Weinig sfeer en lagere prijzen aan de Katwijkse haringafslag Majoor Den Hartog naar Bangla Desj VRAGEN OVER ZEEHOS Wassenaarse raad is maandagavond bijeen VRIJDAG 17 MEI Ito KATWIJK AAN ZEE Het nieuwtje is er af. Duidelijk was dat gistermiddag merkbaar in de Katwijkse haringafslag. Zo sfeervol het er andere jaren toeging bij de verkoop van de eerste Hollandse Nieuwe, zo stemmingloos was het nu. De kopers moesten het traditionele openingswoord van "Vuur- baak"-voorzitter N. Parlevliet jr. missen. Hij is met vakantie. Niemand van de andere bestuursleden heeft er blijkbaar aan gedacht dit zinvolle begin in ere te houden. Er waren ook veel minder belangstellenden in het afslaggebouw. Twee keer werd de afslagklok op deze dag in beweging gebracht. Eerst voor de SCH 81 „Frank Vrolijk Czn." die met een eigen vangst van 1400 emmertjes van 5 kg was binnen ge lopen en een dikke twee uur daarna werden de door de KW 15 „Rijnmond I" aangevoerde 131 kantjes van de zes Parlevliet-schepen verkocht. De prijzen bleven wel hoog. doch bereikten niet meer het peil van de woensdag gehouden afslagen in Scheveningen en VI aard in gen. Em mertjes kleine diepvriesharing wer den verkocht voor f 110,- tot f 165,- en voor de grote telde men f 77,- tot f 86.- neer. Voor de kantjes waren de prijzen: kleine haring f 1000,- tot f 1600.- en grote f 750,- tot f 1141- Wel een verschil met wat de han del de dag tevoren betaalde. Het ge volg is, dat de haringprijzen voor de CDA-KRITIEK OP WD NOORDWIJK NOORDWIJK Een flink aantal Noordwijkse kiezers was gisteravond naar „De Rank" gekomen om daar met een forum uit de plaatselijke CDA van gedachten te wisselen over een groot aantal actuele punten en problemen in de gemeentepolitiek. Forumleden waren de CDA-kandi- daten C. Benschop, L. Alkemade, wethouder J. van Leeuwen, wethou der C. van Duyn, J. de Geus en W. de Witt. Behalve CDA-vertegen- woord-igers. bevonden zich ook raads leden en vertegenwoordigers van an dere politeke partijen in de zaal. Wethouder Van Duyn en de raads leden Alkemade en De Geus gaven aa nhet begin van de avond hun visie op de doelstellingen van het CDA. Van Duyn belichtte daarbij de tot standkoming van de CDA als poli tieke beweging. De CDA is tegen polarisatie in de politiek en verwerpt het zoeken naar het confliot. Alkemade laakte de soms overdre ven persoonsverheerlijking, die ande re politieke groeperingen meenden te moeten voeren. Eerder op de avond was de opmerking „Ted Jansen su per-star!" gevallen. De CDA wil in een eerlijke propaganda de nadruk leggen op het hele team van CDA- kandidaten. De bewering van WD- lijsttrekker Jansen: „Wij hebben de beste kandidaten bovenaan gezet", noemde Alkerr*de bijzonder aanma tigend. „Over de hoofdpunten van het college-beleid in de komende vier jaar zullen meer dan vroeger goede afspraken moeten worden ge maakt", meende Alkemade. „Als de VVD zich opwerpt als de behartiger van de belangen bij uitstek voor mid denstanders en agrariërs", vervolgde hij. „dan bemerkt de belangstellende kiezer onmiddellijk, dat hü vertegen woordigers van deze groeperingen vergeefs zoekt onder de verkiesbare kandidaten op de WD-Hjst". In dit verband attendeerde Alkemade op de aktivlteit van zijn fractie om speciaal in het belang van de agrarische be drijven het Langeveld van aardgas te voorzien. ..Wij willen geen heilloze polarisa tie naar links of rechts", aldus Alke made. De Geus nam de planologie en de gemeentelijke financiën onder de loep. „De nieuwe koers, die wy willen varen", zo vervolgde De Geus, is het meer letten op herstel van de be staande bebouwing e op nieuwbouw met handhaving van het bestaande volume. Hij bestreed de WD-propa- ganda alsof alle fraaie bouwwerken in Noordwyk met rigoureuze hand waren afgeschoffeld. Fors was de kritiek van De Geus op het finan ciële beleid van wethouder Jansen „In de investeringsnota wordt over dit beleid met geen woord gerept. Opvallend is echter dat voor 1975 een tekort van f. 330.000.- wordt ge raamd. tegen een overschot van f. 430.000,- in 1974. Een gat dus van f. 760.000,-. Terecht kunnen wij nu spreken van „het gat van Jansen", meende De Geus. Met kwistige hand heeft hij subsidies uitgedeeld. Mid dels deze subsidies heeft hü to Join, dat PPR. en WD-bestuurders heeft, uiterst links en uiterst rechts hecht aaneen gesmeed". Geïnformeerd werd naar 't stand punt van het CDA aangaande de overlast, welke men in de Hoofdstraat en omgeving ondervindt van de aan wezigheid van bar-dancings. Wethouder Van Leeuwen deelde mee dat het CDA niets voelt voor "n verlenging van de sluitingstüden voor de bar-dancings. De thans be staande tüdstippen van sluiting blü- ven gehandhaafd. Alleen beraadt het gemeentebestuur zich over de vraag of de snackbars, die langer open mogen zün, gelük met de bar- dancings dienen te worden gesloten". Kandidaten voor raad van Partij Werkend Wassenaar WASSENAAR De partij Werkend Wassenaar, voor de "ge wone man" in het villadorp, gaat aan de komende raadsverkiezingen deel nemen. De kandidatenlijst voor deze partij ziet er als volgt uit: Ton Duijvestijn, Cees Kelder, Tini v. d. Heiden—Bakker, Atse Veenstra, Pe ter Karremans, Jacques Vork, Job v Keulen, Kees Schrama. Gerard v. Leijenhorst. Riet Gordijn—Vogels. Arê v. Steijn, André Noordover. Door Cees Combee Foto's Jaap van Duijn consument nu wel snel in prijs zul len dalen. Ze werden gistermiddag in Katwijk verkocht voor f 2,50. Aan die prijs verdienden èn de handel èn de vishandelaar niets. De aanvoer van de SCH 81 werd na het gebruikelijke kijken snel ver kocht voor goede prijzen nadat re der Bonv Vrolijk een aantal emmer tjes „hoog" had afgedrukt. Deze diepgevroren haring die direct gecon sumeerd mocht worden kon de han del niet zo goed bekijken. Ze zat in de emmertjes nog rondom in het ijs. Anders werd het toen de kantjes van de KW 15 werden opengemaakt. Het werd een kijken, voelen en nog eens kijken van Jewelste. Die 131 kantjes waren de aanvoer van de KW 44, KW 85. KW 43. KW 15, KW 42. en KW 135. In de bedrijfshal van Rederij en Haringhandel N. Parlevliet Jr. aan de Prins Hendrikkade waar deze kantjes te kijk stonden werd de ene na de andere opmerking door niet zo bijster kooplustige handelaren gelan ceerd. Enige daarvan: „Zo mager als brandhout." „Ze zijn nog te slecht voor bokking," „Kijk eens, er zitten kuitziekten onder" en „De vettigheid valt van bepaalde kantjes wel mee". Daaruit blijkt duidelijk, dat de eerste Hollandse Nieuwe nog niet van de kwaliteit is, die de handel haar af nemers zo graag wil aanbieden. Na een wat aarzelend begin, waar bij reder Dick Parlevliet enige par tijen voor tussen de f 1800,- en f 1400, ophield kwam er bij de tweede ver koop van deze partijen de animo toch wel los bij de handelaren. Oorzaak: de vangsten zijn en blijven tot nu toe schraal en men wil zaterdag toch graag haring te koop aanbieden. Bij de prijzen, die men voor een kantje betaalde moet nog rond de 100.- wor den gerekend voor het ompakken in Een kijkje in de Katwijkse haringafslag toen de eerste Hol landse Nieuwe uit de Ierse Zee, gevangen door zes treilers van de emmertjes en het 36 uur diepvriezen. Voor vanavond elf uur stond ge noteerd de IJM 36 „Egmond" van de N.V. Visserü Onderneming v.h. J C. Pronk in IJmuiden. Eerst lag het in de bedoeling de 1600 em mers van 5 kg om tien uur te laten afslaan, doch in verband met de voet balwedstrijd Atletico Madrid-Bayern München, die via de T.V. wordt uit gezonden, werd het tijdstip een uur later gesteld. Deze diepvriesharing is direct voor consumptie geschikt. Bromfietser (80) reed vrouw ondersteboven Parlevliet-vloot, werd verkocht, f1600,- betaald en voor de grote levliet in de af slag zaal. De and et In totaal 131 kantjes. Voor de f 750.- tot f1141.-. Op de foto geeft een beeld van het ompakkc kleine haring werd f 1000,- tot tweede van links reder Dick Par- van de haring. LEIDEN Een 63-jarige inwoon ster van Oud Ade raakte gewond, toen zij gistermiddag omstreeks kwart voor twee op de wegkruising HaarlemmerstraatPelikaanstraat, werd geschept door een brommer. De bestuurder van de bromfiets, een 80-jarige Leidenaar, is volgens de politie door het rode licht gereden, waardoor het ongeluk ontstond. De bejaarde bromfietser kruiste de Haarlemmerstraat op het moment dat de voetgangster de Pelikaan straat overstak. De vrouw kreeg een hoofdwond en een gebroken neus. Zij moest door de EHD naar het Aca demisch Ziekenhuis worden overge bracht. WASSENAAR Om de bestaande situatie op de Papegaaienlaan en het kruispunt SchouwwegGroot Haese broekseweg hebben B. en W. een plan ontworpen voor de reconstructie van deze wegen. Het plan voorziet in een eenvoudige verbetering van het kruispunt Pape gaaienlaan/Groot Haesebroekseweg/ Schouwweg. Deze verbetering bestaat in hoofdzaak uit het afsluiten van het uit verkeersoogpunt gevaarlijke verbindingsweggetje tussen de Pape gaaienlaan en de Schouwweg en het als uitvloeisel hiervan vergroten van de bochtverbinding tussen deze weggedeelten. Hierbü dient één boom te worden gerooid. Ook omvat het plan de aanleg van een eenzijdig rijwielpad- wat is be stemd voor rijwielverkeer in beide richtingen langs de Papegaaien- laan op het voormalig trambaan- tracé. Verder is in het plan een parkeer- strook langs de noordzüde van de Papegaaienlaan geprojecteerd zonder dat hiervoor bomen behoeven te wor den getooid. De aanwezige lichtmas ten dienen echter te worden ver plaatst. Voor de voetbangers is in het plan een verhard voetpad opgenomen van af de aan de zuidzijde gelegen bedie- ningsweg naar de Backershagenlaan. terwül de uitrit van deze bedienings- weg is verplaatst van het kruispunt Papegaaienlaan/Schouwweg naar on geveer het midden van de Pape gaaienlaan. Tenslotte zal de Pape gaaienlaan van een nieuwe asfaltlaag worden voorzien. De kosten van dit plan, inclusief ver betering van de verlichting zullen f175.000 bedragen. De agenda voor 20 mei ziet ct verder als volgt uit: Aanbieding gemeenterekening '72. Aanbieding bedry'fsrekeningen '72. Financiële meerjarenplanning. Salarismaatregelen per 1 april 1974: aanpassing minimumbedrag va kan tieuiftkering, enz. Uitvoering Wet Beeiitsvormings- fonds. Vervanging bouwmogelijkheden Hoge Klei. Vervanging ongevallen-surveillan- Alarmering politiepersoneel. Wijziging vrijstellingsbepalingen riool, en reinigingsrechten. Garantie Wassenaar Vacaliter. Uitbreiding schoolzwemmen; aan voer naar en van Sportfondsen- bad. Reconstructie Papegaaienlaan en het kruispunt met de Schouwweg en de Groot Haesebroekseweg. Verbetering verkeerssituatie krus- punt Züdeweg-WLttenburgerweg. Grondruil en vestiging erfdienst baarheid bü „De Wittenburg". Beëindiging erfdienstbaarheid van niet bebouwing ten laste van een gedeelte van het perceel Groot Voarbereidingsbesluiten. Gymnastieklokaal bü Weth. Hui- bregtseschool. Ontslag onderwijzeres Wethouder Huibregtseschool. Benoeming onderwijzend perso neel. Benoeming kleuterleidster. Afrekening exploitatievergoeding kleutaromderwüs over 1973. Vaststelling vergoeding art. 101 der Lager Onderwijswet 1920 over het jaar 1973. Verkoop van het badhuis Charlot- testraat 1. Subsidie aan buurtvereniging Ker- kehout en Omgeving. Begrotingswüzigingen. ALPHEN AAN DEN RIJN Gis termiddag rond de klok van één uur stapte de Alphense majoor van het Leger des Heils, Eva den Hartog, dol blij aan boord van een Boeing 747 die haar naar Bangla Desj zou vlie gen. Zü vertrok voor een periode van twee jaar naar Dacca waar zij de algemene verantwoordelijkheid van het Leger des Heils-werk op zich zal nemen. Het is reeds de vierde maal dat majoor Den Hartog naar Bangla Desj vertrekt. Vanaf 1970 is zij daar reeds werk zaam geweest in de kampen van Cal cutta (met de vluchtelingen uit het toenmalige Oost-Pakistan), met een chirurgisch team van professor Maarten Vink en met een team van het Leger des Heils dat onder haar supervisie uit zeven jonge mensen bestond. Vorig jaar mei kwam zij weer terug naar Nederland. Tussen door is de Alphense ook nog voor het Rode Kruis naar Vietnam geweest om daar in de vluchtelingenkampen van Cambodja te werken. Nu trekt zij samen met zuster Truus Kwak uit Vlaardingen. die in Dacca directrice van een tehuis voor gehandicapte kinderen wordt, op nieuw weg om hulp te verlenen. In dat kinderhuis zitten ong. 55 gehan dicapte kinderen en er is 40 man per- soneel. w.o. 3 Bangla Desj-dokters. Vanuit het ziekenhuis komen de kin deren daar om de gehele nabehande ling van een operatie te ondergaan. Majoor Den Hartog heeft de leiding over alle projecten van het Leger des Heils. Er is een typschool voor ge handicapte mensen, een grote poli kliniek, voedingscentra, een naai school voor vrouwen en meisjes en in Jessore wordt binnenkort een kraam kliniek geopend en daar is ook een gezondheidscentrum waar honderden mensen per dag geholpen worden. In de binnenlanden zelf rijden de mo biele klinieken. Waar niet met auto's gereden kan worden vindt het ver voer plaats per boot, fiets of helikop ter. De situatie op het ogenblik in Bangla Desj is volgens de Alphense toestand: „Elke 40 seconden wordt majoor nog steeds een erg moeilijke er een baby geboren. Het sterftecij fer ligt ontzettend hoog maar het geboortecijfer ligt nog hoger. Het land is drie- en-half maal zo groot als Nederland en er wonen 80 mil joen mensen. Dat wil zeggen dat er in 15 tot 20 jaar tijd, als er niet iets gedaan wordt, de bevolking ver dubbeld zal zijn. Vandaar dat de hongertoestand natuurlijk ontzettend groot is. We hebben ook weer met overstromingen te maken". De majoor neemt op haar reis voor 2% ton aan materiaal mee. medicij nen, elektrisch materiaal, zeep, voed sel (noodrantsoenen) en materiaal om rampen te bestrijden. Er is voor ongeveer vijftigduizend gulden inge zameld voor 't werk in Bangla Desj, doch meer financiële steun blijft wel kom 'giro: 120120 Amsterdam). Het materiaal wordt met een vlieg tuig rechtstreeks naar Dacca gevlo gen. Nederland kan zich garant stel len voor alle leden die in Bangla- Desj zijn en die nog komen, zoals Trees Samsom (Alphen) die verant woordelijk wordt voor de admini stratieve beslommeringen. Hamsteren Over haar jaar in Nederland ver telde maj. Den Hartog gisteren op Schiphol: "Ik voel me net als een ko ningin. En ik schop er wel eens te genaan want ik kan het niet verdra gen als de mensen zo mopperen, als ze nooit tevreden zijn. Ik ben ontzet tend geschrokken en teleurgesteld, toen er een beetje die oliecrisis was en iedereen daar ging hamsteren als een gek. Ik kwam uit Vietnam terug, ging een winkel binnen op weg naar huis omdat ik zeep moest hebben voor de was. Toen vroeg die Juf frouw: bent u klant hier? Nee. ik woon in Alphen a. d. Rün. Oh dan kunt u geen zeep krijgen, want dit if te moeilijk. En ik moest kousen heb ben. U mag wel twintig paar nemen want iedereen koopt twintig paar. Nou daar had ik geen geld voor en nam vier paar. waar ik genoeg aan had. Kijk, dat zijn dingen die ont zettend moeilijk zijn en die ik dus niet kan verdragen. Dat wij al zo bang zijn en hamsteren. Nou de mensen mogen zich dan wel klaar maken want er zal ook in dit deel van de wereld een tijd zijn dat er minder voedsel is". In Vietnam nam het team van majoor Den Hartog 's morgens een stukje brood met een kop koffie, om twaalf uur een glas water en een stuk droog brood en 's avonds aten zij dikwijls niet eens. Zo konden zij ook een beetje in de huid kruipen van de mensen, die zij dan ook goed begrepen: "Er is daar honger ge noeg. De meeste mensen krijgen vaak dat wat ze bedelen. Wij zeggen wel altijd dat deze mensen lui zijn, maar dat is niet waar. Die mensen hebben gewoon geen energie om te werken. Zij kunnen dan ook niet zo veel presteren". De majoor hoopt met haar team het project binnen de twee jaar af te ronden en dan over te dragen aan de plaatselijke bevolking. Machtswisseling Over de recente machtswisseling in de top van het Leger des Heils toon de Majoor Den Hartog zich bijzonder ingenomen: "Ik ben er ontzettend blij mee. Ik heb al van te voren ge zegd tegen verscheidene mensen dat ik hoopte dat commissionair Wijs man generaal zou worden. Ik ken hem persoonlijk. Hij begrijpt zowel de Jeugd als de oudere mensen. Wc kunnen geen betere leider treffen als deze man. Hij is een intellectueel en staat ook in zijn eigen geloofsleven op een zeer hoog peil. Hij heeft bo vendien al het werk gedaan wat een heils-officier in het leger kan doen van hoog tot laag". De kritiek van teruggekeerde vrij willigers uit ontwikkelingslanden, uitgezonden door de Stichting Ne derlandse Vrijwilligers betreurt ma- Door Wim van Wanrooij joor Den Hartog: "Jammer dat er zoveel negatieve dingen gezegd zijn want ik heb ook wel de positieve din gen gezien van de stichting in Afri ka. Je moet het ook niet onder schatten dat werk, in landen waar het zo moeilijk is iets van de grond te krijgen. Dan zeg ik maar: de bes te stuurlui staan aan wal. En na tuurlijk hebben ze met fouten ge werkt. Ik geef dat volkomen toe, maar ik zou toch wel willen onder strepen dat het van beide kanten is. Als Jonge mensen weggaan die ongeveer 25, 26 Jaar zijn (volwasse nen dus), dan vind ik het erg als er in een krant komt te staan: Deze jongeman kwam na zes weken tild gedesillusioneerd terug vanuit Ban gla Desj. Omdat die dus niet in zün branche kwam. Maar dat is het 'm Juist. Ik zeg altijd tegen mijn Jonge mensen: „Oké, je gaat mee. Je bent landbouwer, verpleegster of weet ik wat, maar het kan zijn dat je door de bagger moet lopen en dat je kin deren uit de modder moet vissen. Of dat Je mensen moet wassen. Oi een ziekenhuis schoonmaken. Ben Je daartoe bereid? En dan zeggen ze meestal ja. Na zo'n drie maan den kom je dan eigenlijk pas in Je beroep terecht". Majoor Den Hartog gaat met haar team niet alleen als hulpver leners naar Bangla Desj maar ook als christen: "De jongelui hebben 'n vaste overtuiging, ze willen actief to nen dat ze een christen zijn. Een van de Jongelui vertelde: „Ik wil graag tonen het werk wat Christus deed op aarde, actief bezig zijn. Li chamelijk en geestelijk de mensen helpen". De majoor gelooft ook dat dat de taak is van een chris ten. Meer dan ooit tevoren. Ze ge ven 100% met een plus. Het team work is ook het geheim van het succes". DEN HAAG KATWIJK j PvdA-tweede kamerlid Dol^ heeft gisteren vragen gesteld aan staatssecretaris Hendriks van volksgezondheid over de van zaken rond de sluiting de longardeling van het Roti damsch Zeehospitium. Het t* de kamerlid vraagt of de inij ting en die de staatssecreth™ heeft ingewonnen zijn g«b^ seerd op gesprekken met I*. stuur, directie, staf. overi» personeel èn patiënten van fc longafdeling van het Zeehospi. tium in Katwijk. Ook vraagt Dolman de staatssecretaris of hij erkent dat het geheel van voor. zieningen voor chronische long: patiënten in ons land ver- betering behoeft. Dolman heen de staatssecretaris gevraagd afc steun te verlenen aan 't ten dis le al verwezenlijkte plan van het Astmafonds tot oprichting Vü een aantal regionale teams met bijbehorende poliklinieken. Sps ciale aandacht van de staatse- cretaris heeft Dolman gevraagd voor de regio Leiden. Prof. Steenkam aarschinvt vo< .gemeentelijke' polarisatie WADDINXVEEN Prof. amp heeft gisteravond op een' gionale bijeenkomst van het Chn Democratisch Appel in Waddinx-' veen ernstig gewaarschuwd voor' vernietigende gevolgen van de ag sieve polarisatie en verkilling zich nu ook op het vlak van de meentepolitiek steeds heftiger, het manifesteren is" Deze ont keling noemde hij veel ernstiger zeer velen onderkennen "Er is derhuids veel meer aan de hand: men denkt", aldus Steenkamp. Hij veroordeelde In dit verband buitenspel zetten van de chris democraten in Zaanstad en Rotte dam. Prof. Steenkamp gaf i zijn mening, dat het CDA niet fo sen maar wel naast PvdA en W bestaansrecht heeft en een eigen v. kan en wil gaan. Dat de in het CDA vertegenwoo U digde CHU zich In haar beoordeli I van en steun aan het regeringsbele i los van de KVP en ARP opste noemde hij "een heel moeilijke i tuatie". Toch wilde de CDA-voo man niet spreken van een schija 1 huwelijk maar van een "tijdeü; M verschil in tactische opstelling" ti de CHU. Van levensbelang voor h CDA noemde prof. Steenkamp h zich uitspreken voor samenwerk; met de PvdA en/of VVD. DEN HAAG BODEGARVEN "Verdachte heeft het wel kwaad maakt," constateerde de van Justitie bij de Haagse poliS rechter met betrekking tot de den, waarvoor een 24-jarige rt uit Bodegraven zich moest verf koekfabriek aan de D allereerst de gel. waarbij f. 135 werd géi Door vernielen van een ruit, verdachte het gebouw binnen 'g men. Het tweede feit betrof zaken van een aanrijding hij was doorgereden, zonder zich' de schade iets aan te trekken. "Dat zal wel door de verzekert worden geregeld," luidde het süa punt van verdachte De officier wilde rekening hooi met het nog blanco strafblad verdachte en eiste voor de inU twee weken gevangenisstrai waaraelijk en binnen j f. 150 schade vergoeden tweede feit, f. 50 boete en voorrt delijk vier maanden ontzej de rijbevoegdheid. De rechter veroordeelde voor eerste feit conform de eis, maarl nen drie maanden de schade ven den en voor het doorrijden na aanrijding voorwaardelijk intaS ken van het rijbewijs met proefl van 2 jaar. Boek De Alphense majoor is teel druk doende een boek over haar ervaringen te schrijven. Voor het grootste gedeelte is het uit twee delen bestaande boekwerk al gereed maar in Bangla Desj hoopt zü een slot te vinden. Dan is er ook wat te verhalen over wat er voor het ge handicapte kind en voor de bevol king op education-gebied is gedaan. Het eerste deel handelt over het werken in een noodsituatie en het tweede deel beschrijft de rehabili tation, gesitueerd in de kampen van Calcutta en in Bangla Desj en Vietnam. De majoor vertelt in haar boek de levensgeschiedenis van de vluch telingen, hoe ze kwamen, hoe ze in kampen leefden, de manier waarop de mensen stierven, de opvang in ie kampen door de organisaties: "Het boek zal de mensen wel schottöf-- want het is erg realistisch gesel* ven, geïllustreerd met veel foto's. Duizenden kinderen die w®* If ouders (vermoord of door hon? om het leven gekomen) zitten. Be levenissen in het werk met te personen. Alles wat ik heb meetf- maakt komt erin. En daar ontzettend veel trieste verhalen N Ik heb dan ook dagen gehad dat t het niet meer zag en niet meerlf loofde aan God en zijn liefde I* wil ik erin zetten omdat ik m schokt was om wat er allemaal beurde Maar dan kwam ik i weer tot rust als ik *s avonds thu> kwam en dan voelde ik dat het toch eigenlük zo is omdat ik er ben, God naast mij en mij daar eigenlijk naar toe P stuurd had. En mijn geloof is proefd geweest maar het is d#' door ook weer versterkt geword® Ik heb een sterkere roeping gen om juist mijn leven te in dienst van de mens in noodl

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1974 | | pagina 4