KEPKRETEN OVER DE )ONZEN DEKBEDDEN Raadsvergaderingen je reinste theater (Srtllo I Verslaafde dief pakte kascheques uit bussen Waarom Pieterskerk niet in R.K. handen? 1 CHEF VOOR DE GRILLS serveerster ca. Lady Bartender MATZE .TELEFONISTE tSPAC. 13 MAART 1974 DEN HAAG Nadat Dolf was ge. arresteerd wegens diefstal en verval sing van giro-kascheques, werd hü vorige zomer door de rechtercommis saris v dat hü een begin zou maken met het beta- die in ons land wordt t~voor de steeds populairder de donzen dekbeddem, zit vol halve waarheden. Dit èvrouw G. A. Hellman-Tui- jrectrice van het Instituut liisboudtechnisch Advies van inlging van Huisvrouwen. Bij btuut dat het bekende ouwen-gocdkeuringszegel" voor allerlei huishoudelijke maakt men zich erg boos verwarring die producenten san het zaaien zijn over een et Nederlandse publiek nog eiijk nieuw artikel, ensen vinden donzen dekbed- jttig om onder te slapen. De len voegen zich naar het li- Ze zijn licht in vergelijking kens: één dekbed is net zo als twee of drie dekens. Bo- is het opmaken van een eel makkelijker mee. eizerige eigenschappen dankt ;bed aan het dons en de die er in ziten. Die zyn af- van watervogels. Met name en ganzen leveren de vullin- wordt lucht tussen hun >n veertjes vastgehouden, Is een goede warmte-isola- Misje bestaat uit zeer veel laartjes. Het lijkt een beetje neeuwvlok. waarmee dons wordt d, zijn niet langer dan circa neter. Ze zijn licht gekruld door ook veerkraohtig. Dgels krijgen in een koud meer dons en veren dan jrtgenotcn in warmere stre- fc wordt het dons groter en koude streken. Vooral het i de eidereend uit het hoge is beroemd om zün goede Maar aangezien deze vo- veel voorkomt, is eiderdons a duur. en de veren die andere ganzen leveren, is echter schikt voor de vulling van *n, zodat we om de schaar- eiderdons niet hoeven te Er wordt veel dons en ve_ nporteerd uit het Verre Oos- uit de landen van het Oost laar ook in West-Europa ganzen en eenden gefokt pluimage, met name in ie achtergrond van deze ge plaatst mevrouw Hellman tal waarschuwingen voor de reclame belaagde consu- rulling van dekbedden is dus ig van eenden en ganzen. heeft wel donsjes en doch die worden niet "ge- erd". Er is geen handel in. is de aanprijzing dat een gevuld zou zijn met "zwa- i" louter onzin. moet ook nooit geloven dat kbed gevuld is met echte >ns". Dat alleen op bestel- wbaar. Eiderdons kost zo'n tóen per kilo. Een tweeper- lekbed weegt meer dan een I vulling. Dus ga maar na. indinavisch" ls op zichzelf ier dan dons van dezelfde uit andere streken met het- limaat. uwe dons kost de fa- bij de inkoop ongeveer 40 gulden. Dat dons moet dan nog in de fabriek stofvrij worden gemaakt, gewassen, gesteriliseerd en gesor teerd. Daarna moet er nog een dek bed met tijk van worden gemaakt, waaraan vervolgens de fabrikant en de handel wat moeten verdienen. Daarom is het geen zuivere koffie als een twee persoons dekbed wordt aangeboden voor minder dan 150 gulden, als er wordt beweerd dat er dons in zit Dons en veren zijn grijs of brui nig. Witte dons wordt meestal ge maakt door gekleurd materiaal te bleken. Het is daarom meestal duurder, maar het heeft geen enkel voordeel. Omdat Je de vulling van een dekbed toch nooit ziet, is er geen enkele reden om de voorkeur te geven aan het duurdere gebleekte dons. Kippeveren zijn niet geschikt als vulling van dekbedden, omdat ze niet gekruld zijn en ook niet goed warmte vasthouden. Wat zit er als we de recamekre- ten dan maar laten voor wat ze zijn nu eigenlijk wel aan dons in dekbedden? Dat kunnen we te we ten komen door middel van de (soms nogal verwarrend werkende) officiële aanduidingen volgens de Warenwet. "ZUIVER DONS" mag de vulling van een dekbed worden genoemd, als het bed tenminste 98 procent dons bevat (100 procent kan het in de praktijk nooit zün. want er zit ten altüd nog wel hier en daar veertjes in). De kwaliteit "zuiver dons" komt in de praktijk niet of nauwelüks voor. Het is trouwens niet eens aanbevelenswaardig, want wat meer gekrulde veertjes in het dons geven het dekbed juist zü'n veer kracht en vormvastheid. "DONS" mag een mengsel worden genoemd van 65 procent dons en 35 procent veertjes. "HALF DONS" is een menging van 15 procent dois en 85 procent klei ne veertjes. Men zieti,, dat de sprongen tussen "dons" en "half-dons" nogal groot zijn. Want daardoor mag bijvoor beeld een mengsel van 30 procent dons en 70 procent veertjes ook al leen maar "halfdons" heten. Een paspoorten, welke hü had gestolen uit geparkeerd staande auto's. De totale schade wordt geraamd op niet minder dan twintigduizend gul losgelaten op voowaarde den. Ter zitting van de Haagse recht- gaan werken en dat hü bank bhjkt dat Dolf het geld nodig had om drugs te kopen. Voordat hü (opnieuw) werd aangehouden spoot hü zich dagelüks voor een waarde van 125 gulden aan heroine in zün aderen. Officie van Justitie, Jhr. mr. Van de Poli eist een gevangenisstraf van tien maanden met aftrek, waarvan twee maanden voorwaardelük, met toezicht van de reclassering geduren de de proeftüd van twee Jaar. Advocaat mr. J. van der Vorm be toogt dat Dolf van nu af geen vin ger meer zal uitsteken naar drugs of andermans kascheques. Dolfs meisje wil met hem trouwen en volgens de advocaat moet dat dan maar zo gauw mogelük gebeuren, want van de ge vangenis is nog nooit iemand beter geworden. Vonnis 26 maart. In plaats daarvan begon de 21-Ja rige verwarmingsmonteur op syste matische wüze nog veel meer kas cheques te roven uit brievenbussen in grote flatgebouwen te Den Haag, Zoetermeer, Leidschendam en Schie dam, De cheques werden door hem in gevuld telkens voor het maximum bedrag van 500 gulden en valselük ondertekend. Daarna ging Dolf de buit innen in verschillende Haagse postkantoren, waarbü hü zich tel kens legitimeerde met een van de tien eveneens vervalste rü bewijzen en tv LEZERS SCHRIJVEN meer preciese aanduiding op de eti ketten zou voor de consument beter zijn. Nu die er niet is, leidt dit ook weer onmiddellijk tot een aandikken van de onduidelijkheden in de reclame. En dus tot weer meer verwarring voor de consument. Zo zijn er fa brieken, die cüferaanduidingen gaan geven voor de samenstelling van dek bedvullingen. Het bed met het meeste dons krijgt dan het hoogste cüfer. Dit suggereert dat het hoogste donsgehalte ook het beste zou zijn. Maar is dat waar? Die waardering voor donsgehalte is een zuivere per- soonlijke zaak. Veel dons wil zeggen dat het dekbed erg licht is. Maar ookerg duur. En. zoals in het be gin gezegd, een dekbed is in elk ge val veel lichter dan dekens. Dat geldt ook voor een "zwaar" dekbed (dus eentje met wat meer veertjes en wat minder dons) Hier volgt nog een overzichtje dat het Instituut voor Huishoudtech- nisch Advies heeft opgesteld over de minimumgewichten en de gang bare prüzen van dekbedden: Vulling 30 procent dons ("half- Zwanen leveren hun dons niet voor dekbedden. Reclame kreten daarover zijn louter onzin. gewicht éénpersoons dekbed 1000 gram, prijs 170 a 200 gulden; twee persoons 1450 gram, prijs 270 a 300 gulden. Vulling 30 pocnt dons ("half dons") éénpersoons 1250 gram, prüs 150 175 gulden; tweepersoons 1800 gram, prijs 225 k 250 gulden. Vulling 15 procent dons (ook "half-dons")éénpersoons 1600 gram, prijs 125 a 150 gulden; twee persoons 2300 gram, prijs 175 a 200 gulden. Bij eenpersoons dekbedden is be doeld een maat van 140 x 200 cm, en bü tweepersoons een maat van 200 x 200 cm.. Na lang mediteren kwam er een gedachte in me op, die me de enige oplossing liet zien voor het herstel van de zo ernstig verwaarloosde Pie terskerk. Zou het niet heel verstandig zijn de kerk weer in Rooms-Katho- lieke handen te geven? Al weet ik niet of dit mogelük zou zün en of de Katholieke Kerk ervoor zou voe len. Er staan echter in Nederland vele RK kerken op de Ujst van mo- numentenzorgn om gerestaureerd te worden. Als de Pieterskerk eens één van die vele werd? Laten dan de knapste kerkscliil- ders en beeldhouwers hun beste kun nen geven aan de verfraaiing van het interieur. Het altaar zou kun nen verrijzen in wit en goud met een crucifix op de achtergrond, die ons vanzelf de handen zal doen vouwen in gebed. Witte lelies zouden kunnen opbloeien aan de voeten van een Mariabeeld, zo schoon als de opgaan de zon. Het Ave Maria zou door de gewelven ruisen als engelenvleugels. Leiden zou in de Pieterskerk één van de mooiste R.K. kerken kunnen bezitten van het hele land. De Pie terskerk is de Hervormden tot een zware last geworden. Wellicht zal het gebouw als R.K. kerk een lichte last worden, gedragen door Gods hand. Een sloopvergunningHet is de grootste schande, die de Hervormde Kerk zichzelf zou aandoen. Het is om te huilen voor ieder wel-denkend en diep-voelend mens. God geve, dat de Pieterskerk gespaard blüft en in haar oude schoonheid zal herrijzen. De klokken zullen haar heerlijk heid over de hele stad uitzingen. CLAUDY MICHEL, Leiden. Opnemen van brieven ln deze rubriek behoeft niet te betekenen dat de redactie het met de inhoud eens ls De redactie behoudt zich daarenboven het recht voor om bijdragen te telgeren dan wel in te korten. Een van de vele tics, die ik heb, is dat ik de maandagavond beschouw, wao als dé uitgaansavond. Lekker etentje, maal"voOT niets) gratis. Bovendien krijg Je twee kopjes koffie aangeboden, ook gra tis. En Je kunt er lachen, ook héle- glas wün, enfin u kent dat wei U moet daar niets achter zoeken, want ik vind het best een leuke tic. Nu ben ik mij er van bewust, dat moet Die man heelt 1 totaal onbekend persoon eh nou Iaten Het is net Citroentje met suiker. Ik vind, dat burgemeester Vis de academie U helemaal niet interesseren. Mis- schien kan datgene, wat nu volgt hiweCdiens"'timing" en wat ik hoop U op andere gedach ten brengen. Het verhaal zou mis schien geschikt kunnen zijn programma "Waar gebeurd". We schrijven maandag 11 maart. dwars straat noemen, Boer Koekoek b.v. Al beter. Maar ik zeg dan altijd maar zo: "Een mens is nooit te oud om te leren méér, dan ik het denk. Driessen vecht gewoon voor zijn KVP. Even als meneer Stroïnk, ook van de KVP. Kijk, hij wil wel, maar hij heeft, precies zoals zijn fractievoorzitter in de Tweede Kamer, het CDA in t kleinkunst achterhoofd. De manier echter waar talent als op hij een en ander brengt, ver raadt een uniek acteer talent. Alleen moet het nog een beetje rijpen, vind nietwaar?" Neem reactie op het verzoek Oosterman (D'66) Je zit in de bus, die Je moet bren- latie inzake de Trekvliet. Ooster- ik. Ja. Natuurlijk kan ik zó nog even doorgaan. Dat doe ik niet, want dan b.v. eens zijn gaat de spanning er af. Volgende de heer week maandagavond ga ik gewoon interpel- gen gezellig stadscentrum. de raadsvergadering. Het begint om half acht. Nogmaals het te bevelen. Het is je reinste GEMEENTE LEIDEN Uitloting geldleningen targemeester en Wethouders van Leiden brengen ter Igemene ennis dat op 20 maart 1974 om 11 uur v.m. n kamer 149 van het Stadhuis zal worden overge- tot uitloting van: een bedrag van f 160.000,— van de 4% obligatie lening 1952 n, groot f 6.400.000,—; een bedrag van f 90.000,— van de 4U% obligatie lening 1952 Hl, groot f 3.600.000,—. ^iden, 11 maart 1974. De zenuwen: Er zijn wel 'ns van die pro blemen die echt aan je vreten. Je voelt je gespannen, opge draaid. Je maakt 'n wande lingetje, probeert vroeg naar bea te gaan, maar niets helpt. Last van zenuwen zeggen ze dan. Iedereen kent't eigenlijk wel. Maar niet iedereen kent Broom Nervaciet. Terwijl Broom Nervaciet juist 't middel is dat in zulke ge vallen kan helpen. 't Zijn kleine pilletjes in 'n handige doordrukstrip. Mak kelijk om bij je te hebben èn... om in te nemen. Broom Ner vaciet ontspant de zenuwen, maakt u weer rustig. Broom Nervaciet ontspant bij apotheker <en drogist. Vfaagt voor direct Enig specialisme vereist. Liefst met bar/rest. ervaring. Avond zaak. Zondag vrij. Sollicitaties na telef. afspraak 01718 16996 F* A. Borgerstraat 28A - Katwijk aan Zee Wie heeft huishoud, hulp nodig. Liefst acade misch milieu, omg. Leiden. Br. bur. van dit blad no. 52709 is toch voordeliger ALL per vat 16,25 nu 13,75 Hogewoerd 115 TELEFOON 23226 Gericht adverteren efficiënt adverteren uw onroerend goed advertentie op de SPECIALE ADVERTENTIE PAGINA in deze krant: ONROEREND GOED Het hoogste percentage geïnteresseerde lezers bereikt Verschijnt iedere zaterdag. Sluit: donderdag 15.30 uur. Advertenties voor deze rubriek kunnen ook telefonisch worden opgegeven. Iedere morgen (01710) 42005 Mevrouw de Bruin. vond het in het algemeen be- Lt- L—r. ~in«ra nL vMnfc lang' dat deZe 2aak n0g °P 06 zeU~ totaaltheater, tonder subsidie. Komt de Korevaarstraat. Door vreemde, maandagavond aan de orde zou tto jao r>ké dat is dan afeesnro- occulte krachten blijf Je zitten en komen En Wat zed de burgemees- - afgespro- stapje pas uit bij^de halte vlakbij t ter? "Ik sta deze interpellatie toe, -n. maar ik hoop dat de heer Ooster man ook denkt aan het gemeentebe lang". Dat is toch een geweldige stadhuis. Waarom? Ik weet het niet. Een onverklaarbare gedachte, bracht mij er toe om eens vergadering bij te wonen, (dat kan grapj ej- werd dan ook hevig gela- ik iedereen aanbevelen. De toegang Chen op de publieke tribune. Of neem nou b.v. eens mevr. Kap- peyne van de Copello en meneer Wessels, kolonel bd (WD). Dat zün voor mij paranormale verschijnselen. Vooral als ze iets zeggen over ka- mernood onder de werkende jonge ren. Zeer ontwapenend komen ze over, als blijkt, dat ze dat probleem helemaal niet kennen. Ze staan er echter wel voor open. Maar de kos- JOOP MULLER Beatrixstraat 20 Leiden. Wordt lid van de 3 October Vereniging Staal wijk wil speelplaatsen AUTORIJ- INSTRUCTEUR -TRICE). Wij bieden u een prettige werkkring. Na proefperiode is aanstelling in vaste dienst mogelük. Uitvoerige sollicitaties te richten aan het bureau v. d. blad onder nummer 52659. Loop- en sloopauto's te koop gevraagd. Tel. 01710—44075 De 3 Oktoberdag zal dit jaar een ten. Hoeveel bedragen die? Een lie- Groen een afvaardiging van het hoor, die mevrouw Kap- buurtschap Staalwük ontvangen, de Copello. Ze vroeg na- Deze buurt voert in samenwerking met de BHW-Leiden een aktie voor wordt de toen hij het op een gegeven ogen- een kinderspeelgelegenheid in deze blik had over de meningsvorming wijk. Er bestaan reeds anderhalf jaar van de mensen, die in een bepaalde plannen hiervoor wijk andere dag zijn dan voorgaande Ja ren. Uit de pers hebben wij reeds peyne i dat op 3 oktober 1974 het melijk wat dhr. Oosterman bedoel- 400-jarig herdenkingsfeest gevierd. Het bestuur heeft grootse plannen. Een week lang zal Leiden een ander aanzien krijgen. Maar wat doen wij als bevolking van Lei den??? Het bestuur vraagt geen fi- tevens is toen :n en die niets hebben te zeg de subsidie bij CRM aangevraagd, gen over de beslissingen, die worden Mevr. den Haan, zei het ongeduld de bewoners van Staalwijk volle genomen door de raad en B. en W. nanciële offers of feestgave van U. Ze leek van inspraak nooit gehoord dig te begrijpen en zij weet deze lang- Ondanks stijging van vele kosten en te hebben. Dit dramatisch hoogtepunt durigheid aan het feit dat het hier zeker dit Jaar. is de contributie nog vindt natuurlijk zijn oorsprong steeds f 1,75 en f 2,50 terwijl U het bedrag van f. 2,50 ook nog gra tis de feestwijzer krijgt toegezonden. In onze POLIKLINIEK hebben wü plaats voor een beschaafde voor HALVE dagen, die niet ouder is dan 30 Jaar. Zü zal, naast het bedienen van de telefoon en het maken van afspraken met patiënten voor polikliniek- bezoeken, ook enige eenvoudige administratieve werk zaamheden moeten verrichten. Vaardigheid in typen is daarbü noodzakelük. Uw sollicitaties kunt u richten aan de econ. direkteur van de ANNA KLINIEK VOOR ORTHOPAEDIE MEZENSTRAAT 2 - LEIDEN verkeertechnisch probleem feit dat Joop in het Catshim zit Ik betreft. wijkbewoners hadden een kan me dat teel goed voorstellen. stukJe grond op het 00g to de stad. j„„ Zo'n man is zelfs m staat om Wie- houderslaan tussen de Magdalena Zelfs heeft gratis toegang op de gel weerstaan. En dat wil heel Moonstraat en de Herenstraat Zij kennis op vertoon van uw lid- wat zeggen, nietwaar? maatkaart. Wij, bewoners van de Morsstraat, zijn allen lid van de 3 Oct. Ver. Zou dachten hierbij aan afsluiting Wethouder Ham (KVP). Een aar- het verkeer of tenminste verkeers- dige, degelüke man. Alleen Rjdt hü, drempels en enige speelvoorzienin- geloof ik, aan dementiapraecox. Dat gen Bovendien zou een ongebruikt het niet een mooie feestgave zijn is zielig. Het is een soort vergeet- schoolterrein uitstekend kunnen fun- voor het bestuur als velen in Leiden achtigheid, die men normaal gespro- geren als peuterspeelplaats. Volgens en omgeving dit voorbeeld zouden vol ken 20 or^ en nabiJ zn dertigste be- de afVaardiging van de wijk bestaat gen. leeft. Halfgaar zo zouije het ook er een dringende behoe,te aan eea Welnu Leidenaren. denk daar eens )9mne'1 ^ad speeigelegenheid. omdat hier regel- over na. De tweede secretaris van ,v mAt hü het. de vereniging die tevens de ledenad ministratie verzorgd, de heer J. van Harteveld, De Sibterlaan 90, zal met deze feestgave zeer ingenomen octmir conclusie van een zenuwarts, maar meer van "De lamme helpt de blin de". Hij aoteert namelijk zo goed dat ik vrees voor z'n hart. En dat, ter- m6t hem11te,d0^n', t0ea,1.!^^. matig kinderen worden aangereden, over een geheel ander onderwerp TT had. dan wit op dat moment aan -*> "U moet nlet denken m«h orde was. Meneer Driessen van de KVP is i zijn en zeker het gehele bestuur. Het gironummer van de Penning meester is 192733 t.n.v. 3 Oct. Ver. Leiden. Ook ondergetekende is gaar ne bereid U in te schrüven als lid. Op deze wijze leeft U mede in dit te^'hêbbên mooie feest en zal het tevens een waardige viering worden. MEVR. M. SIMONS-LEGET, Morsstraat 43, tje zün melktanden met wisselen coocn .«1 x».»z. jo xxvr kwijtgeraakt", deelde een bewoonster vakantie ^Dit "is "geen de w«h<»>ter mee. Anderen dreigden als er niet snel een oplossing kwani de straat te zullen opbreken. Mevr. Den Haan zegde toe hert geval bü wethouder Kret te zullen aankaarten wijl hij het ook nog zeer druk schijnt en binnen een week uitsluitsel te of andere Am- geven. Als kontaktadres van de wijk R. VAN GULICK, Oude Singel 48,

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1974 | | pagina 17