Kritiek op Bouwzaken Pop in Zoeterwoude Steun aan medemens agenda Doezastraat tegen vluchtheuvelaanleg yVD-kandidaten sta&^ Geen Allegaar Praethuys meer dan politiek café Huren Spelen Fonds PAGINA 2 STAD EN RAND DONDERDAG 21 MAART fy I.v.m. scholen in Cronestein LEIDEN Het gemeenteraadslid Zunderman (DS'70) heeft gisteren ernstige kritiek geleverd op de afdeling Bouwzaken van het departement onderwijs in verband met de bouw van een lavo/leao school in de polder Cronestein (langs de Kanaal- weg). Volgens het raadslid heeft het hoofd van deze afdeling begin dit jaar afgekondigd dat de bouw van de lavo/leao school niet in het Morskwartier maar in Cronestein moest worden ge realiseerd. Dit terwijl bouwplannen voor deze school in het Morskwartier al in een vergevorderd stadium verkeerden. ZOETERWOUDE Zoeter woude. waar bijna dagelijks gi taar-klanken in de dorpskern op wellen en dat ln de gloriedagen van die groep als 'Shoesterwoude' werd aangeduid, gaat het optre den beleven van een aantal be kende popformaties. Kayak, Shoes en Dizzy's Men's Band zullen hun klanken aan het popminnend volk laten horen in het Don Bosco- huis. Een verenigingsgebouw ove rigens dat geliefd oefenterrein is voor veel bekende groepen uit het hitgevoelige wereldje van de po pulaire muziek. Shoes (natuur lijk), Calaxy Lin, Earth and Fire als er ruimte is en vroeger ook Shocking Blue draaiden en draai den daar hun oefenstof af. Dat doen ze graag in het Don Bosco- huis, vanwege de lagere huurprijs dan van zalen in bv. Den Haag, vanwege de gemakkelijke bereik baarheid en natuurlijk omdat bij de oefening in het vrijstaande Zoeterwoudse gebouw niemand last heeft van het muzikale geweld dat uit de versterkers pleeg te ko- van de bekende door hitparades peddelende formatie Kayak om naar Zoeterwoude te komen. Op 7 april zullen The Shoes "face to face" staan met de fans en nadat op 28 april Veronica's drive-in- show is geweest, komt dan op 16 Juni The Dizzy Men's Band. Een optreden met een feestelijk tint je; de laatste groep is door beheer der v.d. Geest gecontracteerd in 't kader van de festiviteiten die hij een week lang denkt te organi seren vanwege het feit dat hij in juni tien jaar concierge van het Don Boscohuis is. Beleidsplan scholen planning in Leiden Zunderman zei dat het overleg over de lavo/leao school nu is ont aard in een bekvechten tussen de ge meente en het departement. Volgens hem zou het hoofd van de afdeling Bouwzaken zich inmiddels op het standpunt hebben gesteld dat hij vanwege de grondprijs niets meer met de gemeente Leiden te maken wil heb ben. De beslissing van Bouwzaken vloei de voort uit het feit dat een aan vankelijk beschikbare pot van f 500 miljoen werd teruggedraaid tot f 300 miljoen. Omdat het departement voor de grondkosten opdraait vond het hoofd van Bouwzaken het niet verantwoord de school alsnog in het Morskwartier te bouwen, omdat daar de grondkosten duurder zouden uit vallen dan in de polder Cronestein. De directeur van de huidige lavo/ leao school, H. C. Ipenburg, zei van morgen aan de beslissing van Bouw zaken niet zo erg zwaar te tillen. De bouw van de nieuwe school (voor 900 leerlingen) in Cronestein noem de hij wat de ligging betreft zelfs gunstiger dan in het Morskwartier. Ipenburg liet verder blijken dat met de bouw van de school zo snel mo gelijk moet worden begonnen. Al in 1969 is met het ontwikkelen van de bouwplannen begonnen; na vijf Jaar is er nog steeds geen duidelijke reac tie op gekomen. Intussen wordt ver wacht dat met de bouw van de school in de tweede helft van '75 kan wor den begonnen. Op het prioriteiten lijstje van de in Cronestein te bou wen 5 scholen staat de lavo/ leao op de vierde plaats. Overigens vormde de lavo/ leao school niet het enige onderwerp van kritiek gisteren in de commissie onderwijs. Ook in verband met de plannen voor de bouw van een streekschool voor part-time onder wijs, die eveneens in Cronestein zal worden gerealiseerd, liet met name het raadslid Zunderman blijken niet erg gelukkig te zijn met de werkwij ze van de afdeling Bouwzaken op het ministerie. De plannen voor de bouw van de ze school waren al in 1971 bij Bouw zaken ingeleverd. Maar toen onlangs naar de vorderingen op het depar tement werd geïnformeerd, bleken die er helemaal niet te zijn omdat er stukken zouden zijn zoekgeraakt. Een ambtenaar van de afdeling on derwijs van de gemeente verklaarde dat de man die destijds de bouw plannen op het ministerie onder zijn beheer had genomen was over geplaatst, waardoor de stukken ln een dossier terecht waren gekomen. Zun derman gaf daarop de volgende schets: „Op het departement weet men ach ter deur één niet wat er achter de ui twee gebeurt". LEIDEN De Doezastraat vereni ging heeft in een brief aan het colle ge van burgemeester en wethouders van Leiden haar verwondering uit gesproken over het voornemen om in de Doezastraat, bij het kruispunt Molensteeg-Raamsteeg, twee vlucht heuvels aan te leggen. De vereniging protesteert met klem tegen de aanleg, en wel met de vol gende argumenten: De breedte van de Doezastraat is te klein voor het aanleggen van vluchtheuvel, daar dit een onna tuurlijke verkeersgeleiding tot gevolg heeft. Er zou 'n zogenaamde "bottle neck" ontstaan. Gezien de ideeën van het lussenplan voor de binnen stad zijn deze obstakels niet aan vaardbaar voor de Doezastraat. Het veilig oversteken van voet gangers is volgens de Doezavereni- ging met het plan niet gediend, daar de automobilisten door het onnatuur lijke verkeersverloop meer aandacht nodig zullen hebben voor him ma noeuvres, dan voor overstekende voetgangers. Ongelukken of bijna- ongelukken zijn op dit punt nooit voorgevallen, maar zullen na aanleg van deze vluchtheuvels zeker voor vallen. De vereniging meent dat de be staande blokband oversteekplaats, uitgebreid met een knipperlicht en een betere verlichting veiliger zou kunnen functioneren. Ter hoogte van de vluchtheuvels zijn een aantal winkels gevestigd, die geregeld moeten l«»den en lossen. Wanneer een vrachtwagen bezig is te laden of te lossen, is de rijbaan afgesloten voor andere auto's. Als belangrijke uitvalsweg voor brandweer, EHD en politie is een si tuatie als bovenstaand volkomen onaanvaardbaar, vinden de winke liers. De verantwoordelijkheid voor het oponthoud van een van de ge meentelijke hulpdiensten komt uit sluitend voor rekening van B en W, die het vluchtheuvelplan willen reali- De vereniging stelt verder dat een verlies van 24 parkeerplaatsen het gevolg zal zijn, doordat er een gedeeltelijk parkeerverbod zal ko men, door middel van de gele trot toirband. Indien het plan wordt gereali- seerd zullen de firma's Sijthoff, Al- bert Heijn en Breedveld verstoken blijven van aanvoer, omdat óf geen mogelijkheid meer bestaat de Molen- steeg in te draaien, óf geen mogelijk heid meer bestaat de Raamsteeg in te draaien. De Doezastraat-winkeliers verwach ten voor de aanvang van de werk zaamheden met B en W van gedach ten te kunnen wisselen. In het stadhuis is bekend dat er één vluchtheuvel zal komen, omdat de Doezastraat te breed zou zijn. Het gevaar voor voetgangers die willen oversteken zou dan worden ver kleind. De breedte van de heuvel zal zo klein mogelijk worden gehouden. Als maat wordt "moeder met kinder wagen" aangehouden. Het plan zal nog in de verkeers- commissie worden besproken. LEIDEN Het gezin Mieremet is gisteren op bevel van de deurwaarder uit het pand Willem de Zwijgerlaan 12 gezet. De familie had dit huis drie maanden geleden gekraakt. Het was echter aan een ander gezin toegewezen, dat er gisteren onmiddellijk in trok. De huisuitzetting verliep zonder moeilijkheden. De opgetrommelde politieagenten behoefden slechts toegestroomde nieuws gierige voorbijgangers op afstand te houden, terwijl de. spullen van de familie Mieremet in een verhuiswagen werden gesjouwd. Aan dit gezin is overigens als tijdelijke bewoning een huis in de Alexander straat toegewezen. Men weigert die woonruimte echter, omdat hij niet geschikt zou zijn, gezien de invaliditeit van mevrouw Mieremet. Het gezin is nu bij familie onderge bracht. (Foto Jan Holvast) LEIDEN Nog binnen het halfjaar zal er (binnen de burelen van de ge meente) een nota ter tafel komen, over de scholenplanning. Wethouder Duyverman (onderwijs) deelde gis teren tijdens de berotingsbehande- lin in de commissie onderwijs mee dat er naar aanleiding van de voor genomen sluitin van de St. Leonar- dusschool in het Haagwegkwartier een commissie is ingesteld die een be leidsplan voor de scholenplannin gaat ontwikkelen. Onderwijsinspecteur J. J. van Rie- sen zei in een toelichting dat het er om gaat aan de hand van een aan tal principiële uitgangspunten een planning te maken voor de scholen in de héle stad, waarbij o.a. de so ciale structuur van de wijk een be langrijke rol zal gaan spelen. De be doeling van de nota en dus van het beleidsplan is in de toekomst te voorkomen dat er een ad hoe beleid moet worden gevoerd wanneer zich opnieuw een geval als dat van de St. Leonardusschool mocht voordoen. Intussen is het nog niet erg dui delijk wart; er nu met de St. Leon ar- dusschool gaat gebeuren. Enkele we ken geleden is de voorgenomen slui ting van de school in een besloten zitting van de onderwijscommissie met de directeur van de Stichting Katholiek Onderwijs doorgesproken en inmiddels Is deze zaak voorgelegd aan de rijksinspecteur voor het basis onderwijs. Volgens Duyverman heeft hij met de rijksinspecteur o.a. ge sproken over de stichting van een de pendance, maar daarover heeft de inspecteur zich min of meer afwij zend uitgelaten. Herengracht- Zijlsingel goedkope woningbouw Donderdag Breestraat 19, sociëteit voor dlcapten, 25 uur nam. 81 Kreatief Sentrum, Breestraat 66 fensievoorlichting. 25 uur nam 3e Binnenvestgracht, kantine en ^Leembruggen, ruilavond PhUattl 65, Oegstgeest, Stadhuis Leiden, vergadering r missie Economische Zaken, 3.30 t Kreatief Sentrum, Breestraat 66 formatie-avond over Cambodja, 8' VRIJDAG De Burcht, Verkiezingsbijeenko PvdA, 8 uur nam. Middelstegracht la, Verkiezing eenkomst SGP, 8 uur nam. Herenstraat 95 (ingang 3 Octol» straat)jeugdsociëteit "Time' —11.00 uur nam. Oude Singel 140, open huisavond i de Leidse werkgroep Homofilie/Q Koningskerk, ruilclub 7.3010.00 Geverstraat 65, Oegstgeest, sa teit voor kamerbewoners en all# staanden, 8—12 uur nam. Vormingscentrum Troef, Hogew# 57, disco-swingavond, aanvang Café Chantant Scarabee, Piek kerchoorsteeg 24, optreden Hugo, hedendaagse country ziek. ZATERDAG Hooglandse Kerkgracht 48, d vanaf 8 uur nam. De Vink, dansen van 9—2 uui Burchtplein, Antiekmarkt, 9.30 5 uur nam. Geversstraat 65, Oegstgeest, se teit voor kamerbewoners en alli staanden 812 uur nam. Morsweg 114, Leidse Jeugdscha t sociëteit, schaaklessen voor b«g L ners en gevorderden van plm 10 18 Jaar, 3.30—5.30 uur nam. Antonius Clubhuis, Lange Mare ruilbeurs, 10 uur vm5 uur nam Café Chantant Scarabee, Pieti kerkchoorsteeg 24, optreden Rob Baars, acoustische muziek. ZOETERWOUDE "Materiële welvaart betekent lang niet altijd menselijk welzijn". Dat is een citaat uit een in Zoeterwoude huis-aan- huis bezorgd stencil van de Werk groep Ontwikkelingssamenwerking, waarin die werkgroep de inwoners van Zoeterwoude oproept (nu het gemeentebestuur blijkbaar niet in staat is iets te ondernemen") zich te verweren egen de "aanslag op de door ons zogewaardeerde dorpssfeer". Het schrijven doelt op de vesti ging "onnodig en ongevraagd", van het grootwinkelbedrijf aan de Keer- weer. "Deze invloed van buitenaf be dreigt het welzijn van onze gemeen schap". De werkgroep roept de Zoe- terwoudenaren op daadwerkelijke steun te geven aan de plaatselijke winkeliers. "Want de dorpswiinkelier is niet de anonieme persoon achter de kas sa, maar een medemens met wie we contact hebben, die ons kent en voor wie wij niet alleen de bron van zijn materiële welvaart betekenen. Als er 's avonds een kind ziek wordt, gaan we gewoon even een paar ci troenen halen en de volgende dag wordt er dan geïnformeerd, hoe het met de zieke gaat. Zó", aldus nog steeds de werkgroep, "beleven wij de gemeenschap van ons dorp, waar we allen op gesteld zijn, maar die nu dreigt kapot te lopen op bot winst bejag van buitenaf en de hoop van sommigen een paar kwartjes per week te sparen. Maar zo maken we tegelijk een stukje dorpssfeer kapot. Beseffen wij wel voldoende dat het behoud van deze gemeenschap voor ons welzijn onontbeerlijk is? Zo niet dan is de volgende stap wellicht een winkelcentrum, ergens in de buurt van de Kerk (een al oud bestaand plan) en bijbehorend par keerterrein (wèg Loethe-terrein, de enige groene speelplaats in het he le dorp") LEIDEN Leiden is één van de 59 gemeenten, die kan profiteren van de maatregelen, die minister Gruy- ters vandaag bekend maakt ter be vordering van de bouw van goede en goedkope woningen in kaalslaggebie- den. Deze maatregelen worden geno men ter bestrijding van de werk loosheid en om de stadsvernieuwing te stimuleren. In het geval van Lei den komt met name het gebied He rengracht/Zijlsingel in aanmerking. De (vrijwel) dagelijkse rubriek "Allegaar" moet vandaag helaas, vervallen. De grote stroom kopij, de inge zonden brieven en de vele acti viteiten in en om Leiden zijn er de oorzaak van. Morgen echter is de rubriek weer op de vaste plaats te vinden. PAUL WOLFSWINKEL Apotheek Leiden De avond- nacht em dagsdienst van de apotheken ln Leidse regio wordt van 15 maart- maart waargenomen door Van Di sen, Leiden Apotheek Voorschoten Voorschoten en Apotheek Van Bre Smallenbrug Leiderdorp. Tevens tot zaterdag 1 uur n.m. de Oegstgei ter Apotheek, Wflhelminapark Oegstgeest geopend. Vormingscentrum Troef maandag, zelf koken, i sociale kreativlteit dag, samenspelen, va: Kinderopvang Voor weduwen en weduwnaars bureau: 61112. SOS-dienst SOS-tel. hulpdienst, tel. 0171 25202. Voor allen die den verkeren dag en i VOORSCHOTEN As. zondag start in Voorschoten een reeks van vier koffiebars. Een koffiebar is een evangelisatieavond met een spreker, een combo, duo, solist, en waar met elkaar gezongen wordt. Na de toe spraak kunnen (onder het genot van een bak koffie of frisdrank) "de kop pen bij elkaar gestoken worden", er kan met elkaar in een groepje op een gezellige en prettige manier ge praat worden over het geloof, het ge loof in God. De avond wordt georganiseerd door de "Praatsoos" in samenwerking met de "Groene Kikker". De Praatsoos, een soos die probeert het evangelie te verkondigen, is ruim twee jaar gele den gestart met koffiebars. Dat ge beurde eerst in samenwerking met Youth for Christ, later zelfstandig. De Groene Kikker, beheerd door de evangelisatiecommissie van de Ge reformeerde kerk, begon op haar vrijdagavond-jeugdsoós ook koffie bars te houden, ongeveer een jaar geleden. Er is een leuk contact geko men tussen Groene Kikker en Praat soos, wat resulteerde in de komende aktie. De koffiebarmarathon. Terwijl vroe ger, en op de Praatsoos, en op de Groene Kikker, eens in de drie, vier weken een koffiebar gehouden werd, beginnen we as. zondag met vier koffiebars achter elkaar. Dat deze koffiebars bijzonder zijn, spreekt voor zichzelf. Het programma is als volgt: 24 maart, wordt de avond verzorgd door Youth for Christ - Den Haag. Deze groep komt met een combo en een spreker. Het onderwerp waar over gepraat zal worden is: "Wie is Jezus Christus?". De zondag daarop, 31 maart, hebben we speciale geasten: Sipke van der Land komt praten over: "Waar draait het om?" De muziek (zang en gitaar) wordt ver zorgd door Rika van Eenennaam. Op 7 april, de derde koffiebar komt het duo "Karei en Dio" uit Beverwijk, ook van een Youth for Christ - groep. Het thema is: "Kan je een ander mens worden?" De laatste koffiebar valt op paas zondag (14 april). Het belooft een daverend slotakkoord te worden van Anna Pauiownastraat 15. Leiden, de aktie met het combo "Destina tion" uit Naaldwijk. Een van de le- Die°renambuiance7 Tel. 01710-34618 den van het combo zal de toespraak verzorgen; hij/zij gaat praten over: "Pasen, Jezus is overwinnaar". Noordeinpleln 2b, tel. 40483, alp De koffiebars staan open voor IEDEREEN. De leeftijd: de meeste bezoekers zijn 14 tot 20 jaar oud, Release maar ouderen zijn ook welkom. De koffiebars worden gehouden i de kelder van "De Werf", Dierenhulpdienst. Dienstencentrum Informatie. da£. Hulpverleningsdienst Release: Rijn 20a, tel. 24555 bovendien dl. t/m a Plannen voor centrale tv- antenne in OEGSTGEEST De ontvangst van TV- en FM-radio signalen gaan ook in deze gemeente met storingen gepaard. Opheffing van deze storin gen kan geschieden door middel van de totstandkoming van een Centrale Antenne Inrichting (CAI). Deze inrichting geeft de TV pro gramma's van Ned. I en II alsmede de Nederlandse FM-radio program ma's optimaal door. Bovendien wordt het mogelijk een beperkt aantal bui tenlandse TV en FM-radio program ma's door te even. Burgemeester en wethouders heb ben het voornemen uit een aantal daarvoor in aanmerkingkomende bedrijven een selectie te maken op basis waarvan een beperkt aantal be drijven zal worden uitgenodid tot een vergelijkbare aanbieding waar na de raad in deze materie een be slissing kan nemen. ill Oegstgeest Burgerlijkend v-^ W tmrtarrt A VT H y t.an n Poot T. Slulzeman i OEGSTGEEST De kandidaten lijst van de WD voor de raadsver kiezing luidt: 1. J. E. Temmlnck, 2. J. C. Gme- Moh Meyling, 3. Th. L. Blom-de Koek p. j. l. Tijssen van Leeuwen, 4. L. N. Briët, 5. G. Rörsch-Schalekamp, 6. L. C. J. Ane- ma, 7. M. Th. Zoutendijk-Meijs, 8. H. M. Reilimgh, 9. F. D. Laurens, 10. R. Vos, 11. T. Plate, 12. J. M. v. Vlo ten-Waremam, 13. G. M. E. Z. Kolff- Malherbe, 14. M. C. d. Jong, 15. H. P. M. van Aken, 16. Tj. Visser, 17. J. A. P v. Géldere-Vink, 18. A. Parmen- tier, 19. K. J. v. Duren. 20. A. G. Bij- R. C. Kleine; Andrea C„ dr. van C. P. Gootjes en A. M. van de Fllert; Cindy T. M. A. R. Dubbelman T. D. J. Thomas: Natasja, dr. van A. Steenvoor- J. Vogelenzang B. Horsman B. Wondergem (62) l den Haak (66) man. Tijdens een politieke café avond in de bar-dancing Wik van den Wijn gaard in Leiderdorp sprak wethouder mevrouw Den Haan-Groen haar te leurstelling uit over het feit dat Lei den geen echt politiek café zoals dit in Leiderdorp had. Wel had Leiden een Praethuys maar dat is toch eigen lijk geen echt politiek-café. Wij van het Praethuys zijn verbaasd en teleurgesteld over de uitspraak van de wethouder, die tot nog toe geen stap over de drempel van het Praethuys heeft gezet. Wij zijn van mening dat de term politiek café meer van toepassing is op het Praethuys dan op de bar- dancing Wik van den Wijngaard waar weieens een politieke avond gehou den wordt. Ook in het Praethuys worden regel- matib avonden georganiseerd over politieke en actuele onderwerpen de ze avonden worden meestal gepresen teerd in de vorm van gespreksavon- den en gaan over zeer concrete din gen. Vele gemeenteraadsleden zijn re gelmatige bezoekers van het Praet huys. Verder wordt het Praehuys ge bruikt door aktiegroepen en sommi ge politieke partijen voor vergade ren en discussie. Zo ziet u mevrouw de wethouder dat er in het Praethuys doorlopend over politiek wordt ge sproken. Doch waarom heeft het Praethuys niet het etiket van politiek café? Omdat het Praethuys meer wil zijn dan dat, niet alleen politiek geïnte resseerde personen en onderwerpen komen tot hun recht, maar ook on derwerpen zoals Parapsychologie, as trologie, Oudheidkunde enz. Ook niet politieke groeperingen zoals wel zijnswerkers en Journalisten maken gebruik van de mogelijkheden van 't Praethuys. Toch zijn we het op een punt eens met de wethouder, een echt politiek café hoort het initiatief te zijn en ge steund te worden door gezamenlijke Leidse politieke partijen en op dit punt ontbreekt het in Leiden. Poli tiek Leiden maakte te vrijblijvend (sommigen helemaal niet) gebruik, van het Praethuys. Nimmer kwamen de initiatieven van de kant van de po litieke partijen doch altijd van het Praethuys zelf en altijd schitterden politieke figuren op politieke avon den door afwezigheid. Daarom is het maar goed dat het Praethuys meer is als een politiek Café. Anders zou den we vaker dicht dan open zijn. Maar uit de verzuchting van de wet houder blijkt duidelijk dat er een behoefte bestaat. Wij van het Praet huys zijn bereid in te gaan op ieder nieuw initiatief en stellen onze ruim te en mogelijkheden gaarne beschik baar voor het idee van een politiek café. Namens het Praethuys J. K. BOER (projectleider) Vrouwenkerkkoorstraat 9 Leiden. lange wachten. Zo wordt Je van het kastje naar de muur gestuurd, ter wijl wekelijks onze kinderen worden aangereden op straat. Er is altijd wel iets om het op de lange baan te schuiven en daar hebben we genoeg BHW AFD. STAALWIJK: Mw. Vermeer, Magd. Moonstraat 21a Mw. Smit, Magd. Moonstr. 21 Mw. van Beelen, Magd. Moonstr. 34 Mw. Pijnacker, Duivenbodestr. 5. De BHW afd. Staalwijk is enkele weken geleden begonnen met een aktie voor goede en veilige speelge- legenheden voor de kinderen. An derhalf Jaar geleden hebben de be woners dit ook al gedaan, maar toen heeft de gemeente tegen de mensen gezegd, dat het plan er al was, maar nog op een brandweerkeuring moest wachten. Nu zijn we bij wethouder De Haan geweest. Deze vertelde ons dat niet de brandweer, maar het ver keersplan van de gedempte Trekvliet de werkelijke oorzaak was van het Ondanks alle schone beloften en verkiezingsleuzen is het dit jaar met 1 april weer raak: huurverhoging! Die huurverhoging komt nu zelfs ex tra hard aan, in deze tijd dat elke huisvrouw merkt, dat ze steeds min der met het loon van haar man kan doen door al die prijsverhogingen. In de nieuwbouwflats met c.v. is de huurverhoging nog veel meer dan andere jaren, omdat er ook nog eens stookkostenverhoging bij komt. Marcel van Dam noemt de huur verhoging "onvermijdelijk" vanwege de inflatie. We willen graag nog even de petitie in herinnering brengen, die de BHW verleden Jaar met 1 april aan het gemeentebestuur heeft aan geboden en waar we nog steeds geen fatsoenlijk antwoord op hebben ont vangen. Daarin staat: „Wij eisen een algemene huurstop. De huisbazen (pensioenfondsen, beleggingsmaat schappijen) en de overheid beweren dat de jaarlijkse huurverhogin gen hun enige bescherming zijn te gen de inflatie (is geldontwaarding). Maar de huuropdrijving is zelf in flatie. De BHW is een groot voorstan der van inflatiebestrijding. Volgens LEZERS SCHRIJVEN de BHW betekent dat echter dat de kosten van *t levensonderhoud nielt mogen worden verhoogd. De econo mische problemen moeten niet over de rug van de arbeiders maar over die van de grote ondernemers worden op gelost, want die zijn het ook die de problemen veroorzaken. Wij kunnen zelf een begin maken met de bestrij ding van de geldontwaarding, 't Wei-? ger envan de huurverhoging is daar een voorbeeld van. Dat is pas infla- tie-bestrijding!" Voor de bewoners van de Meren- wyk betekent dit een steun in de rug in de strijd voor betaalbare nieuw bouw. K. VERGEER, MEJ. M. ZIJLSTRA, P. VAN KESTEREN, MEVR. A. DE GRAAF, Groenesteeg 31, Leiden. Het in een ingezonden stuk gelan ceerde idee, dat de R. Kerk, de Pie terskerk moet overnemen is absurd. Want dat komt dan op kosten van de gelovigen die zoveel niet kunnen opbrengen. In plaats van een leden werfactie voor de 3 Oot. vereeniging te houden moeten we een fonds sftich ten voor het behoud van de Pieters kerk voor de gehele Leidse bevol king als cadeau voor het 400-jarig bestaan van Leidens Ontzet. Wat is 3 oktober zonder Pieterskerk? La ten we behouden wat we hebben, want dat is niet zoveel meer. MEVR. SLOOS-OVERDIJK De Goejestraat 33 Leiden. LEIDSCH DAGBLAD Uitgave: Leldsch Dagblad B.ï Witte SlngeJ 1 - Lelden" Telefoon directie en admlnlst» tie 01710-25041. Hoofdredacteur Han Mulder Telefoon redactie 01710-21507. Postbus 5< - Giro 57055 Maandabonnement f 10^5 Kwartaalabonnement f30,8 Per Post Jaarabonnement f 11® Losse nummers f 0,11 Abonnementsgelden bij vooruit' betaling te voldoen Bij autom* tische overschrijving geeD ad# nistratie- en incassokosten Nabezorglng tot 20.00 uur. Zaterdag tot 18.00 uur Telefoon 01710-30500 Verspreidingsgebied stadseditie: Benthuizen Leiden, Lelderdoiy Oegstgeest. Voorschoten. mond Wassenaar Correspondenten Oegstgeest: N van Welzen._B>] .etèrwouiü elzen. S* L 0-61403 LuyW I 22. 'f dreef 32. tel. 01710-92222. Voorschoten: j Heelers Leid? wee 139 tel 01717-2421 WARMOND Bram Schaven^ ker, Dorpsstraat 20, tel. 0171.1' Duivenvoorde] laan 20 Hoge Rllndllk tel 33694 Zoeterwoude: G 64 J de rom* Mensink Burg Brandtstraat 111 Tel 01715—1877 Verspreiding overige edities: Duin- Bollen- en Rijnstreek

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1974 | | pagina 2