Directie YAM Browne nog van 't bord geveegc Notu wil vrijstelling htw voor tijdschriften Bezorgdheid over de energie-conferentie URI GELLER SPOORLOOS VERDWENEN PALESTIJNEN DREIGEN MET 'Moordbrigade' in Guatemala /Vardv erschuivmg «s1HyïSït met in India: meer dan 20 doden R A TC FIT A A1\V AT ^vestigd. Een ander slachtoffer was OP MUNCHEN Bedrijfsleider overvallen en beroofd Slechte slotronde van Hoogoventoernooi-winnaar Aandeelkoersen Amsterdamse Effectenbeurs MAANDAG 4 FEBRUARI AMSTERDAM Aan de vooravond van het persdebat in de Tweede Kamer, dat morgen wordt gehouden, heeft de Nederlandse Organisatie van Tijdschriftuitgevers (Notu) de regering gevraagd de gehele pers onder één fiscale noemer ('O-noemer') te brengen. en mediarecht geïnterpreteerd als een instructienorm. "Die interpre tatie kan niets anders betekenen dan Marktberichten —600: BI 670—1060; Bil 220—700: Cl 620660; CII 510—550. Aanvoer was- peen 74.000 kg. UTRECHT 4/2. paardenmarkt. Op de Utrechtse paardenmarkt zijn van daag 325 paarden aangevoerd. De prlj- waren voor: luxe paarden 2100 werkpaarden 14002400; oude rden 13002350; 3-Jarige paarden 7-Jarlge paarden 850 700—1200; hitten 700— 200800; oude slacht- paarden 4.705.40 per kg gesl. gew. 14002100; 2-jarlge paarden 850 jonge slachtpaarden 5.50—5.90 per kg sioten, gericht op ontwikkeling produktie en len 1821;* andijvie 220227; kroten klaarde dit i HAARLEM Volgens het tweede- kamerlid drs. A. van der Hek (PvdA) zouden er intergouvernementale landen zou moeten overeenkomsten moeten worden ge- breid met behulp De financiële hulpverlening aan niet-olieproducerende ontwikkelings- 'orden uitge- rijko- stabiele prijs- mende oliekapitaal. De Arabische landen zullen hun geld uitzetten in In een bulef aan minister dr. W. F. Duisenberg (Financien) wijst dé Notu op het verschil in behandeling van tijdschriften, die vier procent btw moeten betalen, en dag- en nieuwsbladen, die onder het "O-ta rief" vallen. Met de eventuele vrij stelling voor tijdschriften zou naar schatting van de Notu ca. 6 miljoen gulden zijn gemoeid. De Notu wijst erop, dat de rentabi- liteitspositie van de tijdschriftpers, even zorgwekkend is als die van de dagbladpers. Tevens brengt zij de minister artikel zeven van de Grond wet onder de aandacht. Dit artikel, dat de vrijheid van meningsuiting garandeert, wordt door juristen wel ke zich bezighouden met staatsrecht dat de regering gehouden is die maat fruiVóelloIïg: aPP.®le.n 5o^70:0aar<?apPe' j i i -i len 1821; andijvie 220227; kroten regelen te nemen, welke noodzakelyk gek 7q; boerenkool 6772; prei 95— zijn om een daadwerkelijk gebruik 107; stoofsla 5157; spruiten A 91 van de vrijheid van drukpers veilig 282Vmen wmSTm! te stellen aldus de Notu. komkommers C 94; idem D 80; Idem E 65—67; sla A 66—76; Idem B 21—33. RIJNSBURG 4/2, bloemenveiling. 10; Anjers AM 32; r" het westen, dat er langlopende lenin- avond spoorloos verdwenen continuïteit afzet van olie. Hij n Haarlem bij de ope ning van een reizende tentoonstelling nancieren. Een unieke kans, aldui van de Unesco over het tweede ont- het kamerlid. Er zou met spoed aar wikkelingsdecennium. i de derde wereld i herziening de internationale eco- begin van een toernee van twee ken door Engeland. Hij zou zijn dergedoken omdat hij met de d i zijn bedreigd. Vrienden nomische spelregels gewerkt moeten Ier hebben ontkend dat hij bang 1 si.uk: rtnemo O chldeeën 70; Roz ForsythiE bol bol 21; Anjers tros 26; Dlv. snijbloe men 51; Idem Imp. 91; Alstroemeria 36; Anjers Am Imp. 32; Gladiolen Imp. 74; Llatrls Imp. 1.05; Anjers tros 33; Azalea 3.82; Begonia 1.88; Gladiolen Glad. Peter 1.02; 3.28; NIEUW DELHI (AFP) Eenen twintig personen, onder wie een vrouw met haar pas geboren kind, zijn om 't leven gekomen by 'n aard- GUATEMALA (AFP/Reuter) Sinds enige tijd is in de Midden-Ame_ rikaanse republiek Guatemala een "moordbrigade" in actie, die zich tot taak stelt "het land te zuiveren van misdadigers". Zaterdag en gisteren zijn in de hoofdstad Guatemala-stad en omge ving de lijken gevonden van zes men- sen die het slachtoffer zijn geworden zaakt door het slechte deze gewapende groep, die uit deelte van het land, Iris 2.30; Freesia 1.87; Hyacinten 1.3 Snijbloemen 74; verschuiving in het dal van Jammoe 1 152:259 Srinagar. in het noorden van India, per 100 stuks) zo is gisteren in Nieuw-Delhi 2. Coop. Veluwse Stemming: vlot. Prijzen (in guldens Drs. Van der Hek zei bezorgd uit te kijken naar de conferentie van Washington die 11 februari zal be ginnen. Het gevaar is niet denk beeldig, dat de olieconsumerende landen zich gaan organiseren ten koste van de arme massa's van de ontwikkelingslanden, die de prijsstij gingen van de olie niet kunnen op vangen. Hij vroeg zich voorts af, of de Arabische landen hun nieuwe economische macht zullen aanwenden ten gunste van de derde wereld of zich in de club der rijken zullen gaan nestelen. Na Washington zou het overleg 13.65: 55 grani 14.64," 60 gram K tussen «"«producerende en consume- Hgg rende landen, waaronder ontwikke- De aardverschuiving oud-politiemannen is veroor- in dit ge- zware 4/2, veemarkt. Aanvoer: bestaan. Een genbuien worden afgewisseld door verminkte lijk zijn hierdoor versperd. Honderden LEIDEN 2430; slachtrunderen 1293; vette kal veren 1; varkens 267; schapen 869. guldens per kilo) 6.406, hen was een 30-jarige man op sneeuwval en lawines. ~Talryke wegen K—Ó. -Yaarzen 5-8°—6 LinLVJJ A xi— 1 T 1 A-LJ geëxecuteerd omdat hij een "woeke- reizigers die met autobussen onder weg waren zitten in het dal opgeslo ten. Bij de aardverschuiving zyn vijf tien mensen zwaar gewond. (2e kwal.); koeien 5.255.85 (ie Kwai.)4.755.00 (2e kwal.). 4.45 4.60 (3e kwal.); worstkoeien 4.304.50 per kg gesl. gew.; slachtvarkens boven notering (extra kwal.) 3.23—3.25 (le "2 (2e kwal.). 3.19 slachtzeugen 2.75 lingslanden, snel moeten beginnen. Voorts zou de overheidsinvloed op de exploitatie en verwerking van de 2e schaarser wordende grondstoffen laocWalób versterkt moeten worden door over- heidsparticipatie in staatsonderne mingen in de ontwikkelingslanden. uitgang voor altijd zijn ontnomen hebben willen stellen. Scotland Y en heeft het rijke westen gefaald, neemt aan dat Gelier zich erg aldus drs. Van der Hek. in de Britse hoofdstad ophoudt. Honderden mensen in Birmi ham hebben gisteren hun geld ruggeëist toen Geiler niet kwam dagen. Gellers manager zei dat in Israël geboren „gedachte-buij twee keer een anoniem telefooi had gekregen, waarin werd gez dat hij zou worden vermoord. De manager neemt de telefooni daarom zo serieus, omdat ze via geheime nummer van Gelier gevoerd, dat slechts bij een paar gewijden bekend is. „Het moet 1 AMERSFOORT (ANP) Twee tot iemand zijn die zeer dicht bij 3.21—3. 3.103.15; BONN "Hoe minder ophef er over wordt gemaakt des te beter". Dat was de reactie van de Duitse voetbalbond (DFB) op een dreig brief van echte of veronderstelde Palestijnen, die bij het bestuur van voetbalbond is binnengeko- leeftijd hoopt "te bTrëikën Overzicht (resp. handel, prijzen): slachtrunderen, f normaal stabiel. VOORSCHOTEN In verband gevende functie op het gebied van de met het feit, dat ir. J. Hardonk per uitgave van tijdschriften en landelij- ultimo 1974 de pensioengerechtigde ke periodieken op diverse terreinen. Geringe populariteit Nog slechts 26 procent van het Amerikaanse volk is het met de regering van president fcTordr aangekondigd" ^nt^n L«tfIVecVur' h°°U™* t0el^ v^df ^enf^üw het voetbalstadion van Frank- van -p VA„ d' mening dat Nixon het goed doet. de Stichting VAM fUrt Stichting Beroepsopleiding (BEVAM) zal neerleggen, de gezamenlijke besturen on opvolger te benoemen J. L. ge, thans adjunct-directeur 1 stichtingen. Om voorts in de opvolging van de schappen dit jaar met raketten be schoten zal worden, indien de Bonds- regring haar houding in het Pales tijnse vraagstuk niet wijzigt. Volgens de voorzitter van het voor bereidende comité Hermann Neu- berger tijn ook in Munchen en Dus- VAM Stichting VAM. besloten tot zijn de Jon LEIDEN Aan de Leidse univer siteit is de heer E. Siebenga, weten schappelijk medewerker by het Fy siologisch laboratorium, gepromo veerd tot doctor in de geneeskunde op een proefschrift getiteld „Some rijden vandoor' investigations on the voltage fluc tuation in the node of Ran vier of Rana temporaria". dusver onbekende mannen hebben organisatie behoort' zaterdagavond op de Dorresteinse- mager, weg in Amersfoort de uit Scherpen- zeel afkomstige bedrijfsleider Chr. v. d. Berg beroofd van acht duizend gulden, zijnde de dagopbrengst van de supermarkt in Amersfoort waar hij werkzaam is. De twee mannen hadden de heer Van de Berg per auto gevolgd. Op de Dorresteinseweg reden ze de man De bedrijfsleider werd met een bijtend middel uit een spuitbus in het gezicht gespoten, toen hij de zaak wilde uitpraten. De bedrijfsleider werd vervolgens net zo lang gehopt en geslagen, tot hij geen weerstand meer bood. De twee overvallers droe gen hem in hun auto beroofden hem van het geld en gingen er toen in andere wagen, die net kwam aan aldus de De politie vermoedt, dat. de man nen wisten dat de heer Van de Berg geld zij zich had. Progressieve beslissing LEIDEN De PPR, afdeling L den houdt morgenavond een ledi vergadering in "Het Praethuys" a* vang 8 uur. Eén van de belangr( ste agendapunten zal de samenw king zijn voor de verkiezingen e D'66. PSP en de LHC (Leids Hui ders Comité). Men is van plan om tot beslissing aangaande de samenwerking te 1 i beide seldorf dergelijke brieven ontvangen. Neuberger heeft verklaard, dat on afhankelijk van deze brieven het co mité wereld-kampioenschappen, doorgaat met de veiligheidsmaatrege len die het in ieder geval al voor nemens was uit te voeren. Bij de DFB betreurt men het dat de dreig brieven in de openbaarheid zijn komen, nadat Neuberger in een sloten bestuursvergadering daarover mededelingen had gedaan. WEERRAPPORTEN VAN HLDLNMOKULN 7 UUtt be- al Amsterdam geh. bew. 9 half bew. 8 bestuur tot adjunct-directeur Stichting VAM B. L. Berwers uit Wassenaar. Hij heeft met ingang van 1 februari deze funktie aanvaard. Hij is 34 jaar en bekleedde geduren de de laatste acht jaar een leiding- Vliegtuigje op huis Drie personen zijn gisteren om het leven gekomen toen het sportvliegtuigje waarmee ze een tocht maakten neerstortte op een huis. De bewoner van 't huis bleef gespaard, 't vliegtuigje hoorde thuis op het vliegveld van Leopoldsburg. Beursoverzicht Kalm Damrak blijft dicht bij huis AMSTERDAM (ANP) Het Dam rak gaf op de eerste dag van de nieuwe beursweek een minimum aan activiteit te zien. Op de actieve markt betekende dit dan ook, dat de koersen zich vrij dicht rond de slot- koersen van vrijdag bewogen. Zo was Hoogovens 10 cent beter op f 64,60. moest Unilever 20 cent terug naar f 112,20 en Philips 30 cent naar f 34,90, terwijl Akzo onveranderd op f 54,80 van start kon gaan. Kon. Olie was nog de grootste verliezer met 'n teruggang van 90 cent naar f 95. WIJK AAN ZEE Browne heeft het 36e Hoogoven-schaaktoernooi gewonnen. Overigens in de loop van donderdag/vrij dag al, toen ettelijke inhaal- en hangpartijen aan de orde kwa men. Hij heeft deze krachtmeting desondanks gewond verlaten. Wat was het geval? De onge slagen Walter Browne, de grootmeester die 11 uit 14 had gespeeld zover wij weten een record in de historie van deze fameuze wedstrijd werd in de slotronde als een kwajongen van het bord geveegd- De Hongaarse grootmeester Adorjan, die halverwege zo'n beetje uitgeblust meesukkelde, had zich voorgenomen zijn hoge titel imponerend waar te maken: winnen van Browne. Hij verkondigde dit plan enkele dagen tevoren al. Niet brallend, maar wel vastbeslo ten. Het werd een slachting. Bij zo'n ervaring stokt de pen, want waar blijft dan de logica, waar het schaakspel op is gegrondvest? Overigens heeft Browne, die in Amerika woont, een schitterend toer nooi achter de rug. Hij verdient zijn Argentijn ei eerste prijs van f 4.000,- ten volle, derlander v; Het gerucht loopt, dat de geldprijzen danks het 1 bij IBM en Hoogovens zullen worden aanvangsuur opgetrokken. Daar moet de waarheid zou kunnen zijn. Hoe dat zij, legen Enklaar ging de ïns voor zitten. De Ne- ook klaarwakker, on- >r schakers barbaarse an 9.30 uur. Quinteros stemmen. Te lang zijn ze stabiel ge bleven. Hoera ook voor Jan Hein Donner. Hij is alleen twee de geworden. Men moet jaren terug gaan, om zo'n Nederlands succes te registreren. Donner bleef ook als eni ge in het toernooi ongeslagen. Tenslotte nog één wapenfeit vóór deed het formidabel. Hij moest het onderste uit de kan halen grootmeester moeizaam toreneindspel doch ook deze slavenarbeid verrichte hij. Al dus klom hij nog tot 50 procent. Te vreden was hij bepaald niet, maar de eer van zijn strijdersmentaliteit werd tenminste gered. Over Timman schreven we al veel. de slotronde, die zich te zeer ken- Zaterdag deed het er niets i toe; Casablanca motregen 14 10 geh. bew. 2 2 geh. bew. 11 5 half bew. 10-1 0 regen 16 8 6 regen 13 10 14 licht bew. 19 9 Onder druk van de stijgende rente illustreerde de Westduitser, dat zijn toernooihelft meer dan opzienbarend (de Rabo-Bank heeft maandag 9,5 pet. lening aangekondigd) gin gen de obligatiekoersen over vrijwel de gehele linie nog iets verder te rug, met name de hoogst rentende stukken. In vergelijking met vrij dag viel de schade echter nogal mee De overige actieve fondsen deden het eveneens kalm aan en blever. dicht bij huis. Tekenend hierdoor terugval in de tweede toernooihelft geen inzinking van blijvende aard is geweest. Het resultaat? Hecht en Planinc. gedeeld derde. Het blijft te betreu- 3 onderlijnd. Uitslagen Grootmeestergroep Hecht zich passiever jegens Donner Matulovic k- het schaakspel tril opstellen. Planinc. °uinter met zijn onverschrokken stijl, magneet voor elk toernooi. De Argentijn Quinteros zat dat de grootste verschuiving verlies van donderdag, tegen koploper Pomar Yz, QuinterosEnklaar 1-0, Adorjan— Browne 1-0, Ree— Ghitescu Yz-Yz, RadulovForintos 1-0, Langeweg— Timman Yz-Yz. HechtPlaninc 1-0. voorshands op naam kwam Scheepvaart Unie, die f 1 steeg f 108. Browne, erg hoog. Die heeft hem Uit de 11e ronde: verweten, dat hij slecht speelde, ter- Enklaar Martulovic 1-0. wijl het omgekeerde in die partij wel Uit de 14e ronde MatulovicHecht 1-0. Timman— Radulov Yz-Yz. Eindstand 1. Browne 11, 2. Donner 9%, 3/5. Hecht, Planinc. Matulovic 9, 6/8. Timman, Sosonko, Radulov 8, 9/10. Pomar, Quinteros Ybz, 11. Forintos 6%, 12/13. Enklaar, Adorjan 6, 14/ 16. Ree, Langeweg, Ghitescu 5. Meestergroep: Bal jonGarcia Yz-Yz, Popov Kurajica YzYz, v. ScheltingaHar- toch 01, AntunacDieks VzYz, BachtiarTarjan Yz, Kuijpers Keene YzYz, EisingCiocaltea Yz Yz, MohrlokPytel YzYz. Eindstand: 1. Kurajica 10Yz, 2. Popov 9Yz, 3/6. Ciocaltea, Keene. Tarjan, Kuijpers 9, 7. Antunac 8Y, 8/9. Hartoch, Mohrlok 8, 10/13. Pytel, Eising, Gar cia, Dieks 6Yz, 14. v. Scheltinga 5Y, 15. Bachtiar 5, 16. Baljon 3. Dam es groep: IvankaReicher 10, Karakas Vokralova 0—1, Litmanowicz—Ni- colau 0—1, Ferrer—Timmer Yz—Yz, Laakmann—v.d. Giessen 1—0, Kalchbrenner—Bruinenberg 1—0. Eindstand Walter Browne nüa slaag op laatste dag. 1/2. Nicolau, Ivanka 9, 3/5. Vo- wicz 5Yz, 9. Bruinenberg 4Yz, 10. Ri kralova, Karakas, Kalchbrenner 6, cher 4, 11. Ferrer 3, 12. v.d. Giess 6/8. Timmer, Laakmann, Litmano- 2. MAANDAG 4 FEBRUARI 1974 NOTERINGEN IN ZEVEN PERIODEN AKZO f 20 54.8 54.7 ABN t 100 242 243 AMRO f 20 58.6 59.3 A dam-Rubb. t 750 254 248 Deli Mi) f 75 112 111.5 Dordtsche P. f 20 119 117.8 Dordtsche P. pref. 118.4 117.1 Heineken B f 25 187 190 Heineken f 25 197.5 200 Holl.-Am. L. f 200 52.5 152 Hoogov f 20 64.5 64.8 HVA Mij en. 79 HVA a en ree. 81 81.5 KLM f 100 73.5 73.5 Kon Olie f 20 95.9 95.2 KNSM f 100 150 150.5 Nat Ned f 10 66.5 66.4 Ommeren eert. 338 338 Philips f 10 35.3 35 Philips div '74 34.3 33.8 Robeco t 50 206 205.3 Roiinco t 50 137.7 137.2 Scheepv Un. f 50 107 107.5 Unilever f 20 112.4 112.8 NOTERINGEN IN TWEE PERIODEN Bank-, crediet- eD verzekeringswezen Asst. R'dam 96 Ennia 166 Kas Ass. 17! Mees en Hope 136 Ned. Krediet B. 42 NMB 151 Slavenb. Bank 2836 id. cert. 282 Fr. Gron. Hyp. B. 9£ Tilb. Hyp. B. 16£ W.-Utr. Hyp. B. 352 Scheepv. Ned. 2356 Handel, industrie div. Asd. Chem. Farm. Ahog Bob. Albert Heyn Am as Asd. Droogdok Asd. Rijtuig Aniem Nat. Arnh. Sch.b. Asselberg Audet Aut.-Screw W. Aut. Ind. Rt. Ballast-N. BAM Batava Batenburg Beek Van Beers 87.5 1480 1280 87.5 1480 1295 Berg oss BerkeJ Pat. Blydensteyn Boer Drukk. Borsumij Bos Kalis Bnk. Onr. Zaken Braat Bouw Mg. Bredero v.g. id. cert. Bredero Vb. id. cert. Bührmann-Tett. id. cert. Calvé Delft cert, id. 6% cert. Centr. Suiker id. cert. Ceteco id. cert. Chamott Cont. Br. Tr. Cindu-Key Crane Ned. Desseaux Dikkers Dr Ov. Houth. Droge Duiker App. Econosto Elsevier Id. cert. Enkes Emha Fokker Ford Auto Furness Gamma H. id. 5% pw Gelder cert. Gerofabr. Giessen 1040 74.5 55.5 279.5 73.5 28.6 28.7 89.2 405 Gist Broc. 69.6 69.4 id. cert. 69.6 69.4 Goudsmit 92 95 Grasso 120.5 1205 Grinten 210.5 212 Grofsmederij 132.5 133 Hagemeijer 103 102.5 Hambro OCC 88 88 Hellingman 37 38 Hero Cons. 171 172 Heybroek 300 Hoek's Mach. 98 96.5 Holec 208 208 H. II Beton 60.5 60 ICU cert. 86.2 86.20 IHC Holland 43 43.5 Indus Mij. 230 230 IBB-Kondor 79 81.5 Interlas 214.5 210 Internatiom 62.1 63 Inventum 1120 1140 Kappa 198 196 Kemo 350 Kempen-Begeer 84 82 Key Houth. 2980 2950 Klefjne S. 240 240 Kloos 155 156 Kluwer 105 104.5 Kon. Bijenkorf 85.4 86.2 id. cert. 85.2 86 id. 6 cum. 13.4 Kon. Ned. Pap. 725 78.7 Koudijs 755 Krasnapolsky 125 128 KSF 66 69 KVT 95 90.5 Kwatta 133 Landré Gl. Leidsche Wol Lindet. Jacob Lymf. Delft Macintosh Meneba Metaverpa Meteor Bet. Moluksche Mynb. W. Naarden Naeff Nat. Grondbezit NBM-Bouw Nedap Nederhorst Ned. Bontw. Ned. Dagblad id. cert. Nelle Netam Nieaf Nierstrasz Nori* Nutricla GB Nutricia VB Nyma Nijverdal OGEM Holding Orenstein Oving-D-S Pakhoed H. id. cert. Palembang Pal the Philips GB Pont Hout Pore. Fles Proost Brandt Rademakers 1520 1650 915 Reesink Reeuwijk Reiss en Co. Riva id. cert. Rohte Jiskoot Rommenholler Rijn-Schelde Sanders Schev. Expl. Schokbeton Schuitema Schuppen Schuttersv. Stevin Gr. Stoomsp. Tw. Tabind Phil. Telegraaf THV Intern. Tilb. Waterl. Tw. Kabelfabr. Ubbink Udenhout Unikap Unilever cert, id. 7% 224.5 154.5 153.5 id. Vliet-Wernink Venata Ver. Glasfabr. Ver. Hand. Sch. VMF Ver. N Kleerm. Ver. N Uttg.mi). Ver. Touwfabr. Id. cert. Vezelverw. Vihamij-Butt. VRG Papier Vulcaansoord Wegener Cour. id. cert. Wessanen Wyers Wijk en Her. Zaalberg Participatiebewyzen en beleggingsmaatschappijen Alg. Fondsenbez. 1085 America Fund 185 Asd. Belegg. C. 157 Converto 590 Goldmines 212 Holland F. 137 id. 1 685 Interbonds 506 Ned. Vastgoed 585 Binn. Belf. Vg. 138 Breevast 114 Dutch Int. 101 IKA Belegg. 155 Nefo 68.5 O bam 77.5 Rollnco 68 Uni-Invest. 79 Utiiico 113.5 Wereldhaven 74.5 Leverag 20 Tokyo P is.) 21.5 Tokyo PJi. 30.5 Concentra 214 Europafonds 332 ünifonds 406 Erruruos 1190 Finance-Un. 258 Valeurop. 652

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1974 | | pagina 18