fCW wil hoge prioriteit oor handel en industrie INFLATIEPEIL IN NEDERLAND VRIJ GUNSTIG Schilling uit „slang" Situatie autobedrijven nog lang niet gezond oersen van de Amsterdamse Effectenbeurs lG 17 MEI 1974 ECONOMIE de vertrouwensbasis van de Europese Gemeenschap is (etast, zal de krachtige stijging van de grondstoffenprijzen eens tot een chaotische situatie aanleiding kunnen geven. |n zijn de belangen van werkgevers en van werknemers gelijke mate betrokken. Een gemeenschappelijk beroep van •vers en van werknemers in ons land op het kabinet zijn nationaal en internationaal beleid de belangen van en handel hoge prioriteit te geven, lijkt langzamer- rel geboden. Aldus mr. J. P. van Iersel, een der adjunct van het Nederlands Christelijk Werkgeversver- namens dit verbond in het verbondsorgaan „De Werk- schuwing. Een waarschuwing met name ook voor ons land dat door de relatief grote onwaing van zijn ex portpakket sterk afhankelijk is van een open markt en stabiele verhou dingen. Vandaar ook ons belang bij een economische en politieke een heid, aldus De Werkgever. Marktberichten ROELOFARENDSVEEN 16/4, bloe- «overzicht (serveerde uning ERDAM (ANP) De stem- op de beurs maakte vandaag ■reserveerde indruk. Oorzaken Be min of meer afwachtende I waren volgens beurslieden iere monetaire situatie en de oH r en spanning m het Midden- iMen gaf er de voorkeur aan toi uit de boom te kijken en dit iding tot afbrokkelende no- Kon Olie opende f 1 lager en Philips werd 40 cent la. pmrdeerd op f31.30. Hoog- jaalde 40 cent tot f76.80 en onveranderd op f60.10. I cent lager op f68.50. Unilever kon aanvankelijk een bijbeltjes oplopen tot f 109.20. lekt twaalf uur vertoonden de aotermgen van de interna tao- cdsen een neiging tot verdere teling. st&atsfondsenmarfct waren de gen goed prijshoudend. In de hoek was Heli f 2,50 in reactie .4, maar Amsterdam Rubber Kt f8 tot f214. De meest* n waren eveneens wat m mat verliezen van gemiddeld live gulden. Alleen Van Om- startte f 1,50 beter op f 368. De iren verdeeld: ABN steeg f146, maar AMR O-Bank een halve gulden af tot neken deed het evenmin best. van het fraaie voorzomer - e de prijs met f 4 tot f 186. EERRAPPORTEN ÜLOfc.N.MOKUEN 1 VLU menveillng: Anjers 1539; Rozen Gar- nette. Evergold, Esther Of a Carol, Spanish Sun. Zorln se™ S s5 e s£ Ss Een wijziging van de visie van 't kabinet op de EG en op het Neder landse belang in internationaal' verband is, nu het werkelijk ernst begint te worden, geen overbodige luxe, zo schrijft de heer van Ier sel naar aanleiding van de recente gebeurtenissen in de gemeenschap en aan de hand van opmerkingen die de presidenten van de industrie federaties in de Bondsrepubliek. En. geland en Frankrijk in een vraag gesprek met de redactie van De Werkgever hebben gemaakt. De voornaamste conclusie uit de antwoorden van die drie presiden ten is, aldus het NCW, dat het be drijfsleven om economische en po litieke redenen het grootste deel hecht aan het in stand houden van de eenheidsmarkt van de EG. De ze eenheidsmarkt heeft economi sche en politieke betekenis. De ont wikkelingen tonen aan dat econo mie en politiek niet zijn te scheiden. Het economische integratieproces moet concrete politieke steun krij gen. Gebeurt dat niet, dan komt de douane-unie zelf in gevaar. De Engelse regering wil het ver drag van Rome breken. Valu ta's worden gewijzigd zonder enig overleg en in tegenspraak met over eengekomen gedragsregels. Handels belemmeringen worden weer in gevoerd. Ieder punt is op zichzelf 'n ernstig feit, dat bijdraagt aan de afbrokkeling van de gemeenschap, aldus het NCW. Nederland en zijn politici voelen zich op hun gemak sinds de olie boycot is afgenomen en men zich bewust is geworden van de rijkdom van het aardgas. Deze rust is mis plaatst. Alstroemeria 2943; Violieren 2330; Anthuriumbloemen 1.001.15; Pioen rozen 1823 p. st. Trosanjers 2.35 2.40; Snijgroen 851.20; Chrysanten- laarrond 1.902.45; Freesia's 702.30; Brodea 1.10—2.25; Colvilleis 1.65— 2545; Irissen 60 1.75; Pyrethrum 801.55; Bruidsan - 60—65; Duizendschoon 851.45; campanula 951.95; Lathyrus 1.05 1.90; Esther Read 1.30; Tulpen 651.20 16/5, bloemenveiling. »lm 2053; Rose 15 32; White 1428; G.J. 16—34; Dusty Gemengd 1637; Orchid Beauty 32 64; Yellow 2857; Tangerine 2333; Vertakt 2357. Rozen gr. bl.: Baccara 30—68; Bridal Pink 10—21; Carina 15 31 :Carla 2040; C. Princess 1328: Dr. Verhage 2359: Furore 2148; Nordia 1431; Peer Gynt 3575; Pink Sensation 2347; Roselandia 10—22; Sonia 28—59; Sonora 1021; Super Jelico 3670; G. Fantasy 2044; Pro minent 2044; Magie Moment 2148. Rozen kl. bl.: Carol 1532: Coronet 16 /ergold 1431; Jack Frost 12 10—24; Miss Ellen 12— 33; Motrea 18—40; Jr. Miss 13—29; Belinda 20—51; Yel low Belinda 1227; Esther Ofarim 13 —28; Golden Belinda 30—70: Red Gar- nette 1023; Roswytha 1022; Spa nish Sun 818; Rubinette 1534; Zorina 1018; Travestl 2046; Valeta 2552. Diverse bloemen; Amaryllis 16 43; Alstroemeria 2870; Anthurium 100—200; Calla 12—44; Chrys. m. gr. - gr. 42—80; idem laarr. 110—360; Eu phorbia fulgens 4090; Freesia 100 310; idem dubbel 110—330: Gerbera 27—85; Gladiolen 250405: Idem Col- vlllei 160430; Gloriosa 18—53; Iris Pr. Blaauw 80190: Idem overige 100 —280: Lelies kelk 40—120; idem tak 100350; Nerine 180205; Orchideeën 110—360; Eu- PARIJS Van de 24 landen dio zijn aangesloten bij de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) heeft Nederland tussen maart 1973 en maart 1974 het op drie na laagste inflatiepercentage ge had (9,3 procent). Uit statistische gegevens van de OESO blijkt dat de geldontwaar ding in de volgende landen onder de tien procent is geblevenWest- Duitsland 7,2 procent, Luxemburg 8.5 procent. Oostenrijk en Noor wegen 9 procent. Neder land 9,3 procent, Belgie 9,5 pro cent en Zwitserland 9,7 procent. In Frankrijk werd in de twaalf maanden tot maart 1974 een in flatiecijfer van 12.2 procent ge noteerd. In Engeland en Ierland bedroeg de inflatie 13,5 procent. Denemarken en Italië registreer den een geldontwaarding van respectievelijk 14,1 en 14.3 pro cent. Onder de grote industrielanden buiten Europa namen de Vere nigde Staten (met een prijsstij ging van 10.2 procent) en Cana da (10.4 procent inflatie) de gun stigste positie in. In Japan ste gen de prijzen in één jaar tijd 24 procent. Het gemiddelde inflatie cijfer van de 24 OESO-landen was 12,1 procent. Binnen de EEG was het inflatiegemiddelde 11,2 procent. DEN HAAG Enkele enquêtes energiecrisis een zeer nadelig effect onder Bovagleden in de eerste drie heeft gehad op deze bedrijfstak, maanden van dit Jaar hebben uitge wezen, dat de situatie in de motor voertuigbranche nog lang niet ge- j ,lT herstel. Wat de werkplaatsen betreft zond kan worden genoemd. Weliswaar 1 6 aldus de Bovag, moet het herstel in Het dieptepunt in de benzineverko pen viel in januari JJ. (19 pet. min der), maar zelfs in maart was er nog nauwelijks sprake van een echt Cymbldium 85240; Tulpen 67130. LEIDEN 17/5. Coop. Groente- en Fruitveiling: appels 921.20; aard beien 5384; aardappels 3740; an dijvie 1.801.15; peulen 8.6011.60; kool prei 5962; rabarber 65- 6888; champignons 3 603.90; Dr. H. J. van Doorne (links), grondlegger van de DAF-fabrie ken, is in het Chateau Voisine bij Rambouillet onderscheiden met de medaille van verdienste van de FISITA, een zeldzame erepenning van de internationale organisatie van autocon structeurs. De onderscheiding werd uitgereikt door prof. dr. S. Meurer, voorzitter van de FISITA. de daling in de verkoop van nieu we auto's geleidelijk verminderd, maar het oude peil is nog niet be reikt. Ook al is de oliecrisis (bijna) voorbij, toch moet worden vastge steld, dat de motorvoertuigbranche in een veranderd klimaat terecht is gekomen, dat thans niet gunstig is. Hoe de verdere ontwikkelingen dit jaar zullen zijn, moet worden afge wacht. Dit zegt de bond van automobiel-, garage- en aanverwante bedrijven (Bovag) in een toelichting op het jaarverslag over 1973, waarin de Bovag, moet het herstel in de eerste maanden van 1974 „moeizaam" genoemd worden. De be richten hierover in de afgelopen maand maart varieerden van „matig tot slecht". 35—57. B 4245, C raapstelen 2034; radijs Idem p. kilo 1.19. ispeen 2045; Verdere groei Rabo-banken UTRECHT Bij de Rabobanken wijzen de ontwikkelingen in de eer ste maanden van 1974 op een verder gaand herstel van het evenwicht tus sen toevertrouwde middelen en uit zettingen. De groei van de toever trouwde middelen stemt tot tevreden heid, aldus het Jaarverslag van de Centrale Rabobank. De kredietvraag blijft zich op een hoog niveau bewe gen, zij het dat vergeleken met 1973 enige matiging kan worden onder kend, die mede zal zijn veroorzaakt door de stijgende tendens van de kapitaalmarktrente. Het gezamenlijke balanstotaal van de Rabobanken en de Centrale Ra bobank steeg vorig Jaar, evenals in 1972, met 15 pet tot f 31,2 miljard, WENEN Oostenrijk heeft de valuatie van de Oostenrijkse munt- mark (de Bondsrepubliek is veruit waardoor de Rabo-bankorganisatie Opwaardering van 3pct verwacht 17/5. groenteveiling: D 55—73. A 50—50; radijs 44—46; bos schilling gisteren teruggetrokken uit de zogenaamde "Euro-slang". Daar mee werd tevens voedsel gegeven aan geruchten over een mogelijke re- zw. bew. 19 ïo licht bew. 19 9 licht bew. 19 7 licht bew. 19 onbew. 19 len licht bew. onbew. 29 15 licht bew. 25 13 onbew. 13 13 8 0.4 bew. 24 18 bew. 28 16 Mevrouw G. de A.-van Z. te V. Mijn man zei nog, katten lezen geen kranten. Toch heb ik mijn lieve mooie Blekkie terug gekregen. Weet u hoe? Met één kleine advertentie in zo'n rubriek die de dagbladen allemaal hebben. Voor een paar gulden. Ik zeg tegen mijn man, katten lezen dan wel geen kranten, maar mensen schijnen die advertentietjes te spellen". Het dagblad Is i goedkoopste kontaktadres. De Oostenrijkse centrale bank deel- de voornaamste handelspartner de in een verklaring mee dat zij in Oostenrijk) noteerde gisteren op de verband met de chaotische situatie wisselmarkt in Wenen 7.27 schilling op de internationale geldmarkt niet vergeleken' met woensdag 7,31 schil- langer in staat is de schilling binnen ling en maandag jl. 7,38 schilling, het Europese valuta-blok te houden. Oostenrijk revalueerde zijn munteen- Oostenrijk heeft zich nooit officieel held in Juli van het vorige Jaar met aangesloten bij de Euro-slang (een 4,8 procent. Dat was de derde op- in maart van het vorige Jaar door waardering van de schilling in twee West-Duitsland, Frankrijk, Neder- jaar tijd. land, België, Luxemburg en Dene- De Oostenrijkse minister van finan- marken getroffen regeling op grond cien, Hannes Androsch, was don- ^^61*1*11 111. haar positie als grootste bank Nederland heeft kunnen handhaven. De bedrijfsresultaten hielden gelijke tred met de groei van de bedrijfsom vang. Het winstsaldo steeg van f 157 miljoen tot f 186 miljoen. Voorge- steld wordt dit saldo toe te voegen aan de reserves, waardoor deze op f 1,4 miljard komen. i de munten van deze landen derdag in Bern voor overleg met de ten opzichte van elkaar binnen be- Zwitserse regering. Kanselier Kreis- paalde marges een betrekkelijk vas- ky zei woensdag dat onafhankelijke te wisselkoers hebben maar ten op- economen zware druk op de Oosten- zichte van andere valuta's een vol- rijkse regering uitoefenen om komen vrij "zwevende"' koers heb- schilling te revalueren, ben), maar het land hield zich wel aan de binnen dat blok geldende af- spraken. Noorwegen en Zweden ne men ook onofficieel deel aan deze slang. Frankrijk doet sinds januari Jl. niet meer mee aan de Euro- Britse lening LONDEN Het Britse ministerie van financiën heeft gisteren de uit gifte aangekondigd van een tot 1995 lopende 12,75 procent obligatielening ten bedrage van 400 miljoen pond sterling. De koers van uitgifte be- telijke opwaardering van de schilling draagt 94,5 procent. Het rendement van wellicht drie procent. De Duitse van aflossing is 13,54 procent. De president van de Oosten rijkse centrale bank, Hanns Kloss. verklaarde dat vandaag een beslis sing zou worden genomen over ande re maatregelen. In kringen van valu tahandelaren verwacht men Zoeterwoude ZOETERWOUDE De Zoeter- woudse Sterrit zoals de traditionele fietstochten worden genoemd zal dit jaar op 9 juni worden gehouden. De route wordt nog geheim gehouden, maar wel houdt het organisatie-co mité rekening met een nog grotere belangstelling dan vorig jaar toen bijna 1400 fietslustigen meededen. De vertrektijd voor de rit over 75 kilometer is dan ook vervroegd: van af 8.00 uur kunnen de deelnemer* vertrekken. De belangstellenden voor de rit over 35 km stappen tussen 13.00 en 14.30 uur op de fiets. De avond voor d'e fietstochten is een "sterrit-bal" gepland in het Don Boseoh'Uiis. Mees en Hope 134 136 VRIJDAG 17 MEI 1974 Ned. Krediet B. 41.8 41.8 NMB 165.6 164.1 Slavenb. Bank 2680 2640 TE vorige koersen ld. eert. 268 264 HEN koers heden Fr Gron Hyp. B. 106.5 107.5 Tilb Hyp B W.-Utr Hyp. B. 165 344 169.9 348 '20 60.1 59.7 Scheepv. Ned. 3190 3050 244.5 247 120 63.5 63.5 &uhb. f 75C 1175 206 214 Handel. Industrie div. 116.5 114.5 P f 20 100 99 fcP pref 101.2 100 'B f 25 178.9 175 186 Asd. Chem. Farm. 278.3 278.1 25 190 Ahog Bob. 40 40.5 I 100 64.5 67 Albert Heijn 67 66.5 120 77.2 76.8 Amas 44 40 5«a Asd Droogdok 115.5 117 »rec 79 69.1 78.5 Asd Rijtuig 138 23.6 100 67.5 Aniem Nat. 24.2 24.2 80.7 79.6 Arnh Sch.b. 163 161 '100 131.5 131 Asselberg 865 «110 69.2 68.5 Audet 230 5 eert 366.5 367 Aut.-Screw W. 136 13.6 '10 31.7 31.4 Aut Lnd Rt. 1205 1205 '50 1855 184 Bailast-N. 38.9 38.5 '50 126 125 BAM 86.5 86.1 öa t 50 130.3 128.8 Ba ra va 1280 1280 '120 109 19.3 Batenburg 1360 1325 'edlet- en verzekeringswezen Beek Van Beers Begemann Bergoss Berfce) Pat. Blijdensteijn Boer Drukk. Bols Borsumi) 81 80.5 Gist Broc. 73.7 73.3 Bos Kalis 102 102 ld. eert. 73.7 73.3 Bnk. O nr. Zaken 407 400 Goudsmit 96 Braat Bouw Mg. 322 325 Grasso 131 129 Bredero v.g. 1690 Grinten 200 201 ld. eert. 1640 1605 Grofsmederij 150 148 Bredero Vb. 462 455 ld. eert. 449 449 Bührmann-Teüt. Hagemeijer 110 108.28 id. cert. 75.1 74.4 Hambro OCC 88 83 Calvé Delft eert. 152 150.5 Helma Hold. 39 39 ld. 6% eert. 1135 1125 Hero Cons. 161 156 Centr Suiker 760 Heybroek ld. eert. 760 Hoek's Mach. 106 104 Ceteco 174.5 173 Holeo 247 247 ld. eert. 175 H. n Beton 53.5 53.5 Chamott 64 65 Holland Beton C 50 50.5 Cont. Br. Tr. 56.5 56.5 ICU cert. 85.5 86 Clndu-Key 17 IHC Holland 34.5 34 Crane Ned. 990 1000 Indus Mij 202.5 203 Desseaux 84 84 EBB-Kondor 68 66.5 Dikkers 52.5 57 Interlas 177 177 Internatio 62 62.3 Inventum 1165 1150 Dr Ov. Houth. 260 260 Kappa 226 227 Dröge 1610 1610 Kempen-Begeer 92 98 Duiker App. 479 488 Key Houth. 3150 3150 Econosto 47.9 47.8 Kiene S. 272 272 Elsevier 602 597 Kloos 129 125 ld. eert. 601 596.5 Kluwer 105.5 108.5 EMBA 272 272 Enk es 81 Fokker 34.6 34.5 Kon. Bijenkorf 71.3 70.2 Ford Auto 560 555 ld. cert. 70 702 Purness 98 97.2 ld. 6 cum. 112 10.9 Gamma H. 47.5 47.5 Kon Ned Pap. 83.5 83.4 ld. 5 °Ic pw 19.2 19.4 Krasnapolsky 98 105 Gelder eert. 76.3 75 KSI 65.2 64.5 Gerofabr. 64 62 KVT 71 71 Giessen 560 561 Kwatta 28.5 28 Landré Gl. Leidsche Wol Lindet. Jacob Lijmf. Delft Macintosh Meneba Metaverpa Meteoor Bet. Moluksche Mijnb. W. N aarden Naeff Nat. Grondbezit NBM-Bouw Nedap Nederhorst Ned. Bontw. Ned. Dagblad ld. eert. Ne 11e Ne tam Nieaf Nierstrasz Norit Nutncla GB Nutrlda VB Nyma Nyverdal OGEM Holding Orensteln Oving-D-S Pakhoed EL ld. eert. Palembang Pal the Philips GB Pont Bout Pore Flea Proost Brandt Rademake» 1470 2500 102.5 1470 2200 104.5 Reesink Reeuwijk Reiss en Co. Riva ld. eert. Rohte Jiskoot Rommenholler Rijn-Schelde Sanders Schev. Expl. Schokbeton Schuitema Schuppen Schuttersv. Stevln Gr. Stoomsp. Tw. Tabak. Phil. Telegraaf THV intern. Tilb. Waterl. Tw. Kabelfabr. Ubblmk Udenhout Unlkap Unilever cert. ld. 7%. ld. 6% VUiamfj-Butt. VRG Papier Vulcaansoord Wegener Cour ld. eert. Wessanen Wyers Wijk en Her. Zaalberg Participatiebewijzen en beleggingsmaatschappijen Alg. Fondsenbez. 106.5 America Fund 154 Asd. Belegg C. 144.5 Converto 550 Goldmines 239 Holland F. 145.5 id. 1 728 Interbonds 485 Ned. Vastgoed 559 Binn. Bell. Vg. 144 B ree vast H8 Dutch Int. 103 LKA Beiegg. 150 Nefo 68 O ham 75.5 Rolinco 67 Unl-lnvest 71.5 Wereldhaven 100.2 232 233 VUet-Wernlnk 139 138.5 153.8 154 Veneta 52 52.2 Leveraged 17.6 17.5 151.3 151.5 Ver Glasfabr. 810 800 Tokyo P (a.) 21.5 21.5 80 80 Ver. Hand. Sch. 501 490 Tokyo P-EL 30.9 30.8 108 112 VMF 162 166.5 Concentra 195 190 32 Ver. N Kleerm. 288 Europafonda 325 399 397 Ver. N Oitgmy. 111 112.5 Onlfonds 394 400 94.1 94.1 Ver. Touwfabr. 558 Erruniop 1090 1090 205 205 id. cert. 164 40.5 Finance-On. 224 226 451 455 Vezelverw. 570 575 Valeurop. 580 580

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1974 | | pagina 25