sraeli's bombarderen en in kamp Libanon Tien tense tijdens staking PRESIDENT NIXON WILDE AFTREDEN Grote spanning in Frankrijk 'eel doden bij vergeldingsactie VoorAlfaRomeo rijders is 100 km per uur vaak een aparte sensatie. Aanblijven in belang van VS Uitslag van verkiezingen niet te voorspellen MS 17 "MEI 1974 BUITENLAND ADVERTENTIE rerpleegsters verzorgt een van de slachtoffers die de aan- op de school in Ma'alot overleefde. TEL AVIV/BEIROET (AP/AFP) Israëlische Phantom- straal-gevechtsvliegtuigen hebben gisteren Palestijnse vluchte lingenkampen en Libanese dorpen gebombardeerd en bescho ten. Bepaalde wijken zijn geheel vernield en er zijn naar schat ting 150 doden en gewonden gevallen. Tegen het vallen van de avond was men nog steeds bezig met het tellen van de slacht offers. De Libanese televisie sprak van 27 doden en 138 gewon den. In een wijk met flatgebouwen in de Zuidlibanese stad Sidon waren zes meter diepe bomkraters te zien. Israël be weerd dat het een „zuivere militaire operatie" was, gericht op Palestijnse guerrillabases, maar de meeste slachtoffers schenen burgers te zijn, waaronder veel vrouwen en kinderen. „Zeg Kissinger dat hij hierheen koub gebied in de buurt van een komt om te zien wat de Israëliërs grens, aldus het ministerie, hebben gedaan met Amerikaanse Drie van de vluchtelingenkampen Phantoms." zei een gewapende bevonden zich in de buurt van Si- guerrillaleider. „Als wij vechten voor don Ein el Helweh, El Ashbal en ons bezette vaderland worden wij Naba/tiyeh met een gezamenlijke terroristen genoemd. Als Israëlische bevolking van 25 000 vlnchtelm^n, vliegtuigen burgers bombarderen die geregistreerd staan bij de hulp- zijin het helden". verien'ingsorganLsaitie van de Ver. Na ties en nog eens 40.000 vluchtelingen „Vroeger haatten wij eerst de dui- che rondom de kampen wonen, vel, daarna de Israëliërs en dan de Het vierde aangevallen vluchtelin- Amerikanen, nu haten wij eerst de genkamp, Marouhfieh, met een be- Amerikanen," zo zei hij. De Libanese volking van enkele duizenden Pales televisie meldde 27 doden. Maar tijnen bevindt zich 23 kilometer ten Palestijnse guerrilla's hier zeiden dat zuidoosten van Beiroet, veel kinderen bedolven lagen onder het puin in een gedeelte van het El De kampen in Sidon kregen het Helweh vluchtelingenkamp en er het zwaarst te verduren. Zij werden werden steeds meer slachtoffers ge- bestookt met bommen, raketten en meld in een Libanese wijk met flat- machinegeweervuur. Ook er naast gebouwen. liggende flatgebouwen van Libanese T arbeiders werden getroffen. Een ge- De chef van de Israëlische gene- bouw van drie verdiepingen was ge- rale staf generaal Modechai Goer, heel met de d UJk: gemaakt. verklaarde dat de luchtaanvallen be- Het H)1 dat er van over waa schouwd moeten worden als een ver- bleven was een de ^^r. nBl „UI5 geldmgsactae voordeaanvtd op de Van twee flatgebouwen ^er^Ln school m Ma Mot". Generaal Goer waren de muren weggenlkt en het mentt Ontspannen achter het sportstuur. Kijken op de toerenteller. Even terug naar z'n vier. Afstand schatten, gas doordrukken en., in no-time erlangs van zeventig naar honderd. Meteen in z'n vijf. Dat is het rijplezier van de Alfa Romeo 2000 GT Veloce. Daar doen snelheids beperkingen niets aan af. Dat blijft. Want waar andere auto's konfektie bieden, biedt Alfa Romeo dat wat de bewuste automobilist eist. Gun uzelf die perfektie. Maak nu een proefrit. Gun uzelf'n Alfa. 11 modellen om uit te kiezen, sedans, coupé's en cabriolets. B.V. Autom. Imp. H. A. MAASLAND Voorschoterweg 17 - Valkenburg (Z.H.) - Tel. 01718-13900/16275 2000 GT Veloce WASHINGTON (AP) President Nixon heeft gezegd dat hij lang heeft gedacht aan een mogelijkheid van aftreden. Hij heeft nu beslist dat hij „onder geen enkele voorwaarde" van 's lands hoogste post afstand zal doen. Hij zei dit een gisteren gepubliceerd vraaggesprek met de rubriekschrijver James Kil- patrick van de Washington Star-News. Hij zou zelfs niet tijde lijk gaan aftreden en zijn functies dan overdragen aan vice- president Gerald Ford, hetgeen onder de grondwet mogelijk is. Als het Huis van Afgevaardigden arena, die tracht te bewezen wat hij 1AGEN (UPI, AP) In stad Odense hebben dui- m een rel ontketend tij- nassale bijeenkomst uit daar op tot een algemene staking en het aftreden van de liberale Poul Hartling. Door de stakingen lag het werk weggerukt herhaalde dat Israel over „onweer- dak ingestort, legbare bewijzen" beschikte dat de drie omgekomen Palestijnen af- Vrouwen zochten Jammerend tus- komstig waren uit Libanon. „Op hun sen de puinhopen naar gedode bloed- kledingstukken en in hun schoenen verwanten. De mannen speurden zaten merken met het opschrift „ma- naar bezittingen die aan de vernieti- de in Libanon", zei hij. „De kaart die ging waren ontsnapt, ze in hun be2it hadden was in Li banon gemaakt, hun sigaretten en Premier Takkieddin Al-Solh van lucifers waren van Libanese make- Libanon heeft meegedeeld dat zijn tot een „impeach ment" dan, aldus Nixon, zou hy dit volkomen aanvaarden, maar dan naar de senaat gaan en zichzelf ver dedigen. en tot het uiterste. Kil pa- trick, die zei een uur en twintig mi nuten bij de president te hebben ver toefd, beschreef deze bijeenkomst mende jaren dodelijk verzwakken" waard is, maar ik zou het doen om dat ik lang heb nagedacht over wat het beste is voor het land, ons stel sel van regeren en ons grondwettelijk „meer als een alleenspraak dan een ÜZf ,mt „?0Or df, staldnS™ la« UJ en de sporen van hun Infiltratie land vandaag bi] de Veiligheidsraad m het omstreden belas- stil op alle scheepswerven en be- in Israël leidden naar Libanon". van de Verenigde Naties een klacht LLv In Kopenhagen werden alle bus- drie grensdorpen, te weten Rachaya en nam er twee mee sen van de straat gehaald nadat Fouchar, Chraibe en Mahrouneh. Aenhuis om te worden demonstranten de chauffeurs had- Tegen de avond keerden acht Is- »oor beten van politie- den bedreigd. Vuilnismannen en "n raëlische straaljagers terug om een t centrum van Odense aantal postbeambten sloten zich bij 00 inwoners telt werd de staking aan. oor alle verkeer gesloten. rdtal agenten patrouil- verdere ongeregeldheden van de regering. langrijke fabrieken. De veerdien- Denemarkens derde stad sten waren onderbroken en het Funen ontstond toen vliegverkeer ondervond vertraging, van auto's en stads- De meeste dagbladen verschenen niet. zal indienen tegen H omdat het Hred^cT Het Inlanese m'ntaterie van De- luchtaanvallen op Libanees grondge- hem Kn oIficiae 'staat fernie zei dat 36 Israëlische straalja- bied heeft uitgevoerd. van beschadiging stelien zou be- gars tegelijkertijd aanvallen uitvoer- Een besluit hiertoe werd genomen sparen „Als het Huis stemt voor een den op vier vluchtelingenkampen en op een buitengewone vergadering impeachment, waarop dan een proces 1 van het Libanese kernkabinet en president Soeleiman Franjieh. Solh zei dat Israël „duidelijk agressie heeft Dit zou een ongelooflijke hoop tijd gepleegd en dat wij eenstemmig van kosten, maar ik zou 't kunnen doen mening zijn dat niets dit barbaarse en ook doen en niet om de reden, „Amerika heeft in de hand i vrede en de vrijheid zullen zegevie ren. Dit betekent dat Amerika sterk moet zijn militair, economisch en in het karakter van zyn mensen. Die mensen moeten een gevoel van in zicht hebben en zich niet naar bin nen keren, elkaar stuk maken en als zy rijk geworden zyn, verslappen". Maar Amerika heeft behoefte aan een krachtige president, wie dat dan aanval uit te voeren op een van de kampen en op een weg in het Ar- optreden rechtvaardigt". want dit zjou het voor toekomstige nemen". maken harde beslissingen te kunnen hoe zeg je dat, van een toreador in presidenten alleen maar moeilijker J tot var economie is praktisch gekomen nadat naar .000 arbeiders het werk rgelegd uit protest tegen van de omzetbelas- totstandkoming in het »an een "zwarte allian- niet-socialistische partij - protestdemonstra- fehele land vormden een uitgebreide politieke Denemarken sinds toreldoorlog. hagen marcheerden niet 60000 stakers naar het (parlement) en riepen ii en jehele uil W in fereldc (Van onze correspondent) PARIJS Vandaag, op de laatste dag van de verkiezings campagne en twee dagen voor de verkiezingen, is de spanning in Frankrijk tot het kookpunt gestegen. Niemand kan meer met enige zekerheid voorspellen wie zondagavond uit de bus zal ko men als de man die de komende zeven jaren president van Frankrijk zal zijn: de socialist Frangois Mitterrand die de steun heeft van de communisten, of de onafhankelijke republikein Valery Giscard d'Estaing, die behalve door het Democratisch Centrum van Jean Lecanuet en door de grote overgrote meer derheid van de Gaullistische politici, nu ook wordt gesteund door de leider van de radicalen Jean-Jacques Servan-Schreiber. Twee opeenvolgende opiniepeilingen van twee verschillende instituten ga ven deze week hetzelfde beeld te zien de helft van de Fransen is van plan voor Mitterrand te stemmen, de an dere helft voor Giscard. Door Frits Bergman Zenuwachtig waterx])orF\ Deze onzekerheid maakt de twee prijsvechters begrijpelijkerwijs erg ze nuwachtig. Het gevolg is dat zy elkaar de laatste dagen in hum redevoerin gen feller en persoonlijker te lijf gaan dan daan-oor het geval was. Giscard begint nu ook zelf het klavier vam liet anti-communisme te bespelen, iets wat hy tot voor kort in hoofd zaak aan zijn gaullistische supporters overliet; Mitterrand op zyn beurt be schuldigt zijn concurrent van dema gogie en van minachting voor de kie- omdat hy maar in het wilde weg beloften zou doen die financieel niet waar te maken zyn. Het sociale programma van Giscard kost volgens de linkse kandidaat 25 miljard francs en kan alleen inflatoir worden gefinancierd. Geen sprake van, zegt Giscard, de kosten zyn 19 miljard en dat kan by een economi sche groei van 5 procent per jaar zander inflatie en zonder lastenver zwaring worden opgebracht. By een dergelyke discussie ls het voor de kiezers vrijwel onmogedijk uit te ma ken wie gelyk heeft. Anti-communisme Makkelijker in het gehoor ligt wat Giscard deze week in Amiens op merkte over de communisten. Vol gens hem moet het avontuur om hen in de regering op te nemen tot elke prijs worden vermeden. „Het 20U een soort binnenkomst op pantoffels zyn, maar u zult vervolgens de voorwaar den leren kennen waaronder de com munistische macht wordt uitge oefend. Zoals een aantal Franse ge meenten die nu al kennen". Giscard hield zy n gehoor ook voor dat het gevaarlijk zou zyn te speculeren op een latere breuk van Mitterrand met de communisten. Als ze in de rege ring komen, zitten ze er volgens hem ook meteen voor zeven jaar in. Blykbaar is men in het linkse kamp bang dat dit soort argumenten de balans tenslotte in het voordeel van Giscard kan laten doorslaan, want de communistische ledider Georges Mar- ohais haastte zich om nog eens te verklaren dat er op een regering van 20 of 21 ministers niet meer dan 6 of 7 communisten zullen zyn. Hy voegde er deze keer aan toe dat dit techni sche ministeries zullen zyn in de so ciale en economische sectoren en dat de communisten geen ambities koes teren met betrekking tot Buitenland se Zaken, Binnenlandse Zaken en Defensie. „Wat ons interesseert is niet om tot elke prys bepaalde portefeuilles in handen te krygen, maar het geheed van de nieuwe politiek te zien toe passen die door het land wordt ver langd", aldus Marchais op zyn druk bezochte persconferentie. Frangois Mitterrand Giscard d'Estaing De uitdrukking „het geheel van de uit toen hy zei dat zich een grote te- nieuwe poditiek" hield overigens de leunstelling van het volk zou meester waarschuwing in aan Mitterrand dat maken als de „kandidaat van het de communisten niet zullen gedogen dat bepaalde onderdelen van het ge meenschappelijk programma door de socialisten onder de tafel worden ge werkt. Het gaat hierby vooral om de reeks van nationalisaties dte volgens het programma onmiddellijk moeten worden uitgevoerd. Behalve negen grote particuliere ondernemingen zul len ook het bank- en verzekerings wezen en de farmaceutische industrie hierdoor worden getroffen. Het was de weigering van Mitterrand om op dit punt althans uitstel toe te zeggen, die Servan-Schreiber er ten slotte toe bracht zyn steun aan Gis card te verlenen. Ook onder de socia listen zyn er velen die niet (meer) geloven in het alleenzaligmakende karakter van nationalisaties en die vinden dat de risico's de voordelen verre overtreffen. Marchais trok ook even de pantoffels grootkapitaal" zou worden en dat een reactie niett zou kunnen uifcbUjven. „Er bestaat op dit punt een ernstig risico voor sociale onlus ten, die wy ons land niet toewensen", zei hy veelbetekenend. Onzekerheid Waar men ook komt, het is op het ogenblik overal te merken dat de Fransen zich van het belang van hun keuze bewust zyn. Ik was nog geen uur in Parijs of twee mensen hadden my al hun zorgen uiteengezet. Vol gens de taxichaufferus zou is kapi- gen als Mitterrand werd gekozen, maar anderzyds zou het land door stakingen worden verlamd als Gis card president werd. Geen van beide mogelykheden lokten hem aan. De hotelhoudster wilde weten voor wie ik In het vraaggesprek, het eerste dat Nixon toestond aan een enkele jour nalist na zyn interview van januari 1973 met Saul Pett van de Associated Press, zei Nixon nog: „Ik ben niet schuldig aan wat. voor daad dan ook die onder de grondwet kan worden beschouwd als een die „impeachable" is een waarvoor men dus officieel in staat van beschuldiging kan wor. den gesteld. Daarom zou het een fout zyn als ik aftrad, omdat myn populariteit daalt, volgens de pei lingen, of omdat leden van het Con gres kritiek op my hebben". Volgens Kilpatrick zag Nixon er „gezond en sterk uit". De president zei dat hy „net zo goed slaapt ala andere mensen op myn leeftijd". Vol gens Kilpatrick is wel te merken dat Nixon een zware tijd achter de rug heeft. Hy praat enigszins verbrokkeld en maakt vaak zyn zinnen niet af. „Maar de president ls de situatie nog duidelijk de baas", aldus Kil patrick. Volgens Nixon was de beslissing om bandopnamen te maken van da gesprekken in het Witte Huis zeer terloops genomen. Volgens Nixon had Haldeman gesuggereerd een bandopname-apparaat te plaatsen om de gesprekken voor later te be waren als historische documenten, zoals ook de presidenten Kennedy en Johnson hadden gedaan. Volgens Nixon was hy zich by zyn gesprekken later niet meer bewust dat ze werden opgenomen. Nixon zei dat hy het opnemen van gesprekken achteraf van alle presidenten een slecht besluit vond. De advocaat van president Nixon voor de Watergate-affaire, James St, Clair, heeft de Juridische commissie van het Amerikaanse Huis van Alge- vaardigden verzocht de hoorzittin gen die de commissie houdt in ver band met het mogelyk in staat van beschuldiging stellen van de presi dent, open te stellen voor het publiek, Hy heeft daarby gedreigd materiaal dat het Witte Huis aan de commissie ter beschikking heeft gesteld te pu bliceren als de commissie dit niet doet. St. Clair heeft het verzoek formeel gedaan in een brief aan John Doar, de raadsman van de commissie by het begin van de middagzitting van de commissie van gisteren, die be sloten zou zyn. Doar weigerde te zeg gen wel kadvies hy zou geven over gen welk advies hy zou geven over zelf beslissen", zo zei hy. St. Clair zei dat als de commissie weigert de zittingen in het openbaar den druk becommentarieerd. Het te houden, hy overwegen zal alle lydt geen twyfel dat Frankryk zon- materiaal, waaronder bandopnamen dagavond aan de televisie gekluisterd en documenten, dat de president aan zal zitten als ging het om de finale de commissie heeft verstrekt, open van de Europa-cup. baar te maken. Verkiezings problemen PARIJS Op radio en televisie krygen de Fransen voortdurend de raad het nummer 548-50-11 te bellen als zy praktische pro blemen hebben in verband met de presidentsverkiezingen. Sommige mensen willen gehol pen wonden by het bepalen van hun keuze. Er is ook 'n onvoor stelbare hoeveelheid mensen die niet weet of zy wel mogen stem men en hoe zy dat verder moe ten aanleggen. Tenslotte zyn er natuurlijk ook telefoontjes van buitenissige fi guren, zoals een dame die zich beklaagde dat zy haar 21 katten niet mee naar binnen mocht nemen in het stembureau. Een uniek geval was wel de vrouw die door haar man was opge sloten om dat zy (tydens de eerste ronde) niet voor Chaban- Delmas wilde stemmen, maar voor Giscard. Zy kreeg de raad om een slotenmaker te laten komen, maar wees dit van de hand omdat zy geheel ontkleed was. Haar echtgenoot had voor zyn vertrek al haar kleren ach ter slot en grendel opgeborgen. zou stemmen als ik Fransman was. Toen ik zei dat ik het een moeilyke keus zou vinden, was haar reactie „Net als de Fransen". Op de zonovergoten terrasjes en in de café's en restaurants hoort men voortdurend over de verkiezingen spreken, wat tydens de eerste ronde niet het geval was. Kranten met de taalvlucht en dus werkloosheid drei- resultaten van de jongste opiniepei lingen gaan grif van de hand en wor-

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1974 | | pagina 9