Vjoe En-lai is iet echt ziek Wel eens een Caballero filter geproefd? bhm nieuwe Weinig kabinet van in gezichten Schmidt Scheel: door de wol geverfd liberaal Anders dan andere filters ■welen-verhaal raakt president 'inieuw woedend ilitieke ommekeer in Peking? Omstreden Genscher toch weer minister Behendig politicus opvolger president Heinemann )AG 15 MEI 1974 BUITENLAND l|G (UPI) In China is wellicht het einde van een tijdperk aangebroken. Er zijn aanwijzingen dat premier Tsjoe En-lai, de enige premier in de 25-jarige historie Volksrepubliek, zich geleidelijk kan gaan terugtrekken. Het is nog te vroeg om jke conclusies te verbinden aan het feit dat hij niet aanwezig was bij recente ge- nissen in Peking rond het bezoek van officiële gasten, maar er is toenemende spe- - en enig bewijs dat hij mogelijk de hoogste zetel van de staatsmacht gaat n ten gunste van een leiderschap met een meer collectief karakter. Een van de geliefdste discussie- dwongen, is een punt van uitvoerige Punten on£ter China-deskundigen is discussie tussen Chinadeskundigen in vraag of de aanvallen op Con- Peking. Waarschijnlijk is het een £5" ^er^k verhulde aanvallen mengeling van beide. Als buitenland- Y.en ^love? se correspondenten die China be- ,5 e J Toen TsJ°« 11161 bU ADVERTENTIE het Senghor-banket verscheen, zen funktionarissen de speculaties van de hand dat er politieke rede nen achter zaten. Ze zeiden dat hy enkel vermoeid was. Zijn hoge leef tijd hij is 75 jaar ging een woordje meespreken en hjj kon de koortsachtige pas van het verleden niet blijven lopen. Hoge leeftijd Nog geen week later was Tsjoe niet 2)1 NGTON (Reuter) Het heeft gisteren scherp p een verhaal in de on Post, waarin stond dat Nixon en haar dochters juwelen cadeau hadden maar daar pas aangifte en gedaan nadat een ver van de Washington Post nn had gekregen. Volgens ftaanse grondwet mogen zijn gezin en ande- ji Bgeringsfunctlonarlssen 75 buiken aannemen, maar pïten vervallen onmiddel- de staat. Het Witte Huis "geschenken-bu- ar alle giften geregistreerd Brdvoerder van het Witte oe dat mevrouw Nixon enige tijd heeft bewaard hls in haar slaapkamer, zag geen enkele reden bet niet passend zou zijn preddentsvrouwe om deze te dragen. Terwijl de Ju- de kluis lagen, waren ze Begistreerd bij het bureau, aldus Warren, persoonlijke mening is. uren, dat het onvergeeflijk, vergeeflijk is wanner een be. van dit eerzame beroep zo dat hjj door insinuaties de ia pamüy" omlaag haalt". Hij .normale situatie is opge- oogeblazen tot een sensatio- de Washington Post heeft Huis de volgende tntvangen, die pas zouden toeven na een onderzoek Washington Post: en diamanten ter 400 dollar, een geschenk Pahd, halfbroer il van Saoedi-Arabië. tij- lezoek ln oktober 1969: ln paar oorringen, gevat in n robijnen, in mei 1971 tag Pelsal aan merouw b geschenke gegeven: n_ B armband met horloge. I sultan van Saoedi-Arabië aan mevrouw Nixon gaf, een diamanten en robij- voor Julie Nixon Eisen- 'een diamanten en saffie voor Patricia Nixon Cox. 1 de Washington Post - Witte Huis het stel i diamanten van 52.400 o taxeren door een Juwe- York. Warren zei dat dit »as gedaan beschrijving te kunnen "het geschenkenbureau, de Washington Post heeft "ta üln amotsaanvaarding zo'n 20.000 geschenken variërend van gehaakte koekjes tot diamanten, procent van de geschen- fvan Amerikanen. zxxïhten aan officiële funktionarissen de gebruikelijke vraag stelden over het lot van de afgezette president Lioe Sjao-tsji was het standaard- antwoord dat hij „politiek dood" was. Tsjoe is niet politiek dood. Maar hy zou „politiek ziek" kunnen zijn. En de diagnose kon wel eens uitwijzen dat het meer is dan alleen de hoge leeftijd. Politieke strijd Toen Tsjoe eerder deze maand niet op het vliegveld om een andere be de zoeker te begroeten, premier Bhoetto van Pakistan. Tsjoe ging Bhoetto hor doken speculaties op dat hy kort na diens aankomst wel verwel- inderdaad een belangrijk doelwit komen, hield ook een paar bespre- werd gelanceerd tegen de oude wijs- ten en miste ook enkele politieke geer Conficius en Lin Piao, ex-minis- gesprekken. ter van Defensie die by een vlieg- Toen Tsjoe naar het gastenver- tuigongeluk om het leven kwam na blijf ging in plaats van naar het een samenzwering in 1971 om party- vliegveld zyn gebruikeiyxe begroe- leider Mao Tse-toeng te doden en de tingsplaats voor hoge gasten her haalde hy de verklaring die zyn on dergeschikten eerder hadden gege ven. Dat de leeftyd een probleem was. ,Ik ben niet goed omdat ik oud ben", vertelde hy Bhoetto en hy maakte grappen over de speculatieve berichten van de buitenlandse cor respondenten. Maar de hoge leeftyd beroert een groot deel van de Chi nese top. Mao is 80, van de 24 leden van het machtige politburo zyn er twee 88 en is er een 82. Verder zyn er twee van Tsjoe's leeftyd. En de twee politbureauleden die geleidelyk meer funkties van Tsjoe schynen over te nemen de vice-premiers Teng Hsjiao-ping en LI Hsien-nien zyn 70. Aanvallen De afwezigheid van Tsjoe by ge beurtenissen waar hy normaliter de hoofdrol speelt is naar de mening van deskundigen niet de enige reden dat men over zyn terugtrekking spe culeert. Een andere reden zyn de toe nemende aanvallen op zyn vitale be leidspunten door enkele politieke ri valen. Die punten zyn onder meer de toenadering tot de Verenigde Staten en Japan, het zich ln steeds sterker mate baseren op buitenlandse kapi- Konstante kwaliteit Id. Laurens Continental (Van onze correspondent) BONN Acht dagen na het aftreden van Willy Brandt heeft de komende bondskanselier Helmut Schmidt zijn zestien man tellende kabinet gereed. In de nieuwe ministerploeg, die twee leden minder telt dan het kabinet-Brandt, heeft de kleine liberale coalitie-genoot aan de sociaal-democraten geen grond behoeven prijs te geven. De gestroomlijnde ploeg van de pragmaticus Helmut Schmidt zal in de komende twee Jaar sterk de na druk leggen op zuinig beheer en de politiek van "het haalbare". Hoe wel Schmidt zich in beginsel aan de van zijn voor ganger houdt, heeft hy toch al te kennen gegeven in 't licht van de om standigheden een aantal van de toen aangekondigde hervormingen nenlandse Zaken. Buitenlandse Za- Maar van het aanblijven van deze bewindsman hing het voortbestaan de sociale liberale coalitie recht- torische betekenis, komt uit het buitenland. talistische technologie, een gematigde op de belangriJkstcjx*>ten koers tegenover het buitenland een meer pragmatische ten aanzien ken, Landbouw en Economische Za- van het binnenland, met name op ken. Grootste strijdpunt was de be- economlsch gebied. zetting van Binnenlandse Zaken. De streeks Andere aanwyzingen zou men kun- SPD zag haar verlangen daar een nen vinden in enkele subtiele ver- geestverwant te posteren niet in anderingen die sinds begin april vervulling gaan. De portefeuille viel hebben plaatsgevonden. Een ervan is toe aan de links-liberaal prof. Wer- lier en volgt een meer collectieve rol by officiële ner Maihofer, plechtigheden die voorheen door minister van Tsjoe alleen werden gespeeld. Een ten. andere is de frontpositie die Lie Zoals reeds van tevoren vaststond Hsien-nien en Teng Hsiao-ping zich gaat Buitenlandse Zaken naar de li- hebben verworven. Dit geldt met beraal Hans-Dietrich Genscher, die name voor Teng, die tydens de cultu- voordien minister van Binnenlandse rele revolutie in 1966 uit de gratie Zaken is geweest. Zeker was er bij raakte met Lioe Sjao-tsji, en die de sociaal-democraten een stroming al pas een Jaar geleden uit de politieke die Genscher liever niet had zien te- vergetelheid terugkeerde. rugkeren, gezien zijn medeverant- Daartoe behoort onder meer een ontwerp voor de bezitsvorming voor arbeiders en de hervorming van het hoger onderwijs. Wel wil ook feite nooit ernstig Schmldt de herzientag van het be- lastingstelsel nog tot stand bren gen alsmede de hervorming van het machtspositie bedreigd heeft ♦zien Genscher wordt tevens vdce-kan.se- i»„4. „v- xsor en volgt in beide functies Wal- het vorige kabinet ter Scheel op, die vandaag in Bonn beroepsonderwijs. Bijzondere Opdrach- tot nieuwe president van Bondsrepu bliek is gekozen. Opvallend kenmerk van het nieuwe kabinet is, dat Hel mut Schmidt meer met bewindslie den heeft geschoven dan dat hij nieu Uit het kabinet zijn (naast Brandt) vijf sociaal-democratische ministers niet teruggekeerd, onder Egon Bahr, die een belangrijke welingen en elders heeft aangetrok- bijdrage heeft geleverd de ken. Alle zestien ministers maakten tussen nagenoeg voltooide „Oostpo- het kabinet Brandt deel uit, litiek". yi daarbij als staatssecreta- n betrokken. Zeven portefeuilles blijven onge- wijzigd. Bonn - Walter Scheel (55), die van daag tot vierde president van de bondsrepubliek Duitsland is gekozen, geniet een hoge graad van bekend heid en populariteit. Deze „door de wol geverfde liberaal", zoals hij zichzelf graag noemt, spreekt tot de verbeelding van een groot publiek om zijn schijnbaar onverwoestbare opgewektheid en de hoffelijkheid, die hem ook in de hitte van de po litieke strijd er voor behoedde ooit iemand persoaonlyk te kwetsen. Wie niets van hem weet herinnert van Scheel toch tenminste het sing letje „Hoog op de gele wagen", dat hy met het Düsseldorfer mannen koor voor een liefdadig doel volzong en dat een ongekende tophit werd. Maar die glimlachende charme, „die veroverende parketmanieren" (zoals een almanak meldt), vormen slechts de buitenkant van Walter Scheel. Achter het wat aartsengel-achtige gelaat met daarboven als een nim bus een krans van zilvergrijs haar huist een uiterst doelgerichte en hard politicus, die weet wat hij wil ook voor zichzelf. Als minister van buitenlandse zaken ln de twee kabinetten-Brandt heeft hy onvermoeibaar en loyaal meege werkt aan het smeden van de poli tiek, die eindeiyk tot betere verhou dingen met de oostblokstaten moest voeren, en daarmee tot de aflossing van een stuk Duitse schuld uit de Tweede Wereldoorlog. Onder Scheel is het Westduitse liberalisme een nieuwe koers ingeslagen. Als voor zitter heeft hij de Vrije Democrati sche Partij losgemaakt uit de omar ming van de behorende christen-de mocraten. Jarenlang was onder zijn voorganger Mende de partij een stempel van conservatisme opge drukt. Scheel maakte daaraan een einde. Het kwam de FDP in de Ja ren zestig op het verlies van de helft van zijn traditionele aanhang te staan. Maar in 1972 had de FDP dankzij zijn overtuigende leiding veel nieuwe, links-liberale kiezers gewonnen. Doordat de relatief kleine partij (in 1972 ruim acht procent) op de wip zat kon zij in de sociaal-liberale kabinetten een macht uitoefenen die met haar feitelijk omvang niet ln overeenstemming was. Daarvan heeft Scheel ook voor zichzelf dankbaar gebruik gemaakt. Al lang was duidelijk, dat deze man die tot vijf maal toe aan nierstenen is geo pereerd, op den duur de zware be lasting van zijn ambt niet zou kun nen volhouden. Toen vorig Jaar president Heinemann te kennen gaf dath y niet voor een tweede ambts- termyn van vyf Jaren in king wenste te komen, achtte Scheel het moment rijp een al Ja ren gekoesterd verlangen in vervul ling te doen gaan. Zeer behendig werkte hij zich in een positie die ln ieite geen andere keus dan de zijne meer mogelijk maakte. Toen hij nameiyk vorig Jaar vernam dat de SPD de populaire minister van ar beid Walter Arendt als kandidaat naar voren wilde schuiven liet Scheel prompt weten dat hij maar aan een man de voorrang zou geven. Die man was Willy Brandt. Natuurlijk wist ook Scheel, dat Brandt niet kandidaat zou staan, omdat een dergelijk stap toen als een vlucht van de bondskanselier zou zijn uitgelegd. Uit die tijd stamt een al bijna klassieke spot prent vam Scheel, hoog op de bok van een gele wagen zingend, terwijl de passagiers Brandt en Helmut Schmidt vol afkeer de oren dicht houden. In ieder geval is de hartelijke ver houding tussen Brandt en Scheel toen wel verkoeld. De SPD kon in tussen niet anders doen dan zijn coalitie-partner voor de verkiezing van de 15e mei te steunen. Scheel zelf heeft de wens gekoes terd als een soort van „alle-partij- en-kandidaat" ook door de CDU ge kozen te worden. De CDU heeft wel even met dat denkbeeld gespeeld, maar liet het vallen toen duidelijk werd dat dit niet binnen afzienbare tijd tot een herstel van de coalitie CDU-FDP zou leiden. Een tweede reden tot onstemming die Scheel met zijn kandidatuur heeft gewekt was een krante-artikei van zijn hand waarin hij betoogde, dat „de bondspresident een presi dent in Europa moet zijneen po litieke president". Dat viel slecht, ook bij Heinemann die zich altijd pijnlijk zorgvuldig heeft gehouden aan de grondwettelijk voorgeschre ven politieke onthouding. Scheel verklaarde daarna haastig, dat het allemaal niet zo bedoeld was. Maar de vrees is toch gebleven dat deze dynamische Rijnlander moeite zal hebben na bijna vijf Jaar actieve buitenlandse politiek zich terug te trekken op de overwe gend decoratieve post van staats hoofd. Deze „Sonny Boy, geen allemans vriend, maar nog minder een alle- mansvijand", zoals een Journalist eens schreef, neemt weldra zijn In trek in de Villa Hammerschmidt. Een dag na zijn verkiezing wordt Helmut Schmldt tot bondskanselier benoemd een man die er zeker op zal toezien dat alle macht blijft waar zij thuishoort bij regering en parlement. Een markant punt in het 25ste Jaar van de bondsrepu bliek: de belangrijke Jaren van het koppel Brandt-Scheel zijn voorgoed voorbij. Een belangrijke wisseling vormt de benoeming van de jeug dige Hans Apel tot minister van Financiën, evenals zijn voorganger Helmut Schmidt een Hamburser en een goede vriend van de nieuwe bondskanselier. Apel was tot nu toe staatssecretaris voor Europese Za ken. De lijst van ministers ziet er als reau van de bondskanselier Man fred Schiller (SPD) Parlementair staatssecretaris van de bondskanselier Marie Schlel (SPD); Hoofd van de voorlichting Klaus Boiling (SPD); Buitenlandse Zaken Hans Die trich Genscher (FDP) Binnenlandse Zaken Werner Maihofer (FDP): Justitie Hans Jochen Vogel (SPD) Financiën Hans Apel- (SPD) Economische Zaken Hans Fri- derichs (FDP); Voedselvoorziening Josef Ertl (FDP); Arbeid Walter Arendt (SPD); Defensie Georg Leber (SPD) Gezinszaken Katharina Focke (SPD); Kenkeer P. E Gscheidle (SPD); (SPD) Stedenbouw Karl Ravens (SPD) Interduitse betrekkingen Egon Franke (SPD): W etenschappely k onderzoek Ha-is Matteöfer (SPD): Onderwys Helmuth Rohde (SPD); Economische Samenwerking Erhard Eppler (SPD); Verwacht wordt, dat de officiële bekendmaking van het nieuwe ka binet vrijdag zal geschieden, wan neer het kabinet beëdigd is.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1974 | | pagina 9