Vl twee Imaanden 'KVP in Zuid-Holland gaat haar gang maar' .^edorven ïoedsel 'RF.MIFAF.RSCHII, BIJ OLKSVERZEKERING Zeven stafleden van Dennendal ontslagen C(fy) vandaag ...en gisteren ?een sneeuw Kruisinga over vorming programcollege: Grondwerker na ruzie door buurman gedood TV morgen] f Iflfl in ons land viel. Dit het slot van een korte vorst- iode met zelfs strenge vorst en euw die eind november begon. Iden december passeerden nog J'- ele gure buien die op enkele atsen alleen met wat natte euw vergezeld gingen. Na 4 ja- tri heeft het in het grootste van Nederland niet meer ge en. n de bovenlucht wordt nu iets idere lucht aangevoerd waarin idaag en ook morgen enkele en zijn te verwachten. Tijde- H een krachtige en langs de harde zuidwesten wind. De iperatuur blijft met zes tot >n graden boven normaal, gis- •n plaatselijk 10 11 graden land. Een nieuwe depressie in de loop van zondag bij lotland is aangekomen, zal idaag opnieuw regen brengen eerste februari-week |ft volharden in het onbesten- gemiddeld te zachte win- ten iNINGEN Dertien Gro- kinderen zijn zaterdagmid- het Academisch Ziekenhuis opgenomen na het eten van a voedsel. Vier kinderen na een medisch onderzoek >er naar huis, de overigen voorlopig nog in observatie hden. d Groninger politie werd zatev- (iddag gealarmeerd dat kinde- jvermoedelijk enige tientallen, ren uit een container met voedsel op het terrein van ^levensmiddelengroothandel En- blikken met o.a. chocolade, °%lag en koek weg te nemen. geluidswagen ging de poli- 1 earop de wyk in om te waar den dat het hier om bedorven ging. De container werd on- klijk verzegeld. ï^kproeven van deze levensmid- I zijn door deskundigen inmid- Lop kweek" gezet. Vandaag zal %i worden in hoeverre hier llje is van een ernstige vergifti- 'Het betrof zowel Jongens als in de leeftijd van 6 tot 15 DEN HAAG De voorzitter van de CHU-fractie in de Tweede Ka- mdr, dr. R. J. H. Kruisinga, meent dat de KVP in Zuid-Holland met haar besprekingen met PvdA, D'66, PPR en PSP over het vormen van een programcollege van G.S. in deze provincie "haar gang maar moet gaan". De CHU kan op grond van haan* uitgangspunt daaraan niet meewerken aldus dr. Kruisinga. Hij reageerde gisteren op hetgeen de voorzitter van het gewest Zuid- Holland van de PvdA, d!rs. F. H. Goudswaard, zaterdag meedeelde op een gewestelijke bijeenkomst van zijn partij over gevoerde besprekin gen met betrekking tot de cofllege- vorming in de Zuidhollandse provin ciale staten na de komende verkie zingen. Volgens drs. Goudswaard zijn be- stuurdelegaties van PvdA, D'66. PPR, PSP en KVP in beginsel het eens geworden over een programcoi- lege, gebaseerd op een werkbare meerderheid, de KVP wil bij de voe gende besprekingen AR en CHU be trekken, PPR en PSP hebben daar tegen bezwaar. „De CHU is op grond van haar uit gangspunten van oordeel, dat eerst de kiezers moeten spreken. De CHU heeft tegen afspraken vooraf ernsti ge bezwaren. Dat tast naar het oor deel van de CHU de rechten van de kiezers aan", aldus dr Kruisinga. De afspraken vooraf kunnen volgens hem gemakkelijk uitmonden in kie zersbedrog. „Dat is bij de laatste ka binetsformatie duidelijk gebleken. Daaraan werkt de CHU niet mee". De CHU-fractie-voorzitter vond dat als de KVP die richting uit wil zij haar gang maar moet gaan. "De CHU kan op grond van haar uit gangspunt daaraan niet meewerken." De provinciale besturen van ARP en CHU in Zuid-Holland - deze par tijen zullen bij de verkiezingen hun kandidatenlijsten verbinden - zuilen de mededelingen van drs. Gougs- waard op een dinsdagavond te hou den vergadering bespreken. Er we.d dit weekeinde geen behoefte gevoeld aan een reactie omdat er nog geen uitnodiging was over besprekingen met andere partijen inzake de vor ming van het Zuidhollandse college van G.S. Wel reageerden de besturen van twee van de zeven CHU-statenkrin- gen in Zuid-Holland, te weten die van Delft en Dordrecht. Zij betuig den instemming met het commen taar van dr Kruisinga. "Ons uit gangspunt is dat voor de verkiezin gen geen afspraken worden ge maakt", aldus deze besturen. De provinciale vergadering van de PvdA Zuid-Holland, zaterdag in Rotterdam, stemt in beginsel in met de vorming van een programcolïege met D'66, PPR, PSP en KVP. Daar toe kan een beleidsprogram met de KVP worden opgesteld, dat voor de verkiezingen, op 16 maart, aan de provinciale vergadering moet worden voorgelegd. Dit beleidsprogram dient gegoten te worden in de vorm van harde afspraken met de KVP, aldus de PvdA Zuid-Holland. In een gesprek met de CHU en de ARP voor de verkiezingen zag d e vergadetring geen heiL Prinses Beatrix en Prins Claus maakten zaterdag met de -prinsjes Constantijn, Johan Friso en Alexander een wandeling naar een openingsplechtigheid. Dat kon, want op nauwelijks honderd meter van Drakenstein opende Prinses Beatrix het nieuwe dorpshuis van een buurtschap in de gemeente Baarn. UTRECHT (ANP) Het bestuur van de Willem Arntzs-stichting heeft zaterdag zeven pro-Muller leden van de staf van Dennendal op staande voet ontslagien. Volgens het bestuur is het gedrag van deze stafleden niet in het belang van de zorg voor de pupillen en doet het afbreuk aan de samenwerking binnen de staf die met het oog op deze zorg noodzake lijk is. In zijn brief aan de stafleden zegt het bestuur nog, dat de mogelijkheid niet is uitgesloten dat zij te zijner tijd via de gebruikelijke procedure kunnen solliciteren op vacatures bij Dennendal. De werkgroep Nieuw Dennendal heeft het besluit in een verklaring „gewelddadig en ongehoord" ge noemd. Velen hoopten dat er een soort afkoelingsperiode was ontstaan. Deze hoop is door het ontslagbesluit de bodem ingeslagen, aldus de werk groep. Het bestuur kan besluit slechts doorzetten met behulp van de politie. Staf en groepsleden zijn vastbesloten om het werk normaal te laten door gaan, zo staat in deze verklaring. „Ieder blijft aan het werk, ook de zogenaamd ontslagenen". De werkgroep somt de bemidde lingspogingen op van staatssecre- staatssecretaris Hendriks wil: •BURG (ANP) „Of een nieu- ilksverzekering tegen ziektekos- i voor ieder gelijke procen- I premieheffing moet worden ge tierd, staat voor mij nog geens- rast". atssecretaris J. Hendriks van gezondheid zei dit zaterdag in rg op de Brabantdag van het iedereen hetzelfde percentage iijn inkomen moet betalen zou ien te zware last voor de onge- en kunnen betekenen. Zjj ver en namelijk alleen hun eigen ri- terwijl bij iemand met een gezin alle gezinsleden automa- meeverzekerd zijn voor dezelfde de solidariteit van bepaalde en verplicht verzekerden wordt de staatssecretaris een over- beroep gedaan. De oplossing i een verschil in premie worden laar eventueel ook in de de belastingen. In elk geval hij zullen de lasten van een billijker worden ver- dan die van het huidige sys- met zijn verplichte en vrijwil- [ziekenfondsverzekering (resp. en een nominale pre- jn een particuliere ziektekosten- (nominale premie), heer Hendriks sprak de hoop lat de „consumenten" meer be velling en zelfwerkzaamheid zul- aan tonen en dat zjj het niet tot dusver als vanzelfsprekend aanvaarden dat zeer veel van i- en buitenaf wordt geregeld. In de regio zouden bijvoorbeeld via zorg kunnen worden bepaald. „De een zekere mate van zelfbestuur de tijd dat alleen de medische wereld behoeften en de onderlinge samen- een mening mocht hebben, is voor hang van de verschillende diensten goed voorbij", aldus de op het gebied van de gezondheids- taris. taris Hendriks en de werkgroep en constateert dat al deze pogingen door het bestuur zijn afgeslagen. „Tegen zo'n onbehoorlijk bestuur hebben wij geen ander vei*weer dan er de werkelijkheid van Nieuw Den nendal tegenover te plaatsen". Namens de 150 (van de 210) groepsleiders en andere medewerkers die achter „Nieuw Dennendal' staan, zijn zaterdag telegrammen gestuurd aan het bestuur, de benoemende in stanties (G.S. en B. en W. van Utrecht) en staatssecretaris Hendriks met een „vlammend protest" tegen het ontslag van de zeven stafleden. „Wij zien onszelf en vooral ook onze werkwijze direct bedreigd", aldus de personeelsleden. Zij geloven dat de grond voor het ontslag meer van toe passing is op de andere zes stafleden dan op de nu ontslagenen. Zij voor zien een „zeer ernstige escalatie", en vragen die te voorkomen en Nieuw Dennendal een kans te geven. De woordvoerder van de zeven stafleden, Jan Mulder, verklaarde za terdag dat de stafleden er de afgelo pen weken steeds voor hebben ge zorgd, dat het werk op de afdelingen kon doorgaan. „Wij hebben geen stafvergaderingen bijgewoond, maar als het bestuur wil dat wij met de andere stafleden samenwerken had het niet eerst alle bemiddelingspo gingen moeten afslaan", aldus Mul der. Een bestuurslid van de W. A.-stich- ting, de Utrechtse wethouder mr. A. J. Bransen, heeft vandaag een ge sprek met staatssecretaris Hendriks. Hjj zei dat het bestuur zijn beleid graag door de staatssecretaris wil laten toetsen en eventueel ook door de rechter. De kans bestaat dat het bestuur via een uitspraak in kort geding zal proberen de zeven stafle den uit Dennendal te krijgen indien zij vandaag ondanks hun ontslag toch aan het werk zouden gaan. De Algemene Bond van Ambtena ren (ABVA) heeft zich bereid ver klaard te bemiddelen in het ontslag van de zeven stafleden. Het besluit te bemiddelen is na in tern overleg in het weekeinde geno men. Volgens de ABVA zfjn hierover al contacten gelegd met de betrokke nen en het stichtingsbestuur. ADVERTENTIE LAREN (N-H) De 28-jarige grondwerker J. Zanoli is zaterdag avond in zijn woning in het Gooise Laren neergeschoten door zijn buur man, de 32-jarige autosloper Van S. Het slachtoffer is op weg naar het ziekenhuis overleden. Tragisch ongeval met meststrooier RIJSSEN De 5-jarige Jannie Lankamp uit Rectom bij Rijssen is zaterdag op tragische wijze om 't le ven gekomen. Zij kwam met haar kleertjes in een tandwiel van een in bedrjjf zijnde meststrooier op de boerderij van haar buurman terecht. Toen de politie enkele minuten na dat het schot was gevallen bij de wo ning arriveerde, kwam Van S. naar buiten met de woorden: "Ik heb mijn beste vriend doodgeschoten". Volgens de politie was de man behoorlijk on der invloed. Er was 's middags als ruzie tussen beide mannen geweest. Zanoli die zijn buurman wel eens bij het autoslopen hielp, had gezegd dat hij dit niet meer wilde doen. Later zijn de twee mannen afzonderlijk naar café's ge gaan. 's Avonds was Van S. met een flobertbuks naar de woning van zijn buurman gegaan, waar hij in de huis kamer op Zanoli bleef wachten. Deze kwam omstreeks kwart voor elf thuis. Toen hij Van S. zag, wilde hij weer weg gaan maar werd door zijn buur man in de rug geschoten. Het slachtoffer laat een vrouw en vier kinderen achter. „GELD CHILI NIET LANGS OFFICIËLE KANALEN" HEERENVEEN De Nederlandse regering zal de ontwikkelingsgelden die voor Chili zijn bestemd, proberen over te maken aan de kerken en de vakorganisaties daar. Diifc heeft mi nister Pronk (Ontwikkelingssamen werking) zaterdag gezegd op een bij eenkomst van de PvdA in Heeren- veen. De ontwikkelingshulp aan Chi- la is geblokkeerd sinds de junta de macht heeft overgenomen. Volgens minister Pronk is de regering in elk geval niet van plan het geld via de officiële Chileense instanties aan het land ten goede te laten komen. Bij de besteding van ontwikkelings gelden voor industrieën zal het mi nisterie voortaan strengere eisen stel len wat betreft de eventueel te ma ken winsten. Bedrijven die met geld voor ontwikkelingshulp in arme lan den tot stand komen zullen voortaan een groter deel van hun winsten ten goede moeten laten komen aan die arme landen, aldus de bewindsman. Verwijdering VVD van chr. partijen HILVERSUM Fractieleider An- driessen (KVP) heeft zaterdag in 'n radio-uitzending de wijze van oppo- sitievoeren door de WD "erg grof", "zeer eenzijdig" en "zeer ongenuan ceerd" genoemd. "De WD heeft zich door de har de toer waarop Wiegel oppositie voert een erg groot stuk van de Christen-Democratische partijen verwijderd". Andriessen verklaarde verder dat hij weinig grote verschuivingen ver wacht door de Statenverkiezingen. Nederland IZ NOS: 18.45 (K) Ti-ta-tovenaar 18.55 (K) Journ. KRO: 19.05 (K) An Vrede, feuilleton. (18). 21.55 (K) Waar gebeurd. 22.25 Den Haag uoriHoag 22.4" T -23.15 - les 5. Nederland n NOS: 18.45 (K) Ti-ta-tovenaar. 18.55 (K) Journ. VARA: 19.05 (K) Pipo in Marobla. kinderserie. 19.30 (K) Volgende patiënt, tv-serie. NOS. 20.00 (K) Journ. VARA: (K) Merljn- tje Gijzen's Jeugd, tv-serie (VI). 21.10 (K) en een zoen van de juffrouw, programma over het onderwijs. 21.25 Wie wat waar: een vraag- en ant woordspel. 21.55 (K) Achter het nieuws. NOS: 22.45 (K) Journ. 22.50 23.05 Schooltelevisie: Voorlichtings programma De Boerderij. NEDERLAND I 18.45 Ti-ta-tovenaar (NOS) 18.55 Journaal (NOS) 19.05 In de Soete Suikerbol (NCRV) 19.10 De Beverly Hillbillies, tv-serie (NCRV) 19.30 Tweekamp: een kwis voor middelbare scholieren (NCRV) Vanavond komen tegen elkaar uit de teams van het Ludger College in Doetinchem en het Mgr. Zwtfsen College in Veghel. 20.00 Journaal (NOS) 20.21 Muziek in uw straatje (NCRV) Muzikaal wensprogramma van Gerard v. d. Berg met als gasten o.a. Wally Tax, Jaap Dekker en Long Tal! Ernie and the Shakers. 21.10 Tussen salon en souterrain, tv-serie (NCRV) 22.00 Hier en Nu (NCRV) 22.40 Geestelijke liederen 22.50 Journaal (NOS) 22.55 Ander Nieuws.Extra (NOS) In deze aflevering wordt aandacht geschonken aan de problematiek van de medezeggenschap, de verdeling van macht in bedrijf en samenleving. NEDERLAND II 18.45 Ti-ta-tovenaar (NOS) 18.55 Journaal (NOS) 19.05 Toppop (AVRO) 19.30 Tips voor je toekomst (AVRO) 20.00 Journaal (NOS) 20.21 - Een mens van goede wil, tv-serie (AVRO) Let en Thijs l'eiden, hoewel hun huwelijk gelukkig is in Brussel een armetierig begtaain. Tegen nonkel Dolf beweert Thijs echter dat het winkeltje goed loopt en dat hij zijn hulp niet meer nodig heeft. Ook Rosa wf heplen, wanneer zjj naar Brussel komt om haar zuster, zwager en hun eerste kind op te zoeken. Voo? het eerst in haar leven bekommert ze zich werkelijk om Let. 21.10 Televiezier Magazine (AVRO) 21.55 Cannon, tv-serie (AVRO) 22.45 Journaal (NOS) 22.50 De Ondernemer, les 10 (TELEAC) Het was natuurlijk uitstekend dat Brandpunt aandacht be steedde aan het Uri-Geller-ef- fect, maar de manier waarep. Ogenschijnlijk was alles in orde: prof. Tenhaeff was opga roepen als getuige-deskundige en er zaten vier echtparen op de tribune met drie lopende horloges en een verbogen mes. Maar waarom kregen we niets te zien van de bandopname van Gellers optreden, voor die mensen die uitzending gemist hadden? En (tweede vraag) waarom was Hans van Willigenburg niet in de studio om iets meer te vefrtellen van de omstandig heden waaronder Geiler ge werkt had? Ik zag Brandpunt met een aantal mensen nat voor achten niet gezien had, en dat na, Tenhaeffs opmerkin gen over het showelement en het mooie meisje de indruk overhield dat Geiler met een assistente gewerkt had, zoals goochelaars dat wel doen. In werkelijkheid had Hans van Willigenburg een paar vrien dinnen meegenomen, Geiler zocht er eentje uilt, ze gingen met z'n allen naar een kleed kamer. Geiler zei dat ze een tekening moest maken en die in een envelop moest stoppen met daaromheen nog een paar andere enveloppen. Voor ze be gon ging Geiler met de isst van het gezelschap de kleedka mer uit. Na een tijdje kwamen ze weer terug. Het meisje had de tekening toen al gemaakt en in drie enveloppen gestopt. Geiler heeft de enveloppe niet meer aangeraakt, zij heeft hem aldoor bij zich gehouden. Tenhaeff wilde ook dat Geiler zijn experimenten in het labo ratorium van prof. Kistenma ker herhaalde (je ziet het voor je: „Kistenmaker ontmaskert horlogemaker"). Ik zou rla.n toch even de vraag gesteld hebben of Gelier samen met Kistenmaker niet meer kansen op begoocheling en afleidings manoeuvres zou hebben dan met het oog van de camera constant op zijn handen ge richt? Want nu kregen wij thuis de uitsnede te zien van enkele vierkante decimeters, en dan kan Geiler nog zoveel af leiden, die camera wendt zijn ogen niet af, ergo kunnen wij ook niet afgeleid worden. Al thans moeilijker. Het lijkt me ook niet Juist da» Gelier unieke talenten zou hebben. Er is in Rusland em mers Nina Kulagina die ondei strikt wetenschappelijke condi ties in staat is gebleken luci fers, appels, sigarettendoosjes, brood en kleine kogeltjes zon der enig ander hulpmiddel dan haar gedachten te verplaatsen En ten slotte die opmerk ng van Tenhaeff dat nu eenmaal een aantal horloges die een tijd hebben stil gelegen de nei ging hebben te gaan lonen. Dat dunkt mij is een zeer on wetenschappelijke opmerking. Bij Geiler gingen drie van de drie horloges lopen. Is dat het wetenschappelijke gemiddelde bij kapotte horloges? En blijven die horloges dan ook lopen, dagenlang? Zoals dat 60 Jaar oude horloge van die Haagse advocaat, dat al 50 jaar niet gelopen had en nu, in de lade, was gaan lopen en elf uur daarna nog liep? En wat te denken als het zoontje van een redacteur van de Volkskrant, nadat hij gebiolo geerd naar het krombuigen van de draadnagel heeft gekeken, in zijn opklapbed stapt waarna de poten krombuigen, zodat het bed onbruikbaar is geworden? Ik ben een goedgelovig mens. ik ben dus geneigd te zeggen dat er meer tussen hemel en aarde is dan waar zelfs prof Tenhaeff ooit van gedroomd heeft. NICO SCHEEPMAKER waarheid: Kernbegr. uit de Bijbel. 14.15 (S) Over en weer: radiomagazi- ne. 15.15 (S) Licht en uitzicht: gc- „18.11 Radiojour- wijde rnuz. 16.00 Nws. 16.03 Klank bord. 16.10 (S) Voor kleuter en kind. terviewen door hen zelf gekozen per- Nederl. of daarbuiten. 21.50 zonder Naam. NOS 22.30 Nws. AVRO: 17.55 Med. HILVERSUM II KRO: 7.00 Nws. 7.02 Het levende 7.07 (S) Badlnerie: klai .40 Radiojournaal. NOS: 22.50 (S) hulsvr 8 45 Moeders wü ibbvscooD: not>ul. nrner nver pW- i. ^vioeaers wil Hobbyscoop: popul. progr. tronica. 23.20 (S) NOS-Jazz NJazz in aktle. 23.55—24.00 Nws. HILVERSUM II NCRV: 18.00 (S) NCRV Combo Cor- instemming: kerkliederen toelicht 19.00 (S) NCRV Vocaal (10.30 Nws.) 11.00 Gebak jes en een beter leven. 11.30 Be,aar- denprogr. 11.55 Med. 12.00 (S) van twaalf tot twee. met 12.22 Wij v.h. Land: 12.26 Med. t.b.v. land- en tuinb.; 12.30 Nws; 12.41-12.50 Ecno en 13.00-13.05 Raden maar 14.00 Schoolradio. 14.30 (S) Interlokaal op toneel. 20 00 Nws. 20.05 Fa- heidsvoorl.: Uitbr. v.d. bevrijding (4) 20.20 (S) 23.00 De opgestane Heer. 23.55 (S) De komponlst Curacao. 17.10 v.d. kleuters. 17.30 Nws. 17.32 Echo. HILVERSUM 111 VARA: 7.02 Eddy Becker. 9.03 (S) 0.05 Take the Drie-draai. 16.03 (S) Mix. DUITSE TV MAANDAG 4 FEBR. NA 18 UUR --J Meta. 2.02 Conti nu de nacht door. 5.027.00 Voor DINSDAG 5 FEBR. VOOR 18 UUR. HILVERSUM I 18.00 Die Zwei met comm <9.35 Waterst.) 10.00 (Sj vd.. kleuters 10.10 (S-M) Arbeidsvita minen. (11.00 Nws. 11.03-11.05 Ra diojournaal). 11.30 (S) Ronuom WDR: 8.20-9.20 Schooltelevisie 9.30- 10.00 Sesamstrasse. 10.30-12.10 School televisie. 18.00 Reg. nws. 18.05 Kinder- progr. 18.15 Drei im Morgenland. 18.40-19.20 Akt. 19.45Intermezzo. 20.00 Journaal en weerber. 20.15 Akt. 21.00 Spelprogr. 21.45 Dok. progr. 22.30 Journaal, komm. en weeroverz 22.50 Weteaisch. progr. 23.35 Journaal DUITSLAND II. 18.25 Der rosarote Panther. 19.00 Journaal. 19.30 Film: Zwischenstatlo- Freundschaft. 20.15 13.00 Nws. Medische rubr. 21.00 Journaal. 2115 Pianomuz. EO; 14.00 Het woord Ein Haufen Toller Hunde. 23.15 Jour-

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1974 | | pagina 5