EIDSCH Mi DAGBLAD oord-Libanon trannosan andaag weer rraakacties in Nederland schendt handelsembargo Arts - te laat op visite - gestraft vandaag Natriumcyanide bij Adlerfabriek 'CDA WANGEDROCHT lassief eiken eubelf abriek ♦ER alles Met tabaksimport uit Rhodesië DONKERBLAUW... VIJF DODEN BIJ BOMAANSLAG Scirocco raelïs doden 27 Palestijnen Lg 17 MEI 1974 OPGERICHT I MAART I860 No. 34324 DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Geopend:. Dinsdag t/m Donderdag van 9-8 uur Vrijdag van 9-9 uur Zaterdag van 10-5 &VIV/BEIROET/SIDON (AFP, Reuter, AP) sche troepen zijn vandaag voor de tweede achtereen- nde dag na het bloedbad in Ma'alot in actie gekomen Libanon. tt bombardement van gisteren op Palestijnse kampen, frij tenminste 27 mensen om het leven zijn gekomen, drong iorgen een Israëlische eenheid anderhalve kilometer Liba- gebied. De hoofdkwartieren van het Volksdemocratisch het opperbevel van het Volksfront zouden volledig erwoest. sroet werd meegedeeld dat Israëlische vliegtuigen stad zijn verschenen. Toen luchtdoelartillerie in verdwenen de vliegtui- is nog niet bekend of zij Êfbben bestookt. B Defensie, Mosje Da- op een receptie in Tel Aviv dat de enige manier waar- L-abische terreur kan worden Krd is door niet toe te geven. „indien de terroristen jeloven dat zij kunnen krij- zj) willen zonder er met hun te betalen dan zouden opnieuw terugkomen. De waarop wij hen kun- loet treden is duidelijk lat zij zullen worden gedood'. dels is uit een opinieonder op last van het Israëlische j'aretz is ingesteld gebleken, dan 68 procent van de Is- an mening is dat de rege- 2 de eisen van de Palestynen iot had moeten voldoen en de n die gevangen zaten had ïïijlaten in ruil voor de ruim (jslde scholieren. Zestien n oordeel dat de be- juiste zaak was. rier pagina 9. LEIDEN Reeds meer dan een half jaar is er op het terrein van de Adlerfabrieken aan de Roose- veltstraat in Leiden circa 4000 kilo natriumcyanide-afval opgeslagen. Het gemeenteraadslid Van Aken (PvdA) heeft het college van B. en W. hierover schriftelijk vragen ge steld. Wanneer het college op de hoogte is, wil Van Aken weten, waarom er dan geen maatregelen zijn genomen, om het afval (vaten met korrels) op verantwoorde wijze te doen afvoeren en te laten vernieti gen. Van Aken wil ook weten of er een meldingsplicht bestaat voor de aanwezigheid van deze uiterst ge vaarlijke stoffen. De directie van de Adler-fabrie ken bevestigde ons vanochtend dat er "wat afval" aanwezig was, maar achtte de zaak niet echt alarmerend. "Er ligt inderdaad een cyanide, die per bode wordt aangevoerd. Er zijn inderdaad wat moeilijkheden geweest met de afvoer, maar dat wordt zeer binnenkort veranderd. Men hoeft niet ongerust te 2sijn; het terrein is afgesloten en niemand kan er bij." De brandweercommandant wist van de zaak af, maar verwees ons naar de afdeling Hinderwet van de gemeente. Deze dienst wenste geen enkele mededeling te verstrekken. "Dan brand ik mijn vingers en komen er moeilijkheden", aldus een woordvoer der. Op een verkiezingsbijeenkomst van de PvdA noem de partijvoorzitter André van der Louw het CDA, samenwerkingsverband van ARP, CHU en KVP, gisteravond een „wangedrocht" en een „buitenge woon onnatuurlijk samenraapsel". Hij wees daarbij op de totaal verschillende houding, die ARP en KVP enerzijds en CHU anderzijds ten aanzien van het kabinet Den Uyl innemen. „Een situatie, die een geweldig stuk verwarring voor het electoraat ople vert". Van der Louw zei er verder voorstander van te zijn, dat ook de salarissen van tweede-kamer leden (onlangs tot 61.000 gulden verhoogd), worden genivelleerd en zegde toe dat standpunt ook bij de tweede-kamerfractie van de PvdA naar voren te zullen brengen. Op de foto zit Van der Louw ui terst rechts; naast hem VARA's ombudsman Hans Ouwerkerk, die de diseussie leidde en de kandi daat -raadsleden Waal, Van Dam en Meijer. Waal spuide felle kritiek op het huidige college van B. en W. en de partijen die daarin zitting hebben: CDA en WD PAGINA LEIDEN 30 PAGINA's Overval in Leiderdorp voor de rechter PAGINA 7 Boeken en bios PAGINA'S 11-15 Van der Smissen en Vultink aan de leiding PAGINA 17 PAGINA 21 VRAGEN MAAR; KOST NIETS tandkasten iankstellen»tafels ■<i0ei£n»tv kasten KÏNKISTEN Toonzaal: EIKEL RODENRIJS Noordeindseweg 116 (lings het water) tel 01891-4670 fcttdigt/m erdag 9-18 uur, tijdigavond tot 21 uur. Vrije medewerkers (sters) van Vlieland helpen U graag met raad daad bij Uw dierenproblemen. Uiter aard gratis Dierenartikelen, verzorgingsmiddelen en voeders, koopt U op een verant woorde manier bij de dierenspecia- listen; bij Vlieland Daar zijn mensen, die weten waar ze over praten; 't Zijn vakmensen van de bovenste plank ALLES voor honden poezen; voor vogels -f papegaaien; voor hamsters -f cavia's; voor vissen konijnen. KIJKEN, KIEZEN, VRAGEN BIJ Een van de gedode Palestijnen wordt weggedragen na een Israëlische luchtaanval op het dorp Nabatiyeh in Libanon. Volgens een officieuze balans hebben de Israëlische vergeldingsacties op Palestijnse nederzettingen in Libanon aan 27 mensen het leven gekost. Er zouden 20 vermisten en 138 gewonden zijn. Prins Claus en zijn vrijwilligers „Als ze de verhalen van de Gouden Bedden horen grijpen ze daar maar al te gretig naar: „Zie Je wel!" Er is weer een excuus om niets of minder te doen". Prins Claus is voorzitter van de bekritiseerde Stich ting Nederlandse Vrijwilligers. Vijfhonderd jonge vrouwen en mannen staan in de ontwikkelingslan den in het veld om te helpen iets van de bitterste armoede op te heffen. Deze mensen van de praktijk zijn bij hun terugkeer bij uitstek geschikt om hier voor te lichten over de verschrikkelijke werkelijk heid van de Derde Wereld. Wij spraken met prins Claus over het werk van het vrijwilligerskorps en over tal van problemen van de ontwikkelingslanden. Hij voelt zich er ten nauwste bij betrokken, hij is bij uitstek deskundig op dit terrein. In de krant van morgen leest u hoe ie Prins over deze problematiek denkt. HjaS0TI»20t24|0l7taj ROTTERDAM Nederland im porteert per Jaar voor 40 miljoen gulden aan tabak uit Rhodesië. Dit ondanks het door de Verenigde Na ties opgelegde handelsembargo. De ongeveer 10 miljoen kilo tabak, *eini<r verandering kunt U dragen, mits U een goede hoofdhuidverzorging kiest om roos te beperken bij MUUSSE - COIFFURE Doezastraat 7 - Leiden 26718 is het telefoonnummer voor een afspraak. •wste plaatsen droog weer met •liürRe Perloden. Zwakke tot ,'2Jj In hoofdzaak tussen oost Minimum temperaturen on- Paden. Maxima morgen van traden. (Opgemaakt te 11.15 uur) Dankuwel - Alstublieft 18 MEI te Katwijk te 0.20 Wij, van Krommi danken de Nederland-, se Vereniging van Huisvrouwen dat zij Novilon als enige - vloerbedekking het Gouden Keurmerk vl Wij, van Krommenie, 'luerueue&iuiig »net(R) iebewijs. Novilon Tan Krommenie. De enige -vloerbedekking met 't Gouden Keurmerk en garantiebewijs* 15 procent van onze totale import, komt vooral binnen via Rotterdam, waar A. L. v. Beek International een van de belangrijkste opdrachtgevers is. Aldus de conclusie die de Anti Apartheids Beweging Nederland heeft opgemaakt, na een onderzoek gedurende twee Jaar naar eventuele ontduikingen van de handelsboycot. Een woordvoerder van de Economi- In Zuid-Afrika: POTCHEFSTROOM (AP) Een ontploffing heeft vrijdag in het Zuid Afrikaanse Potchefstroom een deel van het gerechtsgebouw van de stad verwoest. Er zouden vijf doden zijn gevallen, onder wie een rechter. Twaalf personen zouden ernstig ge wond in ziekenhuizen zijn opgeno men. Volgens de Zuidafrik aan se ra dio vond de ontploffing plaats na dat iemand een voorwerp in een rechtszaal had geworpen waar zojuist een man wegens een verkeersover treding was veroordeeld. sche Controledienst verklaarde van morgen verheugd te zijn met de re sultaten van het AABN-onderzoek: "Twee weken geleden hadden we Juist besloten het zoeken naar ont duiking maar op te geven, omdat wij op geen enkele manier met bewij zen konden komen. Daar hebben wij gewoon de mogelijkheden niet voor". Volgens het onderzoek zijn Roth- mans International (via dochteron derneming Tobacco Export and Im port Company TEIC in Amsterdam) en A. L. van Beek International in Rotterdam, de belangrijkste impor teurs. De aanvoer vindt plaats via Zaïre in Mozambique en havens in Zuid-Afrika. Vijftig procent van de export van tabakken uit zuidelijk Afrika loopt via Nederland. ADVERTENTIE KOM MORGEN kijken naar de en vele andere typen V.W. Bij KAMSTEEG in Leiderdorp. Hans van Bellen adviseert: uw inboedel, uw vakantiereis. Maar waarom verzekert u niet uw huid tegen een akelige toe komst met rimpels en oud wor den 5kin Dew een vochtreguleren- de serie van Helena Rubin stein, die u helpt lang Jong te blijven, die uw huid be schermt en uitdrogen voor komt. Met slechts 4 prod uk- ten trekt u een wissel op de toekomst. Profiteer nu van het aanbiedingspakketje van Helene Rubinstein f 16,25. UTRECHT (ANP) Het medisch tuchtcollege in Amsterdam heeft een arts bestraft met een waarschuwing omdat hij tijdens waarneming in een weekeinde zich niet volledig ge noeg op de hoogte heeft gesteld van de ernst van de situatie van een 3- jarig patientje, waardoor hij veel later dan mogelijk was op huisbe zoek kwam. Het kind overleed nog diezelfde nacht. Over de gang van zaken had de vader van het jongetje bij het tuchtcollege een klacht inge diend, die door het college gegrond is verklaard. Dat de betreffende arts deel uit maakte van een door een collega ge organiseerde praktijkwaarnemings- organisatie. waardoor hij niet zelf te lefonisch contact met de ouders van het Jongetje heeft gehad, wordt door het tuchtcollege niet als excuus aanvaard. Bij deze organisatie kwam begin vo rig Jaar het verzoek van de vader van het jongetje om hulp van een arts binnen, omdat het kind verlam mingsverschijnselen, hoofdpijn, buikpijn en diarree vertoonde, en ernstig transpireerde. Ook bleek het kind hoge koorts te hebben. De arts die de telefoon beantwoordde, een an der dan de door het tuchtcollege ge waarschuwde arts, zegde een visite toe. De ouders belden in de loop van de dag nog enkele malen met de mede deling dat de toestand verergerde en de koorts opliep. De betreffende arts, die op het adres van waaruit de waarneming geschiedde, aanwezig Is geweest, nam een bezoek aan het patientje in zijn ronde aan het eind van de middag op. Al met al kwam hij omstreeks 6 uur na het eerste te lefoontje van de ouders bij het kind. Het tuchtcollege vindt dat "luist voor waarnemers geldt dat zij eerder hun onbekende patiënten dienen te bezoeken dan de eigen arts dat zou doen". De betreffende erts heeft, zo wordt gesteld, „het vertrouwen in de stand der geneeskundigen onder mijnd door zich niet op de hoogte te stellen van de inhoud der alarme ring". voor mensen die eerlijke meubelen wensen Bij Meeuwis vindt u een geweldige keuze aan jecialistische Oirschotse- en karaktermeubelen. Bij Meeuwis is de uitspraak: "eerlijk hout eerlijk ambacht eerlijke meubelen" dagelijks te zien in een grandioze doorlopende meubelshow. Kom daarom eens r Meeuwis en maak er e gezellige Meubelkijkdag v Dorpsstraat 117, Nieuwkoop. Tel.: 01725-2278. houdt uw voeten fris en fit met voetspray bruistabletten poeder Trannosan houdt uw veelgeplaagde voeten onder alle omstandigheden in topconditie.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1974 | | pagina 1