„Achteraf steunen bedrijven verkeerd" Geweldenaar of vrouwenredder? S LEIDSE SPAARBANK NORIT 'erreurbestrijding en politie-taak Mm'NHy.vi.1 De goedkoopste direkt-klaar camera heet Zip. SCHADE AAN ZEELANDBRUG 3% MILJOEN c<§paièn op teirnijri Zuiniger met water S. Eis van 6 jaar tegen Frans ADVERTENTIE een verwaarloosd terrein In- en uitgaande post verdelen, verzamelen en verwerken, dat is werk voor Sort-o-Post. Het unieke postsysfeem dat u kompleet ziet in ons Informatiecentrum. barentszstr. 23-(01710) 20342- ÖVASPA-LEIDEN BVv v gesprekspartner v derlandse politiebond pCHT (ANP) Bestrijding ;ies als van paramili- |nmndo's behoort geen taak a de burgerlijke politie. De- Jurop mentaal noch technisch i. Als de politie wel zou wor- |prust en getraind op de be- deze in feite militair fterreuracties, dreigt het ge en te militair aanzien fietgeen niet ten goede zou de relatie met de bur- ei vanmorgen voorzitter A. I van de Nederlandse Poli- bi] de opening van het twee- ibondscongres in Arnhem, i dramatische gebeurtenissen &r op de luchthaven Fiumi- fe Rome zijn, aldus de heer discussies onder 't politie- M over de vraag of de ter- kijding eigenlijk wel aan de l]ke politie moet wortjen op- p, herleefd. De conclusies die beraadslagingen voortko- n ter kennis worden ge- ivan de ministers van Bin- Is Zaken en van Justitie, fcr Mud pleitte er verder voor termijn een eind te maken naast elkaar bestaan van sten politie, de gemeentelij - 'rijkspolitie. >tw' HAAG lANPi Minister ran Ontwikkelingssamenwer- 500.000 gulden ter beschik- eld aan de Nederlandse Terre des Hommes", Aldus lww^t ministerie van Buitenland- n gisteren bekendgemaakt, hting 'Terre des Hommes", toelegt op het bieden van ulp in noodsituaties, zal heit ier meer gebruiken voor hulp ipië, waar Terre des Hommes tskundigen heen zal stu- el. 21 - Kt 18.1 Samenvoeging in regionale korp sen zou de doelmatigheid ten goede komen en voorkomen, dat langs el kaar heen gewerkt wordt. Aüs ge wacht moet worden totdat de gewestvorming In ons land zich heeft voltrokken, zal het naar wij vrezen te lang duren voordat de zo geweste en hoognodige eenheid van politie tot stand komt, die naar onze over tuiging ook .veel zou kunnen bijdra gen aan een doeltreffende crimina liteitsbestrijding", zo zei de heer Mud. Inhakend op het doodschieten van twee politiemannen tijdens de ver vulling van hun taak zei de heer Mud zich niet aan de indruk te kun nen onttrekken dat het justitiële be leid de sporen draagt van de in vloed van criminologen en Juristen die meer oog hebben voor degenen die misdrijven begaan dan voor de slachtoffers en hen die de misdaad moeten bestrijden. De politieambtenaren hebben vol gens de heer Mud dan ook steeds minder het gevoel dat ze voldoende geruggesteund worden in hun taak. Voor die ruggesteun is niet alleen een aanzienlijke verhoging van de personeelssterkte nodig zoals de hoofdbesturen van de drie politie bonden onlangs nog eens in een open brief aan de ministers van Bin nenlandse Zaken en Justitie hebben geschreven maar ook vindt de heer Mud het geven van gevangenisstraf fen voor geweldsmisdrijven van een geloofwaardige omvang. HU is het dan ook eens met de advocaat-gene raal bij het Amsterdamse gerechtshof dat enig opklimmen in de straffen voor deze misdrijven onvermijdelijk lykt mede omdat er een afschrik wekkende werking van kan uitgaan. De Nederlandse politiebond zal een dringend beroep doen op de regering en op de Staten-Generaal om bij de kamende begrotingsbehandeling hoge prioriteit aan de uitbreiding van de personeelssterkte toe te kennen. ADVERTENTIE De Polaroid Zip is semi-automatisch, levert u zwart-wit foto's in 30 sekonden, heeft een ingebouwde flitser en scherpstellen is overbodig. Polaroid Zip Bij aankoop 2 KLEURENFILMS of luxe tas GRATIS Alléén bij klein-Gefo DEN HAAG Het Verbond Nederlandse Ondernemingen signa leert proces" in het achteraf steunen bedrüfstakken nadat deze eerst in moeilijkheden zijn gebracht met on aanvaardbare kostenstijgingen. Met name de voortdurende op trekking van het minimumloon en de invoering van een minimum jeugdloon heeft bepaalde sectoren van het bedrijfsleven - vooral mid den- en kleinbedrijf en oonfeotie- lndustrie - in moeilijkheden ge bracht. Het VNO zegt dit in zijn jaarverslag over 1973. De laagstbetaalden moeten we niet weken kregen verscheidene poli- in de kou laten staan, aldus het ver- tici, waaronder Wiegel en Den bond, maar we moeten er ook geen heilige koe van maken. Het zou an ders zün als de laagstbetaalden in Nederland op een sociaal te laag ni veau zouden zitten, maar dat is al lerminst het geval. Het streven naar inkomensnivel lering gaat ten koste van andere groepen, met name de middengroe pen, in het bedrijfsleven, aldus het VNO- Een tweede punt VNO in het toekomstige loonoverleg is vereenvoudiging. "Er wordt gespro ken over vloeren, drempels en op stapjes, maar niemand weet langzamerhand delen. Ook tekent zich een recht streeks ingrijpen van de overheid a "fundamenteel verkeerd in het op de markt brengen paalde prod uk ten, aldus het ver bond. be- Eimdelyk is 't een herenmode zaak in Den Haag dan toch ge lukt om een heuse politicus bin- te krijgen. De afgelopen Uyl via advertenties in de dag bladen een gratis costuum of combinatie van de modezaak aangeboden. Maar tot nu toe waren 't alleen nog maar bur gers, toevallig met dezelfde naam als de politici die een costuum komen opeisen. Ditmaal was boer Koekoek de gelukkige om iets in de zaak te mogen uitzoeken. En niet zoals zijn voorgangers bedankte hij voor de eer, maar stapte hij met *n complete advertentiepagina op zak, het filiaal binnen. Wie nu eigenlijk publiciteit voor wie maakte, was niet he- MIDDELBURG De totale schade aan de Zeelandbrug die vorige week door een drijvende bok werd aange varen, bedraagt ruim drie-en-een- half miljoen gulden (materiële scha de f 2 miljoen, bedrijfsschade f 1,5 miljoen). i Morgen wordt begonnen met het weghalen van de kapotte klep, zo- volgens het dat vrijdag als noodoplossing een worden gestreefd baileybrug geplaatst lemaal duidelijk De heer betekent.' kan worden Maandag kan het verkeer, zij het over slechts één rijbaan, weer ge bruik van de Zeelandbrug maken De dag na Hemelvaart wordt een wat dat alles tweede baileybrug aangebracht, zo dat dan verkeer over twee banen mogelijk is. Het herstel van de op graaf en een verslaggeefster eenvoudiger loonstructuren meegebracht. Hij had er geen J bezwaar tegen om op deze ma nier wat reclame voor de zaak te maken. „Ik vind het onbe leefd om hier niet op te reage ren. Wiegel heeft slechts gezegd, dat hij geen confectie draagt. Dat vind ik onzin. Ik draag alles. Als het maar lekker zit. En wy pobtici moeten het ook van de publiciteit hebben", zei hy on der het uitzoeken van een col bert Het VNO noemt het dringend ge wenst dat wordt teruggekeerd naar haalbrug zal overigens minstens tot half Jaar duren. Amsterdammer dood gevonden Maak het u gemakkelijk: voor alle geldzaken naar één adres ook voor loonbeleid waarin men zich niet meer bezig houdt met gemillimeter over allerlei componenten, maar met de vraag hoeveel ruimte er is voor' directe loonsverbeteringen Ernstig waarschuwt het VNO te gen voortgaande beperkingen van de vrijheid van ondernemen. Duide lijk is de tendens dat een investe- rings-beslissing geen zelfstandig ge nomen besluit meer mag zijn, maar een beslissuig viaarvan men de Hilversum is maandag- ma&'tschappelyke gevolgen wil beoor- 47_Jarlge ^^dammer doodgeschoten. Het met kogels door zeefde lijk werd pas gistermiddag ge vonden. De politie wil de identiteit van de Toeneming minder dan verwacht "DEN HAAG (ANP) Het water verbruik, dat in de afgelopen twin tig Jaar verdrievoudigde, blijft thans achter bij de prognoses. Dit is deels het gevolg van de geringere bevolkingsgroei, deels van het zuini ger omspringen met leidingwater. Hen belangrijke factor in deze is de bezuiniging, die de industrie op het ivatergebruik toepast. Dit heeft ir. G. Wijnstra, directeur van de Vereniging van Waterleiding bedrijven (Vewin), verklaard tijdens de presentatie van een rapport over het gebruik van water in Nederland. De cijfers - uit een door het NIPO verricht onderzoek - zijn vanmiddag bekendgemaakt op het Jubileumcon gres van de Vereniging Van Water- leidingbelangen (VWN) in Nijme gen. Acht op de tien Nederlandse gezin nen verwachten in de komende Ja ren niet meer water te zullen gebrui ken dan nu. In 12 pet van de gezin nen verwacht men een stijgend ge bruik, terwijl 7 pet van de huishou dens minder denkt te gebruiken. Per saldo houdt de heer Wijnstra reke ning met een lichte toename. Voor het jaar 2000 rekenden de waterleidingbedrijven tot dusver op een verbruik van 200 liter per etmaal oer hoofd van de bevolking. Thans ligt dit gebruik op 125 ltr per dag. Tijdens het onderzoek onder de 2453 Nederlandse gezinnen is door het NIPO onder andere de vraag ge steld in hoeverre men het leidingwa ter betrouwbaar acht. Het merendeel van de mensen is positief. Een groep van 14 pet, die het water on betrouwbaar vindt, noemt als reden Het senaatslid wilde weten wat alle vooral smaak, vuil, fluor, chemische stoffen als chloor en kalk en onge zond voor kleine kinderen. Water wordt steeds minder ge dronken. In de drie grootste steden geeft 35 pet van de gezinshoofden op Zoutendijk (VVD) Middenschool moet in de koelkast" DEN HAAG Tijdens de beleids debatten over de onderwijsbegroting in de Eerste Kamer heeft de Leidsc hoogleraar Zoutendijk (WD» gepleit om het idee over de middenscholen voorlopig in de koelkast te plaatsen "Vooruitlopen op nog niet aangeno men wetten is onelegant en uiters* gevaariyk." Evenmin was Zoutendijk akkoord met de nieuwe opzet van de academische studie, waardoor binnen vier Jaar een graad te behalen zou zyn: „Voor vele beroepsopleidingen is vier jaar tekort", zei hy en hy be pleitte een intrekking van het wets ontwerp op het wetenschappeiyk on. derwys, dat thans nog bij de Tweede Kamer in behandeling is. Verder noemde hy het toelatings- nog niet bekend maken. Naar systeem tot de universiteiten op basis nooit water te drinken. In het oosten motief en dader kan slechts gissen. Bij de deur van het tuinhuisje is van enkele meters af stand een groot aantal schoten op de man afgevuurd. Het slachtoffer woonde pas drie weken in het gehuurd tuinhuisje, en de politie vermoedt dat hij zich er heeft willen schuilhouden. Gister avond is er sectie op het lijk ver richt. loting het slechtst denkbare systeem. "Slechts wie in hert geiyk- heidsdogma gelooft, dat iedereen even goed is en hetzelfde kan, zal voorstander van loten zyn. Mijn per- sooniyke voorkeur gaat uit naar een toelatingsexamen." van het land is dit 22 pet. De Nederlander gaat gemiddeld 1-1/2 maal per week in bad of neemt een douche. Meer dan de helft meent, dat de kosten van waterzui vering moeten worden gerelateerd aan het waterverbruik. ADVERTENTIE Kreten van verontwaardiging klinken van de stampvolle publieke tribune als de officier van Justitie na een lange en dramatische rechtszitting zes jaar gevangenisstraf eist tegen Frans S.: „Een bijzonder gevaarlijke geweldpleger, die van vorige vonnissen niets heeft geleerd en die daarom het beste langdurig kan worden opgeborgen". De befaamde ex-caféhouder (43) heeft eerder op de dag tot ieders verrassing voor de Haagse rechtbank bekend dat hij de man is geweest die in de nacht van 3 op 4 november vorig Jaar op de Rijswijfcseweg 't pistoolschot heeft gelost dat op een haar na het leven kostte aan de 18- jarige kantoorbediende Raymond A. Frans S., na de schietpartij drie maanden ondergedoken en toen vrij willig de cel in, heeft tot nog toe volgehouden dat hij onschuldig was. Zijn slachtoffer en nog een getuige die hem uit een serie foto's en bij confrontatie als de dader hadden aangewezen, zijn nog niet zo lang ge leden door onbekenden aan de huis deur en telefonisch bedreigd met re presailles voor het geval zij hun verklaringen niet zouden intrek ken. 1 Frans S. wijst alle verantwoorde lijkheid hiervoor af. Niettemin lij den de getuigen apn het begin van de zitting nog aan wat de president "een merkwaardig geheugenverlies" noemt. Zij lijken opgelucht wanneer de gevreesde Hagenaar in de loop van de dag uit eigen beweging een bekentenis aflegt. Tweede nieuwtje'ter terechtzitting is het feit dat Frans S. hier uit de verf komt als redder van een Jonge vrouw in nood. Weliswaar stond van meet af aan vast dat slachtoffer Raymond A. met zijn twee vrienden een vrouw had lastig gevallen, maar op de zitting begint het er op te lij ken dat hier gesproken moet wor den van een echte aanranding. De knappe blonde caféhoud- ster Dient je (24) heeft nóg moeite haar tranen te bedwingen als zij vertelt hoe het trio blagen haar die nacht heeft behandeld. Zij liep van het Rijswijkseplein de korte afstand naar haar woning toen zij op de Rijswijkseweg door de drie knapen werd aangepakt. Speciaal Raymond A. zou zich aan deze weerloze vrouw hebben ver grepen op een manier die haar vol komen in paniek bracht. Terwijl zij vergeefs worstelde om los te komen, pakte hij haar onder haar rok en bij haar borsten. Op dat moment kwam Frans S. te hulp. Dientje beweert dat zij niet heeft gezien wie haar redde. Op vragen dienaangaande antwoordt zij snik kend dat zij nog elke nacht badend in haar zweet wakker wordt uit de angstdromen, die zij van het voorvai heeft overgehouden. Zij is er voor onder doktersbehandeling, zij slikt dagelijks zware doses kalmerende middelen maar de nachtmerrie, blijft haar achtervolgen. De getuigen Raymond A. en diens vrienden lijken dan tijdelijk de rol van verdachten toebedeeld te krij gen als de president hen hierover on dervraagt. Raymond, volledig her steld van de schotwond in zijn borst die hem dagenlang op de rand van de dood bracht, houdt de boot af. "Ik heb haar hoogstens een klap op haar kont gegeven", beweert hij. Zijn vriend Frans van B. (18) is openhartiger. Hij geeft toe dat Dien tje bij de borsten en onder de rok is gegrepen. Derde man Wibo de K. (20) zegt onverschillig: "Dat ken wel wezen". Rechtbankpresident mr. C. Stolk is zeer verontwaardigd. "Het is een schande dat in Nederland vrouwen s' nachts niet over straat kunnen, zonder te worden lastig gevallen!", roept hij tot drie keer toe. Frans S. verklaart dan dat hij Dien tje met blote handen heeft ontzet. Zijn pistool pakte hij pas toen Ray mond A. dreigend met een mes op hem afkwam. Een kwestie van nood weer dus. Het mes is splinternieuw voor d<' rechtbank. Maar de drie Jongelui be vestigen dat het er was. Raymond weet dan wel niet meer of hij er mee gezwaaid heeft en zijn vrienden heb ben het niet gezien, maar Wibo herinnert zich nog best dat hij na de schietpartij op verzoek van Ray mond een dolk uit diens zak heeft gehaald en in het water heeft ge gooid. Buitendien beweert Frans S. dat het schot uit zijn pistool per ongeluk is afgegaan, tijdens het "doorladen". De rechtbank laat in allerijl een wa pendeskundige optrommelen, die aan de hand van een demonstratie met drie pistolen uitlegt dat het ver haal van S. uiterst onwaarschijnlijk maar niet geheel onmogelijk is. Officier van Justitie mr. Schimmel acht poging tot doodslag bewezen. Hij benadrukt dat Frans S. al talrijke keren is veroordeeld door gewelds misdrijven en illegaal vuurwapen bezit. De officier betwijfelt of de aanran ding van Dientje "zo verschrikkelijk ten hemelschreiend" was als than? door haar wordt beweerd. Mr. Schimmel houdt vast aan vroegere verklaringen van de getuigen. Frans S. had tegen zijn echtgenote geroe pen: "Geef mijn blaffer eens, dan schiet ik 'm kapot" en hij had daar na koelbloedig en doelgericht ge vuurd. "Deze agressieve en gevaarlijke man gaat ondanks alle veroordelin gen gewoon door. Het enige wat overblijft is hem een flinke tijd op te bergen, dan heb Je geen last van hem", aldus de officier. Hij eist zes Jaar. Verdedigster mej. mr. C. G. Schoppen bepleit ontslag van rechtsvervolging. Zij betoogt dat Frans S. in paniek heeft gereageerd op de bedreiging met een mes. Du is opgetreden toen nij aaju een- is een duidelijk geval van nood- tje een vrouw ging redden uit de weer-exces. Het gaat niet aan een handen van drie aanranders. Von- man te straffeij die wat al te hard nis 28 mei.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1974 | | pagina 7