DS'70: prioriteit voor de binnenstad CDA Mag ik een vraag in het collectief richten?" LIJST 2 Waal: rechtse juk afschudden Bewoners Castellumweg weigeren huurverhoging ■ORION Politie-apparaat uitbreiden (ÜDAG 99 LEIDEN Het is een goede zaak, om zo vlak voor de ver kiezingen, een politieke infor matie-avond te organiseren. Gisteravond was dat het geval in het clubhuis van de speeltuin vereniging Oosterkwartier in de Borneostraat in De Kooi. Door Paul Wolfswinkel Daar waren ze, de afgevaar digden, al of niet vergezeld van medestanders. Wethouder Ham (CDA), samen met KVP voor zitter Werter en het CH-raadslid Vink, Arie Verboom (PvdA), die Tinus van Aken bij zich had, Bert Oosterman (D'66) helemaal alleen, Kees Du Gardijn (PPR) en Anne van de Zande (PSP), die ook geen achterban hadden. Niek Langerak van de VVD liep een weinig nerveus te dribbelen en probeerde me ervan te over tuigen dat de sticker van de po litieke partij, die mijn blocnote sierde hem niet aanstond. De verloofd met de PSP colporteur van de liberale ge dachte staakte zijn pogingen meteen, toen ik vertelde dat hij weinig zou bereiken. CPN'er Hoeven was er ook alleen, maar Zunderman van DS'70 had zo'n beetje de gehele fractie meege nomen. En dan was er een pover aan tal belangstellenden. Naast Ge rard W. A. M. Harmes van de So- oialistdese Partij, die erg boos was niet te zijn uitgenodigd, een kleine dertig mensen. Die, op een paar na, de mond hielden en zware Van Nellerookten. Harmes was boos. „Waarom zij wel en ik niet"? Werter had zijn antwoord gereed: "We heb ben de mensen uitgenodigd die in de afgelopen vier jaar een ze tel in de geementeraad hebben bezet". Maar diè vlieger ging niet op De PPR zat óók achter de ta fel en die is niet vertegenwoor digd in de raad. Niet zo'n ramp, vond Werter want die partij was Vandaar dus. Nou ja, vandaar In elk geval mag Gerard z'n stoel meenemen en er bij komen zitten. Helemaal rechts op de hoek. En ook hij krijgt, evenals zijn voorgangers, twee minuten tijd om te vertellen wat de SP eigen lijk wil ga doen, als ze in de raad komt. Letterlijk zegt hij: "Wat er in de buurten leeft, dat steunen we. En dat is alles wat ik heb te zeg gen". Het blijkt dat het voorna melijk om de belabberde behui zing van de Leidse bevolking gaat. Een onderwerp overigens dat een overgroot deel van de avond in beslag neemt. Behendig, knap, vriendelijk en vaak fel en verbe ten weet wethouder Ham vragen, opmerkingen en beschuldigingen van zich af te wenden door dui delijke en openhartige opmer kingen. Een simpele ziel kan er door in moeilijkheden geraken. Want wanneer Ham zegt: "De samenwerking tussen het CDA en de PvdA kan best goed zijn", zegt er iemand achter in het zaaltje alleen maar: „Ja, jag". Ham hoorde het niet. Arie Verboom is, evenals Zun derman, een fed spreker. Hij is een bewoner van De Kooi en spreekt derhalve het gehoor ook aan met „vrienden". Die man boezemt vertrouwen in. Hij wordt extra- fel wanneer hem wordt verweten dat-ie in de laatste jaren niks heeft gedaan in de raad. Zijn ant woord: "Wat heeft u dan gedaan? Ik heb u nooit ergens gezien. En wie heeft er gestreden dat de be- tonmortelcentrale er niet kwam? U niet.". Grote "vijand" Ham (die de mortelcentrale in de por tefeuille heeft) zit te schuddebui ken. Zunderman, oud-PvdAman heeft de oude strijdgeest van de AJC niet uit het gezicht verloren. Ook hij kan hard roepen en duvelen. Dat hij niets zou hebben gedaan en niets doet heeft hij na afloop de avond zijn echtgenote medegedeeld. Zunderman vertelt namelijk re gelmatig vaak weg te zijn voor de gemeente. Zeker nu hij al zijn tijd aan de Leidse zaak kan wijden, zonder lastiggevallen te worden door een werkgever. De opmer king dat hij "moeilijk doet" in de raad door alsmaar Latijnse woorden te gebruiken, wijst-ie af. "Ik moet het eerste woord nog leren, meneer. Kom nou". Gelukkig dat er geen "ad-hoc"- opmerkingen worden geplaatst. Wat dat dan ook moge zijn. Een lieve mevrouw heeft in het allereerste begin aan Ham en de rest van het forum duidelijk ge maakt dat er een bejaardenhuis moet komen in De Kooi. Vóór de vergadering is ze al bij alle aan wezigen met een lijst gekomen om een handtekening. Raadslid Vink vindt het niet nodig te teke nen. "Ik schrijf dan een brief aan mezelf, mevrouw. Dat is een niet geheel logische situatie". Wanneer de mevrouw de wethou der van de lijst op de hoogte stelt meteen aan tijdens de vergadering, knikt de- vriendelijk. Ze sluit haar betoog, dat geheel en al liefde uitstraalt, af met de woorden (tot het gehele rijtje p tici)"Jullie benne 't met me eens hè? Allemaan hè? Goed zo We hebben jullie steun nodig". Er worden overmatig veel vra gen aan Ham gericht. Maar ja, wanneer je lijsttrekker bent èn dan nog eens wethouder èn dan nog eens van „huizen", is dat wel te verwachten. Vragen, die „in het collectief gericht worden" tot de CH-voorman, wonden beant woord. Nogmaals: vriendelijk. Zunderman dreigt het een beetje al te duidelijk te maken, wanneer hij zegt dat alle fracties in de verkiezingstijd altijd meer belo ven dan ze feitelijk kunnen waar maken. Oei, dat was een beetje onhandig, maar de forumleider weet meteen een ander onderwerp dat ook nog besproken dient te worden. Het vragenuurtje zou inder daad 'n uurtje duren, het worden er twee. Niet erg. Het tandartsenprobleem wordt op de valreep ook aangeboord. Alle fracties zijn het met elkaar eens dat er snel, duidelijk en ge richt wat aan gedaan moet wor den. Niek Langerak waagt zelfs, met een wijkbewoner in discussie te gaan. Het levert hem geen kleerscheuren op. Benieuwd ben ik om te horen wat Harmes te vertellen heeft over de H.H. smoelensmeden. Ach benieuwd..Ze zullen wel in veel te dure huizen wonen, denk ik. En Ja hoor: "Die wonen in veel te dure huizen". Het is voorbij. Kwart over tien. Tinus van Aken is al vertrokken. Naar De Burcht, naar André van der Louw. Bert Oosterman zit wat na te praten met een vriendelijke Jon gen, op de trap van 't podium. Een DS'70-jongen vraagt een glas om zijn biertje in kwijt te kunnen. Maar dat is niet voorradig. Je drinkt uit de fles. Zo hoort dat. Gerard Harmes staat buiten op de speelplaats zachtjes met een medestander te praten. m atgebouw bij 2 irkooislaan EN Op de hoek Turkoois- aragdlaan in het Morskwar- indien de raad akkoord gaat, fijwrtien hoog flatgebouw ver- 146 woningen zullen tomen worden, die als volgt on- ïma trerdelen zijn: 98 tweekamer- bestemd voor bejaarden en al- janden, 24 driekamerflats, die ■zelfde categorieën bestemd worden en 24 vierkamerwo- dle voor gezinsbewoning ge- 6tëj:zijn. totaal tachtig woningen van kunnen warden gefinan- uit het Fonds Voorheffing nverzekering. Daarin zijn be de drie- en vierkamerflats, 32 tweekamerflats. Zij zim huurders met een in- dat lager is dan 13.000 gul- i jaar. Zij kunnen aanspraak i op extra individluele huur- 6e. Datzelfde geldt voor de 1 'ük Jni veertig woningen in het honderd van de wo- juwvereniging Ons Doel in du rijk en voor de bewoners van jgj, vier kam erwonin ge n in het x van 360 meergezinswonir- 't Morskwartier van de Ge- ylelljke Woningstichting. voorgenomen bouw van een «p de hoek Turkoois laan - Sma - ?V an is overigens geen nieuw Op 24 september 1973 besloot d echter de uitvoering hiervan stillen, in afwachting van een onderzoek naar de te ver- d invloed van een dergeliik op de luohtcirculatie en in de omgeving. Dat tk is ingesteld door het end Ingenieursbureau Dors - en heeft uitgewezen, dat Ito nder de bouw van de flat het i van maatregelen plaatsing Wfdoorlatende windschermen, t bijzonder bij de hoeken van lts) noodzakelijk is. De com- Uh VOW stond gistermiddag nog nd tegen het nieuwbouwplan. fenders warenwethouder Ham, ïVP-partijgenoot Cornelissens. ](j, r Langerak en mevrouw Van Ion (CPN), Oosterman (D'66' »en (vanwege de hoogbouw) PvdA-raadsleden Ouwerkerk [boom lieten weten zich no te moeten beraden. ADVERTENTIE flSSIONEEL... MAAR AL LANG DOORDEDOE-HET-ZELVER! Éi'lijk vulmiddel nakiiiaii en gezin B-klaar en met super hechtkracht toepassingen; om u een idee ra: Houtrot herstellen. Gaten, a, naden en scheuren blijvend i, ook tussen muur en kozijn le trap en rondom cv-pijpen. leparatie of ragdun afpleis- Onderzadelen. Trapleuning Rst zetten. Uitgesleten trap ^uitvlakken tot "nul" zonder ïling. Dat zag u op de TV. iten naadloos verwerken in). Tegels zetten op hout, plaat of betonemaille, enz. «werk, maar evengoed stop werken. Betonnen ramen be- iookin een stal. Dakpan vast- Dunne plek in goot of lek adichten. Latten tegen muur •fond hechten. Super hecht- t tussen HOUT en STEEN of andere materialen van een «illend uitzettingscoëfficiënt, ïönakkelijker èn vlugger èn. ^STOPPEN. BLIJVEND AF- VOEGEN, UITVLAK- UGDUN PLEISTEREN. DIK TOREN en blijvend HERSTEL- fflet PORTON, de in Zwitser- ontwikkelde één-componen- dos-kant-en-klare, kunsthars temet enorme hechtkracht Iffiateriaal, droog of vochtig, ^of buiten, ook aan glas, al tiet aan plastic. Blijvend ther misch en waterdicht. Krimpt z«t niet uit, scheurt niet, en slijtvast. Alkali-, elec- olie- en dooizoutbestendig. Werking met: plamuurmes, gan, voegspijker, hand- of Bokspuit. ebaóelijk voor de handen en ®rkt houdbaar, ook bij aan een pot of emmer. Misnoegen over woningbouwvereniging houtwarenhoek ""STRAAT 1 - LEIDERDORP TELEFOON 32068 LEIDEN Gisteravond hebben de bewoners van de flat aan de Castel lumweg zich beraden over de hun aangekondigde huurverhoging. De Protestants Christelijke Woning bouwvereniging had aan alle bewo ners van de flat een brief gestuurd waarin de verhoging - voor de duur ste flats f 28,25 - zonder opgaaf van redenen werd aangekondigd, waar door voor sommige flats de huur in drie Jaar tijds met ongeveer f 70.- gestegen is tot bijna driehonderd per maand. In de brief werd uiteengezet dat de huren van de overheid omhoog moesten, maar dat de woningbouw vereniging er van alles aan gedaan heeft om de verhoging beperkt te houden: ao wist zij de subsidie ver-* hoogd te krijgen met f 40.000,- en kon zij regelingen treffen dat de aangekondigde verhoging trapsge wijs zou worden ingevoerd. Ook de flatcommissie, die op instigatie van de woningbouwvereniging is opge richt, maar waar verder praktisch nooit acht op werd geslagen, kreeg niet het precieze waarom en hoe te horen. Voor verscheidene bewoners zou de huur in de toekomst onbetaalbaar worden. Er werd een handtekeningenactie georganiseerd waaraan alle zestig huurders, op drie na, meededen en in samenwerking met de Bond van Huurders en Woningzoekenden werd er gisteravond een bijeenkomst be legd. Tijdens deze bijeenkomst werd besloten in een brief de woningbouw vereniging om uitleg te vragen en een huurweigeringsactie op touw te zetten. Er werd een actiecomité op gericht waarvan Cor Vergeer voorzit ter werd, omdat hij in de BHW er varing heeft in dit soort zaken. Tij dens de druk bezochte vergadering kwamen er veel klachten los over diverse gebreken aan de flats en men besloot een lijst aan te leggen van alle grieven van de bewoners om deze dan te overhandigen aan de Protestants Crhristelijke Woning bouwvereniging. Er heerste veel mis noegen over de manier waarop men door deze .vereniging behandeld werd* LEIDEN Loco-burgemeester mevrouw Den Haan had het druk. Gistermiddag bracht ze een bezoek aan twee Leidse echtparen die zich mogen beroepen op zestig jaren van huwelijk. Al lereerst het bruidspaar L. van Sonsbeek-Van der Heijde aan de Rijnzichtstraat (foto Jan Hol vast boven) en daarna het echtpaar H. W. Schuchhard-Klinkhamer, dat de loco-burgemeester speciaal voor de foto (onder) wenste te flankeren. Het bloemstukje achter mevrouw Den Haan is overigens één van de vele bloemrijke blijken van meelevendheid die het echtpaar Schuchhard o.a. van de kleinkinderen mocht ontvangen. LEIDEN Ook DS '70 heeft het programma bekend gemaakt, waar mee deze partij tot en met 1978 wil gaan werken. Een partij, die mikt op twee zetels en die er thans één in de Leidse gemeenteraad heeft. Binnen&teidsprablemen genieten hoge voorkeur. Volgens DS'70 moet het vergroten van de aantrekkings kracht van de historische binnenstad prioriteit hebben. De Pieterswijk dient te worden hersteld door het stimuleren van vestigingen van on dermeer ambachtelijke bedrijfjes, kunstenaars en kleine restaurants met terrasjes rond de Pieterskerk. Daarnaast is de winkelfunctie die rond de Breestraat en de Haarlem merstraat is geconcentreerd een be langrijk bestanddeel van het cen trum. Tussen het winkelgebied en de Pieterskerk met een binnenstedelijke recreatieve en culturele func tie dient een actieve wisselwerking te zijn, zowel in ruimtelijk opzicht als wat de typische sfeer van het hart van een oude stad betreft. Het verkeersbeleid moet een afge leide zijn van de doelstellingen en prioriteiten voor de binnenstad. De visie van DS'70 brengt met zich mee dat de oude binnenstad binnen de singels geleidelijk aan zoveel mo gelijk wordt vrijgemaakt van auto verkeer. Er moet echter beperkt au toverkeer mogelijk blijven. Huisvesting: een actief woning- beleid, gericht op ononderbroken bouw. Speciale aandacht voor kleine woningen voor bejaarden en alleen staanden. Sport: Hoge urgentie voor de bouw van een 25-meterbadde sport- voorzieningen in de omgeving van de Merenwijk dienen te worden uitge breid. Jongeren: Aandacht voor de werkende jongeren; zeker op huis vestingsbeleid een zelfde soort hulp als die momenteel aan studerenden wordt gegeven. Bejaarden: Stimuleren van de burenhulp (de bejaarde moet zo lang mogelijk lid blijven van de sa menleving) spreekuren in de wijken voor specifieke bejaardenproblemen; bevorderen van de bouw van verzor gingsflats voor chronisch zieke be jaarden. O Midden- en kleinbedrijf: Tot nu toe is er te veel een krentenbol- beleid gevoerd. DS '70 wil dat anders hebben .Winkeliers moeten meteen van de plannen van de gemeente op de hoogte worden gesteld. Veiligheid: Hoge prioriteit aan het instituut van de wijkagent. Er moet gepleit worden voor een uitbrei ding van het politieapparaat, om toe nemende criminaliteit te voorkomen. De brandweer moet een nieuwe be huizing krijgen. Financiën: Extra uitkeringen van het rijk voor de reconstructie van de binnenstad, sanering, verkeer- en waterwegen: bijdragen van bui tengemeenten in een deel van de centrale voorzieningen die ook voor hen van belang zijn. ADVERTENTIE ZORG DAT ZE BLIJVEN K.V.P. en C.H.U. en A.R.P. De combinatie die veel voor de stad gedaan heeft. LEIDEN Op een verkiezingsbij eenkomst in De Burcht heeft het PvdA-raadslid Cees Waal, één van de vier lijsttrekkers van deze partij, een felle aanval gelanceerd op het huidige college van B. en W. en de daarin vertegenwoordigde partijen CDA en VVD. "Nog nooit had Leiden zo'n rechts college en nog nooit was de leiding zo zwak; zo zwak dat noch de ambtenaren, noch de gemeente raad, noch de burgerij wist wat het college eigenlijk wilde. Waarschijn lijk wist het college dat zelf ook niet". Waal gaf de goed gevulde zaal de hoop, dat de lucht nu zou opklaren, niet alleen door het vertrek van rechtse wethouders ("We wensen de heer Kret veel sterkte en we wen sen ook de gemeente Sassen- heim veel sterkte"), maar ook door de uitslag van de statenverkiezingen: "Deze uitslag heeft laten zien dat een linkse raad, een links college geen onwezenlijke droom is, maar tot de reële mogelijkheden behoort". Daarnaast wees het raadslid op nieuwe kansen, die Leiden heeft ge kregen door het optreden van het kabinet Den Uyl. "Het duidelijkst is het verschil tussen het kabinet Den Uyl en zijn voorganger naar voren gekomen bij de huurharmonisatie. Zelfs het college moet toegeven, dat nu in feite niet meer van huurhar monisatie kan worden gesproken. Dit is te danken aan de actiecomité's het linkse deel van de raad en het samenspel tussen de PvdA-fractie en de staatssecretaris. Dit ondanks het rechtse college van B. en W. in Lei- LEIDEN In de vacature va-n ds. Post is bij de Leidse Hervormde Ge meente beroepen ds. J. L. W. Kop- penaol (3d) te Huizen iNJiJ. den, dat met inbegrip van de huidige wethouder Ham wel degelijk een scherpe doorvoering van de huurhar monisatie wilde doorvoeren. Het zelfde college dat zo soepel is als het gaat om onverantwoorde uitgaven, voor een ambtswoning van de burge meester of het slopen zonder ver gunning door de universiteit". De kansen, die het kabinet Den Uyl biedt kunnen, aldus Waal, niet wor den overgelaten aan de VVD. "De nieuwe lijst van de VVD geeft wei nig hoopzij is volgens nummer twee op die lijst, kolonel Wessels allerbe- labberst. Het CDA munt, zoals ge bruikelijk, uit door tweeslachtigheid en onduidelijkheid. Het CDA wil voortzetting van het huidige beleid en dat is rampzalig voor het wonen in Leiden. Het rechtse college van nu bouwt bijna alleen voor de rijke VVD'ers uit Den Haag en Amster dam". Hij trok tot slot de vergelij king tussen de Spaanse bezetting van vierhonderd jaar geleden en het beleid zoals dat de afgelopen vier jaar door B. en W. is gevoerd. "Vier honderd Jaar geleden begon de bloei na een zware en moeilijke tijd. Ook nu heeft Leiden een zware en moei lijke tijd achter de rug. Maar nu is er de kans om het rechtse Juk af te schudden, zoals vierhonderd jaar ge leden het Spaanse juk is afge schud". Prof. Bastiaanse ridder in Orde Ned. Leeuw OEGSTGEEST/LEIDEN De Leidse hoogleraar in de psychiatrie prof. dr. J. Bastiaans is benoemd tot ridder in de Orde van de Ne derlandse Leeuw. In besloten kring speldde burgemeester jhr. Eysinga. van Oegstgeest hem gisteren dei hieraan verbonden versierselen op. - Prof. Bastiaans, die tijdens der. Tweede Wereldoorlog deel uitmaak-" te van het ondergronds studenten- verzet, was van 1949 tot 1963 staf-*.;: lid van de psychiatrische universi-- teitskliniek Amsterdam, van 1954';" tot 1963 directeur van het Psycho- somatisch Instituut in Amsterdam, van 1963 tot 1964 docent medische psychologie in de hoofdstad en is- sinds 1964 hoogleraar en directeur van de psydhiaitrische universi teitskliniek in Leiden. Prof. Bas tiaans vervult een scala van func ties op het gebied van de psychia trie, psycho-analyse en psychoso matiek. Zo is hij bestuurslid van de World Psyciatric Association en vi ce-president voor Europa van het Internationaal College of Psychoso matic Medicin. De Leidse hoogle- - raar heeft een belangrijk aandeel gehad in de totstandkoming van "Centrum '45", de kliniek voor oor logsslachtoffers met een zg. KZ- syndroom. Gouden trouw LEIDEN Deze week is hel echt paar Meyers 50 jaar getrouwd. Me vrouw Meyers-Snik is nog net op tijd van haar keelontsteking opgeknapt om de feestelijkheden mee te maken, die trouwens niet mis waren: in de Kooi voerden kinderen en kleinkinde ren een schitterende show op, waar ze maanden voor hadden zitten stude ren. Hoewel alle kinderen nu het buis uit zijn, vervelen de heer en me- a vrouw Meyers zidh beslist niet. Zo'n drie keer per jaar gaan zij met va kantie, heel wat landen hebben zij de afgelopen jaren bezocht, zoals Joegoslavië, Zwitserland en Spanje. ADVERTENTIE Breek Leiden niet af maar bouw haar op Stem V.Y.D. lijst 3

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1974 | | pagina 3