Ik hoorde dat 't hier zo makkelijk is ieuw-Dennendal kiest ■'eren voor zijn geld VAN DOORN ONTRAADT onge Chinezen overvielen Leiderdorps echtpaar Brand verwoest flat in Utrecht OPSCHORTING STEUN Albert liet verstek gaan in fraude-zaak i er van Daan mirent de rechter (18), een Jeugdige broer roemruchte duo Daan en D, bekend door de Deil- ioor de Haagse rechtbank 'in twee berovingen ver tot een gevangenisstraf 0 maanden met aftrek, twee maanden voorwaar- een proeftijd van t wee tegen zijn nog Jongere Aad (16), die wordt ver- 1 mededaderschap, is uit- 30 mei. Een derde rover, (18), kreeg dezelfde straf 5o zou op 22 en 24 Januari "dreiging met een mes twee JQ?ers hebben gedwongen van hun tas. De buit was Stil. Hun tactiek was om wandelaars gedrieën in Sen te intimideren. De be- gebeurden respectievelijk fcgijnestraat en de Grote "HAAG Het Nederlandse Ss gaat optreden tegen het '««temming gebruiken van ^-Kruisteken van deze orga- toecteur-generaal A. van het Rode Kruis heeft gis- ■Den Haag gezegd dat „dit 'hand over hand toeneemt, by de verkoop van bal- by inzamelingen van maar tegenwoordig ook van dierenambulances en ^trommels waar het Rode J mee uitstaande heeft". *tiik van dit teken zonder van het Rode Kruis is w als het zo doorgaat zul- daartegen gaan optreden. ®jdeiyk, door de mensen te niet meer te gebruiken, ^dig door inschakeling van aldus de heer Van DEN HAAG „Ik had geld nodig voor een zaak in Maleisië. Toen ben ik eerst speciaal uit Hamburg naar Nederland gekomen om hier een roofoverval te plegen". Dit bekent de 20-jarige Chinees Tan Chee A. uit Singapore zonder blikken of blozen voor de Haagse rechtbank. „Waarom kon u die overval niet in Hamburg plegen?", vraagt president mr. De Mol van Otterloo onder gro te hilariteit van de tribune. Terwijl de «tolk vertaalt, geeft offi cier van Justitie mr. Beer vast ant woord: „Omdat in Duitsland de straffen zo hoog zijn, meneer de president". „Nee", verbetert de tolk, „Tan Chee Door Sybe Stamm zegt naar Holland te zijn gekomen omdat hij had gehoord dat het ple gen van een overval hier zo makke lijk gaat". Tan Chee, ter zitting gemakshalve verder aangeduid met zijn Europese roepnaam Frank, is al een keer eerder illegaal in ons land geweest. Toen werd hij door de vreemdelin genpolitie op transport gezet naar Maleisië. Maar twee maanden later was hij weer terug in luilekkerland. Samen met de uit Indonesië af komstige Amsterdammer Frans M. (35) beraamde hij eind maart de roofoverval op een Chinees te Lei derdorp. Het uitverkoren slachtoffer exploiteert in Leiden een Chinees restaurant. Frank had „bij geruch te" vernomen dat deze restaurateur naar oude Chinese gewocc.iten zijn kapitaal nog i-huis bewaarde. Zoals een ander een pakje sigaret ten koopt, zo kochten de twee plan nenmakers ieder even een pistool met munitie op het Waterlooplein. Toen reden zij met een huurauto naar Leiden, om op de stoep voor het restaurant de naam te noteren van de eigenaar en vervolgens diens prevé-adres op te zoeken in de tele foongids. In de nacht van 31 maart moest het gebeuren. Maar Frank en Frans vonden bij nader inzien toch dat zij hulp nodig hadden. Frank wist nog wel een landgenoot in Amsterdam die ook best wat bijverdienste kon gebruiken: de 24-jarige Maleisiër Sooi Bah K., luisterend naar de rofepnaam Paul. Paul was graag van de partij. Hij kreeg een van de pistolen want Frans was ineens zo bescheiden dat hij alleen nog maar als chauffeur wilde fungeren en samen met Paul drong hij de woning binnen: Frank via een bovenlicht en Paul netjes door de voor hem geopende achterdeur. Eerst rukten de heren in de huis kamer de telefoon los. Toen gingen zij naar boven en deden zij hetzelf de met de telefoon in de werkka mer. Tenslotte stapten zij, pistolen in de vuist, de slaapkamer binnen waar het echtpaar Chang De Woo in diepe rust verzonken lag. De heer Woo was het eerste wak ker. Toen hij het licht aantrok en de gemaskerde en gewapende man nen zas:. begon hii luid te schreeu wen. Zyn vrouw gilde weldra lustig mee en de rovers brak het zweet uit van ellende. „Ik schoot een keer in het plafond en beduidde hen dat zij stil moet- sten zijn", vertelt Frank via zijn tolk, „maar zij bleven schreeu wen". „Pas toen drong 'ineens tot mij door wat we aan 't doen waren", laat Paul de rechtbank we ten. „Ik rende weg en riep tegen Frank da; 'ie mee moest komen". „Ik liep achter hem aan", zegt Frank, „en juist toen ik over de drempel ging, gooide de restaurant- baas de deur achter me dicht. Ik kreeg een enorme klap tegen mijn rechter arm, waardoor het magazijn uit mijn pistool viel, terwijl gelijk tijdig een schot afging, dwars door de dteur. Maar dat was ech,; een ongeluk Restaurateur Chang de Woo is niet als getuige gedagvaard, maar uit zijn verklaring aan de poltie kan men afleiden dat Frank eerst op de vrouw heeft geschoten en vervol gens, door de deur heen, op Woo zelf. Frank ontkent dit in alle toon aarden, Officier van Justitie mr. Beer is dui delijker geneigd meer geloof te hech ten aan de verklaring van de heer Woo dan aan het verhaal van Frank, maar hy laat deze kwestie verder in het midden. Daarentegen citeert hij met nadruk uit een arti kel in het Algemeen Politieblad over Chinezenterreur in Nederland. Sinds de tweede helft van 1973 ple gen georganiseerde groepen jonge Chinezen, die veelal illegaal in ons land verblijven, gewelddadige en ge wapende roofovervallen op Chinese gokhuizen en restauranthouders. Hun terreur heeft een golf van angst veroorzaakt onder de Chinese ingezetenen in ons land. Aldus officier van Justitie mr. Beer, die in dit verband de algemene pre ventie wil dienen door forse straf fen te eisen. „En we hoeven ook nioï «te denken: wat zielig, zo'n bui tenlander in een Nederlandse ge vangenis, want onze gevangenissen hebben tegenwoordig een zéér inter nationale bezetting. En ook overigens is het er zo prima voorzien dat de Michelingids er zeker een ster voor over zou hebben Frank en Frans, de initiatiefnemers van anderhalf jaar. De drie verde- twee jaar tegen zich eisen. Paul. die min of meer wordt beschouwd als meeloper, komt er af met een eis van anderhalf Jaar..fDe drie verde digers, mr. Hamer, mr Blommers en mr. Spijker, betogen dat deze verdachen niets te maken hebben met de georganiseerde terreuracties van jonge Chinezen. Dit was een incidentele en zeer amateuristisch uitgevoerde onderneming van jon gelieden die nog nooit eerder zoiets hebben uitgehaald, aldus pleiters; een korte straf is dus voldoende. DEN HAAG/UTREGHT Precies op het moment dat staats secretaris Hendriks (Volksgezondheid en Milieu) in de Tweede Kamer dreigde "harde" maatregelen te zullen nemen tegen de werkgroep Nieuw-Dennendal, besloot de werkgroep zelf om alsnog de begin deze week gestelde eisen grotendeels in te trekken en dus toch weer aan het overleg met de commissie- Langemeijer deel te nemen. Dit had tot gevolg dat, zodra de staatssecretaris op de hoogte was gesteld van dit bericht, hij de Kamer vroeg het debat over de situatie rond de zwakzinni geninrichting te schorsen zodat hij zich over deze nieuwe feiten nader kon beraden. De werkgroep Nieuw-Dennendal had begin deze week, ondanks het feit dat men tevoren akkoord was gegaan met de oplossing van de com- missie-Langemeijer over splitsing van de zwakzinnigeninrichting, toch een aantal nieuwe eisen op tafel ge bracht. Onder meer eiste men het ongedaan maken van het op non-actief stellen van elf groepsleiders en het princi pieel openhouden van de mogelijk heid tot het terugkeren van de ont slagen directeur Carel Muller en acht andere stafleden. Staatssecretaris Hendriks liet gis teren echter weten dat als de werk groep deze nieuwe eisen niet zou la ten vallen en verder geen gesprek meer mogelijk zou zijn, dat het dan uitgesloten zou moeten worden geacht dat er een inrichting zou wor den opgericht volgens de Nieuw-Den- nendal-gedachte. Hij dreigde ook tiat de beheerder dr. Gay Balmaz, tot ingrijpende maat regelen in het personeelsbestand zou moeten overgaan en dat, als een en ander mocht leiden tot een ernstige onderbezetting, men niet zou schro men als uiterste middel een gehele of gedeelteijke evacuatie van pupil len te laten doorgaan. Terwijl later de kamerleden de staatssecretaris in tweede termijn overstelpten met vragen kwam het Officier van justitie mr. L. Janssen stond versteld van deze mededeling. Hij zei: "Tegen de beslissing van de rechtbank om hem uit voorarrest te ontslaan heb ik destijds geen enkel bezwaar gemaakt omdat alles er op wees dat hij voor berechting naar Nederland zou komen. Toch wil ik kwade trouw niet voorshands aan nemen, Juist omdat hij dinsdagavond van Ibiza is vertrokken. Ik heb zo vast op zijn komst gerekend dat dit mij overvalt. Een behandeling buiten hem om is een onding. Het is zo'n persoonlijke zaak, daarom wil ik lie ver geen verstek-behandeling". De rechtbank besloot na kort be raad dat de officier de zaak wel moest voordragen en dat daarna de zaak zou worden aangehouden tot 13 Juni, half tien 's ochtends. Boven dien beval de rechtbank de onmiddel lijk gevangenneming van Albert B. Ook zou de officier een uitleverings procedure met Spanje op gang moe ten brengen. Als hij daar tenminste nog zit. u&tcxQCt/rf De Tweede Kamer zal volgende week dinsdag via drie moties een uitspraak doen over directe toezegging van een renteloze lening aan de Haagse Post- De ministers Van Doorn (CRM) en Lubbers (Economische Zaken) hebben de Tweede Kamer met klem ontraden om deze beslissing op te schorten totdat een objectief bedrijfsfonds is gevormd. UTRECHT (ANP) Bij een felle uitslaande brand gisteravond aan de St. Eustatiusdreef in Utrecht is een flat uitgebrand terwijl de erboven en eronder liggende flats flinke rook en waterschade opliepen. Onvoorzichtig heid bij het spelen met een kinder fornuisje is aldus de brandweer de oorzaak van deze brand. Het doch tertje van de bewoners, de familie B. H. Lelser had het fornuisje aan gestoken en was toen elders met vriendjes gaan spelen terwijl de ouders even niet thuis waren. Er deden zich geen persoonlijke on gelukken voor. Wel moest een 72-Ja- rige buurvrouw via de maximaal uit geschoven ladder van de brandweer uit haar flat op de zevende verdie ping worden gehaald. Door de zware rookontwikkeling kon zy haar wo ning niet meer verlaten. „Gaat de Tweede Kamer niet ak koord dan zal de Haagse Post ver moedelijk moeten verdwijnen", aldus de bewindslieden. Minister Lubbers zei dat de huidige uitgeefster, de b.v. Bonaventura, al enige tijd de maan delijkse verliezen voor haar reke ning neemt, terwijl er voor de Haag se Post geen eigen vermogen is. CRM-minister Van Doorn zei ver der dat er met een renteloze lening een redelijke kans op een goede ex ploitatie zal bestaan. Hij ontkende dat financiële hulp de redactionele onafhankelijkheid in gevaar kou brengen. „Ik strooi geen pepernoten in de linker hoek", verklaarde Van Doorn. „Het gaat erom aan opinie bladen te behouden wat er is, onge acht of dit de linker- of rechterhoek is. De WD-er Vonlioff diende een mo tie in, die werd ondersteund door DS'70 en de CH, waarin wordt ver klaard dat steun aan de Haagse Post nu achterwege moet blijven. Hij haalt hierbij een Kameruitspraak tij dens de vorige persdebatten aan, na melijk dat nieuwe aanvragen moeten worden voorgelegd aan een stichting bedrijfsfonds voor de pers. De motie Van Leijenhorst (CH), gesteund door VVD en DS'70 is wei nig gunstig voor de Haagse Post. De drie partijen hebben weinig hoop op herstel van de rentabiliteit en een duidelijke aflossingsregeling. Daarom verzoeken ze de regering haar plan tot steunverlening in heroverweging te nemen. Ook de ARP-er Scholten kwam met de KVP met een motie, waarin eerst de vorming van een bedrijfs fonds wordt geëist waaraan de aan vraag kan worden voorgelegd. Minister Van Doorn heeft de Ka mer voorgehouden dat niet beslissen ook wel eens beslissen kan beteke nen, namelijk een doodvonnis voor de Haagse Post. 4 PK - 7Vj PK - 10 PK - 20 PK 40 PK 50 PK - 65 PK 85 PK 115 PK 150 PK MERCURY DEALER HAAGSE CARAVAN CENTRALE B.V. Rijksstraatweg 179, Wassenaar. KAMSTEEG Watersport Hofweg 39, Voorschoten. Gisteren heeft men de beschadigde klep van de Zeelandbrug weggenomen. Het werk, dat met behulp van een drijvende bok geschiedde, nam vele uren in beslag. Vandaag werd een bailybrug geplaatst, zodat het verkeer maandag weer van de brug gebruik kan maken. bericht binnen dat de werkgroep eieren voor zijn geld had gekozen. Slechts een van de acht eisen hield Nieuw-Dennendal staande, namelijk dat de commissie-Langemeijer haar erkenning in de werkgroep als be stuur van Nieuw-Dennendal moet waarmaken door geen enkele beslis sing te nemen zonder dat behoorlijk overleg is geweest met de werk groep. Tijdens het debat op een mo ment dat het intrekken van de Nieuw-Dennendal eisen nog niet be kend was waren de kamerleden VederSmit (WD), Van Veenen- daalVan Meggelen (DS'70) Corne- lissen (KVP) en Tilanus (CHU) van mening dat de staatssecretaris geen stap verder op zij mocht zetten. De eerste twee spreeksters verklaarden het vreemd te vinden dat de bewindsman al niet eerder tot maatregelen was overgegaan. Ook ARP-woordvoerster Van Leeuwen, meende dat nu niet meer aan ver dergaande maatregelen kon worden ontkomen. De socialist Drenth deed over de hoofden van de kamerleden heen nog een beroep op de werkgroep-Nieuw Dennendal geen voorwaarden meer te stellen. De PSP'er Van der Lek, toonde zich tenslotte uiterst ver baasd over de houding van Hendriks "Ik vind dit onaanvaardbaar. Ik blijf het liquidatie noemen". ROTTERDAM Het mocht niet zo zijn. Albert B„ de 35-jarige fraude rende ex-SUFA-directeur bleef giste ren ver van zijn rechters. Tijdens het onderzoek naar zijn financiële goo cheltoeren waarbij in totaal een be drag van bijna negen ton was be trokken, had hij volledig meege werkt. Ook toen hij half maart in af wachting van de behandeling van zijn zaak voor de Rotterdamse recht bank uit voorarrest werd ontslagen, bezwoor hij de edelachtbare heren, dat hij zich stellig niet aan zijn be rechting zou onttrekken. Gistermorgen om vijf over half twaalf werd echter duidelijk dat Al- bert het allemaal wel geloofde, dat hij liever bij zijn vrouw Alies en drie kinderen bleef op het Spaanse eiland Ibiza. Op dat moment kwijn de tevens het laatste grijntje hoop weg bij zijn raadsman mr S. Ivens. Mr. Ivens, voor het hekje waar eigenlijk zijn cliënt had moeten staan: "Ik heb hier ziels verdriet van. Ik was er rotsvast van overtuigd dat hij zou komen. Maandag heeft hij mij vanaf Tbiza gebeld. Het was een onduidelijk gesprek, slechte ver binding. Ik heb niet helemaal begre pen of hij nu wel of niet zou komen. Gisteravond heeft een vriend van hem al het mogelijke gedaan om hem te bereiken. Dat is niet gelukt. Wel is duidelijk geworden dat Albert B. om zes uur met zijn hele gezin was vertrokken uit Portinatx. het plaatsje waar zijn vrouw een souve- nierwinkel drijft. Naar Nederland? Ik heb er even aan gedacht. Het meest vreemde is wel dat hij door de telefoon vertelde dat hij een Spaanse advocaat had geraadpleegd over de rechten van de mens. Ik begrijp er niets van. In feite vind ik het een schandalig drama".

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1974 | | pagina 7