„Bos" en volks tuinen rondom f abr iekscomplex flotie "Anti-Peynenburg WEET U DAT. li Nood Verknoeid Succes GEEF LEEF! Kleding- beurs PENSDAG 27 MAART 1974 lienst 'iden, Itwej ietK 7io- ;den Toen W. Piket, bewoner van de flatwoning Valkenhorst 25, zij huis van een nieuw behan getje wilde voorzien, kwam hij tot een onaangename ontdekking: de muur bleek talloze gaatjes van een paar centimeter te bevatten. Kennelijk is men in de Merenwijk wat zuinig geweest met het storten van beton. De heer Piket heeft zijn klachten inmiddels doorgegeven aan de opzichter, onder wiens leiding de woningen zijn gebouwd en zou ook de huiseigenaar, i.e. de protestants- christelijke woningbouwvereniging op de hoogte stellen. (Foto Jan Holvast) LEIDEN "Ik ben ontzettend blij, dat we dit complex aan de-Evertsenstraat hebben kunnen bemachtigen. Het valt niet mee in Leiden een geschikt pand of terrein voor industrievesti ging te vinden. En wij zijn nu eenmaal een echt Leids bedrijf. Daarom wilden we graag in de Sleutelstad blijven. Je hoort de laatste jaren wel eens spreken over geringe medewerking van het gemeentebestuur. Dat is in ons geval beslist niet het geval geweest. We zitten hier erg naar ons genoegen." Aan het woord is Wim C. M. Koornwinder (63, wonende in Wassenaar). Hij is oprichter en directeur van de Olga Matrassen LMF V.B. De nieuwe fabriek van dit bedrijf voorheen waren er eerst Smit Röntgen en daarna Philips in gevestigd wordt vrijdag middag officieel geopend. Door Cees Combee Koornwinder, geboren en getogen in Utrecht en voorbestemd om ac- Leidsche Matrassendndustrie J. Klel- countant te worden, kwam im 1944 ne aan de Mare. naar Leiden, waar hij directeur werd Koornwinder: "Het is eigenlijk KWK.TT—- dit blad van gisteren 6g gepubliceerd onder Anti- Peyn enburg - Actie baarheid. Volgens heit LAPK Anti Peynenburg Komitee) tkj h dit stuk een aantal on juist- geslopen, die wij op deze ma- trachten recht te zetten. Ons aaamste bezwaar tegen het ax is dat het niet de mening van LAPK als totaal weergeeft. Het Et artikel gesuggereerde stand- ;iot« ook op zijn zachtst waardig diat de schrijver (ster) Oifljfdruk wekt, dat de scholieren uit het leger op grond van hun lidmaat- vatte de „Belgiiese Vierde Inter- oale" z\jn gevraagd. Niets is hebben de verdere disciplinering z(jn gekomen tegen de plannen gezien kunnen worden den Boeynants" in België. Het stellan gedaan in het rapport uuf plaatst de plannen dan ook kommissie van Ryckevorsel „Dienst- in een breder politiek ka- plichtvervulling naar keuze", protesteert in eerste in- daarom een eerste aanzet betekenen MAN-Leiden/buurtkomitee Staalwijk, schillende urg" heeft voor de anderwijs- !wwa iijkheden van werkende Jange- _i0u? rvn en studenten en pro- Wrti IJkbt Uitstel een recht is ten behoeve verdere opleiding. Dat het recht de op uitstel past in de filosofie van de mammoetwet, die de nadruk legt op doorstroming en konitinuiteit. Dat er in dat licht gezien eerder gestreefd moet worden naar uitbreiding van het recht op uitstel. Constructie Groep zijn. Wij zullen erop toezien dat dit gebeurt en dat ook in de toekomst geen last meer zal worden ondervon den. Milieu Aktiecentrum Nederland Buurtschap Staalwijk pa. Groenesteeg 31, NV (ni. de 'dochters' RMM, HCW NEM) naar voren. Klachten die al tenminste tien jaar lang bij de ge meente Leiden en b(j de genoemde fabriek geuit waren zonder een voor de omwonenden merkbaar resultaat. Vooral de laatste jaren is het heel toevallig, dat ik in deze bran che terecht beai gekomen. Ik was be zig met mijn accountantsstudie en had in die sector een baan, waarmee ik f 75,- per maand verdiende. In 1931, midden in de crisis, kwam de eigenaar van het accountantskan toor zeggen, dat ik wel kon blijven, maar dat mijn salaris dan wel ver laagd zou worden tot f 60,-. Daar trapte ik niet in. Ik kwam terecht de op 19 januari 1925 opgerichte bij een klein Utrechts matrassecifa- briekje. Daar bleef ik tot 1944. Men had mij beloofd, dat ik in de directie zou worden opgenomen. Er kwam niets van. Toen heb ik een adverten- tien geplaatst en tenslotte de kleine L.M.F. gekocht. Eerst zaten we aan de Mare, toen heb ik de wasserij van Van Ulden aan de Witte Singel gehuurd en vervolgens gingen we in 1948 naar de Hansenstraat. Dat be drijf werd in 1960 uitgebreid. Boven dien heb ik later rond het bedrijf nog wat woningen gekocht om een verdere groei te kunnen realiseren. Doordat het een saneringsgebied was kon ik niet uitbreiden en moest dus naar wat anders uitzien". Opnemen van brieven ln deze rubriek behoeft niet te betekenen dat de redactie het met de inhoud eens Is. De redactie behoudt zich daarenboven het recht voor om bijdragen te telgeren dan wel in te korten. De schuldvraag is terug te voeren naar het beleid in de politiek. Al lemaal mooie beloften maar als je in werkelyke nood verkeert zijn er al leen maar partijleden Dat het disciplinerend karakter onhoudbare toestand: ruiten en hout van de voorstellen duidelijk is. Daar werk moeten wekelijks met zoutzuur worden schoongemaakt, een ruwe roestlaag bedekt de auto's, op buiten opgehangen wasgoed komen bruine berust dus op onjuistheden. Het dienstplichtigen, wordt natuurlijk be- doeld de kritiese houding die oudere vlekjes te zitten. Ook het lawaai ver- In de oudejaarsnacht kraakte de fa- dienstplichtigen veelal hebben t.« hun gebrek aan moti- leger te dienen. Dat de voorstellen ten doel oorzaakt door het fabriekscomplex is niilie Mieremet het pand Willem de een ondraaglijke zaak. Geluidsmetin- Zwijgerlaan 12. Het water tot aan gen verricht door TNO gaven de de lippen na eindeloos veel gehoop buurt met hun klachten gelijk. Leiden slaatje uit willen slaan om zelf naar de top te komen. Als Je niet mee kan in deze maatschappij, ben Je a-sociaal. Dat heeft Mieremet aan den lijve ondervonden. Nu is dit ge zin uit elkaar gerukt net als in de bezetting, maar het systeem is het zelfde maar dan in nette vorm. De maatschappij is rot als een mispel en de uitbuiting van de arbeiders gaat vechten In februari werd buurtver- geweest bij de nood van dit gezin te leven. Daar betrokken ben door- We moeten niet i gadering door het MAN-Leiden ge- moet me iets v r- organiseerd. In deze vergadering werd Volgens de krant buurtcomité door bewoners toezien i i politie kapotte w.c. of natte muren met horden woningzoekenden dit alles met optrekken naar de dure huizen die burgerij rustig leeS staan. We hebben er recht op tegen de gevolgen, die „Pey- in de richting Dat een vrijwilligers leger afge- vrijwilligers die 200 handtekeningen opleverde allen die een leefbaar en schoon mi hun buurt gerealiseerd willen gegaan. jaar woningnood. We blijven vechten voor dit gezin voor 'n mens- de waardie bestaan en dat is een gezon- js_ de woning voor 2 zieke ouders en 4 arts) weten wat daoraan vooraf is kinderen waarvan de Jongste 4 Jaar, Mensonterende taferelen moet worden, omdat de kwa- zien. Deze handtekeningen werden hebben zich daar afgespeeld. Hoe ufsx tegen de gevolgen, die het lyke gevolgen die dat kan hebben met een brief aan de directie van de het mogelijk dat dit kon gebeuren? toch nlet- kan hebben voor de dienst- duidelijk zijn. --- Op grond van deze overwegingen komen we tot de volgende eisen: 1. niet ingaat op de motie, die Geen invoering van de voorstellen n'ers en ^et MAN. Tevens werden in beschreven meeting is aange- Peynenburg: 2. Vrije keuze om dienst de brief verschillende suggesties ge- HCG NV verzonden. In de brief werd de directie uitgenodigd voor een openbaar gesprek met de buurtbewo- op de informatie-stencils te vervullen tussen 18 en 27 jaar: 3. daan schMJ'm tevoren zijn uitgedeeld. Ten 5H moet ons de opmerking hart. dat in het artikel Uitbreiding van studiemogelijkheden ^e heffen. Hierop heeft het bedrijf Recht alle lagen de Jeugd; 4, ïlsaties, dip actief het LAPK leger; 5. Vrijheid organisatie binnen het volgende punten worden genoemd voorlichting Niet alleen is mevrouw Mieremet ziek ook Mieremet is totaal inva- tia jaren vuilnisbakken sjouwen de gemeente met als gratifica- n krot waar hij 43 Jaar gewoond de milieuverontreiniging op heeft. Met de CPN opgevoed als richtlijn voor een beter bestaan als de arbeider op te bouwen is hjj vies in de kou blijven staan. Welke partij i heeft toch geen vergunning?". MEVR. DE WOLF-ZWAAN Bernhardstraat 12 Leiden gereageerd met een brief misverstanden hieronder de door het LAPK drta rach'te (en op de meeting aan dien» motie: Leids Anto Peynenburg Komi- 1 de aanwezigen op de door uitgeschreven meeting n.a.v. de «^tellen Peynenburg verklaren VVDM en BVD op scholen, 1 versiteiten. bedrijven en kazernes; 6. Geen uitvoering van de plannen om voorkomen komen tot een beroepsleger. Anti Peynenburg Komitee KWJ, Noordeinde 2a. Leiden. het lawaai tegen te houden durft het nu eindelijk de arbeiders? Ik heb zal buiten enkele kleinere voorzienin gen een geluidsscherm tussen de be drijven en de buurt worden opgetrok ken. Dit moet de geluidshinder tot een aanvaardbaar niveau terugbren- kon beslissen wie urgenter gen; om de stof- gen te gaan zal t op te 1 Uit mijn venster aan de Boter markt heb ik de afgelopen vier jaar nieuwbouw niets anders gezien dan straten eens achter de schermen gekeken herstraten. Als ik het verknoelde roestoverlast te- In 1954 nam Koornwinder de alge hele leiding van de L.M.F. in handen en voegde aan deze naam Olga toe. Met de verdere mechanisatie nam ook de produktie van matrassen toe. Er volgde toen de uitbreiding van 1960 met moderne ateliers en een grote showroom voor houten en sta len slaapkamers. Olga - die naam heeft niets te maken met z'n vrouw of kinderen - was de eerste fabriek in ons land waar de fabricage van kunststof ma trassen (polyaether) op uitgebreide schaal ter hand werd genomen. Aangezien de ruimte in de Han senstraat uiteindelijk toch te klein werd bracht men de machines voor het borduren van de matras-damas ten over naar de Papengracht. Om aan de grote vraag te kunnen voldoen werd in 1966 een klein be drijfje in Drachten overgeno men. Het draagt thans de naam van Olga-Matrassen Union B.V. Daar werkt men uitsluitend voor de ex port naar West-Duitsland, Liberia en Suriname. Koornwinder ontkent niet, dat hij zijn gehele bedrijf liever in Leiden had gehouden. Olga zat helaas in een corset. Gronden voor totale nauwelijks te be talen. Met deze oplossing is men ech ter zeer content. In het Leidse be- onder wie in Drach ten, dat alleen een produktieafdeling kent, heeft men 35 medewerkers. stallatie worden gebouwd met sloten circuit; deze voorzieningen zullen nog l nieuwe afzuigin- ben was deze woning op oudejaars- Het afschaffen van het uitstel lat in het rapport van de kom- Peynenburg wordt bepleit, be- wijk <3 Octoberstraat een inbreuk op de mogelijk- Bij dit onderzoek kw voor grote groepen Jongeren klachten opleiding voort te zetten. de zomer van 1974 gebouwd Eind 1973 heeft het MAN-Leiden br^k ïenom™ worden, onderzoek gehouden in de Staal- om geving) nacht, toen ze werd gekraakt, nog niet toegewezen aan de familie die er nu in zit. Want die mensen hoor- in ge- den jn februari dat het hun was toegewezen in verband met een ern- Wij, het MAN-Leiden/buurtschap stig ziek kind. Als de familie Miere- geld optel, had daar een asfaltweg drijf werken 135 voor kunnen worden aangelegd of een twintigtal Pakistani een duurzame gewapend betonnen plaat. Het herstraten van nu zal voor de zoveelste maal als resultaat „niets" hebben. Heeft men nooit gehoord van besproeien, d.w.z. nat spuiten, zodat het vuizand tussen de voegen er goed in dringt. Weggegooid geld, De Nederlandse Hartstichting voert in de eerste week van april haar jaarlijkse collectecampag- In 1972 telde het Centraal Bureau voor de Statistiek 52.842 overledenen, waarvan de doods oorzaak een of andere vorm van hart- en vaataandoenin?en was. Ruim 20.000 onder hen stierven aan een duidelijk aan toonbaar harinfarct. Per jaar geeft de curve van sterfgeval len door de dodelijke aandoe ningen van de kransslagade ren van het hart een stijging te zien van 2000 personen. Met recht mag men daarom zeggen, dat het hartinfarct de zwaarste epidemie sinds eeuwen is. In 1973 gaf de Nederlandse Hartstichting in totaal 3.5 mil joen gulden uit aan ca. 100 gro tere en kleinere projecten. Die variëren van voorlichting aan het publiek ter voorkoming van het hartinfarct via onderzoek projecten naar de oorzaak van bepaalde hartziekten tot bij stand aan de open hartchirur- gie, de financiering van revali datieprojecten als nazorg voor hartpatiënten en tot het ver strekken van subsidies aan de voor kinderhart patiëntjes. De Nederlandse Hartstichting is daarom een zaak voor heel de bevolking. Steun kunt u geven door het schenken van een bedrag aan de collectant, die b(j u langs komt of die u ontmoet op straat. Steun kunt u ook geven door 't overmaken van een bedrag op girorekening 204050 ten name van de Nederlandse Hartstich ting in Den Haag, of op bank rekening 248, eveneens van de Nederlandse Hartstichting (ver melding van een speciale bank is niet nodig). Laat de jaarlijkse collecte een succes worden. GeefLeef! Arbeidsmarkt krap dit er vooral maatregelen zo snel mogelijk moeten lawaai en stofoverlast, worden uitgevoerd, zodat we van deze veroorzaakt door het fabriekcomplex milieuverontreiniging verlost zullen Staalwijk vinden dat bovenstaande met die had geweten hadden beslist niet gedaan. Maar zo worden de arbeiders tegen elkaar uitge- de overlast op de Bo- J. S. TIEROLF Botermarkt 19 A Leiden. ADVERTENTIE Zoveel namen onder één dak? Moet wel 'n bizonder modehuis zijn Wahls, Elvi, Bashan, Betty Barclay. Namen die 'n blik van verstandhouding ontlokken. Namen die seizoen-in- seizoen-uit 'n mode-festival van schoonheid doen ont luiken. Namen die na zorgvuldige selektie hun plaatsje vonden in de rekken van uw eigen modehuis. Namen die wonderwel passen bij het karakter van dat modehuis. Waar de blouses, debardeurs, pantalons, rokjes, man tels, japonnen en deux-pièces stuk voor stuk 'n „lintje" verdienen. Waar u in vrijheid-blijheid ongestoord rond wandelt, waar u, op 't moment dat dat wilt, 'n advise rende begeleiding kunt verwachten. Dat is modern mode proeven in 'n modern-degelijke mentaliteit. En dat in deze tijd Met de hand op 't hart, ons modenieuws is uw moeite waard ''Waals njpde „Over die Pakistani zijn we erg te vreden. We zijn er met vijf begon nen en we hebben er nu twintig. Het zijn betrouwbare mensen en harde werkers. We moesten deze medewer kers wel aantrekken, omdat de Leid- ke Vrijwilligers tezamen met de No- se arbeidsmarkt, vooral wat Jongere derlandse Vereniging van Huisvrou- werknemers betreft, nogal krap is. wen wederom een kinder- en da- Olga Matrassen LMF maakt als meszomerkledingbeurs. zelfstandige eenheid deel uit van het De beurs wordt thans gehouden Vredenstein-Goodrich Concern". in de grote zaal van „De Burcht" Wanneer Olga in de toekomst nog- (ingang Burgsteeg). Dit betekent eens wil uitbreiden is daar mogelijk- meer ruimte, geriefelijker kopen, heid toe. Men beschikt aan de Evert- snellere afwerking, parkeergelegen- senstraat nog over ongeveer 1200 m2 heid. grond. Daarvan heeft Koornwinder De goederen kunnen worden inge- nu een tuin en een „bos" laten ma ken. Relaties is door de Olga-mede - werkers verzocht geen bloemen te sturen, maar om symbolisch een boom te schenken. Door velen is daaraan al gevolg gegeven. Dan be schikt Olga nog over een strook grond van 200 meter lang en ter breed. Die wil Koornwinder laten inrichten als volkstuintjes v zijn personeel en voor bewoners de woningen in de omgeving van fabriek. Van de gemeente Leiden merkledingbeurs heeft hij toestemming gekregen een laten verlopen, klein stukje gemeentelijke grond bij Nadere inlichting telefoon 31335, dit volkstuinencomplex te trekken. 62653, 26505, 25085. leverd op dinsdag 2 april 's ochtends van 10 -12 uur en 's middags van 2-4 uur (vlgnrs. vanaf 9 en 1 uur). Nieuw is de avondverkoop op 2 april van 7-9 uur (vlgnrs. 6.30 uur). Maar ook woensdagochtend 3 april zullen nog meer dan genoeg goederen aanwezig zijn, die dan worden ver kocht van 9.30-14.00 uur (v gnrs. 9.00 uur). Er zullen in totaal 50 medewerk sters in touw zijn om ook deze zo- vlot mogelijk te LEIDEN De plaatsvervangend chef, bij de afdeling Plantsoenen van de dienst van Gemeente lverken, de heer J. Vermande, heeft gistermiddag op een druk bezochte receptie afscheid geno men van de dienst. Ook herdacht Vermande dat hij 40 jaar in dienst was van de overheid. Ter gelegenheid van dat alles ontving hij uit handen van de burgemeester van Leiden de ereme daille in goud. verbonden aan de orde van Oranje Nassau. Op 1 september 1946 trad de heer Vermande in dienst van de gemeente Leiden. Voordien was hij werkzaam in zijn geboorteplaats Hoorn. Vermande geniet, zowel in binnen- als buitenland, grote bekendheid door zijn inzet bij de instandhouding van flora, fauna en (vooral) de bijen teelt. Eén van de geschenken die hij in ontvangst mocht nemen was een fraaie St. Ambrosius van riet. Ambrosius is de beschermheilige van de bijen. Onder de leiding van Vermande is het Heempark Leiden tot stand gekomen en gedurende 26 jaar gaf hij les aan verschillende land- en tuinbouwscholen. De jubilaris houdt erg veel van reizen. Binnenkort vertrekt hij voor een paar maanden naar Griekenland om een studie te maken van de flora in de Zuid-Pelepponesus. (Foto Jan Holvast) een sterke centrumpartij in Nederland beslist noodza kelijk is om de zaak bestuurlijk draaiend te houden dat het zonder die centrumpartij een regelrechte ramp wordt.(Of ziet u de PvdA en de VVD samen in een regering?) Tussen deze twee tegenpolen is het goed dat er een KVP is. De KVP die in verleden, heden en toekomst besturen op landelijk, provinciaal en ge meentelijk niveau mogelijk heeft gemaaktDoor overleg en samenspraak met alle partijen. Daarom lijst 2 De KVP een betrouwbare centrumpartij De KVP midden in de roos.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1974 | | pagina 3