fandelen van Rome in trijd met afspraken oor ons meer problemen an voor de Spanjaarden Jeilman bij eyenoord reer onder le lat Zware straf voor Godefroot Waarheid van Aristoteles binnen chr. theologie ■5 DIG 17 ver)i Münclien-trainer Udo Lattek minder optimistisch s gisteren i delingen en medische verzorging. Dr. Toor de ploegen van Bayern Erich Spannbauer, clubarts vaa en Atletico Madrid na de Bayern. zag dc situatie niet somber in. "Volgens mij zijn onze spelers weer in een relatief goede conditie", was gisteravond zijn commentaar, cupfmale avond in Brussel. Geen tr massage, veel rusten, wa [HENE In Athene, in de vihendschappelijke wedstrijd Dde Griekse koploper Olympiakos, maakte Bram Geilman lavond zijn rentree bij Feyenoord. De Coerver-formatie het boeiende duel overigens met 10. Guus Brox in Athene over "Voordat we uit Rotter- trokken, wisten we dat de >ia was dat Eddy Treytel en. Hij heeft nog steeds last ijn schouder. Hij orobeerde tijdens de warming aar het bleek nog niet te Omdat we beseften dat Trey- asschien langs de kant zou blijven. en omdat we tóch ree fitte keepers aan de wed - ilden beginnen, hebben we gecharterd. Roda JC werk- iiddellijk mee", lan Roda JC uitgeleende weer terugkeert naar het 5 evenwel nog een vraagte- b Brox: "Dat hebben we besloten. Daar moeten we k: gaan praten. Ik kan nu zeggen dat hij het tegen is voortreffelijk deed", inoord speelde overigens iecht. De 20.000 toeschouwers veel bijval voor het spel Nederlandse kampioen, die i Rijsbergen zijn beste man kreeg Feyenoord volop kan een voorsprong. Olympiakos renals vorig seizoen dit jaai beeft op de "double" in Grie kenland. sloeg vijf minuten voor tijd definitief toe. Rijsbergen ver oorzaakte een strafschop, waarna Reitsma, die Geilman na rust ver ving. vanaf elf meter werd gepas seerd: 1-0 de eindstand. Guus Brox:"Maar over ons spel was ik, ondanks de nederlaag, erg tevre den. er werd tenminste met inzet gespeeld. Het was een heel wat be tere vertoning dan destijds tegen Aston Villa". Brox over de blessure vam Trey tel: "Ach, het duurt nog een paar dagen voor we tegen de Spurs moe ten. We menen eerlijk gezegd dat hij tegen die tijd wel fit is". Feyenoord startte gisteren in de volgende samenstelling: Geilman, Schneider, Rijsbergen, Israel en Vos; Jansen ,De Jong en Van Ha- negem; Wery, Ressel en Kristensen. In de rust drie wissels. In de kleed kamer bleven Geilman. Israel en Wery achter, voor het tweede be drijf draafden Reitsma, Van Daele en Schoenmaker op. In de loop van de tweede helft werd Van Hanegem nog vervangen door Boskamp, waardoor alle spelers die de Griekse trip meemaakten in actie kwamen. Op Eddy Treytel dus na. "de Spanjaarden hebben het waar schijnlijk op dat punt moeilijker. Ge middeld zijn zij ouder dan onze spe lers. Luiis bijvoorbeeld is al 37 jaar.' Beckenbauer. Hansen en Dlirnber- ger zijn licht geblesseerd. Spannbauer is er echter vrij zeker van dat hij vandaag in de tweede wedstrijd tussen beide ploegen de be schikking over dit drietal zal hebben. Tramer Udo Lattek was minder op timistisch. Hij betwijfelde t ensterk- ste of Hansen, die een verwonding aan de enkel heeft, zal kunnen spe len. Hij was trouwens heieanaal min der optimistisch dan de clubarts. "Ik zie voor ons meer problemen dan voor de Spanjaarden", betoogde hij. "vergeet niet. wy hebben de laatste weken een zwaar programma moeten afwerken. De Spaanse competitie daarentegen is al enkele weken afge lopen. Ik geef daarom beide ploegen in die tweede wedstrijd evenveel kan sen. Atletico heeft me woensdagavond werkelijk verrast De spelers van Bayern behoeven er niet op te rekenen dat zij by winst in de replay" beter zullen worden beloond dan aanvankelijk was over eengekomen. Daarover liet voorzittei Wilhelm Neudecker geen twijfel be staan: "30.000 mark is toch werkelijk genoeg." Het feit dat de finale moet worden overgespeeld heeft inmiddels een interessant juridisch aspect ge kregen. De Spanjaard Irureta. die in de wedstrijd tegen Celtic een waar schuwing opliep, kreeg woensdag de gele kaart van scheidsrechter Loraux Dat houdt in dat hy in de volgende wedstrijd voor het Europa cuptoer nooi niet mag spelen. De vraag is nu; is het treffen van vanavond regle mentair gezien een volgende wedstrijd of een ontmoeting die alleen maar moet worden overgespeeld. Ii) het eerste geval mag Irureta niet in actie Tennis Het bestuur van de Ko ninklijke Nederlandse Lawn Tennis bond (KNLTB) heeft besloten alle speelsters en spelers, die onder con tract staan van World Team Tennis (WTT) uit te sluiten van deelne ming aan alle Nederlandse toer nooien. de nationale kampioen schappen, de internationale kam pioenschappen van Nederland en niet op te stellen in de Nederlandse Davis Cupploeg. komen. In het tweede uiteraard wel. De juristen van de UEFA waren het er gistermiddas nog niet geheel over Doorgeefschaak- kampioenschap LEIDEN Zaterdag 25 mei is 't weer zover: doorgeefschaakkop- pels uit alle hoeken van ons land zullen elkaar voor de tweede keer 't leven zuur gaan maken in de strijd om de Nederlandse titel. Duidelijke vruchten heeft het in grijpen van grootmeester Deneer hierbj afgeworpen voor dit jaar lijkse evenement. Het doorgeef- schaak is het spel waarbij het de bedoeling is dat een deelnemer sa men met een paruner speelt. Beide teamleden spelen een variant van het schaakspel met tegengestelde kleuren, waarbij men de buitge maakte stukken aan elkaar door geeft. Dit met de eigen kleur over eenkomende materiaal kan als een zet op het eigen bord geplaatst wor den. Opvallend is de gecompliceerd heid van de te ontstane stellingen en de soms dolkomische standen. De beschikbare tijd is voor allen zeven minuten, wel een kwestie van even wennen. Het toernooi staat on der leiding van de Leidse Jeugd Schaak Sociëteit en zal weer wor den gehouden in het jeugdhonk "De Zolder", Morsweg 134 Leiden. De aanvang is bepaald op 23.00 uur. Tot de velen die zich reeds heb ben opgegeven behoren onder an dere oud-Nederlands snelschaak kampioen John van Baarle en de titelhouders Kuypers-Dobbelaar. Orkestleider Toni Eyck (rechts) neemt op 6 juni deel aan de "Gentleman koers". Hij heeft Klaas Balk als gangmaker "gecontracteerd" en traint regelmatig in de mooie dreven van Over- Jeugdselecties Leiden In het kader van het Jeugdplan Nederland spelen maan dagavond a.s. twee jeugdselecties van de Afdeling Leiden f 14-15 Jaar en 15-16 jaar) tegen soortgelijke se lecties uit de Veenstreek. De wed strijden worden gespeeld op het ter rein van ZLC. Boshuizerkade Lei den, en vangen aan om 18.45 uur. De voetbalwedstrijd Nederland Argentinië, die op 26 mei in het ka der van de voorbereidingen op het wereldkampioenschap in het Olym pisch Stadion in Amsterdam wordt gespeeld, staat onder Oostduitse lei ding. De ontmoeting wordt geleid door Adolf Prokop. Hij wordt geas sisteerd door zijn landgenoten Wolf gang Riedel en Heinz Einbeck. Go Ahead Eagles heeft een nieuwe manager. Het is de heer J. Pas uit Apeldoorn, van beroep be drijfsleider bij de Nederlandse lees kring in Apeldoorn. De heer Pas ver richtte reeds in het verleden scou- tingwerk voor de Deventer club en was in zijn actieve jaren lid van het Apeldoornse Robur et Velocitas. Zo als bekend moest Go Ahead Eagles naar een nieuwe manager uitkijken omdat Hans Kraay een dezer dagen een contract tekende bij het Amster damse Ajax. Wielrennen De Pool Stanislav Szozda heeft gisteren de negende etappe van de amateurwielerronde WarschauBerlijnPraag gewon nen. In de eindsprint toonde hij zich juist iets sneller dan de Nederlan der Theo Smit, aanvoerder van het klassement van de premiesprints en de Oostduitser Michael Milde. BASKETBAL- TOERNOOIEN VOORSCHOTEN De Voorscho- tense baskelbalvereniging .Blitz" or ganiseert op Hemelvaartsdag (23 mei) een groot toernpoi. waaraan ook door BS Leiden zal worden deel genomen. Andere ploegen die in actie zullen komen: het Alphense BVO, Oegstgeest. de nieuwe Leidse com binatie „Luba" (TRK/Essor), Argus, Gymnova. Zoebas, DAS, Rijnvalken' Guards, Jumpers en Leiderdorp. BS Leiden en Luba komen ook in actie op een toernooi van MSV dat voor 1 en 3 juni is gepland. Andere deelnemers zyn WIK, ROS, SDO, Zoebas en het Duitse Pfungstadt. In Lisse organiseert de vereniging van die naam op 26 mei een toernooi in de sporthal. BRUSSEL De Belg Walter Go defroot is voor vier maanden ge schorst aangezien bij een controle tijdens de Ronde van Vlaanderen op 31 maart J.l. de renner ten tweede male is betrapt op het gebruik van stimulerende middelen. Voorts is hij in deze wedstrijd gediskwalificeerd. Ook kreeg hij nog 1000 Zwitserse franken boete (rond 900 gulden) en een voorwaardelijke schorsing voor CQsmmmm een maand omdat hij zich na afloop van de Waalse Pijl niet had gemeld voor het dopingsonderzoek. De schor sing van Godefroot gaat op 16 mei in, zodat hij pas op 16 sep tember weer aan wielerwedstrij den kan deelnemen. Wegens het gebruik van doping en het zich niet melden bij de doping controle strafte de Belgische Wie lerbond voorts nog de volgende ren- Jean-Pterre Danguiliaume (Fr.): 1000 Zwitserse frank boete, een maand schorsing voorwaardelijk, dis kwalificatie in de Waalse Pijl; Auguste Herigers (Belg)1000 frank, een maand voorwaardelijk en diskwalificatie in de Waalse Pijl: Charles Genthon (Fr), Eric Leman <Belg>, Roger Loysch: allen 1000 frank, een maand voorwaardelijk en laatste plaats in de etappe plus tien strafpunten in het algemeen klasse ment van de Ronde van België. Wilfried David (Belg), Raymond Delisle (Fr) en Ronald de Witte (Belg)1000 frank, een maand voor waardelijk en diskwalificatie in Luik- Bastenaken-Luik. Bewondering van prof. Berkhof voor werk Thomas: De dertiende eeuw waarin St. Thomas leefde werd geken merkt door een enorme geestsrift voor de persoonlijke navolging van Christus. De bedelordes wa ren pas gesticht en hun aantrek kingskracht op de christenen was zo groot dat bijv. professo ren en studenten van de even eens pas gestichte universiteiten op de door Dominicus gestichte orde afkwamen (Pieper). Het wetenschappelijk élan van die eeuw is te vergelijken met dat van de huidige beoefenaars der natuur- en menswetenschappen. Is echter de kennis die men tegenwoordig wil verkrijgen ge heel gericht op ae natuur en de beheersing van deze natuur, het streven van de wetenschappen in de dertiende eeuw was aller eerst gericht op de geopenbaarde waarheid en op het dienen van Christus. De theologie was de koningin der wetenschappen. Ze was echter niet de enige weten schap, ze v bedreigde wetenschap. De theo logen moesten zich verdedigen tegen de invloed der Islam en te gen de opkomst van de geschrif ten van Aristoteles, wiens be langrijkste werken dan pas bin nen Europa bekend worden. De confrontatie van theologie en filosofie was echter niet nieuw. Ook de H. Augustinus moest het christendom verdedi gen tegen de filosofie van zijn tijd. Hij deed dit door de waarheid van de filosofie op te nemen bin nen de theologie en het met het christendom onverenigbare af te wijzen. De synthese van Augus tinus is echter niet volledig om dat maar een déél van de filoso fie opgenomen was. De grootste wijsgeer, Aristoteles, staat nog buiten het christendom. De taak van St. Thomas is nu het afma ken wat Augustinus en de ande re Kerkvaders begonnen zijn, nl. het opnemen en aanpassen van de aristotelische filosofie binnen de theologie. De lof en kritiek van prof. Berkhof in de laatste lezing van de cyclus ter herdenking van de 700-jarige sterfdag van St. Thomas in het academiegebouw van de Leidse universiteit waren voornamelijk gericht op deze thomische synthese van geloof en wijsbegeerte. Hij wees er op dat St. Thomas te werk was gegaan volgens de stelregel dat, door aan de dwaling haar waarheid te ontnemen, men haar tevens de kracht afneemt. Zo werd de waarheid die bij Aristoteles aan wezig was opgenomen binnen de christelijke theologie, binnen een wetenschappelijk systeem waar voor prof. Berkhof de grootste bewondering heeft. Structuur (een gotische kathedraal) als in houd (geheel Godgericht) werd geprezen. Dante's Paradijs bleek berijmd thomisme. Denken en geloven staan in een harmonie model. In die tijd zou prof. Berk hof een volgeling van St. Thomas geweest zijn. Niet alleen kritiek, maar ook een duidelijke afwijzing werd ons gegeven, een afwijzing die zich vooral richtte tegen de opname van de aristotelische filosofie bin nen de theologie. De filosofie zou zijn gaan overheersen, het kli maat zou door haar zijn bepaald de Openbaring zou verdrongen zijn. Zo zou de augustiniaanse dualiteit van zonde en genade ver vangen zijn door een niet-augus- tiniaanse dualiteit van natuur en genade. Een tweede bezwaar van prof. Berkhof richtte zich tegen de plaats en de uitvoerigheid van de natuurlijke godsbewijzen binnen het werk van St. Thomas. De Summa begintbijv. met een uit voerige uiteenzetting van de na tuurlijke godsbewijzen en het lijkt of de theologie steunt op deze puur filosofische gegevens. Niet de Openbaring maar de rede zou dan het uitgangspunt zijn van de r.k. theologie. Met Luther meen de prof. Berkhof dat Aritstoteles uitgedreven moest worden. Het derde bezwaar richtte zich tegen de grootste harmonie van 't tho mistische systeem. Dit moge in die tijd gepast hebben, het is niet van deze tijd. Het is te gedateerd. Na de tijd van Thomas is deze synthese uit elkaar gevallen. Als niet-theoloog kan ik moei lijk ingaan op de verhouding na- tuur-genade en zonde-genade. De beide andere bezwaren echter, mogen we beantwoorden. Het is evangelisch noodzakelijk, dat christelijke theologie met de na tuurlijke godsbewijzen begint. Noodzakelijk: we mogen als christenen niet zonder godsbewij zen zijn, de huidige ontkerstening geschiedt immers vanuit weten schappen en filosofiën die menen dat ze het bestaan van God niet men het Evangelie literair te moeten aanpassen. EvangelischSt. Paulus leert dat men vanuit het geschapene Gods onzichtbaar Wezen, Zijn eeuwi ge macht en Zijn Godheid na enig nadenken duidelijk kan kennen. Dat St. Thomas nu de godsbewij zen voor een deel ontleent aan Aristo.eles is een groot compli ment voor Aristoteles. Wanneer hij hierdoor een bepaald klimaat aan de theologie zou geven is dit op zichzelf niet erg, hij doet dit met Plato, de Stoa enz.Ook St Augustinus theologie is op een bepaalde manier wijsgerig ge kleurd. Het derde bezwaar kan prof. Berkhof niet menen. St. Thomas volgt Christus door de orde, de harmonie te verkiezen boven de wanorde. Als christenen kunnen we de wanorde van de eigen tijd toch niet verkiezen boven de soms moeilijk te bereiken orde van Christus. Wanneer prof. Berk hof een zo grote bewondering heeft voor de harmonie en de waarheid bij St. Thomas' theolo gie, zou hij zich dan niet, ook in deze tijd, met St. Thomas naar Christus kunnen richten? Bijbelgenoot schap 20.000 nieuwe leden AMSTERDAM Twintigduizend nieuwe leden was deze week de eer ste score van de actie voor het Ne derlands Bijbel Genootschap, die op het ogenblik gaande is onder protes tantse kerkmensen, d.w.z. onder hen die bij één van de kerkgenootschap pen staan ingeschreven. De jubileum-actie "N.B.G. bestaat deze maand 160 jaar" is ondermeer nodig omdat de inspanningen in het buitenland zoals vertalen, produce ren en verspreiden van de bijbel en van bijbelgedeelten in de jaren ze ventig verviervoudigd moeten wor den De actie wordt op verschillende ma nieren gevoerd: alleen via een schrij ven over de post, maar ook met dui zenden vrijwilligers, die eerst de brief met een enkel woord aan nog niet-leden overhandigen, om enkele dagen later antwoord te komen ha len. j^AAG Het presidium van Schting Nederlandse Priester (SNPR) heeft zich op Nadering in Den Haag be houden met de uitspraak le congregatie voor het on- '5 in Rome dat 'aan de HTP professoren doceren op een die volstrekt onverenigbaar de concrete vorming van érnstige priesters' en 'dat i met steun aan de ^atie zijn eigen weg kan ^ke de priesteropleiding'. (Citaten ontleend aan brief van congregatie aan rector dr. J. Bosch van de Hogeschool Toe komstige Priesters, red.). Het presidium, gehoord hebbende de drie provinciaals-curatoren van de hogeschool in Heerlen, is van oordeel, dat Rome handelt in strijd met afspraken, gemaakt met de con gregatie tijdens bezoeken aan Rome van de deelnemende provinciaals in de HTP (20 febr. j. 1.) en met het be stuur van de HTP (2 maart J.l.). Het presidium meent voorts, dat de Ro meinse autoriteiten zowel als de bis schop van Roermond mgr. Gijsen een procedure hebben gevolgd, waarbij onrecht wordt gedaan aan de goede naam van personen en het belang van een katholieke theologi sche instelling. Rechtsprocedure Het presidium van de SNPR is voornemens deze zaak met de bis schop van Roermond op te nemen, opdat alsnog de Juiste rechtsproce dure wordt gevolgd. Ook zal deze zaak aan de orde worden gesteld in de bissschoppenconferentie, die vol gende maand wederom bijeen komt. Reeds op de vergadering van de Stichting Priester Religieuzen op 2 en 3 april J.l. werd het volgende be sluit door alle aanwezige hogere over sten van orden en congregaties in Nederland unaniem genomen: de hogere oversten van orden van con gregaties verenigd in de SNPR, voe len zich medeverantwoordelijk voor de priesteropleiding via de katholieke instellingen voor wetenschappelijk en theologisch onderwijs (kiwto's), niet alleen voor wath un eigen men sen betreft, maar ook voor alle ande ren. Voor zover er vragen en pro blemen zijn in verband met die kiwto's zijn de provinciaals bereid die onder ogen te zien. Zij willen de oplossing van die problemen in eer ste instantie bezien via de kiwto's en niet via andere opleidingen. Han gende de besprekingen met de kiw to's zullen de provinciaals geen re ligieuzen beschikbaar stellen vooi andere opleidingen 'dan de kiwtos'. In 1966 is de HTP haar bestaan begonnen als het resultaat van de samenwerking van de beide oplei dingsinstituten van het bisdom Roer mond (grootseminarie van Roer mond en de filosofische opleiding te Heerlen) en de reeds samenwer kende filosofie- en theologie-oplei- dingen van de paters assumptionis- ten (Aalbeek), redemptoristen (Wit- tem) en de paters van de Heilige Harten (Valkenburg). Voorzitter, van de SNPR is de provinciaal van de assumptionisten, dr. E van Mont- foort. De provinciaals dr. G. Spro- kel van de congregatie van de Hei lige Harten en W. Snels van de re demptoristen maken deel uit van het curatorium van de HTP. Het aantal studenten aan de hoge school bedraagt thans 170, onder wie 23 vrouwelijke studenten. In het lo pende studiejaar ontvingen drie stu denten de priesterwijding. Bij de wij ding van M. van de Laar van het bisdom Den Bosch prees bisschop Bluyssen de opleiding en de vor ming aan de HTP. Tien van de 13 priesterkandiaten van het convict te Rolduc studeren aan de HTP. Voor het eerste jaar hebben zich tot dusver 20 kandidaten opgegeven. Met een ander twintigtal is het studiesec retariaat nog in gesprek. Beroepingswerk NED. HERV. KERK Beropen te Hierden (toezegging) H. Jongerden te Veenendaal, te Schelluinen: A. C. Kortleve kandi daat te Oud Alblas te Amsterdam, Vlaardingen en Zetten-Andelst: W. G. J van der Sluys te Moerkapelle. Bedankt voor Huizen: K. Schipper te Dordrecht, voor BodegravenL. Kievit te Gouda. GEREFORM. KERKEN Beroepen te Alteveer: H. J. J. Wit te. kandidaat te Nigtevecht. Bedankt voor Leek (nadere beslis sing) L. Raven te Bierum, die geen verdere beroepen in overwe ging neemt. Record-aantal gereformeerde theologische studenten KEMPEN Het aantal gere formeerde theologische studen ten is nog nooit zo groot geweest als nu. Tegelijkertijd daalt ech ter het aantal predikantenplaat sen in ons land. Dit zei prof. dr. J. T. Bakker, waarnemend rec tor van de Theologische Hoge school in Kampen tijdens de ho geschooldag van de Gere formeerde Kerken in Nederland, in de Burgwalkerk in deze stad. Het curatorium van de hoge school heeft de generale synode van de Gereformeerde Kerken gevraagd zo mogelijk een oplos sing te geven voor de problemen die uit deze tegenstelling voort vloeien. Tijdens zijn betoog wees prof. Bakker op de pogingen die zijn ondernomen om in Kampen ook een sociale academie op te zet ten. InmHdels heeft men voor gesteld deze academie op te ne men in het rijksscholen- plan 1976—1978.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1974 | | pagina 21