Voorschoten moet dorp zijn voor iedereen jttepik Pleziervaartuigen mogen maar 24 uur in Oegstgeesterkanaal blijven liggen Voorlopig geen stappen tegen krakers klooster Koetser (VVD) geen wethouder meer wel fractieleider agenda PAGINA 2 STAD EN RAND VRIJDAG Z Oh," l KR W OUDE Er zullen voorlopig geen stappen worden on dernomen tegen he»t tiental krakers dat afgelopen maandag het klooster van de zusterorde der Goede Herder heeft bezet. "Hangende de verkoop- onderhandelingen", zo hoorden wij van het Bloemendaalse "hoofdkwar tier" der Orde, "zullen wij de zaken waarschijnlijk gewoon op z'n beloop laten. Het heeft voor ons geen zin om de krakers die nu in het klooster aanwezig zijn er via een gerechtelijke procedure uit te zetten. Binnen een mum van tijd kan je dan natuurlijk een ander stel, of misschien dezelfde tien, weer in het gebouw verwach ten Uit dezelfde bron werd vernomen dat de bezetting nu niet bepaald als de grootste prioriteit wordt be schouwd: "De Orde heeft echt wel meer besognes aan het hoofd. De zaak wordt natuurlijk niet terzijde gelegd zo gauw het bestuur voltal lig is, zal "Zoeterwoude" aan de orde komen, maar nogmaals, het ziet er niet naar uit dat er spoedig iets staat te gebeuren in deae naar onze mening vervelende kwestie. Zelfs blijft het mogelijk dat het aan de (op dit, moment nog onbekende) koper wordt overgelaten om dit probleem naar eigen goeddunken op te lossen". De kraicers, eergisteren "verhuisd" naar de nog in bijzonder goede staat zijnde zuidvleugel van het oomplex, hebben overigens maandag j.L de steun ontvangen van Progressief Zoeterwoude De nieuwe politieke groepering ven-klaarde zich solidair met de krakers. Strijd om clubtitel van PIT '54 ZOETERWOUDE Op zaterdag 25 mei zal in Zoeterwoude weer worden gestreden om de clubtitels van de tafeltennisvereniging Pit '54. Leden van Pit kunnen zich voor maandag 20 mei laten inschrijven voor het dames, heren, meisjes- en jongens-enkelspel en het dubbel spel. De mixed-dubbels zullen door de wedstrijdleiding worden samen gesteld. De Algemene ledenvergadering van Pit, die voor afgelopen woens dag 15 mei was gepland, kon wegens omstandigheden geen doorgang vinden. De datum waarop de ver gadering nu zal worden gehouden is nog niet bekend. Door Joop Peeters VOORSCHOTEN De V.VX). was 8 jaar geleden in Voorscho ten nog een kleine partij, vier jaar geleden met zes van de 19 zetels een grote en nu kan het wel eens zo worden dat de V.V.D. bij na de helft van het aantal be schikbare raadszetels gaat be halen. Lijsttrekker is Mr. H. B. Koetser (54 Jaar) Juridisch advi seur sedert 1970 raadslid en van af 1972 tevens wethouder van Openbare Werken. Koetser heeft tijdens zijn bijna vierjarig raadlidmaatschap al twee stunts uitgehaald. Als nieu weling werd hij direkt fractie voorzitter en na twee jaar kreeg hij de zware portefeuille van Openbare Werken. Hij heeft het waarschijnlijk wel goed gedaan, want vooral van de progressieve kant krijgt hij goed tegenspel. Nu is wethouder voor Openbare Wer ken allerminst een pretje in een dorp, dat na een snelle uitbreiding een stilstand en zelfs een achter uitgang in bevolkingsaantal te verduren krijgt. Bovendien werkt de inspraak procedure bij de bestemmings plannen, hoe nuttig dan ook. ge woon vertragend. Na de verkiezin gen zal Koetser zich niet meer be schikbaar stellen als wethouder. Zijn dagelijkse bezigheden laten dat gewoon niet toe. Wel zit het er helemaal in dat hij de fractie weer gaat leiden. De V.V.D. is een moderne partij, dat valt o.a. op bij lezing van het gemeenteprogramma. Als eer ste punt staat het leefmilieu met de bepaling dat het dorpskarak ter van Voorschoten behouden moet blijven. Dat houdt in een geleidelijke stabilisatie van uit breiding met nieuwe wijken maar ook behoud en verbetering van de historische kern, terwijl het groen beschermd moet worden. Koetser is een realist, die beseft dat niet zonder meer het gehele roer omgegooid kan worden. Voor schoten is een forensengemeente, en dat zal het wel blijven ook. Maar de samenleving moet wel zo zijn dat iedere burger zich be trokken voelt bij het bestuur van het mooie dorp. Vanuit het be stuur zal er daarom regelmatig voorlichting gegeven moeten wor den aan de burgerij en bij belang rijke beslissingen zijn hoorzittin gen vooraf noodzakelijk. Als voor beeld haalt Koetser aan de zaak van de woningen in het Vernède- park. De bewoners zijn gehoord en hebben kennis kunnen nemen van de besluiten van de gemeente raad. Helaas houdt op dat mo ment het werk van de gemeente tijdelijk op, omdat de hogere over heid akkoord moet gaan. Dat laatste wordt wel eens niet door de burgerij begrepen. Gewest Intergemeentelijke samenwerking is een noodzaak in deze tijd en gewestvorming kan bevorderen, dat bewoners van verschillende gemeenten gelijke kansen hebben. Het financieel beleid van een ge meente moet evenwichtig zijn, consequent streven naar een slui tende begroting en een kritische bewaking van de besteding van overheidsgelden. Ten aanzien van de woningbouw wil de VVD een voortzetting van 't huidige woningbouwbeleid in de nieuwe bestemmingsplannen, dat betekent bouw van een zo groot mogelijke verscheidenheid van woningtypen, die passen bü het karakter van Voorschoten. Wo ningbouw moet er alleen zijn in dien deze voorziet in een werke- behoefte. De gemeente moet de woning-doorstroming bevorderen en stimuleren. Mr. Koetser wil er wel op wijzen dat naast deze besproken pro gramma-onderdelen de VVD voor gelijkheid in het onderwijs is, sti mulering van de kunst en de cul tuur, verbetering van de gezond heidszorg, goed volgen van de ak- tiviteiten op het gebied van de sport en de Jeugd en niet in het minst moet gezorgd worden voor een blijvende gezonde midden stand. „Zet er ook maar by dat de VVD voor de aanleg is van een Jachthaven op Voorschotens grondgebied, die is even nodig als b.v. uitbreiding van de sport velden. Voorschoten moet een dorp zijn voor iedereen. Jong en oud, meer of minder draagkrach tig. Mijn partij heeft garanties, voor een goede samenleving". Burgerlijke Stand van Leiden Albertine J. H.. dr. C. M. de Rooy; Monique, dr. M. S. Caspers; Rhoda S.. dr. M. Koreman; Inge. dr van J. Wielhou- wer en M. Stephanus. M. E. C. de Vrind: J. i der Linden; H. hoorn; R. R. Pico en Raden Adjeng H DJajadikusuma; P. L. Buljinck en C. K. t der Mei.i; B. Preke VRIJDAG Herenstraat 95 (Ingang 3 rw straat), leugdsociëtelt "Time" -7? 11 uur nam. Geversstraat 65. Oegstgeeet telt voor kamerbewoners en staanden, 812 uur nam. Breestraat 19, sociëteit voor kin, bewoners Twentwel. vanaf 9 uur &r? Konlngskerk. rullclub. 7.30-~io^ Oude Singel 140 open hui*,- van de Leldse Werkgroep Homoij] Stadhuis. receptie Person-, vereniging Gemeentewerken tgt1 Jarig bestaan. 3.305 uur nam Praethuys, Vrouwenkerkkoond «S ma en C. M. L. den Hollander; D. Cross en J. L. de Vries; R. J. C. Mac Glllavry en A. M. M. van der Veen; D. H. Jozlasse en P. A. J. Nout. A. G. P. M. Zaterdag Hooglandse Kerkgracht 48. a-, vanaf 8.00 uur nam. De Vink, dansen van 92 uur n» Burcht, grote zaal. AntlekS 9.30 uur v.m. 5.00 uur nam. Morsweg 114, Leidse Jeugdschu der Ham; sociëteit, schaaklesen voor bep^ ;n gevorderden van plm. 10 1 aar. 3.30--5.30 uur nam. Breestraat 19. sociëteit 1 A. S. Bonarius; C. L. M. Fachbach; Damen en I. E. Eling C. F. Breugelmans (85) J. R. W. Krouwel (0) Rabobank OEGSTGEEST De Rabobank "Leiden—Oegstgeest" hield de jaar lijkse ledenvergadering. De voorzitter van het bestuur. de heer J. vam Vliet ging in zijn ope ningswoord nader in op de sterke stijgingen van de rentevoet in het laatste halfjaar. Zowel de omzet als het balanstotaal gaven een bevre digende stijging te zien. De perio diek aftredende leden van bestuur en raad van toezicht, resp. de he ren C. G. Meijer en G. A. J. v.d. Harg, werden herkozen. De direc teur van de bank. de heer L. Kool, gaf een nadere toelichting over de jaarcijfers en de ontwikkeling van de toevertrouwde middelen, waarna de balans werd goedgekeurd. OEGSTGEEST Het verkeer op de rijksweg Den Haag—Amsterdam is ter hoogte van het UDO-sportcom plex vanochtend vanaf zeven uur ruim een uur gestremd geweest .n Oorzaak van deze stremming was een stevige aanrijding. Een vracht wagenbestuurder uit Heiloo raakte bij het inhalen de achterkant van een andere vrachtwagen, bestuurd door een inwoner van Leiden. Door deze manoeuvre raakte de auto aan de linkerkant van de weg en duwde daarbij een personenauto, bestuurd door een Katwijker, tegen de vangrail. Persoonlijke ongeluk ken deden zich niet voor maar de materiele schade was aanzienlijk. bewoners Twentwel. vanaf 9.00^ De Burcht, voorstelling Kren: 1 Bol (kindertheater), 2.30 uur nam. Zondag Antonius Clubhuis, dansen, Middelweg 19c, Lelds Poppeutg ter. kindervoorstellingen, 2.30 uur Hooglandse Kerkgracht 48. dam Geversstraat 65. Oegstgeest. Sod telt voor kamerbewoners en all«« staanden. 812 uur nam. Breestraat 19. sociëteit voor ha bewoners Twentwel. vanaf 9.00 j Jongens trapten tegen auto's LEIDEN De Leidse politie heeft gisteravond twee Jongens uit deze stad aangehouden, die zich kort te voren bezig hielden met het vernie len van geparkeerde auto's op de Oude Singel. De jongens, resp. 17 en 18 Jaar, trapten deuken in de spat- schermen en portieren van deze wa gens. Beiden verkeerden onder in vloed van sterke drank. -telehDon 2526O Muziek In de Koord-studio aan de Oude Rijn 88, wordt zondagmiddag weer een huismuziekmiddag gehouden. Ditmaal treedt het ensemble Alta Musica op. Het ensemble bestaat uit een luitist, een zangert en enke le blikfluiters. De muziek is uit de vroegere Re naissance en de Barok, o.a. van Tielman, Suzato, Corelli en Tele- znann. Om ongeveer kwart over drie wordt er begonnen. De toegang is geheel en ai gratis. Nieuwsdief Met een variant op het kinder versje; dat elke avond een kwa jongen bij de buren aan de bel trok, maakte een 21-Jarige con- 6 truc tie werker uit Leiderdorp de medebewoners van zijn flatgebouw woedend door een bepaald ochtend blad uit te brievenbus te halen. Van een ander dan wel te verstaan. Hij koos voor die boosdoenerij telkens een andere brievenbus, maar het resultaat bleef voor de man ge lijk: Hij had een kosteloos abonne ment op een ochtendblad. Dat gaf aanvankelijk allerlei na re situaties; klachten bij het agentschap, verwijten aan de be zorger, die bezwoer trouw de krant bij zinn abonnees te bezorgen. Tenslotte rees een kwaad ver moeden: diefstal. De politie werd er in gemengd en Gle nam de moeite om een post uit te zetten. Jawel hoor, op heterdaad werd de nieuwsdief betrapt. Hij moest gisteren voor de rech ter verschijnen, maar liet verstek gaan. Natuurlijk was dat geen be letsel om hem te veroordelen. De officier van Justitie vond het een kwalijke zaak en eiste liefst 300 gulden boete, 150 gulden voorwaardelijk en een proeftijd van een Jaar. De politierechter, mr. baron van Wassenaar van Catwijck, legde ech ter een mildere straf op: 100 gul den. "Dat is dan gelijk aan twee kwar taalabonnementen op het ochtend blad", adstrueerde hij nader. jubileum Op vrijdag 31 mei aanstaande wordt de heer A. van de Geer, die leraar is aan de technische scnool aan de Haagweg, gehuldigd en be jubeld. Van de Geer is dan 25 Jaar leraar. Om half drie worden de belang stellenden verwacht. Wijkfeest De bewoners van Meerburg vieren morgen feest. Wijkfeest. Het is zo onderhand een begrip aan het wor den. Voor de vierde keer maar liefst gaat het festijn plaatsgrijpen. Het weer is rnooi ervoor. Vanaf tien uur in de ochtenduren tot half elf 's avonds is er van alles en nog wat te doen en te beleven. Kinderoptocht, fancy fair, poppenkastvoorstellingen, rond gang met een drumband, touwtrek ken door volwassenen en een foto wedstrijd. Jan Holvast gaat morgen een kijkje nemen. Hengelen De hengelsport bond voor Leiden e. o. heeft deze week een buitengewo ne algemene ledenvergadering ge houden. Het voltallige bestuur heeft na stemming moeten aftreden. 89pct was ervoor 5 pet tegen en 6 pet had geen mening. Tot september is besloten een inte* Redaktie Paul Wolfswinkel rim-bestuur te laten optreden. Mid dels het bondsorgaan zullen we bin nenkort nadere gegevens ontvangen. Politiek Café Nog nooit was het Leiderdorps po litiek café zo afgeladen vol Vier rijen dik stond men aan de bar bij Wik v. d. Wijngaard in de Hoofd straat. Het thema van de avond was om de kandidaat-raadsleden voor te stellen. Het kwam er niet van. De lijsttrekkers, zij kwamen allen aan het woord, noemden hun pro grammapunten met de bedoeling, Ja, met welke bedoeling eigenlijk? Nie mand is omgeturnd. Maar het was een prettige avond die culmineerde, op verschillende momenten. KVP- ers die binnenkwamen in een soort voetbaltenue. Groen met grote letters op borst en rug. PCG-ers met vig net en programma's. PvdA-ers met rozet in de knoopsgaten. VVD-ers, al zeker van een overwinning. Nog een hoogtepunt. Johanniek en Marietje v. d. Molen gingen zingen. Jawel, en het klonk nog goed ook. Een van de liedjes, door Johanniek geschreven, luidde; Het Leiderdorrepers Lied. Brave linksen, milde rijken. Alle zijn ze huns gelijken, in 't belang van de gemeenschap Vóór een hondepoep- vrij landschap. Tegen Haagse bitter- neuzen. Eén Leids gewest, zo luidt hun keuze. Macht voor ouders op de scholen. Behoud van wip- en water molen. Met het fietspadplan van Drenth. Is een ieder zeer kon tent. En zo ging Johanniek en Marietje nog coupletten door. Het refrein werd luidkeels door iedereen, vriend of vij and meegzongen zij het in eigen bewoordingen. In het begin, toen de programma punten opgesomd werden leek het anders te gaan, feller en 'n beetje kwaad op elkaar. Maar het liep goed êL OEGSTGEEST De Oegstgeester raad was gisteravond bijeen allereerst om de agenda af te werken, voorts om in besloten raadskring aandacht te schenken aan het 25-jarig ambtsjubi leum van burgemeester Van Eysinga. Wat de raadszaken be treft werd allereerst aandacht geschonken aan de bewoners van de Gruneriewijk dit naar aanleiding van een beroep inge steld door de heer Welter tegen weigering van een bouwver gunning. Er komt een ontwerp-bestemmingsplan en dat is voor de 130 bewoners van de Gruneriewijk van belang. Daarom werd o.a. door Van Veen (Pr. Chr.) gevraagd de hele wijk in kennis te stollen van wat kan gaan gebeuren, b.v. ook t-a.v. beroepsmogelijkheden. B. en W. willen medewerken aan een publicatie die voor heel deze wijk van belang is. Niemand had bezwaar tegen praktijkervaring t.z.t. na te gaan wat grondaankoop ten behoeve van de er nog R.K. I.VO.-scholengemeenschap. Ver- worden, koper is de heer G. A. J. Hoogervorst. Afgelopen jaren is tijdens de zo merperiode .eerdere malen geconsta teerd dait pltG-er-aartuigen enkele da gen achtereen ligplaats kiezen oever van het Oegstgeesterka- naai. Om eventuele excessen in de uitbreiden. Dit is in de afgelopen toekomst te voorkomen hebben B. en laren we^ eens W. voorgesteld in de Algemene Poll- meer- Alles goed tieverordening een bepaling op te w wat meer over voor net corso, waarbij het verboden is met maar uien moet zich niet onttrekken nog nader geregeld dient te Mevrouw Gouverneur (KVP) kwam in verzet tegen een passage in het voorstel om subsidie te geven aan het l£e Rijnsburgse Bloemencorso. Men zou nl. de route door Oegstgeest aanzien- vaartuigen langer dan 24 plaats te hebben langs de kanaaloe ver. De verordening werd door de te vinden gedane toezeggingen. De voorzitter probeerde wel excuses de handelwijze het kanaal vaak aantal onderwijsvoorstellen kwam de overschreden wordt. Daar moet Rijn- delegatie 1 land toezicht op houden 1 de orde. De voorzitter bena- commentaar. De parkeerexcessenver- drukte in het bijzonder dat dit delaren van de openbare weg, het te- gehad. Des te merkwaardiger vond gengaan van hinder of last door hij het dat er Juist nu uit de stankverspreidende stoffen, voorko- raad toch nog allerlei bedenkingen men moet worden het beschadigen komen. Hoe is het mogelijk?? U deling in het seniorenconvent. Daar na weer in de raad. Eigenlijk is het allemaal niet zo vlug nodig, want het gaat erom hoe de nieuwe raad ermee gaat werken, aldus Brouwer (P.Chr.) Bij de rondvraag maakte me vrouw Gouverneur een compli ment aan de Oranjevereniging voor de viering van Koninginnedag. Zij hield voorts een pleidooi voor een ac tie: houdt uw dorp schoon I Alle schoolkinderen moeten meedoen. De voorzitter vond het een goed idee en hoopt dat er mensen zijn die zich achter de uitvoering willen zetten. MeJ. Bekker wilde meer weten over het plan inzake een telefonische hulpdienst, waaraan wordt gewerkt aldus wethouder Thorn. Gevraagd werd naar windschermen in Poel meer. Daarover was in B. en W. al gesproken. Verzoek van mevr. de Waal Malefijt l^et onkruid en groen te verwijderen b" het monumentje in de L. de Col. uum van Kon. Em ma. Zal aandacht aan worden ge schonken. Hoe staat het met de uit voering van het plan inzake tennisbanen, vroeg fraktievoorzitter Gmelich Meyling (VVD). Wethouder Temminck kon gunstig hierover be richten. Er kan reeds met uitvoering worden begonnen. Begin Juni komt de financiering af. De vergadering werd informeel voortgezet. Nestor Plate wist aan de Jubilerende burgemeester te vertellen, dat de giften voor het Orgelfonds binnenkomen, dat de vier cijfers wa ren bereikt en dat het werkcomité nog een poosje werkzaam blijft, waardoor de vijf cijfers bereikt wor den zodat een groot gat zal worden opgevuld dat nu de financiering nog in de weg staat. Maandag Charlotte de Bourbonhof 1,1* Vlllem de - spreekuur reis\ Vlucht". 7.308 Stadhuis, vergadering genm te raad. 7.30 uur nam. Artsen Leiden Wijk I: Morswegkwnflj binnenstad tót Cityring: H. Mn Gerard Brandtstraat 29, tel. sa Hemelvaartsdag: H. J. Klaa® Witte Singel 69. tel. 23089. Wijl] Groen oord, Kooi en Meren wijt] R. Tegelaar, Burggravenlaan ld 34092. Hemelvaartsdag: p. l. Ti de Sitterlaan 57, tel. 32227. Wijk: Waard, Professorenwijk, Tuinstj^ wijk: G. D. de Jong, Hoge Rijnd 15, tel. 32877. Hemelvaartsdag: J| Pleiter. Fruinlaan 11, tel. 31337. W IVZuidwest. Haagwegkwartierl D. van Wingerden. Boshuiaitt 28, tel. 30791. Hemelvaartsdag: Lahr, Zoeterwoudse Singel 8 1 21463. Leiderdorp G. A. de Bnijj Hoofdstraat 8, tel. 22208. Hed vaartsdag: Van t Woud, Hooi straat 40, tel. 30070. Oegstgeest J. B. Hugenhoj Wilhelminapark 2. tel 51390(1 voor Hemelvaartsdag). Voorschoten Van der KodjJ d. Oyelaan 13, teL 6951. Warmond A. W. Bots, Prof 1 berselaan 2, Voorhout, tel. OZ 11393. Apotheken De avond-,nacht-, zondagsdien* en de dienst op Hemelvaartsdag de regio Leiden, wordt waargenoc door: Apotheek van Driesum, La Mare 110, tel. 20406. Apotheek Vu schoten, Leidseweg 66. teL 011 2525. Apotheek v. Breest SmaB burg, Loevestein 7, Leiderdorp, 99211. Tevens zaterdag tot 1 nam. Oegstgeest se Apotheek, Wüb minapark 8, tel. 53274. W ijkverplegi n g Leiden Zr. H. Vodegel. Valti straat 5, tel. 30864. Zr. Korte» Lammenschansweg 46, tel. 32098! mei va artsdag: Zr. E. W. v.d Mariënpoelstraat 17a, tel. 54954 N. Bo6C,h, Asserstraat 22, tel. 331 Leiderdorp Zr. Fr. v.d. Ia tel. 02522-11652. Hemelvaartsdag: Zr. Th. Bakker, tel. 34112. Oegstgeest Interkruis, Lij" 7, tel. 54500. Voorschoten Gezondheid» trum, v.d. Waalslaan 25, tel. 4641. Warmond Zr. H. Tiel Groen ge. Friezenhorst 27, Sassenheim, 02522-11643. Hemelvaartsdag: Zt Posthuma, Kagerplein 308, heim. Tel. 02522-11463. SOS-dienst SOS-t-el. hulpdienst, teL 0171 25202. Voor allen die in moellljl den verkeren dag er. nacht Dierenhulpdienst. 0 -j nacht bereikbaar, tel 3 Dierenambulance. Tel. 01710-3461» Release Hulpverleningsdienst Release: 20a, tel 24555 Ma vrachtwagens. Parkeergelegenhe- voorzitter stelde voor op grond niet goed. Na discussie werd het e v. raadsvergadering is op 30 mei. Dan zal uitsluitend worden het voorstel indienen, daarna behan- gesproken over het plan „Haaswijk". LEIDSCH DAGBLAD DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Uitgave: Leldsch Daghlao Bï Witte Singel 1 - Lelden Postbus 64 - Giro 57055 Telefoon directie en ad ministro tie 01710-25041 Telefoon redactie O171O-21507 Hoofdredacteur Han MuJder Maandabonnement I Kwartaalabonnement Per Post f Jaarabonnement f li®-" Losse nummers t Aooaneiiieuisgeideo by eoonifr betaling te voldoen BU autoin»- us"ne )verschryving cnlnlstraüe- en incassokosten Na bezorging van 18.00—20.00 n Zaterdag van 16 00 -18.00 d TelefooD 01710—30500

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1974 | | pagina 2