iMfliltlfKr I Rijnlands lyceum weer schoolschaakkampioen NA- OPRUI MING! KRANTENBEZORGER Opheffings-uitverkoop Drogisterij JONGBLOED ankauto ïj leiden brand niet alleen oude vest Verdediging $nom penh oorbroken 1HF-AWARD VOOR LEIDS RADIOLOOG 249.- 245.- 499. @90.- 875.- 298.- 498. 559.- 550.- 398.- 275.- VRACHTWAGEN CHAUFFEUR SLOOP AUTO'S AUTOSPUITER BAHA'I GELOOF LEIDSCH DAGBLAD 20-50% KORTING SERVEERSTER Dagbladreclame is niet te vervangen evlaj 'e"e' iEIDEN Een tankauto »an- 1 tend op de rijksweg Den Haag sterdam bij de afrit naar Leiden brand geraakt. Het verkeer moest icóJte tijd worden omgeleid. oen de chauffeur in zijn achter- tijdspiegel keek, zag hij een rook ie achter zijn auto. Hij zette de kwagen op de vluchtstrook en dat door een lekke band het terwiel in brand was gevlogen, gen chauffeur heeft een jas over het gegooid en het zag er naar uit, het vuur was gedoofd. De man vervolgens naar een benzinesta- l gelift om zijn baas te bellen, wai -wijl hij weg was, is het vuur ÏS r opgelaaid en toen hij bij zijn o terugkwam, stond die weer in md. brandweer heeft het vuur lust. Hoewel de tank waarin zakMie worc*t vervoerd leeg was, ■- d d men rekening met ontplof- 301 Lezers schrijven ADVERTENTIE PENH Voor het eerst i gisteren Cambodjaanse opstan- Ingen door de verdedigingsring om jambodjaa/nse hoofdstad heen ge in. Zij beschoten een vluchte- nkamp en een sigarettenfabriek de zuidoostelijke rand van de Volgens de militaire politie zijn lanjftlen mensen om het leven geko- en vijftien gewond. aanval geschiedde op klaarlichte en het schieten gebeurde met ais met geringe reikwijdte. Sinds 'Jjfctreeks Kerstmis vorig Jaar is lm Penh beschoten met raket- b chut en buitgemaakte Amerikaan- arbillerie van grotere reikwijdte, beschietingen hebben in het .oooUl ongeveer 550 slachtoffers in Cambodjaanse hoofdstad geëist. LEIDEN Voor de derde maal in successie is het schaakzestal van het Rijnlands Lyceum met grote overmacht schoolschaakkampioen van de Leidse schaakbond gewor den. In de voorronden moesten de ande re zestallen reeds trillend en bevend kennis maken met de ten opzichte van vorig Jaar nog maar weinig ver minderde krachten van dit team. Zelfs de toch bep» ild niet zwakke, "schare" der spelers van de Louise de Coligny school kon niet meer dan anderhalf punt scoren tegen de "Rijn landers" (uitslag 4.V-—VA). Eerstge noemde school moest trouwens nog hard knokken voor de tweede plaats daar liet weer in opmars zijnde Fio- retti college uit Lisse de Louise spe lers een nogal verrassend gelijk spel had weten af te dingen. De bord- punten beslisten tenslotte over tuigend in het voordeel van de Lei den aren. In de andere voorrondepoule le verden drie ongeveer gelijkwaardi ge teams een felle strijd om de eer ste twee plaatsen, welke plaatsing in de finale garandeerden. Uiteinde lijk viel deze eer aan de zestallen van het Stedelijk Gymnasium en het Bonaventura College te beurt ten koste van het Visser 't Hooft scho- De uitslagen van de onderlinge wedstrijden tussen de finalisten ble ven in de finale doortellen. Zo kon 't gebeuren dat het Rijnlands zich Gewest beter dan niets In de onderlinge wedstrijden hiel den de teams elkaar in evenwicht, maar de hoogste plaats werd ten slotte bezet door het Stedelijk Gym nasium, dat over het grootste aantal bordpunten kon beschikken, terwijl de derde plaats van 't Visser 't Hooft via een nederlaag tegen een Alphens Lyceum tot stand kwam. De onderlinge wedstrijd tussen het Ste delijk Gymnasium en het Bonaven tura resulteerde in een 2 312 over winning voor laatstgenoemde school. LEIDEN De voor algemene en bestuurlijke aan gelegenheden heeft gisteravond het grootste deel van de tijd besteed aan het concept van een nieuwe ge meenschappelijke regeling voor het gewest Leiden. Burgemeester Vis vond het zin vol dat de commissieleden hun reac ties over de gewestregeling binnen 2 weken op papier zetten en aan B. en W. geven. Van Aken (PvdA) wilde eerste we ten wat het dagelijks bestuur van Leiden vindt van de 'regeling, die in overeenstemming is met de mening van de raad. Elzinga (VVD) vond dat er een "vrijwillig gewest" op poten moet worden gezet en daarvan zouden de goede dingen moeten worden over genomen, totdat men voor een vol dongen gewest, zoals hij het noem de, wordt gezet. Burgemeester Vis zei dat de eind conclusie van B. en W. luidt dat een gewest meer gewest is dan geen ge west. Driessen <"KVP) vond dat Vis zich weinig gelegen had laten lig gen aan de "opiniepeilingen" in de raad. Vis: "Als Leiden deze regeling zou afwijzen, zie ik de noodzaak voor een alternatief niet". reeds in de eerste finalewedstrijd te gen het Bonaventura niet overmatig hoefde in te spannen en zonder al te veel moeite een 24 overwinning kon behalen. De spelers van het Louise gingen daarentegen als wol ven tekeer tegen het mentaal zwakke zestal van het Stedelijk Gymnasium, daar ook het als twee de eindigen in deze finale bepaalde voorrechten in het vooruitzicht stel de. Een knappe 15 zege van het "Louise" was het logische resultaat. Die tweede plaats bereikten de spe lers van de Louise de Coligny inder daad, da arzij in de volgende en laat ste ronde het Bonaventura, zonder al te veel gevaar gelopen te hebben, 'n 33 gelijkspel af wisten te snoepen. De wedstrijd RijnlandsSted. Gym nasium was toen slechts nog maar een formaliteit en onder een vriend schappelijke sfeer behaalde een ver zwakt en zachtzinnig spelend Rijn lands zestal een krappe 3%2V2 overwinning, daarmee onbedreigd op de hoogste eretrede eindigend. Het sterke zestal van het Rijn lands Lyceum zal nu in de landelij ke competitie zijn uiterste best doen om de vorig Jaar veroverde landsti tel te prolongeren, iets waar de me ningen in het algemeen niet pessi mistisch over luiden. De tweede plaats van de Louise de Coligny school is echter vanwege de landsti tel van het Rijnlands ook goed voor deelname aan de landelijke competi tie. Men is in een geografisch niet zo gunstige maar tevens niet al te sterke poule Ingedeeld. De kansen tot doordringing in de landelijke fina le worden voor de Loüise dan ook eveneens niet al te klein geacht. De eerste landelijke wedstrijden, voor de Leidse teams zullen op za terdag 16 februari gehouden worden. Zeer geachte wethouder Kret, Het is niet alleen de Oude Vest, die ge waarschuwd moet worden, maar dit geldt ook voor de bewoners van de Haarlemmerstraat achter de Camp, de met hun auto's de Caecilia- straat en andere zijstraten volzetten. En daar is nog wel een parkeerplaats, maar die staat zes dagen van de week leeg. Er parkeren nog geen tien auto's per dag. Alleen wordt er op donderdagavond twee uur gebruik van gemaakt en op zaterdag van 11 uur v.m. tot 6 uur n.m. Dit terrein heeft ook veel geld gekost. Wat zegt u van die dure verlichting? Is het geen schande, dat nu langs dat mooie en kostbare Caeoiliagast- huis allemaal auto's staan, die dat gebouw ontsieren en waardoor die straat veel te smal wordt en als die mensen uit dat tehuis daar doorheen moeten, dan groot gevaar lopen om aangereden te worden. Zou de wethouder zo goed willen zijn voor dit gebied aan de Caecilia- straat ook een parkeerverbod of een integraal stopverbod in te voeren. En zou de wethouder ook een beetje aan dacht willen schenken aan het stuk grond aan de Korte Lijsbethsteeg, dat nog steeds braak ligt. Dit had al lang een stuk tuin moeten zijn, maar op het ogenblik doen de hon den en katten er flink hun behoef - A. CIERE, Lange Lijsbethsteeg 12A, Leiden "Rode Brigade" Een man die de "Rode Brigade" beweert te verte genwoordigen heeft gisteren laten weten dat deze groepering verant woordelijk is voor de explosie in de legerbus in Noord-Ieriand waarhij maandag elf personen om het leven zijn gekomen. Over de Rode Briga de is bajna niets bekend. Het is een van de vele kleine terroristische groepjes die in Noord-Ierland opere- nü verschenen De „ware" waarheid over de Watergate-affaire Wounded Knee „a deal is a deal" den Uyl versus Wiegel W.W.W. '74, een bundeling van nieuws en informatie, brengt u verder: alles over plastics, nieuwe religieuze afromingen, het nieuwe kabinet, automodellen 1974, het einde van de Vietnam oorlog. Wie? Wat? Waar? 1974 wordt gekompleteerd met handige naslagtabellen en een chronologische lijst met „nooit te vergeten data". Verkrijgbaar aan ons kantoor WITTE SINGEL 1, ad f7,50. Thuisbezorgd f 1,25 extra. Nixon bevriest prijs dieselolie WASHINGTON President Nixon heeft besloten met onmiddellijke in gang de prijs van dieselolie in de Verenigde Staten te bevriezen. De maatregel vormt een onderdeel van de pogingen van de Amerikaanse re gering om de nu al vijf dagen du rende staking van onafhankelijke Amerikaanse vrachtwagenchauffeurs te doen beëindigen. Volgens de directeur van het Amerikaanse energiebureau, William Simon, zal de prijsbevriezingsmaat regel voor dieselolie tot het eind van deze maand van kracht blijven of tot het tijdstip dat het Congres zich uitgesproken heeft over een wetsont werp, waarbij het die vrachtwagenrij ders wordt toegestaan om de hogere kosten van dieselolie door te bere kenen aan de bedrijven waaraan zij hun diensten verlenen. LEIDEN De Internationale Health Foundation Award 1973 is toegekend aan dr. W. Herstel, ver bonden aan de afdeling radiologie van het Academisch Ziekenhuis Lei den voor zijn essay over de moge lijkheden de risico's van het maken van röntgenopnamen voor de onge boren vrucht te beperken. De IHF-Award wordt jaarlijks toe gekend aan degene die het beste esr- say inzendt over een tevoren bekend gemaakt onderwerp. De inzendingen worden beoordeeld door een interna tionale jury van experts op het be trokken gebied. De Junior Award, een prijs voor de beste bijdrage van een onderzoeker onder 35 jaar, is dit jaar niet toege kend omdat het wetenschappelijk ni veau van de bijdragen van de jon gere onderzoekers door de Jury als onvoldoende werd beschouwd. ÜL. ERKEND INSTALLATEUR. laarlemmerstr. 165, beiden, tel. 23918. "pi FZUIGKAPPEN TAG AlFZUIGKAP 269.- IANKER 3 SNELHEDEN van 420,- 298.- SfeENRAAD AFZUIGKAP van 308, )'eh GEVELKACHEL ATAG ETNA ODEON .2500 kcal. in beige of ivoorkleur, sooo kcal. met ihermostaat dus voor keuken of kamer kolenvuur FABER IMPALA DRU LAFAYETTE Prachtige gashaard .in klassieke uitvoering en dubbelbrander DRU PINQUIN open haard met houtvuur i moderne omlijsting INDESIT wasautomaat met 10 programma's en ver chroomde'deur Iran 675.- MARIJNEN ETNA GALA I bijzonder mooie gashaard met schouw en kolenvuur in 6000 kcal. van 926,- nu 598.- SIEGLER LAUDA dit leuke open haardje in 3500 kcal. en 5000 kcal. kost nu in kolen of houtvuur van 758,- 493.- DRU CLASSIQUE ideaal voor in de kleinere kamer in 3250 kcal. GOEDKOPER KAN HET NIET. bttef 15x15, v.a. 10,- m2 todtegels 15 x 15 in diverse kleuren f 9,— per m2, todtegels 10 x 20 üi diverse kleuren f 16,— per m2 tertegels 10x10 in diverse kleuren f 17,per m2. ozaïk 2 x 2 cm 20,— p. m2 iverse plavuizen in de aan bieding v.a. f 15,90 egelwerk en stucwerk wordt eigen personeel uitge- LESTELLA B.V. PAPENGRACHT 5A, LEIDEN. Donderdagavond Gemeente Leiden Agenda voor de open bare vergadering van de Commissie voor de Eco nomische Zaken, te houden op 7 februari om 20.00 uur in kamer 204 van het Stadhuis te Leiden. Tijdelijke marktver- Grofsmederij. Winkelsituatie in de Merenwijk. Fasson. Ontheffing winkelslui- V.V.V. bezoek Leidse voor directe plaatsing ii Leiden en omgeving secretaresses steno-typistes typistes m/z talen ponstypistes telefonistes adm. krachten ziekenverzorgsters medisch analistes Röntgenlaboranten verpleeghulpen fysio-therapeuten tandarts-ass. C02 lassers electr. lassers bankwerkers techn. tekenaars inpakkers magazijnhulpen ongeschoolden aalmarkt 4 LEIDEN vei.32743 GEVRAAGD VOOR DIREKT EEN NETTE Aanmelden 's avonds na 19 uur tel. 0171054283 TE KOOP GEVRAAGD TEL. 01710—40103 Gevraagd een AANK. TIMMERMAN Leeftijd 17—19 Jaar. Ervaring burgerwerk Strekt to't aanbeveling. Aanmelden: K. DISTELVELT, Houtmarkt 8A, Leiden. Tel. 0171021173, b.g.g. 20248 Autoscha debedrijf A. BREED, Julianastraat 75, Lisse. Tel. 02521—12911. Informatie-avond 11 februari, 20 uur GEMEENTE-CENTRUM OEGSTGEEST 7^ Deze klant van u i leest per dag gemiddeld drie kwartier in de krant, blijkt uit het Nationaal Dagblad Onderzoek. Zo ziet u maar weer, geen ander reclame medium wordt zo intensief gelezen, als de krant. Logisch i want die kunt u niet missen, geen dag. &<3ii, ctia uo Gevraagd Leeftijd boven I 5 jaar. Aanmelden: Bureau LEIDSCH DAGBLAD Witte Singel 1, Leiden, tussen 3 en 5 uur bezorgerslokaal. VERDIEN f500,- Maak zelf Uw eiken trap of vensterbank. Wij hebben prachtige oude eiken planken dik 250 EIKEN BIELSEN TAFELS nu 50% goedkoper. Bouwpakket 50 cm bij 130 cm vanaf f 70,— Wij maken ze ook in elke gewenste maat voor U. Oude eiken bielsen en nieuwe eiken in voorraad. Zagen en schaven doen wij ook U. LESTELLA B.V. PAPENGRACHT 5A, LEIDEN. De gehele week geopend vai 9 uur tot half zes. Ook donderdagsavonds geopend. NOORDEINDE 39 In het CENTRAAL BELASTINGGEBOUW te Leiden kan worden geplaatst Leeftijd 17 a 18 jaar Salaris volgens rijksregeling. Mondelinge of schriftelijke sollicitaties bij de secretaris van de Commissie van Beheer Stationsplein 7, Leiden. Gesprongen-of schrale lippen Pijnlijk en ergerlijk: je voelt ze de hele dag. Gelukkig helpt Blistex - de nieuwe amerikaan- se lippencrème-direkk Blistex maakt je lippen zó weer gaaf en zacht: je kunt weer gewoon lachen. Bij beschikking van de kan tonrechter te Leiden van 1( Januari 1974 is aan de heer Cornelis Messemaker, gebo ren te Katwijk op 16 novem ber 1953, handlichting ver leend tot: de gedeeltelijke of gehele ontvangst van zijn inkom sten en de beschikking daar over, het uitoefenen van een be drijf ten doel hebbende de verkoop van bloemen in Ne derland en West-Duitsland, één en ander in de ruimste zin des woords, doch met in achtneming van het bepaalde bfj artikel 253 van het Bur- gerhjk Wetboek. 25% KORTING op onze showroomkeukens, wegens verbouwing. Dus koop nu uw aanbouw keuken voor het te laat-is. Nog enkele stuks KEUKEN 170 cm met palis sander ladefront, compleet met vlafcblad van r.v.s. van 429,voor slechts 329. Keukenbuffet 100 cm van 329,nu ongelofeiyk, voor slechts 229, Finse Eethoeken van 385, nu nog enkele dagen voor de prijs van 285,—. Ook alles voor de doe-het- zeiver tegen aannemers- pryzen. Het plaatsen van de keukens en verbouwingen wordt door eigen personeel uitgevoerd. LESTELLA B.V. Gevraagd: ELECTRICIENS AANK. ELECTRICIENS KOELMONTEURS Belt U ons even op voor het maken van een af spraak. NIJSSFN KOELING B.V. Hogewoerd 135 - Leiden Tel. 01710—33077—20248

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1974 | | pagina 15