Moeilijkheden in commissie jdsCf/fK Progressief Warmond wil bevolking eerder bij plannen maken betrekken Linkse primeur in B. en W. Oegstgeest? agendi BI l\\ in Voorschoten Van Belle (PvdA) en Beckers (PPR) EXTRA RAAD OVER STALLEN Stallen Voorschoten: wespennest of niet Jeugddiploma's Gewest, milieu en welzijn STAD EN RAND VOORSCHOTEN In zijn buurtkrant maakt re Bond van Huurders en Woningzoe kenden melding van het feit, dat vijf vertegenwoordigers zijn opgestapt toen één van hen niet binnen mocht in een besloten commissievergadering j.l. maandag. Volgens de BHW heeft de gemeente er niets over te zeggen wie de BHW vertegenwoordigen. Onze correspondent Joop Peeters meldt het volgende over deze zaak: Door Hans Melkert Onno van Belle (links) en Karei Beckers. (Foto's Jan Holvast) VOORSCHOTEN De gemeenteraad is bijeengeroepen morgen avond om half acht voor een extra vergadering. Het enige agenda punt is de sloping van de stallen nabij de voormalige boerderij "De Lindehoeve". Als bijlagen bij de raadsvergaderingsuitnodiging zijn de vragen van raadsleden Goosens (D'66) en Meerhoek (KVP). De beantwoording van die vragen, die betrekking hebben op de afbraak van de stallen zal geschieden tijdens de extra raadsvergadering, maar het college van B. en W. deelt alvast wel mee dat ten stelligste ontkend wordt dat wethouder Pels (PvdA) de sloop zou hebben doorgedreven. VOORSCHOTEN Het raadslid Joop Goosens (D'66) heeft gedu rende zijn bijna vier Jarige periode als raadslid nog nooit een derge lijke succes gehad als thans staat te gebeuren. Op zijn voorstel wordt de gemeenteraad voor een extra verga dering bijeengeroepen en zijn voor stel wordt gesteund door raadsleden uit de PCG, KVP en PvdA. Toch lijkt het alsof Goosens zich in een wespennest gestoken heeft, omdat PvdA-wethouder Pels een duide lijke voorstander van de afbraak van de stallen is geweest. Goosens meent, dat wethouder Pels niet vereenzelvigd mag worden met de nieuw gevormde progressie- sieve concentratie en dat deze wet houder heus wel een passend ver haal zal klaar hebben. Zo niet dan moet hij gewoon rekenen op de weerstand van zijn politieke vrien den. Bovendien zijn er tenminste drie leden van het college van B. en W. vóór de afbraak geweest. Het is steeds zo geweest dat B. en W. sterk de nadruk gelegd hebben op de col legialiteit binnen het college. Wat Goosens het college kwalijk neemt is niet zo zeer dat ze tot de beslissing gekomen zijn dat die stal len afgebroken moesten worden, maar wel de wijze waarop deze is uitgevoerd Een autori.tair optreden loopt vlugger uit de hand dan wordt verondersteld. "Bovendien zijn de stallen in elkaar geramd. De aan val op de stallen kwam met een do delijke precisie en daar moet een brein achter zitten, waarvan ik nauwelijks kan geloven dat het voortgekomen is uit het college. Nee, Hearing over de stallen VOORSCHOTEN De stichting "De Lindehoeve" heeft voor zater dagmiddag een hearing uitgeschre ven, waarvoor o.a. het college van B. en W. en de raadsleden zijn uit genodigd. De aanvang is 3 uur en het belangrijkste onderwerp na tuurlijk de inmiddels afgebroken stallen. het zou best kunnen dat het klerk- dom de hand in deze zaak gehad heeft. Er zijn tijdens de gehele ope ratie van de sloop teveel ambtena ren in de buurt van de boerderij gesignaleerd, die op het bewuste uur daar niets te maken hadden. De Jongens van "De Lindenhoeve" hebben met hun van uur tot uur bijgehouden verslag duidelijk ge maakt dat alles getimed was bij de sloop. Voor vrijwel de gehele gemeente raad is de sloop van de stallen niet alleen erg duister op het gebied van het uitvoeren van een beleid, maar bovendien het weer ontbreken van openheid. Het kan zijn dat de raad het nu wel eens een keer genoeg vindt en de wethouders verzoekt om op te stappen met uitzondering van wethouder Esselaar, die als eenling tegen directe sloop was", aldus Goo- JOOP PEETERS. OEGSTGEEST "Jongens en meisjes, met het behalen van het jeugddiploma A hebben Jullie de eerste stap gezet! Ik hoop dat het een stimulans mag zijn om door te gaan en later volwaardig lid te wor den van de Rode Kruis colonne". Aldus sprak gisteravond de voorzit ter van het Rode Kruis, afdeling Rijnland, jhr. T. A. J. van E}'sin- ga. Voor 27 leerlingen van instruc teur P. W. van der Mark vormde de bijeenkomst in het Rode Kuis lokaal een hoogtepunt. Instructeur van der Mark leidde een EHBO-oefening in waarvan hij de uitwerking geheel overliet aan 'n aantal geslaagden. De ouders za gen hoe de Jeugd een bromfietson geluk te lijf ging. De geslaagden zijn: Maureen v.d. Brink, Jean Pierre Bonnet, Monique Colsen, Alex Driessen, Frans van Dijk, Leon van Elk, Claus Fles, Ma rijke van Hees, Carla de Jong, An nette Kamphuis, Michel Kollau, Henny Komen, Saskia Anne Kooij, Hans v.d. Kraats, Theo van den Oord, Marie-Louise van Ree, Mario Rietberg, Katarine Reyger, Chris Sindhunata, Angela Sira, Diederick van Veen, Pauline Veffer, Veronique van Velzen, Inger Zonneveld, Brenda Gilhuis, Hans de Groot en Linda de Ruyter. De BHW heeft een reeks klachten beschreven in een "open brief" aan de gemeenteraad over de gemeente als verhuurder van woningen. Hoewel deze brief nimmer officieel op het gemeentehuis gekomen is, heeft de gemeenteraad van Voorschoten de brief in behandeling gegeven bij de commissies voor openbare werken en financiën. Omdat de klachten deels persoonlijk waren, werden drie Voor- schotense huurders van gemeentewo ningen, die tevens de BHW-brief on dertekend hadden, uitgenodigd voor een gesprek met de commissieleden. Tijdens d'e gecombineerde commis sievergadering van openbare werken cn financiën onder voorzitterschap van wethouder Koetser kwamen vijf heren de raadszaal binnen en wilden op de publieke tribune plaats nemen. Me: veel moeite kreeg de voorzitter gedaan dat dat op de gang gewacht werd tot het tijdstip van de behan deling van de brief. Ongeveer op het vastgestelde tijd stip van de uitnodiging van de drie huurders werden deze binnengeroe pen. Zy wilden echter met alle vyf naar binnen. De commissieleden had den hiertegen bezwaren. Tenslotte stonden de commissieleden toe dat ook een vierde werd binnengelaten. Bezwaar had de commissie tegen een Leidse afgevaardigde van de BHW omdat het een besloten verga dering betrof. Wethouder Koetser stelt dat volle dig is gehandeld zoals afgesproken en de overgrote meerderheid van tie gecombineerde commissie *t volledig eens was over de vraag of de Leidse BHW wel of niet toegelaten diende te worden bij een besloten vergade ring. Overigens is het agendapunt wel behandeld. Wethouder Koetser is te leurgesteld over de houding van de BHW, die blijkbaar niet bereid is de vastgestelde regels na te komen en dat kan de bewoners alleen maar schade doen inplaats van steun ge- DONDERDAG Breestraat 19. sociëteit vu dlcapten, 25 uur nar- Kreatlef Sentrum. c ting. 8—9 uur nam. 3e Binnenvestgracht, kaa en Leembruggen, rullavondl 7.30 uur nam. Morsweg 10. vergadering 1 Wonen. 7.30 uur nam. Pieterskerkstraat 1, zaal de Kerk. kontaktochtencl matie over Amnesty inü£. 10.00 uur van. Tsjaikowskylaan 39. gespreksavond Baha'l Gem De Burcht, Openbare H met o.a. André v. d. Louw (ft Speeltuinvereniging Ooj De Kooi. verkiezingsavond, nfAula school Valkenpad, I avond over kleuter- en basln Merenwijk. 8 uur nam. j Speeltulnzaal Oosterkwaa tleke informatie-avond. 8 J VRIJDAG Herenstraat 95 (lngaiwfi straat). Jeugdsociëtett "TM 11 uur nam. Geversstraat 65. Oegstji telt voor kamerbewoners J staanden, 812 uur nam. Breestraat 19, sociëteit tn bewoners Twentwel. vanaf 9 Koningskerk. ruilclub, 7» OEGSTGEEST Het samengaan van PvdA en PPR op één lijst voor de gemeenteraadsverkiezing betekent waarschijnlijk, dat voor het eerst in de geschiedenis van Oegstgeest een linkse wethouder deel gaat uitmaken van het college van B. en W. VVD en CDA. de andere aan de verkiezin gen deelnemende groeperingen, zijn vóór de vorming van een afspiege lingscollege. „Wij willen daaraan meedoen op basis van programma tische afspraken," zegt PvdA-PPR -lijsttrekker Onno van Belle (42). Van Belle (PvdA) wordt de kandi daat voor het wethouderschap. De fractie zal dan worden geleid door nummer 2 op lijst 3, PPR-voorman Karei Beckers (37). Beiden zijn blij met het samengaan van de twee par tijen. .Jammer," zegt Van Belle, „dat D'66 niet heeft willen meedoen, maar we zijn toch het enige alternatiet voor diegenen, die niet op WD of CDA stemmen" (D'66 doet niet mee aan de verkiezingen H.M.). PvdA-PPR hopen vijf zetels te ha len. Uit deze groepering klinkt een an der geluid over gewestvorming dan men van het huidige gemeente bestuur van Oegstgeest gewend is. Van Belle en Beckers zijn vóór ge westvorming. Van Belle: „Oegstgeest is geen witte plek, maar maakt deel uit van een regio. Daarin zal moeten worden samengewerkt met behoud van eigen identiteit". Beckers vult aan: „De plaatsen in de regio zullen solidair moeten zijn met het arme Leiden zonder alles goed te keuren wat in de centrumstad gebeurt". De belangstelling van Van Belle (vader van twee kinderen) voor de regio is niet verwonderlijk. .Hij is wetenschappelijk hoofdmedewerker scheikunde aan de Leidse universi teit en heeft deel uitgemaakt vau de universiteitsraad. Hij weet, dat ook de gemeenteraad beperkte bevoegd heden heeft, maar er is enige speel ruimte en daarin hoopt hij iets te kunnen doen. Een oude hobby van hem: groen. Er zijn voor een gezond milieu nog veel te weinig bomen en bos in deze streek. Nog meer dan al gebeurt WARMOND „De achterban moet blijven meepraten, het is niet de bedoeling dat de drie raadsleden (we hopen eigenlijk op vier zetels) het na de komende verkiezingen alleen gaan uitmaken", zegt Cees van der Zalm (31) de lijstaanvoerder van Progressief Warmond. „Zonder die medewerking zien we het eigenlijk geen van drieën (Jan Timmermans en Liesbeth Daal huis zijn de andere kandidaten voor een Warmondse raads- zetel) zitten". Hulpdienst Sinds enige tijd is er in Leiden een hulpdienst speciaal voor alle soorten dieren. Het is echter een hobby, dus moet er dik geld bij. Dat is niet zo erg, maar nu het steeds drukker wordt is dit financieel niet meer haalbaar. Vandaar dat het spoedigzo ver zal zijn dat wegens geldgebrek de Dierenhulpdienst opgeheven zal moeten worden, wat inhoudt dait aan gereden en gewond geraakte dieren in veel gevallen zonder hulp zullen moeten blijven. Er is echter nog een andere oplos sing; namelijk de Dierenhulpdienst om te zetten in een vereniging, met het doel: Het verlenen van hulp aan die dieren die deze hulp behoeven en bescherming van in het wild leven de dieren. Zoals U zult begrijpen zijn er voor een vereniging leden nodig. Iulichtigen telefonisch onder nr. 01710/34687 of schriftelijk: Schol- tenstraat 25 in Leiden. Dat gaat gebeuren om 8 uur 's na middags in het Antoniusclubhuis. De avond is een afsluiting van het oude en een start voor het nieuwe seizoen. Er zijn vele en vele verrassingen: een grote loterij met enorme waarde volle prijzen. De muziek belooft uit stekend te worden. Het kwartet Hen ny Langeveld zal de boel komen op vrolijken. Voor een hele rijksdaalder kan men naar binnen. Voorverkoop bij de heer Bosman, Churchilllaan 3 in Leiden. MAN Volgens een schatting van het Mi lieu Actiecentrum Nederland, afde ling Leiden, zijn er in deze stad ongeveer 150 huishoudens, waar de 39Ó-heffing van de snelle kweekre actor van Kalkar niet wordt be taald. Over het gehele land bedraagt het aantal ongeveer 5000. Ar ja BS-Leiden De feestcommissie van de suppor tersvereniging BS Leiden organiseert komende zaterdag een grote Basket bal-dansantavond. Wat dat is, moe ten we mzzkr radenl In de Galerie-bibliotheek aan de Luifellaan in Wassenaar exposeert vanaf komende zaterdag tot 8 Juni Arja van den Berg met etsen en schilderijen. De opening is vrij toe gankelijk (15 uur) en daarna is de expostitie tijdens de openingsuren van de bibliotheek te bezichtigen. Redaktie Paul Wolfswinkel Rommelen Zaterdag (18 mei) wordt in het Zoeterwoudse verenigingsgebouw Ons Huis van 10.00 tot 17.00 een rommelmarkt gehouden. Als de weersomstandigheden dat toelaten, zal de markt buiten (op het Kosters pad) worden gehouden. Er zal een demonstratie van 'n aantal oude am bachten worden gegeven (spinnen xn houtdraaien). De drumband VIOS zal de markt openen met een rondgang door het dorp met daarop aansluitend een show in de Loethe. Solidair "In Zoeterwoude is afgelopen maan dag een klooster gekraakt; het kloos ter biedt woonruimte aan ongeveer 100 mensen en staat al VA Jaar leeg. Het klooster is nog steeds van non nen en de grond erbij omvat een groot aantal ha. De Aktiegroep kamernood is soli dair met de krakers en zal in alle mogelijke opzichten steun verlenen. De Aktiegroep Kamernood eist van de gemeente en overheid dat dit pand aan de alleenstaanden wordt toege wezen en binnen de kortst mogelijke tijd bewoonbaar wordt gemaakt." Aldus een brief van de actiegroep aan onze krant. Door Henriëtte v. d. Hoeven De leden van progressief Warmond, een in januari geformeerde partij uit leden van de PvdA, PPR, D'66 en andere geïnteresseerden, krijgen ook krachtig inspraak bij het wethou- riersvraagstuk Progressief War mond staat niet afwijzend tegenover een wethouderszetel als het maar in een progTamcollege is en een eventuele tussentijdse wisseling van raadsleden. •Het is helemaal niet noodzakelijk zegt Jan Timmermans PW's tweede man, dat een raadslid die vier jaar 'uitzit'. Het kan best dat iemand te genvalt dan moet hij ook bereid zijn zijn plaats af te staan aan iemand anders*. Hier neemt Cees van der Zalm. in het dagelijks leven leraar het gesprek weer over. 'Kijk, dat past ook een beetje in ons principe van de Warmonders meer bij de ge meente betrekken'. Dat is nam lijk de belangrijkste doelstelling van Progressief Warmond. 'Nog meer want het gebeurt hier al vrij veel contact tussen bevol king en raad. Dat kan, vooral omdat Warmond een plaatsje van ongeveer 4500 inwoners is. Het voordeel van Warmond is dat je hier alles nog kunt overzien. Als geboren Warmen de* ken ik er van de 4500 zeker 4000 persoonlijk. Om dat contact tussen bevolking en politieke partijen nog te verstevigen zijn ook alle fractievergaderingen van Progressief Warmond openbaar. Als alle fracties dat zouden doen, zou b.v. inspraak van de publieke tribune helemaal niet zo tijdrovend hoeven zijn'. Van der Zalm vindt ook dat de bevolking in een veel vroeger stadium dan nu het geval is by het maken van plannen betrokken zou moeten worden. Dat is een van de punten waarvoor hij zioh gaat inzetten. Liesbeth Daalhuisen, Cees van der Zalm en Jan Timmermans zou Oegstgeest hierin kunnen bijdra gen. Ook nuttig voor de dicht-bij- huis-recreatiede Leidse Merenwijk is vlak bij. Beckers is wat korter inwoner van Oegstgeest, maar ook hij heeft zich intensief ingeleefd in deze regio, die hij vooral leerde kennen in de Jaren, dat hij werkzaam was op het mingscentrum Oud-Poelgeest. Sinds enkele jaren is hij als hoofd afdeling cultureel werk, stafdocent, aan de katholieke academie in Den Haag. Geen wonder, dat Beckers (ge trouwd met de landelijk tweede voor zitter van de PPR, twee dochters, één zoon) welzijn tot een groot stuk van zijn leven heeft gemaakt. Wel zijn is voor hem het beleid uitbou wen t.a.v. bejaardenzorg, Jeugdwerk e.d., maar vooral openbaarheid en medezeggenschap tot stand brengen voor alle burgers. Welzijn speelt Im mers een rol in zaken als wonen, verkeer, milieu enz. Met het bovenstaande zijn in kort bestek zaken aangestipt, die een be langrijke rol spelen in het program ma van de nieuwe combinatie, die volgens de lijstaanvoerders met en thousiasme en inzet gaan worden nagestreefd. niet een inleiding van ue van de Welzljnsraad. 8.00 uurc Zaterdag Hooglandse Kerkgracht 41 MOrSWeg Ut, uciuat sociëteit, schaaklesen i gevorderden laar. 3 30- -5.30 w Breestraat 19. sociëteit Jeuri - bewoners Twentwel. vanaf n£De Burcht, voorstel1 tng Bol (kindertheater). 2.30'"» Zondag Antonlus Clubhuis, danst; lU Middel'weg 19c. Leids Pot? ter. kindervoorstellingen, 230 Hooglandse Kerkgracht 41 vanaf 8.00 uur nam. Geversstraat 65. Oegstge* telt voor kamerbewoners bewoners Twentwel, vanaf 0, Maandag Cees v.d. Zalm (31): Hier kun je het nog overzien' Apotfieken De avond-, nacht- en i dienst der apotheken In i Leiden, wordt waargenon* Apotheek Kok. Rapenburj 24807. Apotheek Voorschot seweg 66. Voorschoten, tel. 0! Apotheek Van Breest Smi Loevestein 7, Leiderdorp, tek Tevens zaterdag tot 1.00 i Oegstgeestse Apotheek. Wil park 8. Oegstgeest. tel. 53274 SOS-dienst 80S-tel. hulpdienst. 25202 Voor allen die In den verkeren dag er. nacnt Dierenhulpdienst. Anna Paulownastraat 15. L«l <?ewonde honden, katten. Dag en nacht bereikbaar. W* Dierenambulance. Tel. 01710-ï Release Hulpverleningsdienst RjM Rijn 20a. tel 24555 Ma t'B 10 uur. nam bovendien dl V 5 uur nam met uitzond* Voor weduwen en weduwnaars Nederlandse Vereniging Geen spandoek Wat wil by jullie dat progressief nu eigenlijk precies zeggen? Van der Zalm: 'We zyn beslist geen mensen die met spandoeken gaan lopen, we willen met dat progressief eigenlijk uitdrukken dat het welzijn van de bevolking in de ruimste zin van het woord bij ons voorop staat. Eigenlijk heb Je het als progressief dubbei moeilijk. Je moet de mensen aan hun trekken laten komen dus groei niet tegen laten gaan. Van de andere kant kun je ook maar niet alles wat oud is laten afbreken ten koste van die groei, want iedere ingreep brengt schade toe aan dit dorp. Een van de zaken waarvoor Pro gressief Warmond wil vechten Koudehoorn. het voormalig Zwan- burg Progressief Warmond wil daar het grote stiltegebied van ma ken. Een gebied met zeer beperkte recreatie-mogeUikhetien. Maar voor lies wil men in het progressieve kamp een structuurnota van War mond. Eerst moet die er zyn dan wil men pas over de nieuwe bestem mingsplannen van Warmond gaan praten. Een tweede nota. over welzijn is een punt waarop Jan Timmer mans zelf nu anderhajf jaar in het Warmondse jeugdwerk, blyft hame ren. Timmermans: 'In Warmond is een heel bloeiend verenigingsleven. Vrijwilligers die iets op poten willeu zetten en houden zyn er genoeg maar soms mark je dat men eigenlijk niet goed weet hoe verder te gaan. Daar aan moet iets worden gedaan. Ik ge loof dat het welzijns-onderzoek wei eens zou kunnen uitwijzen dat War mond 'n welzijnswerker of -werkster nodig heeft. Iemand die initiatieven kan bundelen. Het gaat in Warmond in de eerste plaats niet om geld, want de verenigingen worden behoorlijk gesubsidieerd, maar om coördinatie en begeleiding. LEIDSCH DAGBL DAGBLAD VOOR EN OMSTREEK» Uitgave: Leldsch Dagbtf Witte Singe) 1 Telefoon directie en adoc tie 01710-25041. Heotdredacteur Hap MuM Teleloon redactie 01110*® Postbus 84 - Giro Maandabonnement Kwartaalabonnement Per Post Jaarabonnement Losse nummers Abonnementsgelden Dl) betaling te voldoen BÜW tische oversehrU ving ge« nlstratie- en tncassokos» Nabezorging tot 20.00 i» Zaterdag tot 18.00 uur Telefoon 01710-30500 Verspreidingsgebied Benthuizen Lelden W"1 Oegstgeest Voorschotel mond Wassenaar en Zoe®" Correspondenten Oegstgeest: N van zenbosla&n 2 tel 01710-# Leiderdorp: R. Veeren, U dreef 32. tel. 01710-922» ker, Dorpsstraat 20. 2370 en Selma Schaven^ Steenlaan 12. tel. 01711*"™ Zoni*,ef 3387 Zoeterwoude: laan 20 Hoee 33694 Zoeterwoude: O M J Menslnk Burg Brandt*"* Tel 01715— Iff") Verspreiding overige Duin- Bollen- en RU&'*

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1974 | | pagina 2