakend van het collegium; „We zijn er ons inmiddels wel van bewust diait je als student nliiet alleen kunt feestvieren". "Koordaad" (de opbrengst van - f. 2,- - entree overdag zal geheel ten goede komen aan Leidens Koord- studio als symbolische stap in de richting van verdere al dan niet fi nanciële hulp) - 12.00 uur lunch op het feestterrein; 13.30 uur optreden van cabaret Trioleering: 15.00 uur Amerikaanse verkoop en veiling van creatieve produkten die de dag er voor zijn vervaardigd; 16.00 uur op treden van lierspeler Rob van der Bas; 19.00 uur aanvang "Fete aux Grenouilles" (entree f. 5,-) met mon sieur Roger Spinhirny, de beroemde Parijse kok van het restaurant la grenoille (kikkerbillenrestaurant), die een kikkerbillenconcours (berei den van) zal leiden, verder met een optreden van de "Président de la République Libré de Montmartre et ses Ministres" (een stijlvolle club van Franse, charitatief ingestelde lieden) en om 22.30 uur een tweemaal een half uur durend optreden van George Moustaki (entree inbegrepen bU Fete aux Grenoilles); 21.30 uur "BeNard" in de Brucht. het in brand steken vliegtuig en illegaal wapenbezit. Daar was strafrechtelijk geen speld Xm--nt TWIIJ (nogmaals) tussen te krijgen. Het enige wat de van 'geweld. integendeel. Hij "is tijdens de lustrumviering voor ieder- advocaat kon doen was pleiten voor kalm redenerende man die Jaren ge-» een toegankelijk, zoals dat ook geldt verzachtende omstandigheden -- en teden Arabische taal- en cultuurge- voor de evenementen in Minerva. in <^e er naar mijn mening volop gchiedenis ging studeren en nu zon de Stadsgehoorzaal en in de Burcht ',De officier va^ Justatae zei net der nij dat zelf wil herhaaldelijk zelf: "De ware schuldigen zijn met wordt uitgenodigd het AraWsche deze mensen, maar de leiders van standpunt te verduidelijken of te de beweging die hen er op uit heb- verdedigen op discussiebijeenkomsten ben gestuurd". Later corrigeerde of andere geleg-enheiden, zoals bijvoor de officier zich, maar deze uitlating beeld het proces in Haarlem. Hij is getrouwd en heeft zelf twee kinde- op zondag, maandag en dinsdag. In het kader van het 32ste lustrum van sociëteit Minerva zal er van 15 tot en met 20 Juni ln zaal VII van het Academie gebouw aan het Rapenburg een tentoonstelling worden gehouden die is getiteld „Betovering van het verleden". Op deze tentoon stelling zullen oude documenten te zien zijn van het Leidsch Studentencorps, de WSL en het koninklijk huis alsook oude kos tuums. Dit alles met de bedoe ling de bezoeker een beeld te schetsen van de studenten van toen (eind negentiende eeuw) en De tentoonstelling Is ge opend van 10.00 tot 13.00 uur en van 14.00 tot 17.00 uur. verried wel dat hij ook beter wist; zijn geen misdadi gers". Om dat uit te leggen heeft dr. Brugman tijdens het proces in Haar lem een overzicht gegeven van de gebeurtenissen in het Midden-Oosten die het gevolg zijn van de massa le immigratie van niet-Arabieren in ren voor gijzelingen van vliegtuig passagiers en schoolkinderen heeft ook hij alleen maar woorden als "afschuwelijk" en 'Verschrikkelijk". Het kost hem echter geen moeite om het Arabische standpunt in de Palestijnse kwestie te verdedigen. "Als je logisch redeneert kom Je al- Palestina. Deze historische ontwik- tlJd wt op het standpunt, keling heeft de Palestijnen volgens De verdedigers van het Israëlische hem sociaal volkomen ontwricht, standpunt verliezen het altijd als je "Een Nederlander ontleend veel van met de felten aankomt, en dan - zijn zekerheden aan zijn verzekerin- - gen; een Arabier heeft daarvoor zijn familie. De Joodse immigratie ver stoorde dit patroon. Aan de ontred dering die hiervan het gevolg is kan Oplossing voor woningnood werkende jongeren en buitenlandse werknemers? LEIDEN De huisvestingsproblemen van zg. bijzondere groepen als werkende jongeren en buitenlandse werknemers zullen vooral opgelost kunnen worden door het verbouwen, ver nieuwen en inrichten van leegstaande of vrijkomende grotere panden, die zich minder goed lenen voor gezinsbewoning. Dit wordt geconstateerd in de nota inzake het volkshuisves tingsbeleid, die recentelijk door wethouder Ham en zijn dienst is voltooid. ADVERTENTIE Kijk.... en vergelijk SANDEMAN SHERRY 8,85 uw prijs 7,50 COGNAC BISQUIT 22,75 uw prijs 17,95 BESSENJENEVER 8,95 uw prijs 5.95 VIEUX SUPÉRIEUR 12,75 uw prijs 9,95 7 UP 1,15 uw prijs 0,90 GILDE PILSENER 12,72 24 pijpjes uw prijs 8,50 STEENSTR 8 TEL 21341 HERENSTR 4 - TEL 3004» HAARLSTR 204 TEL 21411 en gratis thuisbezorgd in Leiden en omgeving. Donderdagavond koopavond tot 9 uur geopend Leiden telt vele van dergelijke panden, die thans leeg en nutteloos op een functie staan te wachten. De lijst is lang en daarom een beetje triest: Breestraat 40 (kantoor rijks- belastingendienst)Bfeestraat 42— 46 (postkantoor), Breestraat 72 (kantoorpand V en D), Boommarkt 9—10 (bedrijfsruimte autospuite- rij), Brandts Buyskade 4—8 be drijfsruimte Van Rooden), Gabriël Metzustraat 4 (sociale werkplaats), Hooglandse Kerkgracht 1 (opslag ruimte Van der Heijden), Hoog landse Kerkgracht 23 (bedrijfsruim te Bigot en Co), Hooglandse Kerk gracht 33 t/m 45 (opslagruimte Van der Heijden), Hooglandse Kerk- gnaahit 34 (Remonstrantse Kerk), Herengracht 3638 (magazijnruim te V en D, oppervlakte 2500 m2, He rengracht 55—59 (Oosterkerk), Hooi gracht 84 (verenigiiïgsgefoauiw) Kaarsemakersstraat 7 (bejaardente huis). Kloksteeg 7 (opslagruimte), Lokhorststraat 16 (Latijnse School), Langegraoht 51—53 (bedrijfsruimte Hogenes), Minnebroersgracht 23 t/m 33 (bedrijfsruimte Klinkenberg-Fon tein), Morsweg 60 en overzijde (fa- brieksruimte De Sleutels), Middel- sfcegraoht 77—79 (bedrijfsruimte Epskamp), Noord'edmde 2 t/m 26 (fa- brieksruimte Rotogravure), Noord einde 2a (Zeevaartschool), Noord- einde 25 (winkelruimte Brandt-elec- (fabrieksruilmte Schoonden-gang) tra). Noordeinde 43 t/m 45 (winkel- MiddeJstegracht 31—35 (fabrieks- magazijnrulmte)Nieuwe Rijn ruimte Schoondergang), Verver-str. Dit is het tweede deel van de serie Wonen in Leiden, die eni ge tijd geleden werd begonnen, naar aanleiding van het ver schijnen van de gemeentelijke nota inzake het volkshuisves tingsbeleid. We vatten de draad weer op met informatie over de huisvestingsproblematiek van de categorieën, die met het woord "bijzonder" worden aan geduid: bejaarden, buitenlandse werknemers, werkende jonge ren. Gezegd zij nogmaals dat de betreffende nota nog niet als richtsnoer van het beleid kan dienen, omdat de gemeenteraad er nog geen oordeel over heeft gegeven en vooral omdat het huidige college van B. en W. er zelf verdeeld over is. omdat de minimumleeftijd, waarop iemand zich kan laten inschrijven 26 Jaar is en een alleenstaande pas op 30-Jarige leeftijd als urgent wo ningzoekende wordt beschouwd. De Stichting Huisvesting Werkende Jon geren voorziet bij lange na nog niet in de problematiek. Op dit moment hebben 128 alleenstaanden en 61 Jonge echtparen onderdak gevonden bij de stichting. Over de huisvesting van buitenlandse werknemers merkt de nota o.m. op, dat de bijdrage van werkgeverszijde op dit gebied onvol doende is. Staatssecretaris Van Dam heeft zich bereid verklaard subsidie voorwaarden soepel te hanteren, het geen de stichting Migrantencentra enige armslag zou bieden, maar over de nieuwbouwplannen in de Groene- steeg is van de zijde van het minis terie nog geen uitsluitsel gegeven. De r\ota is daar overigens optimistisch over. Er wordt nog eens op samen werking-van de stichtingen Migran tencentra, Huisvesting Werkende Jongeren en Studentenhuisvesting aangedrongen. Bejaarden be- 13 (bedrijfsruimte gebr. Van Rooij- (fabrieksruinite Clos en). Oude Vest 79 (bedrijfsruimte brugge) en Van aer Werfstraat l Lafeber), Oude Vest 81 (bedrijfs ruimte Ladon), Oude Vest 169 (op slagruimte), Oude Vest 175 (bedrijfs ruimte), Oude Vest 189 (bedrijfs ruimte Boekooi), Oude Vest 227 (be- 7 fatorietasruimte gebr. De Weerd). Tussen haakjes staat steeds de vroe gere bestemming vermeld. Dat is nogal wat. Nu is het Behalve voor bovengenoemde volkingsgroepen is er in Leiden voor al een tekort aan woningen voor be jaarden. De behoefte wordt ge raamd op ongeveer 1900 wonin gen, terwijl er in mei 1973 500 voor radig waren. Volgens de toen be staande plannen was er een uitbrei ding van 400 bejaardenwoningen te verwachten, waarmee het tekort de komende Jaren gehandhaafd zou blij ven. Er zal dus meer woonruimte voor deze categorie gereserveerd moe ten worden. Dat kan de in de nieuw- rirTif^.ur^) ó.ïd*Vest tuurlijk duidelijk, dat niet al deze bouwwijken, zo constateert de nota, pandell voor bewoning in aanmerking omar ook lp de bestaande woning- (bedrijfsruimte GiJzeniJ), Oude Rijn 36—38 (bedrijfsruimte Van der Meulen)Oude Rijn 30 (bedrijfs ruimte Laman), Oude Rijn 100 (be- drijfsruinute Zirkzee), Oostdwars- gracht 10 (bedrijfsruimte De (bedrijfsruimte Jansen), Fielters- Groot), OostdJwarsgracht 1919A komen. Al was het maar omdat inmiddels al een andere bestemming hebben (zoals de Zeevaartschool) of krijgen (zoals 't Mimiehuis in de Kaa/rsemakersstaaaA)Bovendien zijn de meeste niet in eigendom van de xWÜ ^.,i v gemeente. Bemoedigend is wel, dat kerkhof 40 (biwïóthèek Wallon). Pal staatssecretaris Van Dam recentelijk pengracht 30—34 Leidse Courant). Papengracht (bedrijfruimte Olga), Rijnbur- voorraad, met name in de binnen, stad. Vooral kleinere, op de begane grond gelegen woningen zijn daarvoor geschikt. Verhuizing van een be jaard echtpaar naar dergelijke hui zen, zou bovendien doorstroming op gang brengen. Ook zal in het kader van de renovatie in het Noorder- (bedriifsruimte maatregelen bekend heeft gemaakt, kwartier en de Kooi waar al veel die het tot bewoning voor bijzonde- bejaarden women, bij de inrich- re categoriën geschikt maken van ting aandacht aan de huisvesting gemeen- hiervan moeten worden besteed. Ook ten als voor particuliere eigenaren op het spoorwegemplacement bij de tijdelijk financieel aantrekkelijker Herensingel zal een aantal bejaar- maken. Want in ieder geval staat denwontagen moeten verrijzen. En vast, dat de woningnood onder Jon- uiteraard komen de hofjes voor be geren tameaijk groot is, groter dan bü woning door bejaarden in aanmer- Bureaai Huisvesting is geregistreerd, king. eersingel 39 (werkplaats en garage dergelijke panden zowel Van Gend en Loos). Rembrandt- straat 11—15 (bedrijfsruimte De Jong), Rijnstraat 6 (bedrijfsruimte Den Heeten), Schagensteeg 18—18a (bedrijfsruimte), Schagensteeg 2e opslaguimter), tJiterstegracht 65 den ze emotioneel. Dit soort mensen zegt van de Arabieren dat zij fana-, tick zijn, maar lk vind Christenen en Zionisten veel fanatieker. Ten slotte komen ze als alle feiten weer legd zijn weer aan met het argu ment: "Maar de Joden hebben ten minste iets van Palestina gemaakt! Dat is natuurlijk grote nonsens: Pa lestina was volstrekt geen arm land toen de immigratie begon; de sap pige sinaasappelen zijn echt niet door de Joden uitgevonden. Oorlog De Palestijnen zien de Israëliërs als indringers op hun grondgebied. De oorlog tegen de Indringers Is nu ln volle gang. Het is een guerrilla oorlog met aanvallen ln de nacht en bommen ln autobussen. Dat Is niet zo fraai, maar ln mijn ogen zijn al le oorlogen hetzelfde. Of een heel le ger nu bij klaarlichte dag optrekt of van grote hoogte bommen neer werpt het is net zo verschrikkelijk; net te oorlogen bestaan niet. En de Mau Mau heeft zo de guerrillastrijd toch ook gewonnen, net als de Algerijnen geen frisse moordpartij- Dat en, maar de regeringen in die lan den erkennen wij nu". Dr. Brugman twijfelt dan ook aan de preventieve waarde van het pro ces zoals dat in Haarlem is gevoerd. "Nogmaals: dit ls een politieke zaak. Deze mensen hbben hun straf in gecalculeerd. Kapers lopen een grote kans dat zij hun actie zelf ook niet overleven en dit soort mensen houdt dan geen rekening meer met de mo gelijkheid dat zij later wel eens een paar Jaar gevangenisstraf kunnen krijgen. Toch was het proces ln Haarlem een gped proces: de poli tiek is er buiten gehouden. Ik was trots op de Nederlandse rechts spraak toen ik daar in Haarlem zat. Helt gtag er allemaaj koel, huiselijk en redelijk toe: niemand raakte ge ëmotioneerd. Be heb het Idee dat de Palestijnen met wisten wak ze over kwam. daar in die rechtszaal". Het cassette huis De ruimste keuze Pleet, Edelstul en VlekvriJ. In de beste merken. Grote keuze verzilverde geschenkartikelen. Uw Juwelier v. d. WATER Haarlemmerstraat 181 De Remonstrantse kerk (gefotografeerd vanaf de Middelweg): leeg. (Foto Jan Holvast) Deze week Kijk in de etalage van FbtoV^n der Horst Doezastraat 22-24 Fotiek: Vijf Meiplein 9 Studio: Diamantplein 5

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1974 | | pagina 3