Minder apotheken in de binnenstad heb geen 5 centen zitvlees' Winkel pleintjes in Merenwijk Ook in Leiden naar de buitenwijken WT bruids-verrassing: Leidse astronomen vinden hemelobject van enorme omvang LEIDEN In de oude (re) binnensteden gaat de sanering verder dan de wijken alleen. De tand des tijds vreet zich ook door het apothekersbestand heen. In Leiden wordt dit ge ïllustreerd door de sluiting per 1 juli a.s. van de apotheek Van Driesum. En door de ver wachting diait dte binnenstad nog eens twee apotheken zal kwijtraken. De ziekenfonds- zowel als de particuliere patiënten van de per li a.s. verdwijnende apotheek Van Driesum is per circulaire mee- Iteld dat de apotheek zal worden gesloten. De ziekenfondspatiën- kunnen zich met de inschrijvingskaart die ze nu hebben na 1 juli elke apotheek in Leiden wenden. Te zijner tijd zullen ze van hun mjonds horen wanneer ze een definitieve apotheekkeuze moeten ten. de sluiting van de apotheek verdwijnt overigens een stukje ethfitorie uit heidens binnenstad. Een oude apotheek ivaar in 1901 de ite pillen over de toonbank gingen liet bekend is wat er met het historische pand aan de Mare (op lo Jan Holvast) gaat gebeuren. Het grote aantal apotheken - eer tijds een volstrekt normaal beeld in de oude stadskern - krimpt om eco nomische redenen in. In een circu laire aan de patiënten van de apo theek Van Driesum meldt apothe keres mejuffrouw drs. A. C. Hoos dat het aanbod van patiënten te klein is om de apotheek te kunnen handha ven. Een gegeven dat haar niet heeft verwonderd. "Het is een verschijnsel dat Je in vrijwel alle oude binnensteden te genkomt. In Amsterdam bijvoor beeld is het heel sterk". Haar collega en voorzitter van het departement Leiden e.o. van de Ko ninklijke Maatschappij ter bevorde ring van de Farmacie drs. R. van Breest Smallenburg zegt: "Vroeger had Je één apotheek op vier- vijf duizend mensen. Maar intussen is er wel wat veranderd. Ook bij de apo theken heb je een schaalvergroting gekregen, omdat kleine apotheken door de grote kostenstijgingen niet meer haalbaar waren. De maatstaf is nu één apotheek op twaalfdui zend zielen". Drs. Van Breest Smallenburg ziet in de noodgedwongen schaalvergro ting - "Als we ons vak goed willen doen dan zijn we gedwongen aan de schaalvergroting mee te doen" - verreweg de belangrijkste oorzaak binnenstad. Pas op de tweede plaatsk komt volgens hem het wegtrekken van bewoners naar de periferie, een factor die zich ook in Leiden duidelijk heeft opgeworpen. Mobiliteit De sluiting van 'n aantal apothe ken in de binnenstad hoeft volgens de voorzitter van het departement Leiden e.o. geen directe nadelige consequenties te hebben voor de pa tiënten. Zoals die er bijvoorbeeld zou den kunnen liggen in de bereikbaar heid. "De mobiliteit van de mensen is zoveel groter geworden. En als het openbaar vervoer niet meer rijdt, kunnen ze altijd een taxi nemen die - als het een spoedgeval betreft - wordt vergoed". De bereikbaarheid van apotheken acht drs. Van Breest Smallenburg desondanks een niet te verwaarlozen factor. Hij erkent dat het apothe- kenbestand in de buitenwijken van Leiden gering is. "Want als Je nou eens nagaat hoeveel apotheken er in de buitenwijken zijn. Dan kom je tot één apotheek, in zuid-west. Daarom zijn we er ook binnen het departe ment over bezig om één van de apo theken in de binnenstad naar de Merenwijk te verplaatsen". Overeenkomstig de verwachtingen van drs. Van Breest Smallenburg is het niet onwaarschijnlijk dat in de naaste toekomst nog een andere apotheek in Leidens binnenstad de deur definitief zal moeten sluiten. Daarmee zal het totaal aantal apo theken in Leiden dan tot acht zijn teruggebracht. ADVERTENTIE Meer Leids nieuws elders in deze krant ADVERTENTIE Tante Dinie blijkt 't al jaren te doen. Niemand heeft 't ooit vermoed. Maar toen. opeens die nieuwe auto. Het hoge woord kwam er uit. Uitzendbureau Luba. Al J&ren. Die slimme tante Dinie toch f t Nijvere leven van logopedist Bogaartz (74) stralende bruidskollektie! Elke bruid verdient 't op de grote dag 't stralend middel punt van de belangstelling te zijn. De romantische bruids kollektie van uw modehuis kan u daarbij behulpzaam zijn. Daarom, geef ook die kollektie uw ja-woord Met de hand op 't hart: ons modenieuws is uw moeite waard! 'Waal$ ii|ode Haarlemmerstraat 112-120 tegenover Donkersteeg Leiden Wim Wirtz nachts voor opblij- -EIDEN/LEIDERDORP De manier waarop logopedist (stem- en spraakkundige) L. A. I. gaartz werd gestrikt om de dag vóór hare majesteits geboortedag een koninklijke onder- ontvangst te nemen, bezorgde hem louter binnenpret. „Ze zeiden dat er een school- rgadering zou worden gehouden. Ik zei: nou, dat is best, maar ik kan er onmogelijk bij zijn. «i werd mij gezegd dat het moest. Nou, dat vond ik niet leuk natuurlijk. Maar twee minu- ldaarna dacht ik: dat ding moet er zo langzamerhand wel hangen paald geduldig, ik heb een vijf al moest ik centen zitvlees. Maar als ik met m'n ven", vak bezig ben, dan ben ik geconcen treerd en kan ik dat geduld wél op brengen" - begon zijn carrière in 1934 in Den Haag - "Ik ben daar ge- Nee, toen ik het mobilisatie- bore° en getogen». Hij werkte oa - en de nro ecclesia. - m „h^ st'f\an,c«u?1te Rotterdam, bij het Wit-Gele Kruis (in Rotterdam en Den Haag), in het Westeinde-ziekenhuis en in het zie- ij twee - hare majesteits gift - thans in de kast. De heer Bo- ,,'t Is leuk voor m'n Jon- Nee, toen ik het mobilisatie- kreeg - en de pro ecclesia, - vond ik geweldig. Ik liep als ser- langs het paleis en liet ze 'salueren, ha, ha, ha. Deze on- ifeiding. ach ik vind dit leuk henhuis Bethlehem. ïaar eeleden ziin t De heer Bogaartz ontmoet in zijn vak een grote verscheidenheid aan problemen. Zijn werk vereist een flinke dosis geduld, de resultaten doen voor de buitenwacht soms so bertjes aan. "Ik heb een Jongen ge had met wie ik zeven Jaar bezig ben geweest, een autistisch kind (dat uit sluitend op zichzelf gericht is ww.). Hij zegt nu "ja Ja". Ik had met to ere-teken al wel hangen. De faam logopedist Bogaartz in het ag- Den Haag zowel als daar na was tot zo'n twee-en-een- 'f week geleden nog nimmer het vorstenhuis bekroond. Het de hoogste tijd. Tenslotte was jeans 74-jarige heer Bogaartz al jaar in het vak. En is dat nog. &eft zijn lessen aan de Korte jaar geleden zijn poliklinische acti- onderwijzer gewed, die zei dat hij huize oranje viteiten beëindigde. nooit zou leren praten. Ik heb ook een geval meegemaakt van een sterk autistisch kind ergens in het West- land. Ik kwam daar binnen en dat kind zat onder de tafel, speelde voor hond. Het kreeg z'n eten onder de tafel en het beet in de schenen van tafel zaten. Nu Voordat hij logopedist werd "Je kunt wel zeggen dat ik tot de eer ste veertig logopedisten in het land behoorde" was hij als zangonder wijzer werkzaam op een aantal scholen in Den Haag. "Ik ben zang onderwijzer geworden zonder pa piertje, daar werd gewoon niet staat dat kind in een zaak. Kijk, dat naar gevraagd in die tijd. Alleen een is natuurlijk erg leuk". ftotoool de Pancrasschool. de Naschool en het Ludwina-huis Wijhuis). En doceert in enkele jjkn aan huis. Hij heeft er een er kweek die in ^8 het gemiddelde te boven Hij maakt tenslotte zo'n vijf- 0® per week houdt een man wiens ouder- 1 verraadt dat hij al lang van PMoen had kunnen genieten. m>1c' lange tijd bewijs van zedelijk gedrag, dat voldoende". Hij hield was realistisch genoeg om in te zien dat ik er niet veel in zou bereiken. Ik ben geen musicus, dat is 't pro bleem". Zijn betrokkenheid bij het onder wijs bleef: hij gaf les terkweekschool, een meisjeskweek school en een Jongenskweekschool. De achtergrond: "In ons vak zijn de op: "Ik pedagogiek en psychologie erg be langrijk. Bij het stotteren bijvoor beeld heb Je te maken met angst. En nou kun Je Je afvragen: waar komt die angst uit voort. Komt die angst nou voort uit het stotteren of komt het stotteren voort uit de kleu" angst? Ikzelf geloof het laatste. Neem de bekende examenvrees. Je hebt het wel in Je hoofd, maar Je 2? "ik blijf het doen omdat ik groot.semiliarie in Warmond, Vrv?ïi,En,'?'ï """4*5, ÏJëta hij de huidig in Leiderdorp zetelen- Tk g. L? de pastoor Haramerstein leerde ken- Vo«en, V'™ .Th nen ("Het was dus preken en spre- Vortg jaar heb ik gezegd: vol- Daar oQk ervoef WJ dat een gedegen voorbereiding van de lessen geen luxe was. "Ik heb alles wat hier *t mee ophoudt.'doe ik t ook op mijn gebied is uitgekomen t Maar als ik voel: ik kan het doorgevreten En dat moetook weh jaar stop ik ermee. Maar het is Het van gekomen. Zolang m'n (eveneens logopediste ^eer aan, dan schei ik Ik ben zelf ook student geweest de grootste lol t kunt het niet formuleren. Dan ga Je hakkelen. En als Je nou zegt: doe het maar rustig aan, dan kom Je er wel uit. Maar als Je als examinator gaat zeggen:'maar wat zeg Je nou? Tja, dan maak Je 't alleen maar erger". "Vroeger, als Jongens aan zelfbe vlekking deden, dan was dat een doodzonde. En dan gingen ze ter communie, dan waren ze helemaal r rondborstige en heftig gesticu- te zetten. Daarom moet Je goed logopedist "'Ik ben niet be- derlegd zijn. Daar werkte ik ook aan. l Je docent vast verdoemd. Dat mocht niet. Zo krijg Logopedist Bogaartz: maar eens over praten, da's heel normaal". Zijn ideëen over de plaats van de logopedist in de gezondheidszorg: "Je kunt zelf niet zeggen dat de pa tient door een logopedist moet wor den behandeld. Want de ziekenfond sen vergoeden dan niet. De patient moet een verwijzing hebben van een huisarts of van een specialist. Maar een huisarts kan zelf niet beoorde len of de patient moet worden ver wezen naar een logopedist. En zo ligt het ook bij de keel-, neus- en oorarts. Hij weet dan wel alles van de medische aspecten, maar hij weet niets van spreken. Kijk, maak er desnoods een team van, maar laat de logopedist dan ook een stem heb- k Zo gaat het winkelcentrum er uit LEIDEN Met één stem tegen (Amptmeijer) en een onthouding (Van Rooyen) heeft de commissie voor stadsontwikkeling gisteravond ermee ingestemd dat aan de bouw en beleggingsmaatschappij Mevo in Rotterdam gronden in de Merenwijk zullen worden verkocht die bestemd zijn voor de bouw van een winkelcen trum met een bedrijfsvloeroppervlak te van ongeveer 7000 m2. Verder zal er een garagebedrijf komen en 230 meergezinswoningen in de ge subsidieerde sector, verdeeld over drie bouwblokken. Architect Ganev heeft in oktober reeds de plannen voor het winkel centrum aan de commissie voorge legd. Voor het winkelcentrum wordt gedacht aan twee supermarkten, een slagerij, een bakkerij, een groente zaak en andere winkels die be- primaire levensbe- Het winkelcentrum wordt voor het grootste gedeelte overdekt. Door de bouw zal een serie van in elkaar overlopende pleintjes ontstaan. De winkels zullen zoveel mogelijk worde geconcentreerd. Het zal tevens een schakel zijn tussen enerzijds het wijkcentrum en anderzijds een sport hal, die aan de kant van het wijk- park is toebedacht. Er zullen on geveer 400 parkeerplaatsen verschij nen, die voldoende moeten zijn voor het gehele complex (woningen, winkels, kantoor). Over de huur prijzen van de winkels kon dc^- wethouder Kret nog niets worden ma gedeeld. In elk geval zullen de prij zen niet boven de f 320 per m2 uitko- Verkiezings bijeenkomsten LEIDEN Naarmate de verkiezin gen van 29 mei naderbij komen rijst het aantal politieke bijeenkomsten meer en meer de pan uit Morgenavond organiseert het ge lijknamige wijkcomité in De Kooi een informatie-avond in de zaal van speeltuinvereniging Oosterkwartier, in de Borneostraat. Medewertcing is toegezegd door ver legenwoordiers van CDA. CPN. PSP. PvdA, PPR, VVD DS'70 en D'66. Aanvang acht Zoals al aangekondigd houdt de PvdA ook morgenavond een bijeen komst in De Burcht met o.m. VARA-ombudsman Hans Ouwer- kerk André van der Louw en (waarschijnlijk) staatssecretaris Klein. Vrijdagavond gaan wethouder Kret en dr. De Haes,lid van de Werk groep Milieubeheer, in 't Praethuys met elkaar in debat over het bin- nenstadsbeleid. Dinsdagavond spreekt het CPN-ka- merlid Fré Meis in De Burcht. Volgende week woensdag gaan PvdA en CDA in het St. Antonius Clubhuis met elkaar in de clinch. Dezelfde avond debatteren PvdA en VVD met elkaar in de studenten- ekklesia op het Rapenburg. Vrijdagavond 24 mei gaan Dries- sen (KVP) en Waal (PvdA) in de vorm van een kort geding met elkaar op de vuist over het binnenstadsbe- leid. Plaats van handelingTroef. Maandag 27 mei spreekt het tweede-kamerlid Berger (DS'70) in De Burcht over het onderwerp: "Blijft Leiden nog bestuurbaar na de verkiezingen?" en het WD-ka- merlid De Beer in Nieuw Minerva over "Liberaal Woningbeleid". (Foto Jan Holvast) ben. Zoals hier in Leiderdorp, hier zijn we ook met een team bezig. En zoals de samenwerking met. de schoolartsendienst, dat gaat uitste kend". De door velen als "opa Bogaartz" aangeduide logopedist "Ik erger me er niet aan, het is hartelijk be doeld" brengt twee dagen in de week z'n echtgenote naar Alphen aan den Rijn, waar zij even nauwgezet doceert als in haar woonplaats Lei derdorp "Ze weet gewoon niet van ophouden". De heer des huizes zelf richt dan zijn schreden weer naar de Leidse grond en stort zich met overgave op zijn pupillen. Zijn wei nig Jonge leeftijd negerend. Hij: "Oud? Ik merk het zelf niet", LEIDEN Een reeds geruime tijd bekende bron van radiostraling in het heelal blijkt volgens drie Leidse astronomen een uiterst merkwaardige eigenschap te hebben. Hij is namelijk omvangrijker dan welke andere bron van straling ook en zelfs groter dan men voor een materieconcentratie zoals bijv. een sterrenstelsel mogelijk had gehouden. De ontdekking werd gedaan met behulp van de synthese-radiotelescoop in Westerbork met gebruikmaking van nieuwe computer-programmeertechnieken. De drie astronomen, dr. Anthony Willis, dr. Andrew Wilson en dr. Richard Strom, die behoren tot het team van prof. dr. H. van der Laan, werkten bij hun observaties met een nieuwe computer-tech niek, ontwikkeld door de Leidse deskundige dr. W. N. Brouw. Daar bij „verduisterden" zij de radiostraling van de reeds bekende bron, gecatalogiseerd als 3C236. De radiostraling van deze bron was zo sterk, dat de straling uit de directe omgeving als het ware over spoeld werd. Door de sterke straling uit het centrum via computer technieken „weg te nemen" kon men ook de straling uit de omge ving registreren. Daarbij bleek, dat de absolute omvang van de stralingsbron veel groter was dan men ooit had kunnen vermoeden. De stralingsbron beweegt zich met een snelheid van honderd tach tigmiljoen kilometer per uur van de aarde af en bevindt zich op tweemiljard lichtjaar afstand van de aarde. Een lichtjaar (9460 miljard kilometer) is de afstand die het licht met een snelheid van 300.000 km per seconde in één Jaar aflegt. Ondanks die grote afstand bleek thans de schijnbare omvang van het stralingsobject (dus de hoek waaronder het vanaf de aarde wordt gezien) groter te zijn dan de schijnbare grootte van de maan Dat is een materieconcentratie, die men niet voor mogelijk had ge houden. Over de aard van de stralingsbron heeft men zich nog geen voor stelling kunnen vormen, vooral omdat de absolute grootte van het object die van de grootste sterrenstelsels verre schijnt te overtref fen. De waarnemingsresultaten worden thans verder geverifieerd en ver werkt tot een soort visueel beeld. Men hoopt dit in de eerste helft van Juni voltooid te hebben. Bent U voor een afspiegelingscollege Stem dan V.V.D. lijst 3

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1974 | | pagina 3