herwegingen bij pn einduitvoering oods Historisch Museum rijgt andere behuizing c !Z lesidentie Strijkkwartet oest steeds bijstemmen JDAG ffdam B en W van Amster- Ijebben in beginsel besloten om juds Historisch Museum, tot nu ^stigd in het Waaggebouw j fiieuwmarkt, een ruimere en passende behuizing ter be- y:g te stellen. Daartoe zullen bet grote synagogen-complex 'hoek van het Jonas Daniel [plein en de Nieuwe Amstel- ^serveren. gemeentebestuur zal bij het indringen op steun voor de in- jouding van het Joods Histo- goseum. orlog werd het grootste deel verzameling kunstvoorwer- de Duitse bezetters geroofd Duitsland afgevoerd. De upen werden later terugge vonden en opnieuw naar Amsterdam gebracht. Op 14 Juli 1955 opende dr. W. Drees, toenmalig premier van Ne derland, het opnieuw ingerichte Joods Historisch Museum in het Waaggebouw. L. Morpurgo en Otto Meyer legden de basis voor de col lectie waarvan de bruiklenen van de Portugees Israëlitische gemeente en de Nederlands Israëlitische Hoofdsy nagoge een onmisbaar onderdeel vormen. Jaarlijks werden sindsdien een of meer tentoonstellingen gehouden, die betrekking hebben op de Joodse ge schiedenis en cultuur. Daarnaast is de expositie van religieuze voorwer pen en een documentatie over de oorlogsjaren permanent te bezichti gen. In 1973 telde het museum 30.000 bezoekers. Nu het hele hoogduitse synagogen- complex ter beschikking komt zal het museum naast hoogtepunten van Joodse kunst zoals die nu reeds in de Waag te zien zijn, ook religieuze, culturele en maatschappelijke as pecten van het Joodse leven in Ne derland kunnen gaan tonene. Oude Joodse cultuurschatten krij gen dan een passende behuizing in de synagogen,, die uit de middeleeu wen dateren. Het belangrijkste ge bouw van het complex is de grote sy nagoge, die is ingewijd in 1671. Ontworpen door stadsbouwmeester Daniel Stalpaert werd dit gebouw de kern waaromheen zich later andere Joodse gebouwen groepeerden. (boven, Ravel, Brahms irerkorenen van het Residentie Hartet in Kasteel Duiven- passen en nie- tfd om allen t eherbergen. De jetrokken leden van het Resi- ■ffl- [Orkest zijn Alexandru Lascae «min Rous, violen, Livice Sta- iit. en de op een na Jongste nnwinst van het orkest, Agnes Deen novieten op kamermuziek- Sen van die klassieke en- dat noch door zucht naar Efectionering, noch door uift- jsmanco's de aandacht weg- de te vertelken componis te kwartet is ook ver genoeg sn persoonlijkheid te hebben keld en niet meer de som te n vier technisch bekwame in- ms' derde kwartet (op. 67 in 1876) werd gereserveerd voor pauze. Het heeft een crypto- Ssch tintje. Het is blijgezind. is doorgaans of elegisch of idyllisch. Dit kwartet is opgedragen aan een cello spelende Utrechtse hoogleraar Engelmaan, gehuwd met een pianiste Emma Brandes, die Brahms in Zwitserland ontmoette. Uitvloeisel een logeeradres en een tussenstation aan het Lucas Bolwerk. Bijv. om in Cambridge de doctorstitel h.c. te gaan ophalen, wat meester Johannes maar liet waaien uit angst voor zeeziekte. Idylle en tragiek in Brahms' vrijgezellenleven is, dat hij gedurig verliefd werd op de bijzon dere vrouwen van zijn bijzondere vrienden. En we geloven dat deze Emma in het werk zit. Wanneer Beethoven's 17 kwartet ten in tijdsvolgorde gespeeld werden, zou voor de verstaander de ervarings- giang van de oomponist zichtbaar worden. Opus 18 no. 3 uit 1800, van de dertigjarige is opvallend goed geluimd, in de finale zelfs uitbundig, overmoedig, haast veredeld strijkje. Muzikanten verzonnen de benaming Komplimentierquartett. Vrij zeker vanwege de puur beeldende hoofse strijkage in het begin. Het bevindt zich in het verlengde van de leefsfeer van Haydn en Mozart. Het heeft met de maatschappij te maken. Ravel's eenling van 1903 is daarentegen, on danks behoud van de sonatevorm, iets onwerkelijks, een dagdroom, rag fijn, zoele wind gekomen van waar hij wil en gegaan naar waar hij wil in flarden van melodieën, die als vlinders van kelk naar kelk gaan. Een poëtische symfonie van timbres Het doen ineenklinken van die tim bres is Ravel's genie, iets dat hij met Bartok gemeen heeft. Dit strijk kwartet verraadt niets over Ravel, tenzij over de gemoedsstemming, die geluk zou kunnen heten, geluk be heerst door de fysische schoonheid van het fenomeen klank. Met name in deze klankverwezenlijkimg hebben we de kwartetspelers zeer bewonderd, die aldoor moesten bijstemmen door de temperatuurstijging in de zaal. KEES VERHOEF. De jaarlijkse einduit- van de Streekmuziekschool en omstreken, die gister- In een volle Zuiderkerk werd n, heeft mij voor enige ns geplaatst. Wat voor zin einduitvoering? Is het een overgangsrapport dat aan Dike getoond moet worden? vermelding van de gevolg leiding odig zijn geweest, alleen bij de leraren, L en vrienden van de uitvoe- Hflonge muzikant bekend is. De of het wellicht ging copaganda voor de muziek- kan met dezelfde woorden chttfr°°rd worden- Een duidelijk fin de prestaties en vorderin- de leerlingen werd dus in p ïjfclniet gegeven. .000. eb me zo links en rechts la- "slichten over de werkmetho- '"jae muziekscholen. Zeer in t de leerling krijgt eerst drie jaar basisonderwijs, dat begint op 79-jarige leeftijd. Het eerste jaar bestaat uit een Algemene Mu- zukale Vorming (AMV), waarin voornamelijk aan solfège en maat/ ritme wordt gewerkt. Het tweede daarnaast luidt het advies: blokfluitles in groepsverband. Het derde jaar behelst dan voortzetting van het blokfluitonderwijs en/of ander instrumentaal onderwijs plus deelname aan de Orff-klas of het kinderkoor. Na het derde Jaar gaat men zich meer specialiseren in het gekozen instrument en eventueel deelnemen aan ensemblespel en/of aanvullende lessen. Op papier ziet dit er aardig (lan delijk) geregeld uit, maar het ge volg van dit systeem is wel, dat 'n een zesjarige met een uitgespro ken nuzikaal talent, die bv. viool wil leren spelen, wel bijzonder af hankelijk is van het inkomen van zijn ouders, daar de muziekscholen voor hem gesloten blijven en privé- lessen duur zijn. Pas tegen de tijd, dat het kind de lagere school ver laat (en overstelpt wordt met huis werk), kan het zijn instrument kie zen, of de privé lessen verruilen voor schoollessen. Dergelijke vragen (het waren er nog veel meer) kwamen bij mij op, omdat het peil van de einduitvoe ring mij eigenlijk wat tegenviel, op enkele uitzonderingen na. Laat geen enkele muzikant (e) zich deze woor den aantrekken, want dit ligt vol gens mij niet aa*i de leerling, niet aan de leraar, niet aan de muziek school, maar aam de landelijke ge volgde werkmethode, die als bijna elk schoolsysteem moet uitgaan van het gemiddelde kind. En het gemid delde kind is een fenomeen dat nog moet worden uitgevonden. Dit Jaar was de gemiddelde leerling van de Leidse Muziekschool te oordelen naar deze uitvoering iets minder goed dan in andere Jaren. RON HARMS. sa 3SC ut» aam do boven- oonstellingen lt Burgers, Burchtsteeg 2a, s«n. Tot eind mei. "■arena Leiden Beeldenexpo- tangerhorst. van 10 u. tot rgang. t.e.m 3 juni. Studio Oude Rfln 88. Lelden; -Vril 15.00—23.00 caal Heufl Hoflaan 7, Wasse- «daes na afspraak tel. 01751— Lelden huize Ver- instelling 'an werk van eiln gen van de Bonaventu- «cgemeenschap. Openingstij- 10 mei 7—9 uur nam. za- en zondag 12 mei van 25 De tentoonstelling ls ver- tot en met 21 mei. dan wel tekeningen van Peter Cox, openingstilden van 79 u1 (zondag en dinsdag gesloten) uur voor overige familieleden St Elisabeth -ziekenhuis klasseafde- ilngen Volwassenen dag v 11.15 tot 12.00 uur van !4 tot 14.45 uur en van 18.45 tot 19.45 uur: kraamafdellng dag. van 11 IK ti/vt 1O mil. niw- echtgen.) v.'16 11.15 tot 12 (alleen Geopend op tot 19.45 uur: kinderafdeling: dag'van is w klasse: dag van 14 'i 19.45 uur Rllksmuseum de geschiedenis der natuurwetenschappen: dag. lh— 4 uur zondag 14 uur De Lakenhal: dag 105 uur. Zondag Drukken i De Bink Rooseveltstraat 3. ma. t.m vr 8 uur v.5 uur nam za. 1.303.30 uur nam Leidse bioscopen STUDIO: „Pat Garret en Billy the Kld". 14 Jr. Dag. 14.30. 19.00 en 21.15 uur. ZO. 14.30. 16.15, 19.00 en 21.15 15 tot 18.8 tot 14.46 uur en van 18.45 toi is.eo uur Kraamafdellng: dag van 15 tot 16 uur en van 18.45 tot 19.45 uur, kinderaf deling dag van 15 tot 18.30 uur. Endegeest: dinsdag en vrijdag 13 14 30 uur; 's zondags 1112 uur en dag"'5 UUr' eerst€ Wasse: gehele Annakllniek: Klasse afdeling, van 11.00 tot 12.00 1 rrd" LUXOR: „De Kanonnen "van Nava- rone". 14 Ir., dag. 14.00 en 20.00 uur. CAMERA„De va' van Rome". 14 jr. (Walt Disney) wo. en za. 14.30 uur en zo 14.00 en 16.15 uur. Nach tvoorstel - llngen vr. en za, 23.30 uur „Perfor mance" 18 jr. TRIANON: ,,Dr Zjivago". 14 Jaar. Elke avond 20.00 uur en ma. dl, do en vr. 14.00 uur. Kindermatinee: „101 Dal- matlërs" van Walt Disney wo en za. 13.30 tot 15.30 u. van 19.00 tot 20.00 u. van 13.30 tot 14.30 u. van 18.30 tot 19.30 u. or de kinderzaal. uit- deouders. alleen op ACADEMISCH ZIEKENHUIS0 Voor alle patiënten (behalve kinde- Fiii- bezoekuren als volgt: Derde klasse. Avondbezoek sluitend vooï woensdagavond 3 00- REX: „Manzieke baronessen" 18 Jaar. kaartm ring. 14 30 19 00 en 21 15 uur ciaxe Kaarten verstrekken prematurenafdellne galden de volgende bezoekuren (alleen voor ouders) Maandag t lf lag c 15.30— 15.4o uur Bezoek aan ernstige patiënten: tStSSKISS "rnst1^ patiënten door lopend bezoek wordt toegestaan, kan de hoofdverpleegkundige hiervoor spe ciale kaarten roritt.rolrlron •D* öchertNassau!aan 60220 Ans v.d. fittest wt *xt> «Doseert elgeo werk Oudheden (Ra- Bezoekuren Ziekenhuizen AIPhen aan den Rijn WlUstraat 40 Galerie Ka- WDe? Wlaseien-le expositie dia '3"fF<!5'en°18.30.?9.300a 3e""h» fl'Sn lfl Sn nm iP An k! rtno 13.30-14.16 en 18.30-19.30 u. Kraam- 8.30-19.30 uur 2e en 3e kl dag 16.45- afdeling 13.30 14.16 uur alleen .6.30 uur en 18.30 19.30 uur Kinder- pr-htrronnt^r, ïo.on o- 15-15.30 u alleen 19-20 u. Kinderafdeling ouders 18-18.30 teuws *111974. ferd jaar geleden stond trant: Goshenin den Ameri- jWien staat zijn drie re- '■nrs gesprongenwaardoor iorpeii bijna geheel ver- rcen belangrijke fabrieken, yitierieën en woningen JJjW zijn. Er zijn zestig en de verliezen zijn n, jongste nachtvorsten in de Fransche wijn- w groote scHade aange richt en dat terwijl de wijn cultuur in Frankrijk aan ruim 7y2 millioen menschen een be staan verschaft en een gunsti ge oogst aan het land niet minder dan twee milliard francs opbrengt, 't Beste be hoedmiddel tegen de noodlot tige werking der voorjaars- vorsten is ook nu weer ge bleken te zijn het branden van natte takkebossen aan de windzijde. Overal waar dit middel werd toegepast bekwa men de wijnstokken weinig of geen letsel van de koude. Vijftig jaar geleden: Te Marseille is prins Tafari gearriveerd, regent en troon opvolger van Ethiopië, die een bezoek aan Parijs komt bren gen, waar hij officieel wordt ontvangen (het betreft hier de tegenwoordige Keizer Haile Selassie, toentertijd regent voor de keizerin, zijn tante Za- oeditoe, die in 1930 overleed, waarop prins Tafari de troon besteeg, Red.) Onder de ge schenken, die de prins voor de stad Parijs meebrengt, zijn o.m. eenige zebra's, voorts oli- fantentanden en een leeuw, Parijs wil niet achterblijven en zal den prins, vurig boeken liefhebber, een halvebiblio theek schenken. De Fransche regeering zal hem een auto aanbieden. De prins zal on geveer vijf maanden in Euro pa blijven en ook de Engelsche en Italiaansche hoven be zoeken, alsmede scholen, bi bliotheken, musea en fabrie ken. PANDA EN DE MEESTER-SCHAVUIT 70124. Panda liep achter Henkie aan het paleis in, en hij keek ongerust naar een wachter, die gebonden en gekneveld tegen de muur zat. Da's het werk van de baas", zei Henkie trots. ,JIij heeft al die bewakers door de jongens uit laten schakelen. Ja, ja hij heeft deze overal goed voor elkaar. We kunnen rustig naar de kluis lopen". Maar toch hield hij verderop, bij een bocht in de gang, ongerust zijn pas in. „Sssstl Daar is iemand!" fluiterde hij. „En het is niet iemand van ons. Hij komt net die deur uit!" ,Je hebt gelijk", mompelde Panda verrast. ,J)at is Joris Goedbloed, zo te zien! Wat doet die hier?!" Het was inderdaad Joris. Maar wat hij hier ging doen, wist hij zelf ook nog niet precies. Hij wist niet eens dat hij in het pa leis was De Zeepkoning Kooktip PREI MIX MET KAAS 1 kg prei, 50 gr boter, 200 gr mager gehakt, 2 be schuiten, 1 ei, peper, zout, knoflookzout, oregano, ba silicum, majoraan, tijm, 4 tomaten, 1 ^paprika en 100 gr geraspte kaas. Maak de prei schoon, snijd hem in stukjes, smoor deze 15 min in de helft van de boter, Giet hem af, (bewaar het vocht soep) laat hem heel goed uitlekken en leg hem onderin een vuurvaste schaal. Maak het gehakt aan met de beschuiten, en de kruiderij. Maak 4 ballen van en braad deze in de rest van de bo ter gaar, neem ze uit de pan en leg ze op de prei. Snijd voor de saus de to maten en paprika in reep- sn laat ze in de ge hakt jus even smoren. Schenk het sausje over de gehaktballen en strooi tenslotte de geraspte kaas er over. Geef de schotel in 20 min. in een voor verwarmde oven een bruin korstje. B.PPP- |J£6EDOELTTOCW FRED BASSET Ihet gsivonje rak je KAAKJES, UÈ? 04,1 IZA4K, je zegt ftrr je oodersje niet kogen, niettemin hebben ze vorige week een 6eweldig feest gegeven ter gelegenheid v/in je veejaard/v5, zijh er toen niet een heleboel a4rdige_ dingen tegen je gezegdp 1709 (KLEINE VAART) Areas pass 16 Ouessant nr Rotter- Cornelia-B-1 15 vn Rotterdam Algorab 16 te Rotterdam, Alkmaar 17 te Ponce verw, Aristoteles 15 te Barbados, Atlantic Crown 16 te New York verw, Atlantic Star 15 vn Hallfax nr New York, Barok 15 vn Beyrouth nr Izmir. Nederland 15 200 zo East- london nr Perzische Golf, Choluteca 15 vn Philadelphia nr Kaapstad, Coral Obella 16 te Stade, Ganymedes 14 te Do, Hollandsbrink 16 75 z Melbourne i Kaap Hoorn 16 te Khorramshahr, Jose de Guatemala, Loire Lloyd 16 te Nelson, Mercurius 16 te Curacao, Mersey Lloyd 15 vn Singapore Neder Lek 15 vn Hamburg nr Duin burg,. Neder Rhone 16 te Kaapstad. Nedlloyd Carwell 15 vn Antwerpen nr Hamburg, Nedloyd Koyto 18 t» Tanga verw. nr Gotehnburg, Nedlloyd Kyotot 18 te Tanga verw, Nljkerk 15 vn IJ muiden nr Ham burg, Ossendrecht 15 vn Houston nr San tos, Palamedes 15 te Houston, Pericles 15 1020 no Barbados nr Delfzijl, Slrara 16 vn Nlckerie nr Maracaibo. Spaarnekerk 16 te Rotterdam, Straat Cook 15 vn Rlo Grande nr Kaapstad. Straat Pijl 16 140 nno Singapore nr 15 i Lourenco Mar- Straat Honshu 15 te Santos verw. Straat Kobe 15 vn Hongkong nr Sin gapore, Straat Magelhaen 15 vn Pointe Noire nr Lagos, Straat Nagoya 15 vn 8antos nr Kaapstad. Straat Tauranga 16 te Gothenburg, TJltarum 15 te Rlo de Janeiro verw, Toltec 17 te Baltimore. Ulysses 16 te New Hork verw, Vitrea 16 vn Mina al Fahal nr Mira Saud, Wonogiri 15 500 zo Paaseil. nx Tau ranga, Zwljndrecht 15 onderweg na Rotter-

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1974 | | pagina 29