EIDSCH DAGBLAD ARABISCHE TERRORISTEN GIJZELEN SCHOOLKINDEREN PRIJS-PROFIJTJE vrij laat Regering van Israel twintig gevangenen vandaag Verwijten aan de politie en gemeente-instanties )e nieuwe tiring binnen INKOMT OM BRAND LEIDSCH DAGBLAD BANKROVERS GIJZELEN FRANS GEZIN NMB koopt De Landbouw .PvdA. kiezenis eerlijk delen jfjSDAG 15 MEI 1974 OPGERICHT I MAART I860 No. 34322 DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN 24 PAGINA'S Li Hsien-nien (links) is een van de mannen die enkele taken van de 75-jarige Chinese premier Tsjoe En-lai hebben overgenomen. Tsjoe was de laatste dagen af wezig bü belangrijke gebeurtenis sen en waarnemers in Peking spe culeren nu over een mogelijke wy. ziging van de Chinese politiek. PAGINA 9 Janneke Lichte (rechts) ruilt haar baan van stewardess by de K.L.M. voor een plekje in de showwereld. Op het toneel bij de Mounties. PAGINA 5 „Geen steun aan bedrijven achter af". PAGINA 7 EVENINGEN De eerste haring is binnen. Vanmorgen half twaalf liep de SCH 23 van der Zwan" de haven van Dingen binnen. Om half twee aangevoerde haring worden i, een half uur later volgt de jp via de Scheveningse afslag, ff 15 stoomt ook huiswaarts ring. het grootste deel van de vis- de reis tot nu toe niet gun- riopen. De vangsten zijn erg variëren van één tot ze iltjes per trek. Per schip moet aal van twee- tot driehonderd worden bereikt, waardoor de weinig reden tot optimisme sen. Het grootste deel van de heeft tot gisteren gevist wrdwesten van Corawell in mi Tegen de avond zetten achepen noodgedwongen koers richting Ierland, sommige zelfs richting Schotland. Unaniem [vissers van oordeel dat het* seizoen nog nooit zo slecht is - De 81-jarige heer T. van ten uit Ede is vanmorgen om het leven gekomen by een die was ontstaan in zyn wo- an de Verlengde Parkweg, voning brandde in korte tyd uit. Mevrouw Van Tongeren k er in het brandende huis uit ten, maar voor haar slecht ter man was geen redding mogelijk. Medelijke oorzaak van de een defect aan een elektri- Khel. nige perioden 't matige oostelijke ige perioden, iike wind. Mi ll 8 tot 3 gra- JERUZALEM (AFP, DPA, Reuter, AP) De Israëlische regering heeft vanmiddag besloten twintig Arabische ge vangenen vrij te laten in ruil voor negentig kinderen, die sinds vannacht gegijzeld worden in een school vlak bij de grens tussen Israël en Libanon. De kinderen worden door drie Arabieren gevangen gehou den in een schoolgebouw, waarin springladingen zijn aan gebracht. Volgens Israëlische woordvoerders zullen de ambassadeurs van Frankrijk en Italië en junctionarissen van het Rode Kruis bemiddelen tussen de Israëlische overheid en de Arabische bezetters. De drie Arabieren dreigen de school met kinderen op te blagen als hun eisen niet voor vanmiddag 5 uur worden ingewilligd. Tot nu toe heeft Israël steeds gewei gerd aan eisen van terreurgroepen toe te geven, maar waarnemers ge loven dat de jeugdige leeftijd van de gyzelaars de Israëlische regering heeft bewogen toe te geven. De 90 kinderen zyn jongens en meisjes in de leeftyd van 13 tot 15 jaar. De gyzeling begon vannacht, nog geen vyf weken na het bloedbad in Kiryat SJemona, waar achttien Is raëliërs by een commando-aanval omkwamen. Even voor vier uur dron gen drie commando's het schoolge bouw binnen, waar 110 jongens en meisjes en enkele leraren na een schoolreisje in slaapzakken op de grond lagen te slapen, zy werden met geweerkolven wakker gepord. De zenuwachtige Arabieren maanden de kinderen zich rustig te houden. Tydens het rumoer dat toch ont stond zagen twintig leerlingen en twee leraren kans te ontsnappen. Hlerby raakten vier kinderen ge wond. Een van de ontsnapte kinderen ver telde hoe zy de terroristen aan het eind van de gang met hun machine geweren aan zag komen. „Als je de gezichten van die mannen ziet en hun ogen en hun wapens dan ben je niet bang om van de tweede ver dieping uit het raam te springen", zei het meisje. Voordat de commando's de school overvielen hadden zy het gezin Co- hen al vermoord. De 45-jarige You- sef Cohen, zyn vrouw Fortuna en hun twee kinderen, werden in hun by de school gelegen woning doodge schoten. Alleen hun anderhalf jaar oud, doofstomme zoontje bleef on der een bed onopgemerkt en dus on- (Opgemaakt te 11.15 uur) 16 MEI t! 4.45 uur; onder: 20.28 uur. i??: 2.07 uur: onder: 14.22 uur. Katwijk te 10.42 en 23.17 Enkele uren eerder werden Arabische arbeidsters die van hun nachtwerk in een fabriek naby Haifa in een busje op weg naar huis waren, door ter roristen onder vuur genomen. Onder de hagel van kogels werd een van de vrouwen gedood, terwyi er negen ge wonden vielen. In een buitenwyk van Jeruzalem werden eveneens vanmorgen in een open veld by het hoofdkwartier van de VN drie Katoesj araketten ont manteld. Zy waren op verschillende punten in het centrum van de stad gericht. Een passerende arbeider had ze op weg naar zyn werk opgemerkt en de politie gewaarschuwd. Volgens het Palestynse persbureau Wafa in Beiroet waren de raketten gericht op het Amerikaanse consulaat-generaal en op het King Davidhotel, waar mi nister Kissinger en zyn Amerikaanse gezelschap overnachten. De commando's, die zowel Arabisch als Hebreeuws spreken, hadden de bemiddeling van de ambassadeurs van Frankrijk en Roemenië ingeroe pen. Zy zegden toe dat de kinderen geen haar gekrenkt zou worden als de eisen voor vanavond 5 uur zullen worden ingewilligd. Deze vrijgelaten terroristen moesten met een vlieg tuig naar Damascus worden overge bracht. Na ontvangst van he bericht van hun aankomst uit de Syrische hoofdstad zouden de Palestynse com mando's bereid zyn in plaats van de 90 scholieren de Franse en Roemeen se ambassadeurs als gyzelaars te aanvaarden. De twee ambassadeurs zouden met de terroristen naar een Arabische hoofdstad moeten vertrek ken. De wegen naar Ma'alot zyn afgeslo ten. Het gebied aan de grens met Li banon is door grenstroepen en politie afgegrendeld. Minister van Defensie Dajan, de nieuwe Israëlische opper bevelhebber Mobty Gur en de noor delijke commandant generaal Ei tan hebben in het dorp hun hoofdkwar tier ingericht. Ambulances worden in gereedheid gehouden, terwyl de dor pelingen in de schuilkelders verbly- ven. De Israëlische bevolking luistert im gespannen afwachten elk uur naar de extra actualieitenuitzendingen met rechtstreekse reportages uit Ma'alot. De originele SANDEMAN SHERRY geen f 7,95 nu f6,95 CINZANO, rood of wit Adviesprys f 4,95, by ons f3,95 SCOTCH WHISKY, White Label. Adviesprys f 14,95, by ons f 10,95 Literfles Klerks Jonge dubbele GRAANJENEVER, extra zacht, normaal f 10,95, nu f9,95 SLIJTERIJ-WIJNHANDEL KLERKS Kennedylaan 1, telef. 63123 Bevrydingsplein 19, tel. 33561 Leiden Z.W. Zwaar bewapende Israëlische militairen en pantserwagens houden de straat afgesloten, waaraan de school (zie pijlligt, waarin drie Arabische terroristen zeker negentig schoolkinderen gegij zeld houden. In angstige spanning volgt heel Israël via extra nieuwsuitzendingen de zenuwslo pende onderhandeling én tussen de Arabieren en Israëlische autoriteiten. Rijnland: Spoortjemoet in openbaarheid Geen muziek oor politiek HAZERSWOUDE Het bestuur van het Tamboer- en Trompetter korps Hazerswoude zal niet meewer ken aan de uitreiking van pryzen aan de deelnemers van een rebus. Aanvankelyk had het bestuuur van het korps „Ja" gezegd, omdat het van mening was dat het een cultu rele zaak betrof. Deelnemers aan de rebus moesten minstens een gulden by dra gen aan het „fonds onderhoud Rhynenburchermolen en korenmolen Nieuw Leven". Het korps was voor de medewerking uitgenodigd door de propagandacommissie van de KVP, ARP en CHU. „We dachten", aldus voorzitter Roseleur, „dat poli tiek en cultuur gescheiden zouden zyn". Echter de drie partyen organi seren de rebus in het kader van hun verkiezingsstrijd. De beslissing staaft het korpsbestuur met de oplossing van de rebus. Volgens voorzitter Ro seleur hebben de bezwaren van een aantal Hazerswoudenaren, by het bestuur kenbaar gemaakt, geen rol gespeeld bij het nemen van de be- kennismaking 4 weken voor de halve prijs. Ik word abonnee per 30 mei 1974 en ontvang de krant reeds vanaf heden. Stuur mij 4 weken het Leidsch Dagblad voor half geld en noteer mij aansluitend als abonnee. "aam: adres P'aafs: 9'ronummer: Hokje zwart maken, bon invullen in open envelop ir postzegel) sturen aan Leidsch Dagblad, totwoordnummer 214, Leiden. PARIJS (DPA/Reuter) Na een mislukte bankroof hebben de drie overvallers vanmorgen in Champig- ny-sur-Marne by Parijs het gezin van een ingenieur in diens villa ge- gyzeld. Na hun mislukte overval vluchtten de rovers de villa binnen, waar zy de echtgenote van de ingenieur, vier kinderen en een hulp in de huishou ding gyzelden. Nadat de vrouw met de politie had mogen spreken verstrekte deze een auto. De rovers zyn daarin met hun gyzelaars vertrokken nadat de politie zich op een afstand had teruggetrok ken. Daarop werd.de jacht ingezet. SIKKENS AUTOLAKKEN NIEUWE RIJN 49 LEIDEN LEIDEN Leden van de werk groep "Het Spoortje" hebben diver se malen opgebeld naar gemeente- lyke instanties om hun duidelijk te maken dat er een groot aantal va ten met zwaar giftig afval bij het ''Spoortje" aan de Herensingel lag. Telkens heeft men aangedron gen om de afvalstortplaats te laten ontruimen. Men wist toen nog niet hoe groot het eventuele gevaar kon zijn. Men betreurt het dat er pas zo laat door de instanties is ingegrepen. De werkgroep spreekt haar verbazing uit over het feit dat het mogelijk is om Jarenlang vuilstortplaatsen vlak bij woonwijken te laten liggen. "Dat is een treurige zaak". Twee buurtbewoners, de heren Hillebrand en Pet uit de Meckelen- burgstraat (abusievelyk maakten we gisteren melding van de Medusa straat red.) vertelde vanmorgen aan een onzer redacteuren dat er wel de gelijk vorig Jaar zomer contacten zijn geweest met de Leidse politie, brand weer en gemeentewerken. ,,'s Nachts werden we gewoon wak ker van de knallen die van die va ten kwamen. De politie zei dat het terrein van de Spoorwegen was en voor het verboden terrein. Er is zelfs een keer brand geweest en toen is de brandweer geweest. Mensen van het stadhuis zijn ook komen kij ken. Ze zouden terugkomen, maar ze moeten hun gezicht nóg laten zien. Het is gewoon het oude liedje: iedereen wist ervan, maar niemand deed iets. Het is niet waar wat de officiële instanties zeggen". De directeur van het Hoogheem raadschap van Rijnland, ir. De Groot, vertelde dat het nog geen dui delijke zaak is. "Het is erg ingewik keld. We kunnen het spul niet zo maar even determineren. Dat kan wel eens een tijdje gaan duren". Er zijn inmiddels zogenaamde visproe- ven ingezet. Daar is uit gebleken dat het oppervlaktewater niet is veront reinigd. De vissen bleven leven. Bo demmonsters zullen wellicht nog worden genomen. De heer De Groot vond het geheel een "Klap op mijn hoofd". We heb ben de mond vol van milieubescher ming, maar het helpt niet veel". Over de naam van de eigenaar van de vaten kon ook hij geen uitsluitsel verstrekken. „Ik weet het echt niet. Er moet open kaart worden gespeeld. Als er een agént wordt neergescho ten weten we meteen alles. Het is na tuurlijk iets anders als er een onder zoek gaande is, maar er moet meer worden openbaar gemaakt. Daar zijn we allemaal mee gebaat". Een zegsman van de Leidse brand weer deelde mee dat er in verschil lende vaten dichloorhydrine aanwe zig was, maar dat er ook nog spra ke was van een andere chemische stof. Zekerheid daarover kon niet worden gegeven. LEIDEN De Nederlandse Mid- denstandsbank heeft het gebouw van de vroegere melkfabriek De Landbouw aan de Rijnsburgersingel dichtbij het Schuttersveld gekocht. De Landbouw is opgenomen in het bedrijf van Menken in Wassenaar. De directie van de NMB heeft plan nen met het gebouw, die in een nog niet afgerond stadium verkeren. Het zou o.m. gaan om een eigen vestiging van de bank. van de week PRACHTIGE DEKORATIE-TEGELS 50x50 cm. Hebben 8,per stuk gekost. Met afbeeldingen van oude auto's, etc. De kinderen zyn er dol op. Vader kan er niet afblyven. ZELFKLEVEND. NU TWEE STUKS voor f 4,— ■Jfl. i'll MORGENAVOND om 8 uur spreken Vara's Ombudsman HANS OUWERKERK en ANDRé VAN DER LOUW in „De Burcht", Burgsteeg 14, met inwoners van Leiden. ledereen is van harte welkom!

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1974 | | pagina 1