amro-pierson fond )ollar en pond sterling freer onder zware druk Prijsstijgin dit jaar al 4,6 procent inie BLHP P it NKV amro-pierson fund nr oersen van de Amsterdamse Effectenbeurs «ISDAG 15 MEI 1974 ECONOMIE ADVERTENTIE veer 27,35 miljoen dollar op het peil van 2,3890 mark. Geopend wgrd in 0NDEN De dollar en het pond sterling hebben gisteren de Europese wisselmarkten onder zware druk gestaan. Wat dollar betreft kwam dat door de onzekerheid over het lot president Nixon als het Congres eventueel tot zijn "im- (jment" zou besluiten. Van invloed waren ook geruchten een revaluatie van de D-mark. pondsterling kreeg het zwaar ^uren doordat algemeen werd men dat de cijfers over het van de Britse buitenlandse in de afgelopen maand erg pstig zullen zijn. dollar, die maandag al op zijn g peil ten opzichte van de ran de afgelopen zeven maan- un, daalde tijdens de ochtend van gisteren nog meer. Om- bet middaguur trad echter stel in en werd gehandeld op mark vergeleken met een van 2,3950 mark maan- I Bundesbank kocht dinsdag onge (ANP) De unie BL- laaft het eerder door de lad genomen besluit dat fï juli het lidmaatschap van 't iet ingang van 1 januari moet |b opgezegd. De ontwikkeling in rade maanden zal eventueel nleiding kunnen zijn in 'n idium het al dan niet con- 1 van de aansluiting bij het leuw in overweging te ne- *ft het dagelijks bestuur van lie BLHP laten weten aan de J tan de bestuursraad van de I Dit hoogste beleidsorgaan heeft besluitvorming over een mo- uittreding reeds rekening ge- i met de mogelijkheid van uit- de vorming van een fede- NVV-NKV. Vastgesteld werd en nieuwe tijdslimiet dan la- kunnen worden vastgesteld dat in ieder geval de relatie juli diende te worden opge- xndat zulks statutair is be- relatie unie BLHP NKV aandacht krijgen in de lering van de bestuursraad die juni wordt gehouden. ERRAPPORTEN 0EUENMOKGEN ÜIIB a Bu zv,\ bew. 14 10 motregen 13 9 onbew. 13 7 geh. bew. 16 7 onbew. 12 8 w. bew. 14 7 geh. bew. 12 9 geh. bew. 14 8 Iburg regen 15 7 half bew. 17 6 onbew. 25 14 onbew. 21 11 onbew. 12 10 licht bew. 22 8 licht bew. 17 5 geh. bew. 10 zw. bew. 18 6 mist 26 13 onbew. 18 6 onbew. 15 3 licht bew. 27 13 licht bew. 24 14 onbew. 24 9 zw. bew. 17 5 onbew. 19 11 onbew. 19 3 onbew. 17 4 zw. bew. 12 zw. bew. 22 15 onbew. 14 3 zw. bew. 22 9 geh. bew. 21 15 Gas vondst Ned. deel Noordzee AMSTERDAM In blok K-4 van het Nederlandse continentale plat is aardgas aangeboord. De ex- ploitatieput, ongeveer 175 kilometer ten noordweste, van Den Helder, wordt geëxploiteerd door Tenneco Netherlands Inc. Er komt per dag ongeveer 300.000 kubieke meter gas omhoog. Blijkens een mededeling van belanghebbenden in het blok moet nog nader worden onderzocht welke waarde aan deze vondst kan worden toegekend. Bejaardentehuis op de helling EINDHOVEN (ANP) Er moe ten instellingen komen die zowel lichamelijk als geestelijk gestoorde bejaarden kunnen opvangen. Het zou verstandig zijn bestaande goed lopende instellingen die niet aan bei de mogelijkheden kunnen voldoen uit te bouwen voordat aan een geheel nieuw tehuis wordt gedacht". Dit zei dr. M. de Haan geneesheer- directeur van het Diaoonessenhuis in Eindho ven en voorzitter van de Noordbra bantse contactgroep van de nationa le ziekenhuis raad. Hij sprak van middag tijdens de ledenvergadering van de contactgroep in Breda. Ook de relatie verpleegtehuis- verzor gingstehuis moet volgens dr. De Haan verbeterd worden. „Hoelang zal het nog" duren voordat ook Den Haag heêfr begrepen dat het lach wekkend is in een gemeenschappelijk huis een CRM -deur en een Volks- gezondjieids-deur te hebben", aldus dr. Dé Haan. Als een landelijke sa menwerking tussen de ministeries van CRM en Volksgezondheid op operationeel gebied onmogelijk blijkt te zijn is het volgens dr. De Haan de hoogste tijd meer bevoegdheid te ge ven aan de lagere overheid opdat een werkeüjk functioneel geheel kan worden opgebouwd. Dr. De Haan, oefende ook kritiek uit op de per soneelsstop in de ziekenhuizen. Frankfort op 2,3800—2,3820. Maan dagmiddag was een koers van 2,4050 mark vastgesteld. Sinds 21 maart heeft de Bundesbank 104,15 miljoen dollar moeten opkopen om te voor komen dat de dollarkoers teveel zou zakken. Op de Nederlandse gulden na lig gen alle valuta's van de "Euro- slang" (dat wil zeggen de valuta's België, Luxemburg, Denemarken en Noorwegen die gezamenlijk zweven ten opzichte van de dollar) nauwe lijks boven hun laagste interventie- punt ten opzichte van de mark. Nadat gisteren de koers van de dol- Rijtijden van 70 uur per week onaanvaardbaar DEN HAAG Het tweede kamer lid Van der Doef (PvdA) heeft de ministers Boersma (Sociale Zaken) en Westerterp (Verkeer en Water staat) vragen gesteld naar aanlei ding van de korte staking bij het Naaldwijkse transportbedrijf Van den Bos. Van der Doef vraagt zich met ver bazing af hoe het mogelijk is dat er tusseh dit transportbedrijf en de vervoersbonden een overeenkomst is gesloten waarin wordt bepaald dat de chauffeurs een werktijd zullen hebben van 70 uur per week met een maximum van 80 uur per week. Volgens de volksvertegenwoordiger is deze overeenkomst weer 't zoveel ste bewijs van de sociaal buitenspo rige, uit het oogpunt van veiligheid onverantwoorde en maatschappelijk onaanvaardbare dienst- en werktij den in het goederenvervoer over de weg. Hij vraagt zich zelfs af of dit ma ximum aantal uren niet in strijd is met het huidige Rijtijdenbesluit. Zou dit niet het geval zijn, zo stelt Van der Doef, dan rijst nog de vraag of de overeenkomst wel rechtsgeldig is. 'Mijns inziens is hier sprake van een onaanvaardbare situatie, waar in - gelet op het, niveau van de cao- lonen - alleen met een zeer hoog aantal uren per week, een redelijk gezinsinkomen door de chauffeur is te verwerven", aldus de socialist. Volgens Van der Doef zouden dan ook de cao-lonen aanzienlijk moe ten worden verbeterd zodat de chauffeurs veel minder uren zullen gaan maken zonder dat er sprake is van een wezenlijke aantasting van hun inkomen. lar op de Amsterdamse valutamarkt scherp was ingezakt tot f2,4985 trad in de loop van de middag een fors herstel in, waardoor het slot uitein delijk nog hoger lag dan het slot van maandag. Bij het sluiten van de markt werden zaken gedaan op f 2.52752.53. De handel was vol gens de handelaren hierbij zeer ac tief. Overigens is het laagste punt van n gisteren geen absoluut dieptepunt. DCUrSOVerZlcht voor de dollar. Bij de vorige scherpe daling voor deze munteenheid is in Hofkfrlfoiirl^Pfl Amsterdam f2,44 betaald. iivuiuiviiuacii in herstel Een op researchfaciliteiten en know-how van beide banken gefundeerd beleggingsfonds. Waarbij de belangen internatio naal gespreid zijn. En de beleggers participeren in het totale pakket van hoogwaardige, zorgvuldig geselekteerde aandelen. solide vermogensbeheer. Ser van-Schreiber steunt Giscard PARIJS (AFP/Reuter) De con- servatief-liberale Valery Giscard d'Estaing, wiens kansen op het Franse presidentschap over het al gemeen iets hoger worden aange slagen dan die van de linkse kandi daat Francois Mitterrand, heeft de steun gekregen van Jean-Jacques Servan-Schreiber, de leider van de Radicale Partij. Het bestuur van deze oudste partij van Frankrijk sprak zich met 70 te gen 18 stemmen oij vijf onthoudingen uit ten gunste van Giscard. Servan- Schreiber deelde mee, dat hij er de voorkeur aan zou hebben gegeven tot een akkoord te komen met Mitter rand, maar dat diens plannen voor de nationalisering van een groot deel van het industriële apparaat het. struikelblok waren geweest. "J.J.S.S." verzekerde dat hij te genover de linkse kandidaat tot het uiterste was gegaan met concessies teneinde gedaan te krijgen dat deze "de economische bloeding die het na tionalisatieprogram vormt" tot later zou uitstellen. Deze pogingen waren echter op niets uitgelopen. Daaren tegen had Giscard d'Estaing hem toegezegd, dat hij ingeval hij tot president wordt gekozen, de drie hervormingen zal uitvoeren welke de radicale partij essentieel acht: herziening van het belastingstelsel, hervorming van de besteding van de belastinggelden en een overheve- lin van macht van de centrale overheid naar de gewesten. AMSTERDAM (ANP) Na een paar flauwe dagen heeft de effecten beurs vandaag enig herstel te zien gegeven. Koopjesjagers namen op het verlaagde niveau wat stukken op en de betere prijs voor de dollar was ook een factor van betekenis. Voorbeurs deden verspreide geruch ten de ronde dat president Nixon spoedig zal aftreden, maar op de of ficiële beurs sprak men hierover schouderophalend. In ieder geval konden de hoofdfondsen wat oplopen waarbij Akzo en Kon. Olie de leiding namen. Akzo steeg f 1,40 tot f 59,20 en de olie-aandelen noteerden f 1,30 beter op f 80,80. Unilever, waar cij fers over het eerste kwartaaal direct nabeurs vrijkomen, was bijna f 1 beter op f 108.20. Philips steeg vier dubbeltjes tot f 32 en Hoogovens was 30 cent beter f 77,10. Het nationaal luchtvaartfonds gaf een winst van f 1,20 te zien op f 69. In de cultuursector was HVA f 2,50 in herstel op f 79,50, Amsterdam Rubber moest echter f 5 terug naar f 210 en Deli was onveranderd op f 115. De rederijen waren verdeeld. Scheepvaart Unie gaf by opening een winst van f 2,50 te zien op f 129. HAL en Van Ommeren waren een fractie beter, terwijl KNSM f 1,50 daalde tot f 131,50. De banken waren iets beter en Heineken steeg bijna f 2 tot f 188,70. De obligatiemarkt toonde een bescheiden herstel maar erg van harte ging het nog niet. Bij opening bedroegen de winsten ge middeld 30 cent. Executie In Iran zijn 12 drug smokkelaars door een vuurpeloton terechtgesteld, waarmee het aantal executies voor dit vergrijp is ge bracht op 223 in ruim 12 jaar. Brandassurantie had slecht jaar BUNNIK Wat de resultaten betreft is het jaar 1973 voor de Vereniging van Brandassuradeuren in Nederland bepaald teleurstellend geweest. Dit heeft de voorzitter van deze organisatie, mr. C. D. Henny, vandaag in de algemene vergade ring gezegd. Van een verbetering is nog geen sprake, aldus de heer Henny. De storm van april 1973 heeft een totaalschade veroorzaakt die weliswaar lager was dan de schade van de storm van novem ber 1972, maar die de aanvanke lijke raming ver overtrof. Tenslot te nemen de inbraak- en diefstal- schaden voortdurend toe. Alles bij elkaar vertoont 1973 geen verheu gend beeld; dit jaar was voor de brandassuradeuren geen keerpunt ten goede. Volgens de cijfers van het CBS die overigens slechts een deel van de totale brandschade weergeven, maar die als trandcijfer bruikbaar zijn, bedroeg de brandschade in '73 (voorlopig cijfer) 330 miljoen gul den. In 1972 was de brandschade volgens de DOS-cijfers 295 miljoen gulden en in 1971 was het 255 mil joen gulden. De directeur van gemeentewerken heeft aanbesteed het maken van tunnel „De Kiekendief" voor voet gangers en fietsers over de IJssel- meerlaan in de Meienwijk. Er waren 29 inschrijvers. Laagste inschryflster was Nemado NV uit Rotterdam voor f 478.795, op één na laagste Gran- neman BV uit Stompwijk voor f 494.400 en hoogste Hussen BV uit Culemborg voor f 589.000. Marktberichten DEN HAAG De prijzen zijn tot half april dit Jaar met 4,6 procent gestegen ten opzichte van midden december vorig Jaar. De afgelopen maand, van midden maart tot me dio april stegen ze met 1,3 procent vooral veroorzaakt door de huurver hoging per 1 april en een stijging van de kledingprijzen. Dit blijkt uit de prijsindexcijfers van de gezinsconsumptie voor werknemersgezinnen, die het Cen traal Bureau, voor de Statistiek (C. B.S gisteren heeft bekendgemaakt. Het prijsindexcijfer (basis 1969 is 100) liep de afgelopen maand op van 138,4 midden maart tot 140,3 half april. Het cijfer van midden-decer^ ber vorig jaar is 134,1. Naast de prijsverhogingen van huren en kleding zijn in april stij gingen waargenomen voor brood melk en melkprodukten, medische verzorging, weekbladen, auto's en va kantietarieven in binnen- en bui tenland. De prijzen van groente, fruit vlees en eieren daalden daarente gen. Van de goederen en diensten, waar voor het CBS in dit verband gere geld prijsgegevens verzamelt, is de afgelopen maand de helft in prijs gestegen, bleef 36 procent gelijk in prijs en daalde 14 procent. KATWIJK AAN DEN RIJN 14/5, groenteveiling: waspeen per kist AI 1170—1500, All 300—1300, BI 1650— 2070, Bil 360—1280. Cl 1240—1360. CII 1150—1280; andijvie 81—123: bospeen I 121, bospeen II 104113; bloemkool 81 166, 101 151, 1011 90: bos kroten 5657; peterselie 32; prei I 79108, prei II 5699; rabarber 5456; radijs 5260; selderie 19; sla 15t—18; sla- uien 3843. Aanvoer waspeèn 195.000 kg. ROELOFARENDSVEEN 14/5, bloe menveiling: Anjers 2342; Rozen Gar- nette, Carol, Esther Ofarlm. Evergold 1422; Zorina, Marimba 1517; Be linda. Carina 2027; Sonla. Lamlnuet- te 3547; Ilona, Baccara 5160; Super Star, Motrea 2939; Mercedes 2231; Strelitzia 1.501.80; Gerbera 3542; Lelies 2745; Alstroemeria 3254; Violieren 2934; Pioenrozen 2226 p. st. Chrys.-jaarr. 2.203.05; Snljgroen 901.40; Trosanjers 2.602.75; Pyre- thrum 1.151.25; Margrieten 601.20; Esther Read 1.75; Irissen 601.75; Colvillels 1.804.00; Freesla's 95— 2.60; Brodea 852.15; Anemonen 45 65; Lathyrus 1.002.05; Duizend schoon 1.051.70; Campanula 1.55 1.80; Tulpen 751.10; idem eenblad gesneden 3080 per bos. AALSMEER 14/5, bloemenveiling. Anjers: William Sim 2155; Rose 18 40; White 16—37; G.J. 2043; Char meur 1943; Dusty 1328; Arthur 20 —45; Shocking 18—40; Keefer 1641; Orchid Beauty 3064; Pr. Ann 2044; Yellow 2354; Tangerine 3060; Ver takt 2860. Rozen gr. bl.: 4080; Bri dal Pink 12—27; Carina 15—35; Carla 2046; C. Princess 1329; Dr. Ver- hage 3065; Furore 2258; Nordia 18 41; Peer Gynt 4095; Pink Sensa tion 2353; Roselandia 1430; Sonla 3470; Sonora 1024; Super Star 23 —48; Ilona 32—78; White Master P. 3068; Geh. Duisberg 2053; Jellco 3580; G. Fantasy 2453; Prominent 2354; Magic Moment 1841. Rozen kl bl.: Carol 1635; Coronet 21—40; Evergold 1533; Jack Frost 1536; Marimba 1533; Miss Ellen 2042; Motrea 2054; Annabelle 1537; Jr. Miss 1329; Belinda 2359; Yellow Belinda 14—36: Esther Ofarlm 14—33; Golden Belinda 1843; Red Garnette 1534; Roswytha 1025; Spanish Sun 1328; Rublnette 2451; Zorina 12 26; Mercedes 2860; Travestl 2865. Diverse bloemen: Amaryllis 32oT; Alstroemeria 4080: Anthurium 110— 290; Calla 2570; Chrys. m. gr. - gr. 42100; Idem Jaarr. 200400; Euphor bia fulgens 47115; Freesia 110300; idem dubbel 120350; Gerbera 38— 105; Gladiolen 240—480; Glorlosa 23— 59; Iris Pr. Blaauw 95200; Idem ove rige 150—320; Lelies kelk 47—115: dem tak 160350: Nerine 130310; Orchideeën Cymbidium 100225: Stre- tzia 160325: Vallota 60—105: Snij- oen 95—200. LEIDEN 14 5. Coop. Groente- en ruitvelling: appels 881.18; aardap- iels 1217; andijvie 9299; peulen '.90—11.10; snijbonen 4.20—5.00; kro- en 7688; idem gek. 70; spits kool 1.20—1.21; postelein 1.17—1.30; prei 7277; rabarber 5472: spinazie 70 84; champignons 3.203.60; tomaten V 6.50—7.00. B 7.20—7.40. C 6.20— .50. CC 4.70—4.80; uien 31—57; wit- of 3.80; bloemkool 6 st. 1.65—2 09. 8 t. 1.35—1.69. 10 st. 1.07—1.31: kom- ommers AAA 60. AA 7072. A 5256. 4548. C 4144. D 32—34, E 26— 7; sla zwaar 1522: peterselie 2531: aaDstelen 33; radijs 5163: selderij 15 23; paprika p. stuk 4253; idem p. V18—1.37. Mevr. A. Garrelds-Kramer en haar dochters "bewonderen de "ei-trofee" van de Internationale Eieren Commissie (IECJ die gisteren door de Zweedse voorzitter Bertil Flygare van de IEC iverd uitgereikt. De trofee werd posthuum toegekend aan wijlen de heer H. H. Garrelds, voormalige voorzitter van het Produktschap voor Pluimvee en Eieren wegens bijzondere verdiensten op hei van de publiciteit en het verbruik van eieren. ^inst Martinair >00 pet hoger iCHIPHOL Martin air heeft in '73 een recordwinst bereikt van 9 miljoen waarvan f 3 miljoen iekwinst op de verkoop van een •>C-9. De zuivere exploitatiewinst is lim drie maal zoveel geweest als in 972 en zelfs beduidend hoger dan het topjaar 1971 toen een positief sulfaat van f 6 miljoen werd be- aald. Bovendien overschreed de mzet met een stijging van 23 pet. oor het eerst de grens van t '00 liljoen (f 102 miljoen). De pro- luktie steeg met 25 pet. tot 287 mil- oen ton kilometers, zo blijkt uit de jaarcijfers die het bedrijf heeft be kendgemaakt. WOENSDAG 15 MEI 1974 tTE vorige ielen koers ii» 57.8 m 241 11» 62.3 *ubb. t 750 215 «175 115 Bit p. t 20 995 Bit P. prel 100 10 B 125 176 Bo25 186.8 Sold, t loo 63.8 *120 76.7 «Ilea 'orea 77.1 1100 67.8 »it20 79.5 moo 133 to 110 68.6 "s eert. 359.5 11 to 31.6 ISO 184 too 1255 Oa 160 1265 BI20 107.3 "•tttdlet- en verzekeringswezen 118 117.5 93 92.5 109 107.1 Mees en Hope 135 133 Ned. Krediet B. 41 41.5 NMB 162.8 164 Slavenb. Bank 2670 2680 id. cert 267 268 Fr. Gron. Hyp. B. 106.5 106 Tilb. Hyp. B. 167 165 W.-Utr. Hyp. B. 340 336 Scheepv. Ned. 3200 3000 1 I •j I div. Asd. Chem. Farm. 275 287 Ahog Bob. 38.5 Albert Hefln 68.9 68.5 Amas 44.1 44.5 Asd Droogdok 116 118.5 Asd. Rijtuig 140 138 Aniem Nat. 21.5 22.7 Arnh. Sch.b. 166 164 Asseiberg 880 890 Audet 228 228 Aut.-Screw W. 137 135 Aut Ind. Rt 1245 1205 Ballast-N. 375 38.5 BAM 87.2 87 Batava 1285 1275 Batenburg 1320 1325 Beek Van 130 130 Beers 83.5 85.5 Begemanr 90 91 Bergoss 3085 3045 BerkeJ Pat 165 167 Blijdenstefjn 650 665 Boer Drukk. 258 257 Bols 120 119.9 BorsumJJ Bos Kalis Bnk. O nr. Zaken Braat Bouw Mg. Bredero v.g. id. cert. Bredero Vh. id. cert. Bührmann-Tett. id. cert. Calvé Delft cert, id. 6% cert. Centr Suiker id. cert. Ceteco id. cert. Chamott Cant. Br. Tr. Cindu-Key Crane Ned. Desseaux Dikkers Dr Ov. Houth. Droge Duiker App. Econosto Elsevier Id. cert. 76.5 153.2 1135 76.3 1515 1125 Gist Broc. id. cert. Goudsmit Hagemeijer Hambro OCC Helma Hold. Hero Cons. Hey broek Hoek's Mach. Holec H. n Beton Holland Beton C ICU cert. IHC Holland Indus Mjj. EBB-Kandor Interlas Internatio In ven turn Kappa Kempen-Begeer Key Houth. Kiene S. Kloos Kluwer 72.5 72.5 95.5 Landré Gl. 129 130 Reesink 130.1 130.5 VUiamy-Butt. 102 102 Leidsche Wol 1R8.5 1815 Reeuwfjk 70 VRG Papier 780 780 Lindet. Jacob 280 289.5 Reiss en Co 96.5 Vulcaansoord 76.2 78 Lijmf Delft 149 150 Riva 237 240 Wegener Coui 80 Macintosh 82 80.8 id. cert 226 224 id. cert. 80 78.6 Meneba 133 133.5 Rohte Jiskoot 805 785 Wessanen 1285 129.5 Metaverpa 2850 2800 Rommenholler 690 704 Wyers 124 129 Meteoor Bet. Rijn-Schelde 281 288 Wyk en Her 842 850 Moluksche 81 82 Sanders 228 230 Zaalberg 127 128.5 Schev Expl. 15.9 15.9 Schokbetom 1140 1140 Mynb. W. Naar den Naeff Nat. Grondbezit NBM-Bouw Nedap Nederhorst Ned. Bontw. Ned. Dagblad ld. cert. Nelle Netam Nleaf Nierstrasz Norit Nutricla GB Nutricia VB Nyma Nijverdal OGEM Holding Orensteln 347 105 1480 2590 1035 91.1 91.1 40 Schuitema 126 129 Schuppen 258 259 Schuttersv. 115 117 Stevln Gr. 80.4 80.1 Stoomsp Tw. 115.8 116 Tabak. Phil. 151.1 1535 Telegraaf 1055 101.2 THV Intern. 264 266 Tilb Waterl. 316 316.5 Tw Kabelfabr. 390 395 Ubbink 204 203 Udenhout 675 675 Unikap 279 281 Unilever cert. 107.2 108.5 id. 7%. 69.1 69.8 id. 6% 58.7 59.5 Participatiebewyzen en beleggingsmaatscbappyen Aig. Fondsenbez 1065 America Fund 151 Asd Belegg C 142.5\ Converto 550 Goldmines 245 Holland F 145 ld. I 726 Later bonds 484 Ned Vastgoed 557 Burn. Bell Vg 147 B ree vast 117.8 Dutch Int. 101 LKA Belegg 148 Nefo 66.2 O bam 75.8 Rolinoo 67 Um-In vest. 71.5 Wereldhaven 99.5 EMBA 273 273 Ovlng-D-S 232 234 Vliet-Wernink 138 139 Enkes 83 82.5 Pakhoed EL 153.5 153.8 Veneta 525 515 Leveraged 17.5 175 Fokker 35 35 Kon. Bijenkorf 71.7 715 Id cert 150 150.8 Ver Glasfabr. 815 815 Tokyo P (s.) 21.25 21 Ford Auto 550 562 ld cert 714 71 Paiembang 88 85 Ver Hand Sch 51J 515 Tokyo PH. 30.7 30.8 Furness 98 98.5 ld 6 cum. 11.2 Pal the 112 108 VMF 160.5 160.5 Concentra 192 190 Gamma EL 46 5 46.1 Kon. Ned Pap. 82.6 82.8 Philips GB 32 Ver. N. Kleerm. 290 290 Europal anda 325 Id. 5% pw 19.1 19 Krasnapolsky 98 95 Pont Hout 385 395 Ver. N. Uitgnaij. 108 109 Onlfonds 400 394 Gelder cert 75 755 KSI 64.5 64.3 Pore Res 101.7 94.2 Ver Touwfabr. 558 Errunios 1088 1085 Gerofabr. 655 65.2 KVT 70 71 Proost Brandt 200 200 Id cert 164 164 Finance-On. 221 222 Giessen 560 563 Kwatta 28 29 Rademakers 470 460 Vezelverw. 564 555 Valeurop. 580 570

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1974 | | pagina 19