Klooster in Zoeterwoude gekraakt StlSfflh Su bsidieregelingen lopen sterk uiteen Gymnastiekvereniging Meerburg viert vijftigjarig bestaan Studenten op zoek naar woonruimte voorleef gemeenschap Bur§erllJke stan(1 Baend* I .1 I Leiderdorp Geboren: Benjamin W %ff H., z. v. H. Boekwijt, en C. S. v. Hel- ZOETERWOUDE Het nu langer dan een jaar leegstaande klooster van de Zusterorde der Goede Herder, gelegen aan de laan van diezelfde naam, is sinds maandagmiddag een kraakpand. Het kapitale gebouw dat na het vertrek van de 60 zusters en zo'n 1 50 moei lijk opvoedbare meisjes onbewoond is gebleven en daardoor een ideaal oord werd voor spelende kinderen en minder speelse roof lus tiger figuren werd maandag tegen het mid daguur door een tiental studerenden maar vooral woningzoekenden bezet. Ook na een tweetal contacten met politie en een vertegewoordigster van het Ordebestuur bleven de krakers in het immens grote gebouwencomplex hun dominicie houden, hoewel ze er officieel op attent waren gemaakt zulks te doen zonder toestemming van de Zuster orde. Ferry Rigaultstudent aan de sociale academie, ontpopt zich als woordvoerder van de krakers, wanneer de voorgeschiedenis van de 1bezetting aan de orde komt. Ook stipt hij terloops een paar naar zijn zeggen onbegrijpelijke punten" aan: Tot vorig jaar was dit klooster nog ten dele in gebruik, maar daarna heeft het volledig leeggestaan. Door Gert-Jan Onvlee nelijk in de laatste maanden zijn „afgeleverd". Rigauls „De helft van alle leidingen is al verdwenen en ook zijn er onnoemelijk veel ruiten gesneuveld". De beheerder, de al het complex bejaarde heer Pieters, weet dat er waarde heeft veel scha<1e is aangebracht. "Maar' Over de verkoop dat waarschijnlijk van zo'n anderhalf miljoen, is al die tijd onderhandeld. Ook de gemeen te Zoeterwoude heeft een aanbod ge daan. Toen dat werd afgewezen na men de "kraak-plannen" eigenlijk pas vaste vormen aan. Want wie weet hoe lang deze hele ruimte nog leeg blijft staan. Als er inderdaad door Bloemendaal (waar het "hoofdkwartier" van de Zusteror- d< van de Goede Herder zich bevindt 6sdlenst' GO.) zo druk wordt gespecu leerd kan deze geschiedenis nog wel een aardige tijd duren en zeg nou zelf dat is toch zonde van het ge- stelt hij, "moet je dan van mij verwachten dat ik die baldadigheid voorkom?" Geen zinnig mens mag dat ver wachten. Ook van politiezijde is men van de vernielingen op de hoogte: "Daar is natuurlijk geen houden aan. Aan een kant mogen we zelfs blij zijn dat de krakers er nu inzitten. Als een soort bewa- Toekomst' alleen voor studenten. Ook. zelfs eerder, komt de grote jjroep wer kende jongeren aan bod". Redenen Hoe ziet de toekomst er voor de krakers uit? Bij ons eerte kijkje in de drie kamers waar ze voorlopig hun bivak hebben opgeslagen en de wat grotere blik in het iets gro tere klooster 'eek het tiental niet optimistisch: "Nu we hebben ge hoord dat er g°en onderhandelen mogelijk is met de Orde, moeten we ons waarschijnlijk gaan voorberei den op een kort geding. En dan zijn de overlevingskansen natuurlilk niet zo groot". Verdere navraag bij de diverse belanghebbenden leerde ons echter dat de krakers voorlopig een goe de kans hebben dat het bivak voor langere tijd kan worden opgesla gen. Uit Bloemendaal kwam het Leiderdorp Geboren z. v. H. Boekwijt, en C Leiden; Gljsbert M., i Dorp en E. S. Houthuijsen. Leiderdorp: Wilhelmina, d. v. A. W. Schoenmaker Oosten, Leiden; Elisabeth uiem, d. en z. v. G. P. van Mook S. Bekoolj, Lelden; A. P. Mor in; Marcla, d. v. H. C. Pennings en J. P. Gouka. Katwijk; Hillegonda, B. F. M. Kruse C. Seller. Lelden; Bart, Serdar, z. v. S. Ilbas en S. Memisoglu. Lelden; Karen L., d. v. J. J. C. P. A. Mitchell, M.. d. v P. E. J. Scholten v. d. Ploeg: Jeronimus G. J. G. M. Bergervoet trus W.. z. v. P. J gelaar. Lelmulden; Marcus P. W oensdag Ten Katestraat. snp«it,„ I ^Jaardensoclëteit Huinanit^j Geversstraat 65, Oeg voor kamerbewoners en "niiiSl den. 8—12 uur nam. "Sf Stadhuis, vergadering Milieuhygiëne, 2.30 uur nam^ Hooglandse Kerkgracht. vón*. Krent en Bol (kindertheater)/!} Breestraat 19, Twentwel nam kamerbewoners- vanaf DONDERDAG Breestraat 19. sociëteit voor. dicapten. 25 uur nam. Kreatlef Sentrum. defensief Slot: Pe- tlng, 8—9 H. G. I. Hertzer, Voorhout: oe Binnenvestgracht, kantla, i Leembruggen rullavond PhJ^ 7.30 Johanna A. M.. d. Veerman Morsweg Veen. Zoeterwoude; Ml- W relle L. T.. d. J. T. Hoogenboom en J. P. van Egmond. Alkemade; Elisabeth A. C. d. v. J. Vertegaal en A. H. S. Ade- geest. Hazerswoude; Marjet, d. v. B. M. Gorlee en E. J. van Manen. Lelden; Barend J.. z. v. B. Imthorn en A. van der Plas. Katwijk; Chantal C. V.. i. 7.30 t vergadering w» Pieterskerkstraat 1. zaal Door- Kerk. kontaktochtend met natie over Amnesty Intern 10.00 uur v.m. Tsjaikowskylaan 39. Voorw jespreksavond Baha'i GemeenJS De Burcht. Openbare bljeesi net o.a. André v. d. Louw (Pvjj wljkerhout; Jeroen Ammerlaan ';vkü In een van de verwilderde kloostertuinen poseerde 'n deel van de krakers voor onze fotograaf. Op de achtergrond de oude kloosterkapel, waar vernielzuchtig en hun sporen overigens ook hebben achtergelaten. Zwan; Gee- B. Ouwerkerk en C. H. Poel. Sassenhelm; Asaf. ïft en B. Garty, Leiden. R. H. M. Kroes en J. E. F. M. van der Ven: A. Branderhorst en L. A. Versteeg. Amstelveen: A. Frankhuizen. A q de prie Ü-. - - I- J- van Vel- L. M. Zumpolle. Leidschendam en M. v. Dongen: H. A. Lolkes de Beer. Leiden en H. M J. van der Does. Getrouwd: K. F. Tonkens en A. M. Naevé: G. T. Stevens en N. H. de "w. M. B. Meljerret- Apotheken De avond-, nacht- en zoy dienst der apotheken in de Leiden, wordt waargenomen Apotheek Kok, Rapenburg 24807. Apotheek Voorschoten, seweg 66. Voorschoten, tel. 01711 Apotheek Van Breest Smalla Loevestein 7, Leiderdorp, telef. Tevens zaterdag tot 1.00 uur Oegstgeestse Apotheek. Wilhej park 8. Oegstgeest, tel. 53274. SOS-dienst hulpdienst, tel (Foto Jan Holvast) Ir -5. Qierenhulpdienst. bericht "dat de kraking weliswaar als een verrassing kwam, maar dat er niet met grote haast stappen zou den worden ondernomen. Eerst moet het voltallige bestuur bijeenkomen, dan pas word de beslising genomen of er een civiel rechterlijk proce dure op gang wordt gebracht". Zelfs werd door een zuster van de ord^ gesteld: "Het is mogelijk dat de onderhandelingen over de verkoop (naar zeggen al ^nj ver gevorderd) eerst worden afgewerkt. Dan zou de koper zelf het geval van de krakers op „zijn manier" kunnen behande len". Het was echter duidelijk dat alle belanghebbenden, politie. ge meente en de zusterorde), niet voor honderd procent negatief staan te genover de krakers. De tendens "Het mag niet, maar toch.viel overal wel ehigszins te bespeuren. En de krakers? De opmerking van Rigault bij ons vertrek "Het is geen sensatiezucht, maar bittere nood zaak" spreekt boekdelen. d. Linden; Leiden; C. r„ e. v. N. van Loef. e WPde. e. v. A. M. Molt. Koudekerk d. Rijn: H. P. Kampschuur. 81 Jr.. - Santen. Voorschoten- mpmPP Anna Paulownastraat 15 Leiden Loef Leiden: H. gewonde honden, katten, voa Dag en nacht bereikbaar tel 3468 Dierenambulance Tel 01710-3461 Release E H HInlopen. Haarlemmermeer; r». v. Ruiten. 66 Jr.. e. v. M- P- Berkel. Alkemade: M. Rutert. Verkade^Alphen a. 'd. RlJm lL^A Landwehr. Lelden nog ruimte genoeg over, is dat we allemaal op zoek zijn ateliers en zelfs vergaderruim tes. jeugdhonken meer dan nuttige, zaken", Imposant woonruimte. Omdat al die andere, wilden vinden waar we met z'n tie nen konden verblijven een soort leefgemeenschap kregen wij bij alle instanties nog eerder dan anders al Bij een wat later gemaakte rond- het geval is de kous op de kop. Niet gang door het werkelijk imposante onlogisch, natuurlijk. Als er niets is klooster, büjkt dat Rigault niet wel te verstaan, maar hier in dit heeft overdreven. De kamers, zalen klooster *s niet alleen voor ons en kapellen rijgen zich als een lang- ruimte, maar voor veel en veel gerekt bijzonder uitgebreid meer woningzoekenden is dit een snoer aaneen. Wel vallen direct de ideale oplossing. En. dat wil ik wel Morgenavond begint feest aan Hoge Rijndijk Hulpverleningsdienst Relea*; Rijn 20a. tel 24555 Ma Voor weduwen en weduwnaars Nederlandse Vereniging 1 wen en weduwnaars tel. Leldit bureau: 61112. Koordstudio lntermenselljl Centrum trekkingen ontmoetingsruimte i, ca, 25 tot 60-jarigen Oude Leiden, tel 44000 Voor advies! maties etc. Werkdagen van 15-9 Ontmoetingsruimten: Werkdip lc avonds i zondag van aangepast Zaterdag i Dt ca 18 uur Uchamelllk eet aanzienlijke vernielingen op die ken- duidelijk stellen, natuurlijk niet "telefoon 25260 Redaktie Paul Wolfswinkel Oudstrijders Iedere derde vrijdag van maand komt de Nederlandse bond van Oud-Strijders en Dragers van "Het Mobilisatiekruis" bij elkaar. De afdeling Leiden, wel te verstaan. De heren komen dan naar het mi litaire Tehuis aan de Korte Mare. hoek Oude Singel. Er worden dan gezellig schiet- en biljartwedstrijden gehouden in competitieverband, benevens klaver- jaswedstrijden. Op de sluitingsavond van het seizoen, komende vrijdag zal de wisselbeker die zowaar door de di rectie van het Leidsch Dagblad ter beschikking is gesteld, door oud chef-stad van deze krant. Sam Platteel worden uitgereikt. Een dubbel feest dus. d* Clemen Pull Aanstaande zondagavond treedt in de sociëteit Time Out aan de Van de Wervestraat in Wassenaar de uit Londen afkomstige hard-rock formatie „Clemen Pull" op. Drre Londense jongens komen op veelvuldig verzoek van mensen, die ze reeds eerder in Time Out heb ben gezien, voor de tweede keer in Wassenaar. Op dit moment geniet Clemen Pull een grote populariteit in het Verenigd Koninkrijk. Men kan geen Engelse popkrant kopen of er staat wel een artikel over de jongens in. Clemen Pull treedt geregeld op in gelegenheden, die beroemd zijn geworden doordat The Beatles, Ten Years After en andere grootheden er hun neus hebben laten zien. Om half acht begint het daar in rustig Wassenaar. 3.50 voor leden in de voorverkoop en f4.50 voor niet-leden. (zie de foto). „Hora Est" Een ietwat anders klinkend "Ho ra Est" zal in het vervolg het eind signaal betekenen bij promoties in de burelen van de Leidse universi teit. Na de pensionering van de heer P. A. Harteveld is nu de heer D. W. Spierenburg benoemd tot pe del. Deze trad in 1949 als medewer ker van de afdeling personeelszaken in dienst van de universiteit en is sinds 1950 aan het bureau van de pedel verbonden. ZOETERWOUDE Met een jubileum-uitvoering op mor genavond (19.30) luidt de gymnastiekvereniging Meerburg een •uitgebreid jubileum-programma in. De Zoeterwoudse club staat aan de vooravond van het gouden jubileum en dat zal in de gemeenschap aan de Hoge Rijndijk ruimschoots aandacht krij gen. Niet alleen is er die genoemde jubileum-uitvoering in de zaal bij de St. Bernardus-school (waarin ook twee groepen ge huwde dames zullen optreden), ook is voor zaterdag een dag voor de jeugd gepland. Damesleden van Meerburg zullen dan een kinderkermis leiden, waarbij de jeugd een tiental opdrach ten in wedstrijdvorm zal moeten uitwerken. Er zal worden "gewerkt" met negen groepen, die variëren in leeftijd. Zater dagavond om 20.00 uur vervolgens, is er een receptie in de 'Drie Eendjes" welke wordt gevolgd door een feestavond. Al die activiteiten zijn uitgewerkt door een jubileum-comité bestaand uit de heren Borsboom en Van Dijk gesteund door het actieve bestuur, dat wordt geleid door J. v. d. Meer Secretaresse van Meerburg is me vrouw G. W. Peer-Lubbers en de fi nanciële zaken worden geregeld door mej. M. (Riet) Vermeulen, wier wieg bijna in de gymzaal stond, waar haar vader concierge was. De Vermeulens hebben trouwens altijd al een belangrijke rol in het bestaan van de gymnastiekvereniging ge speeld: de heer Vermeulen gaf later ook les aan de leden van Meerburg. De eerste technische leider was Paul Bruines, die tevens een van de oprichters was van de club die aan vankelijk alleen maar voor katholie ke leden openstond. De scheiding was zo streng dat de protestantse Hoge Rijndijkers naar het Leider - dorpse Sparta gingen en dat de Lei- derdorpse katholieken zich aanmeld den bij Meerburg. In de loop der Ja ren is die strenge scheiding ver vaagd: de verstandhouding tussen de clubs is, zoals Meerburg-voorzitter V. d. Meer meldt, erg goed. De technische leiding van Meerburg is nu al reeds zes jaar in handen van mej. Van Tongeren, die een bij zondere belangstelling heeft voor de ritmische gymnastiek. De 200 leden tellende club, kent een flinke afde ling gehuwde dames, heeft ook een jongensafdeling. De heren eichter, laten het afweten. "Jongens gaan voetballen, als ze wat ouder worden" weet het bestuur. De dames doen het overigens uit stekend. Drie meisjes wisten zich bij de laatste districtskampioenschappen van West 3 bij de eerste twintig te plaatsen. In de keurploeg van het NKGB-district hebben zich Alice en Joke v. d. Heyden een plaats overd. Zoals zoveel verenigingen kent ook Meerburg ruimte-problemen, vandaar dat het streven naar een multi-functioneel gebouw het Meer burg-bestuur erg aanspreekt. De club voelt zich weliswaar goed thuis in de zaal bij de Bernardus-school, maar aan moderne eisen voldoet dat onderkomen niet meer. De toe schouwers die donderdag de jubileum uitvoering zullen bijwonen zullen 't merken. Zij zullen met een staan plaats genoegen moeten nemen. De kwaliteit van het gebodene zal dit ongemak moeten compenseren. Gezinsverzorging Stichting Gezinsverzorging. Aanvragen hulp bejaarden en rig zieken en gezinsverzorging. 46. tel. 49441 (ma t/m vr" voorm). Dienstencentrum Noordelnpleln 2b. tel 40483 i ne informatie, dag van Vormingscentrum Troel Vormingscentrum Troef. Hogn 57, maandag, zelf koken dag. samenspelen, van 81 Gespreksavonden Gespreksavonden Bah» schap. Wo. 8 uur nam.. - 11. Oegstgeest. vr. 8.15 uui Hendrikplantsoen 25. Lelderdor? T wentwel dag b«tl* - roet» Ie Sociale raadsvrouw ■iftstraat 49a; woensdag: I 11.00 uur Dijkstraat 2a en 16S0- uur. Gerecht 10; donderdag: li >0/ 20.00 uur. Stadhulsppleln l: 10.3011.30 uur Herenstraat Wetswinkeltje Volkshuls, Apothekersdljk SJ ningstljden dinsd woensd dond uur. do 7—9 uur nam Dlew» trum Hogendorpstraat 3? «1 uur nam Morskwartler clubbo* rennest. Morsweg 59 tel 3077: 7—0 uur nam Gemeenschap Zuidwest Hulpverlenlngs- en inform»# gemeenschap Zuidwest 33921 en 61944 VOORSCHOTEN De Voorscho- tense commissie voor onderwijszaken verleende goedkeuring aan de subsi dieverordening voor het jeugd- en jongerenwerk, maar had wel een be hoorlijk aantal opmerkingen, waar uit bleek dat er zeer uiteenlopende subsidieregelingen zijn. Het rijk subsidieert alleen het on georganiseerde jeugd- en jongeren werk, de georganiseerde jeugd krijg!; alleen een gemeentelijke subsidie en moet de begroting rond krijgen door de financiële medewerking van de ouders. Wethouder Esselaar verzekerde de commissie dat getracht was om ge lijktijdig de subsidieregeling voor de ongeorganiseerde en georganiseerde jeugd in behandeling te nemen. Bij de georganiseerde jeugd zijn echter zoveel verschillende subsidiemaatre gelen, dat tijdgebrek de oorzaak is dat eerst de georganiseerde jeugd in behandeling genomen wordt. Deze be handeling is nodig omdat anders de rijkssubsidie vervalt. Voorschoten heeft maar een vorm van ongeorga niseerd jeugd- en jongerenwerk 'De Stichting De Lindehoeve'. In totaal 80% va-n de te verlenen subsidie aan de Stichting wordt terug ontvangen van het rijk. Voortrekken D'66-er Cok had veel moeite met het 'voortrekken' van de Stichting De Lindehoeve. Wie eenmaal per week een uurtje sport wil doen in de sporthal moet hiervoor f 100,- per jaar betalen, wie 'De Lindehoeve' bin nenstap krijgt alles gratis en betaalt bovendien minder voor zijn natje en droogje dan in het restaurant van de sporthal. De commissieleden zagen wel een vorm van discriminatie, maar meenden dat deze zaak beter afge handeld kan worden in de commissie Maatschapplijk Welzijn en Sport. Na overleg met enige randgemeen ten van Leiden is het tekort van de Streekmuziekschool teruggebracht van f 70.000 naar f 65.000 voor Voor schoten. De besparing is gevonden in een lesgeldverhoging van 4% en een minder snelle uitbreiding van het aantal lesuren. De voorbereidende werkzaamheden voor de Schooladviesdienst zijn nu zover dat het eerste rapport van de commissie is uitgebracht. Waarschijn lijk eind van deze maand zal het slotrapport komen. Eventuele aan sluiting bij Leidschendam blijkt niet mogelijk te zijn wegens gebrek aan mankracht. Zuid-AfrikaVS Het bezoek van admiraal Hugo Bierman, de chefstaf v. d. strijdkrachten van Zuid-Afrika aan Washington heeft in de Verenig de Staten het vermoeden doen rij zen dat Zuid-Afrika spoedig zou kun nen aandringen op nauwere betrek kingen met de Verenigde Staten. LEIDSCH DAGBLAl j» DAGBLAD VOOR LEID* EN OMSTREKEN CJitgave: Leidsch Dagblad Witte Singel 1 - Leidfl Postbus 54 Giro Telefoon directie en adminl^11^ tie 01710-25041 Telefoon redactie 01710-215"-' Hoofdredacteur Han Mulda Maandabonnement Kwartaalabonnement Per Post Jaarabonnement Abonnementsgelden bJJ betaling te voldoen Bi) *ut£(3 Z 'ische «verschrijving geec mlnlstratle- en incasaokoi# Nabezorging vajj 18.00—20-1* Zaterdag van 16 00 -18.00 Telefoon 01710-30500

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1974 | | pagina 2