Waarom gaat de krant wéielke dag mee naar boven? n huidig onderwijs- ysteem gebrek aan anpassingsvermogen Goedkeuring draaiboek voor kerkenconferentie KLEIN: GEEN "TORENPOOT" WITTE SINGEL Arrestatie van Joden in Moskou Guinee-Bissao lid van WHO „PAG H MEI 1974 Drs. J an Riesen in Merenwijk Op uitnodiging van de pen, afgestemd op de snelheid van ^roep 'Sociale Planning Meren- het leerproces. Bij de functie van sprak gisteravond in de aula het lager onderwijs constateerde Drs. HjH Van Riesen, een verschuiving van afgerond onderwas (in 1936 volgde 63% alleen de lagere school en stu deerde 37pct verder) naar voorberei den onderwijs voor middelbare schoolopleidingen. De avond werd voortgezet met een toespraak van de het doel van heer R. Reniers, hoofd H. Hart- Riesen over school, die sprak over de participatie van de ouders in het schoolgebeu ren, en met oeschool aan het Valkenpad in [erenwijk drs. J. J. van Riesen, jesitelljk inspecteur van het on- tjjs in Leiden. De avond was (ld als een informatieavond voor ^ners en toekomstige bewo- ran de Zijlwijk en Leedewijk. inleiding ovei rond sprak drs. v „deringen en vernieuwingen in iflderwijs. is het onderwijs, de onderwijs- leawing en de plaats van het on- rjs in de maatschappij zei hij 't pnjs te interpreteren als een bereiding tot de maatschappij, det daarbij ook het 'onderwijs- afspiegeling van die structuur van die maat- ppij. Een sprekend voorbeeld u noemde hij de structuren de kleuter- en lagere scholen, hij bij de positie van de hui- imbachtsschool de aantekening ste, dat deze vorm van onder- nch steeds n de richting van het alge- vormend onderwijs, kritiek van Van Riesen op het it onderwijssysteem vond haar unt in een gebrek aan aanpas- Brmogen van het onderwijs- j op de veranderingen, die zich steeds sneller tempo in de hui- uaatschappij voltrekken. Hij is nening, dat men de opgroeien- !Ugd moet voorzien van ade- middelen om een antwoord te O formuleren op deze. vaak üng ingezette veranderingen, iet onderscheid tussen 'kind- 'leerstofgericht' onder- blijkt Van Riesen een duidelij- finitie voor het eerste begrip te Prins Charles gaat het huis uit LONDEN (Reuter) Prins Charles, prins van Wales en erfgenaam van heeTt"ontwik- wonen in Wereldrecord achteruit lopen BAARN (ANP) Drie Jongens uit Baarn, Velp en Sint Anna Parochie hebben gistermiddag en -avond in Baarn het wereld record achteruitlopen verbeterd en gebracht op 19,8 kilometer. Zij hebben die afstand, zonder onderweg te rusten, afgelegd in zo'n kleine zes uur. De nieuwe recordhouders zijn V. Andrenga (25) uit Sint Anna Parochie, H. Bosselaar (24) uit Baarn en C. Dassen (20) uit Velp. Aan de geslaagde recordpoging zijn overigens intensieve trai ningen in de polders rond Eem- nes voorafgegaan. In het begin dreigde de moed het drietal al zeer gauw in de afgesleten schoenen te zihken, maar zij hebben volhard en zijn er gis teren, mede dankzij deskundige begeleiding in geslaagd, de re cordafstand achter uitlopend af te leggen. Zij bereikten volko men uitgeput de finish. landhuis van 115 kamers in Kent. zo heeft premier Harold Wilson be kendgemaakt. Meteen werd gespeculeerd dat de kroonprins zou gaan trouwen, maar een woordvoerder van het hof ant woordde met een krachtig „nee", op de vraag of dit de reden was voor het vertrek van Charles uit de ouderlijke woning. Het huis van Charles heet Chevening House. Het is een zeventiende-eeuws landgoed van 1.425 hectare bij Wes terham op 40 kilometer ten zuiden van Londen en geldt als het groot ste der gastverblijven van de rege ring. Chevening House werd aan de na- ti vermaakt door wijlen Lord Stan- hope. Het wordt thans gerestaureerd en zal vermoedelijk pas volgend jaar door de prins kunnen worden be trokken. Zijn naam is in verband gé bracht met lady Jane Wellesley, 22- jarige dochter van de hertog van Wellington. Prins Charles is 25. niet zoals vroeger een bepaal- weelheid kennis verplicht bin- bepaaJde, van te voren be termijn moet verwerven, juist een aanpassing van de het tempo en het ver- ogsvermogen van het kind duidelijk zijn, dat ioor dit systeem vervalt in een ppeling van de leerstofpakket- de Jaarklassen, hetgeen in- dat niet noodzakelijkerwijs inderen van dezelfde leeftijd in rakken dezelfde fase hebben Bpen. Je praktijk zou het erop neerko- dat kinderen van verschillen- ftijd eenzelfde vak volgen. De zouden dus van j aarklas- rit een overgangssysteem moe- wden ingepast in niveaugroe- LEIDEN Op de verkiezingsbij eenkomst van de PvdA gisteravond in De Burcht heeft staatssecretaris Klein de verwachting uitgesproken, dat gemeente, universiteit en het mi nisterie van onderwijs en weten schappen wel tot overeenstemming zouden komen zowel voor wat be treft de nieuwbouwplannen van de universiteit (en wel in die zin, dat de „torenpoot" aan de Witte Singel in ieder geval niet van de grond komt) als voor de grondtransactie in de Leeuwenhoek, waar het nieuwe Universitaire Medisch Centrum (ter vervanging van het huidige Acade misch Ziekenhuis) zal verrijzen. Tussen universiteit en gemeente is nog altijd geen overeenstemming be reikt over de grondprijs, die twintig dertig miljoen gulden zal bedragen. UTRECHT De Raad van Ker ken heeft zijn goedkeuring gehecht aan het draaiboek voor de drie lan delijke bijeenkomsten in het kader van de kerkenconferentie Nederland op de zaterdagen 21 en 28 septem ber en 5 oktober. Deze bijeenkomsten zullen achtereenvolgens als centraal thema hebben: bevrijding tot geloof, bevrijding tot gemeenschap en be vrijding tot het doen van gerechtig heid. De landdagen vinden plaats in 't Jaarbeurs-congrescentrum te Utrecht (aanvang 9 uur). Zij zullen worden geopend door prof. dr. H. Berkhof, voorzitter, ds. C. Brüsewitz, lid en mgr. H. Ernst, vice-voorzitter van de Raad van Kerken. De inleiders zul len zijn: prof. dr. J. Bakker, prof. dr. F. Haarsma en dr. H. de Lange. Op alle drie de bijeenkomsten is een vijf minuten durend filmpje te zien met een groet van dr. Philip Potter, secretaris-generaal van de Wereld raad van Kerken. De deelnemers discussiëren in 25 ge spreksgroepen van maximaal 25 per sonen. Deze zullen in de Expo-zaal van gedachten wisselen van 11 tot 12.30 uur. In de namiddag volgt een forum Geringe opkomst De presidents verkiezingen in de Dominicaanse re publiek zijn gekenmerkt door een ongekend geringe opkomst van de kiezers. Politieke waarnemers me nen dat zeker de helft van de ruim twee miljoen kiesgerechtigden thuis is gebleven. Oppositiekandidaten, hadden zich enkele dagen voor de verkiezingen teruggetrokken omdat er fraude zou worden gepleegd, en het leger de oppositie zou intimide ren. President Balaguer is dus zeker van zijn herverkiezing. Bestand in Laos De ge meenschappelijke vredescommissie in Laos is het gisteren eens gewor den over het toezicht op de bestands lijnen tussen de strijdkrachten van de communistisch gezinde Pathet Lao en de voormalige regeringstroepen. Tien mobiele eenheden vijf voor elke partij zullen dat toezicht uit oefenen. Aan de internationale com missie van toezicht is verzocht de mobiele eenheden wel in het oog te houden, maar zich niet met het toe zicht zelf te bemoeien. Kleindienst bekent schuld WASHINGTON (AP) Richard Kleindienst, de Amerikaanse oud minister van Justitie, heeft ver klaard schuldig te zijn aan het wei geren van antwoord op vragen die hem indertijd door de juridische commissie van de senaat zijn gesteld in samenhang met het ITT-schan- daal. Deze overtreding, die hem ten laste is gelegd door de speciale openbare aanklager Leon Jaworski, kan Klein dienst komen te staan op een boete tussen 100 en 1000 dollar een een ge vangenisstraf van een tot 12 maan- MOSKOU (AP) De Russische po litie heeft 26 Joden gearresteerd na dat de groep een bord met „schade voor de moordenaars" had meege voerd naar de Libanese ambassade uit protest tegen de terreuraanval in Ma'alot. Honderden agenten in uniform en burger sloten de straten die naar de ambassade leidden. De kleine groep Joden verzamelde zich naast een po- libiecordon en hield een papier om hoog met daarop de genoemde woor den. over de bevindingen van de gespreks groepen. Het forum zal bestaan uit de inleiders en een aantal gespreks leiders van de 25 groepen. Alle aan wezigen krijgen voortdurend de gele genheid aan het debat deel te nemen, zo is de bedoeling. Veel tijd zal worden ingeruimd voor muziek en samenzang. Leidenaar op uitnodiging R.A.F. naar reünie LFiTDEN Met veertig overige Nederlanders vertrekt de Leidenaar D. Spoor as. maandag naar Enge land om op uitnodiging van de Royal Air Forces Escaping Society een vier daagse reünie bij te wonen van oud piloten-helpers. De heer Spoor werd in 1972 erelid van deze vereniging, die is gesticht door oud-oorlogsvliegers van de Engelse luchtmacht. De genodigden zullen maandag op Schiphol door een RAF-toestel wor den opgehaald, waarna ze in Enge land o.a. een defilee van een afdeling van de Engelse luchtmacht zullen bijwonen en zullen worden ontvangen op de ambassade. GENEVE (AP) Guinee-Bissao, de Portugese kolonie die zichzelf heeft uitgeroepen tot een onafhankelijke Afrikaanse republiek, is aanvaara als lid van de W.H.O., de wereld-ge zondheidsorganisatie van de V.N. De uitslag van de stemming van 92 voor, 1 tegen en 31 onthoudingen. De enige tegenstemmer was Ameri ka. De Amerikaanse afgevaardigde James Stewart Cottman zei dat Gui nee-Bissao nog niet voldoet „aan de minimale eisen" om een staat te worden, maar niettemin wenste hij de republiek geluk met het lid maatschap. Tot de landen die niet stemden be hoorden de meeste Europese landen, Japan en Nieuw Zeeland. De afge vaardigden van zes landen waren niet verschenen. Vakantie De afgetreden West- duitse bondskanselier Brandt is gis teren naar Noorwegen gevlogen met zijn echtgenote voor een tiendaagse vakantie, zo heeft een woordvoerder van de sociaal-democratische partij bevestigd. Brandt en zijn vrouw, maakten de reis in een normaal ver keersvliegtuig. Provinciale Staten van Noord- Brabant hebben besloten de toneel groep Proloog een extra subsidie van f 84.000 toe te kennen naast de nor male subsidie van zeven ton. De extra toelage is bedoeld voor het sei zoen 1974—'75. Door het intrekken van de subsidie door de gemeente Eindhoven was by Proloog een tekort ontstaan van een kwart miljoen gulden. Minister Van Doorn van CRM is bereid hiervan de helft voor rekening van zijn minis terie te nemen. Proloog zit dus nog met een tekort van ruim f 40.000. Inmiddels hebben de gemeenten Tilburg, Breda en Den Bosch laten weten dit tekort niet te willen dek ken. Gestrand Een Nederlands vrachtschip is in de nacht van woens dag op donderdag voor de Franse kust bij de haven van Les Sables d'Olon- ne (Vendee) aan de grond gezet. De 60 meter lange "Gerda-Maria", in ballast afkomstig uit de Spaanse ha ven Passajes, werd bij het aanlopen van de haven overvallen door plot seling zeer hevige windstoten. Het schip raakte gevaarlijk dicht bij de rotsen onder de kust. Men hoopt het schip bij hoog water vlot te krijgen. Luns naar de V.S. Secretaris-ge neraal van de NAVO, mr. Luns, zal van 17 tot 25 mei een bezoek bren gen aan de Ver. Staten en daar bij met hoge Amerikaanse rege ringsfunctionarissen, onder wie de minister van Buitenlandse Zaken Kissinger, vraagstukken bespreken, die verband houden met de NAVO de betrekkingen tussen Oost en West, en andere internationale ontwikke lingen. Nationalisering De Venezolaan se president Carlos Andrez Perez heeft gisteren een eerste fitap ge daan naar nationalisering van,de olie winning in het land. Hij installeerde een commissie van 30 leden, be staande uit vertegenwoordigers van alle politieke partijen, de vakbewe ging, het bedrijfsleven en het leger, die een plan voor het overnemen zal opstellen. Kernontploffing In de Zweedse stad Uppsala is gisterochtend in alle vroegte een ondergrondse ontploffing mogelijk een kernexplosie, waarge nomen. De explosie scoorde 5.6 pun ten op de schaal van Richter en vond volgens peilingen plaats in het Rus sische kernproefgebied Semi-pala- tinsk, aldus prof. Marcus Baath, directeur van het plaatselijke seismo logisch instituut. ASSEN (ANP) Anton Gee- sink en zijn internationale groep vrij -worstelaars moeten ervoor zorgen, dat zich dit Jaar tijdens de TT-nacht in Assen (2829 juni aan staande) geen rellen voordoen. De stichting werkgroep TT-Assen heeft Geesink gevraagd die nacht een show te geven in de Trianthahal in de Drentse hoofdstad. Andriessen vindt PvdA tweeslachtig RHEDEN (ANP) KVP-frac- ievoorzitter Andriessen heeft ern stige kritiek op de „tweeslachtig heid" van de PvdA met betrekking tot de samenwerking met de chris ten-democraten. Op een in Rheden gehouden verkiezingstoespraak con stateerde hij gisteravond dat de PvdA samen met de christen-demo craten landelijk wil regeren, doch dat tegelijkertijd in Zaanstad „een uiterst verdienstelijk" AR-wet- houder op de keien wordt gesmeten en in Rotterdam de CDA van de wethouderszetels wordt geweerd. "Een zodanig, met de democratie op bedenkelijke voet staand gedrag op lokaal en provinciaal niveau kan bijna niet anders dan op den duur ook schadelijke nationale effecten teweeg brengen", aldus de waar schuwing van de KVP-fractievoor- zitter aan het adres van de PvdA. Hij herinnerde aan een uitspraak van PvdA-voorzitter Van der Louw, die meent dat KVP en ARP op moe ten houden met hun pogingen sa men met de CHU het Christen-De mocratisch Appèl op te bouwen. "De heer Van der Louw die in dit verband betoogde dat de PPR zich opportunistisch" tegen de f500-col- legegeldwet heeft gekeerd en "daar mee haar handtekening onder het geactualiseerde keerpunt heeft weg gehaald". Den Uyl geniet het meeste vertrouwen DEN HAAG Minister-presi dent Den Uyl is de meest vertrou wenwekkende politicus van ons land. Dit blijkt uit een in Januari ge houden NIPO-enquéte. Vorig jaar april stelde 32 procent van de kiezers het meeste vertrouwen in hem, in januari van dit Jaar was dit percen tage gestegen tot 38. Een opvallende tweede is oud-pre mier Biesheuvel, die ondanks het feit dat hij een jaar geleden uit de politiek stapte, toch nog 23 procent van de stemmen wist te behalen. In andere politici blijkt men niet zo'n erg groot vertrouwen te hebben. De Gaay Fortman jr (PPR) kreeg 19 procent, Wiegel (WD) 15 pro cent, Andriessen (KVP) ook 15 pro cent, Aantjes (ARP) 13 procent en Van Thijn (PvdA) 9 procent. Bij de huidige ministersploeg krijgt minister Van Agt (Justitie) het grootste vertrouwen (18 procent). Daarna volgen Lubbers (13 procent)' Boersma (12 procent) en Van der Stoel (10 procent). In de ministers Westerterp, Van Doorn en Gruyters blijken maar zeer weinig kiezers vertrouwen te hebben (3 procent). Diverse aanbiedingen 14, Rljpweterlng, tel. concurrerende prijzen. tadrtjf F. Otto Rlngka- Koolwijk telef. fluitketel ka- i Haarlemmerstr. 4-deIige Gero iset, vai Jevenslai bij. Oudshoorn "Sr. 160 Leiden. x •"la 10 mm. boormachi- «npleet met cirkelzaag robouw, Langègracht 54.' foring *r in 5 ranal f In goud in 5-6-7-8 mm bij ons -naf f 160.- per paar bij Goud win kelt Je Haarlem- fcat 124 vlakbij Hema. 'res voor voordelige sie- i® horloges. bed taantomatenonderdelen, merken, Swaak. Haar- «traat 254. Lelden, cd "Jlnachlnes. Wij repa- u"ro garantie. Uw vaadealer Langezaal en ^Stille Rijn 1-9 Tel. koop filmcami KÉch merk NL. J 1 tevens zware buks Nizó S 30 eiken bielzen tafels h behandeld of ge- ook ronde tafels of gemaakt v.a. f 250.- edusieve eettafels tel. "'10 of 637604. X dgen kwekerij perk- van topkwaliteit Bloe- -«u nouten tuinhekken «tbelen Privé parkeer- oarden Center Bloe- 71 B.V. Hoogmadeseweg ■«fP tel 21920. x LwZor"en al uw druk- «™»rte. veriovings-visi- TOaarten, 25-Jarig hu- dankbetuiglngskaar- We en snelle afwer- ^keril Halpa, Haar- *to' 64. Lelden tel. 24185 fuE njicsgedipio- Im s?lden Da Costastr. fi.01324, Katwijk. Adm. FWrlaan 13a, tel. 15844 L bd P#n>ais Etna 20-25 pet. 'ornuis van f 580, rapt Service t 6. Lelden telef. bd blgkappen. Bosch, 380 BlftlhariH 17 x br_ or de onge- van f249.-. Ga- Korevaarstraat 6. Korevaarstraat 26415. bd Van alle bekende bouwsys temen zoals Lego, Fischer technlk- Sio montage- r ben wij alles in voorraad. Ook aanwezig. Speelgoedspeciaal zaak van Brussel, Haarlemmer str. 267, Lelden. d Ook dit Jaar hebben we sortering —21942—21943. Gebroken i lood reparaties spoed hersteld. Ook de Sltterlaan 76, Leiden, tel. Henegouwen, Vronkenlaan 23. Leiderdorp, tel. 92777. Geen filialen, bereikbaar met ren direct leverbaar 5 jaar ga rantie, gemakkelijk te leggen. Tijdelijk Stanleymes cadeau, bij aankoop min. 20 tegels. Smits Woninginrichting Mare 98. Vrouwensteeg 9, Leiden, tel 23913. d Het gesloten Huls. Uw adres babyartikelen. lerwagens f 125 andelwagens vanaf f 27,50 babvboxen f39,50; kinderstoe len f 34.75; ledlkantjes f 84,50 commodes f 139,-; klepkasten, dekentjes enz. Mevr. Verhoo- sel, Maresingel 75, Leiden, tel. 01710-24272. d Coupons tapijt, pr. De Tegelhandel, Bloemis tenlaan 51 (zijstraat Lam menschans weg). Leiden. d Te koop leerboeken 1ste jr sen Etna gevelkachel f 250 Etna mlnigas f 175 een Frisia gaskachel 10.000 kal. f375 een tank f 175,- zonnescherm 3.50 1 f 50. Inlichtingen tel. sleep te bevr. koop aangeb. met matrasjp t e.a.b. Kiekendief horst 4 Leiden tel 21012. Tefal Super friteuse voor trobouw Langègracht 54 Lei- Vurentafels, banken- boe kenkasten in elke gewenste mt ook andere houtsoorten. Vr. prijsopgaaf. Voordijks Hout handel Lange Mare 106 Lei den tel raon. Exclusieve verlichting klas siek, modern eigen fabricage. Herenstraat 77. Lelden. Het goedkoopste adres voor spieramen m. zuiver linnen en voor een uitgebreid te zoeken. U Wij willen eigenlijk geen reclame meer maken voor vak werk en redelijke prijzen want dat weten ze na 5 Jaar wel. Lijstenmakerij Vljlbrief, de Uiterstegracht 168 Lelden tel 46305 ruime parkeergelegenh. Plantencentrum Leldschen- dam Veursestraatweg 292B tel. 01761-3831. Wij verzorgen het hele Jaar door uw plantenbak ken in kantoren en bedrijven. Wij komen op aanvraag vrij blijvend prijsopgave doen. Plantencentrum Leidschen- dam, Veursestraatweg 292B tel 01761-3831. Grote sortering kamerplanten cacteën. Heeft u zelf een leeg plantenbakje, brengt u het gerust mee. WIJ maken het op voor u tegen een aantrekkelijke prijs. Plantencentrum Lelds lien- aam Veursestraatweg 292B tel. 01761-3831. Tuinaanleg en le vering van materialen o.a. te- tel. 01710-61064. demonstratie bij Pelattl ciallst L. van Tongeren C.V., Breestraat 32, Lelden. Telef.: enz. Bloemenmagazijn Ixora, Korevaarstraat 5, Leiden tel. Grote keuze dames- en he renhorloges, klokken, gouden dames- en herenrlngen. Ver heul Haarlemmerstraat 86, Lelden tel. 21959. Te koop aangeb. 2 pers. bed met spiraal en matras f25,- Haagweg 180 tel 64369. Aangeboden een tekentafel merk Kuhlmann te bevragen Rljnzichtstraat 26 b. d. Mors- weg. Te koop aangeb. boek van de mens (encyclopedie) 105 de len nieuw heeft gekost f 204,75 te koop voor f 125 te bevra gen 01717-2613. Te koop kinderwagen 8 mnd oud f 125,- Parkstraat 12a Lei machine met wringer t.e.a.b. Schutterstraat 8. Lelden. Luxaflex 2 weduwschapmanden 8 vaks nu 54.- 10 vaks nu 62,- 12 vaks nu 69.95. Prachtige manden voor een spotprijs dit komt bij Robbers. Haven projector super 8 8 mm plus scherm na 7 uur Tollenstr. 5. Lelden. Te koop een raamkozijn, p&m r prijs ldl. Leiden. Omdat men ervoor betaalt Daarom kunt u beter adverteren in de krant De krant is koning. Aangeb. prachtige zwarte poedeltjes van Rozensteijn af stamming tel 01710-62056. .Aangeb. grote collectie tro- jlsche vissen Jac. Perkstr. 3 eiden ZW zijstraat Albert 50, geheel compleet, thermost., verw. vissen en planten plus kast en verl. f 250 Pinkster bloem 78, Leiderdorp. Te koop zwart hondje (teef je) 13 weken oud f 55,- na 15 uur Zonneveld, Piet Helnstr. 37 Noordwij k aan Zee. Rode poes vermist sinds 12 ri van Kleef Sophiastr. 78a Leiden tel. 21056. kanaries, valkparkieten bandvlnken. blauwfazantjes. tijgervtnken, Japanse 't Parlement, Nieuwe Rijn verenigingsavonden tjes, rijstvogels, oranje kaak- roodstaartjes. wit- Napoleons muskaat parkieten, duifjes, hi- Oude Vest 171a. (door de poort). bde Hypotheken tot 130 pet., voor bestaande woningen, >r lagere Inkomens is er "n ciale regeling. Inl. assu rantiekantoor v.d. Salm. Zuid- malayaputters, nonparrels gjken mozambique r div. andere vogels Diverse goederen diensten gevraagd Te koop gevr. poppenhuis met of zonder toebehoren aan biedingen tel. 01710-50298. Part vraagt te koop oude Verkade albums etc. tel 070- 867256. x S| Gevraagd een houten kin erbox zonder boxkleed 02521- 12740. Te koop gevraagd een kleu terfietsje plm 4 Jaar en strijkijzer zonder thermostaa tel 01710-21452. Te koop gevraagd Engels< linguaphone cursus (of in rul voor Spaanse Llnugaphone cu Diversen Aangeb. wandelwagen met Te koop gevr. een ango igenzak en regenscherm f25 poes of baster br. ond. n: Witte Singel 108 Lelden telef. 8989 bur. v. d. blad. (erkade's Vogel en Zade uit 500 vogels aller sooi en 50 soorten trop. vl Raadhuisstraat 106 Alphen Huisdieren de hond paar- poppen Prof. EIJkmanhof 32 snippers, heel kilo f 3 pens, plm. 1 kilopak f 1,25. Bolle sla. gerijen, Hogewoerd 37. Leiden. Houtworm!! Vijand \an uw antiek. Desk. behandeling onder gar. Fa. P. v. Loon, tel. 0171062691, bgg. 25061. cd Goed tehuis gezocht voor leuk klein blijvend hondje en bastaard bouvier, omstandigheden, aangeboden Doberman Pin- stamboom, lief teef voor kinderen Lokhorst 139 Lel derdorp na 18.00 uur. 6 dellge broedkool i Stel Engelse parkieten te be vragen Sumatrastr. 1 tel 23673 Lelden. RUvakantle Terschelling op prachtige paarden vrij rij den langs straaid en bos telef. 05620-8464 Baaiduinen 17. x Te koop aangeb. aquarium 1.50 bij 40 bij 40 geheel compl. Te bevragen Prinsenstraat 112A Leiden na 19.00 uur. rlngsthee 2 maal daags een kopje trekken als thee en u slankt af, 100 gram f 2,95. Drogisterij Boerhaave Haarl.- straat 68, Leiden. x tot f25.000,- Aflos sing 1 tot 5 Jaar. Snelle af wikkeling. Apollolaan 112, Lei den teL 61595. x Sexfllms te huur in kleur. Wij hebben een grote sorte ring tegen zeer lage prijzen, v.a. f 5,- beslist de allernieuw ste van zeer goede kwaliteit. Te bevragen Langebrug 25 Lelden tel. 4C 40016 ook 's avonds. bop Lelden tel 21230 De grootste Leiden en omgeving. x ten, propagandamateriaal krijgbaar: Vlietweg 66, Leiden ;el. 20252. Garenmarkt 18 en Nieuwe Rl.jn 98 te Leiden, al léén werkdagen tussen 18.00 VVD (Ujst 3) verkiezings- ïds Amro bank Lelden giro 9200. 6 x ontspanning: Ont- zaterdai 19 bd Vakantiegeld iumentenorganlsatie Llnkanto Hooigracht 67, Leiden telefoon 33914. Verhuur van Laurel en Har films, Charly Chaplin en rzan v.a f 5,- 's avonds na uur Schimmelstraat 4, Lei- Foto de Groot, de Kempe- 8 mm Donald Duck Laurel t Hardy. Foto de Groot de Kem- Te huur sexfllms (kleur) sexboeken en films enz. Klein ste van Leiden. Snel f 7000 lenen v.a. f 182 p. maand. T.K.S. 02208-5429 070-247238. 02150-53663. Duo Fred Wilton, all-round' bgg. D. Kul venhoven. 01710-92267. Te huur vanaf 1 juni een Stelnwav- vleugel tel! na 18.00 uur 49840. Verloren woensdag rood ge bloemd hoofddoekje, omg. Lammenschans. Topaaslaan 72 Leiden. Tel. 46892. Uw kostbare snéde kleding ls bij ons in veilige handen zo wel voor reiniging als repara tie. Chemisch Rr' drijf Ding-Jan I Leiden têl. 24627/ De Grote Burcht. Vo_. bruiloft, receptie. Alle sumpties f 1.10, koffietafel i f 6.- diner vanaf f 10,- geen zaal huur. Ingang c" ln de Nieuwstraat tel. 01710- 43185 53095 Eleen Darkeer- Stadhoudersln

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1974 | | pagina 19