RAAD VOORSCHOTEN UIT KRITIEK OP B. EN W. DR. K. SCHILDERSCHOOL OFFICIEEL GEOPEND agenda CDA Zoeterwoude is definitief 333 kir.vi4kl;f ZATERDAG 29 SEPTEMBER 1973 Rectificatie Neerlandia in St. Antonilis Zaterdag VOORSCHOTEN De Voorschotense gemeenteraad had gisteren erg veel kritiek op de beschrijving van de raadsvoorstellen. Vrijwel alle voorstellen konden redak- tioneel bezien niet de instemming van de raad verkrijgen. Het begon al bij het voorstel tot benoeming van een on bezoldigd ambtenaar van de burgerlijke stand, te weten wethouder Koetser. Akkoord maar dan goed omschrijven dat deze benoeming geldig is tot aan het eind van het raadslidmaatschap, aldus mr. Begeer (VVD)De raad kan benoemen, schorsen en ontslaan wanneer zij maar wil en daarom is deze toevoeging niet nodig, aldus de bur gemeester. Mr. Begeer wilde toch amenderen anders zag hij geen kans zijn fractiegenoot wethouder Koetser te be noemen. De betrokkene zag waarschijnlijk zijn benoeming niet meer zitten en stemde op zichzelf. Tot verrassing kreeg Mr. Koetser alle 19 stemmen. Bij het voorstel tot vaststelling der Koetser mededelen dat de trans van de verordening op de tourings- portlelding vrijgesteld is van het be- LEIDEN Abusievelijk werd gemeld dat het jubileumconcert van „Neer landia" gisteren zou plaatsvinden. Dit feest met de Randstadspelers en en big band is HEDENAVOND. Aanvang 8 uur. in de gemeente Voorschoten bleef Aan het begin van de vergadering geen stukje heel ontwerpbesluit. Mr. Begeer WD) las uit het stuk dat de midden stand c.q. de slagers volgens B. en W. onmondig zijn. Meerhoek (KVP> "het ontwerpbesluit is een dom ge heel. commissoriale behandeling was eeti farce en het is waarschijnlijk gemaakt om een overbezet keurings apparaat in stand te houden". Het stuk gaat niet over een keuring maar over een tolheffing, waardoor nieu we bronnen worden aangeboord op fi nancieel gebied. Mr. Go os ens (D'66) wees op het oude stuk uit het be gin van de 19e eeuw toen vlees nog per handkar vervoerd werd van slachthuis naar slagerij. Door de on nauwkeurigheid bij het overschrij ven van het Leidse raadsvoorstel, moet zelfs de huisvrouw, die buiten het keuringsgebied van leiden een pondje vlees koopt dit officieel ter ikeuring aanbieden. De repressieve keuring, die B. en W. nodig vinden, volgens hun toelichting in het belang van de volksgezondheid, houdt alleen extra werk in om de te zwaar be mande keuringsdienst werk te ver schaffen. Wethouder Pels (PvdA) haalde zich de ontstemming van de gehele raad op zijn hals door te zeggen dat hij bereid was om het voorstel als nog te behandelen en dat hij in die vergadering deskundigen zou laten komen die de raad zou kunnen over tuigen. Dat was nu nèt te veel. De burgemeester moest de zaak sussen want zowel Meershoek als Goosens zijn deskundigen op landelijk niveau inzake deze materie. Pels red de zich eruit door te zeggen: "Als college van B. en W. kun je niet op alle gebied zelf deskundig zijn, en moet je varen op het kompas van deskundige ambtenaren. Bij het voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet van f300.000 ten behoeve van de verdere aanleg van de intercommunale duinwaterlei ding vroeg Zandee (P.C.G.) of voor de aanleg van deze leiding 'n bouw vergunning nodig is en of dan le- gesgeld gerekend kan worden. Wet houder Koetser (WD) dacht wel dat er een bouwvergunning nodig is en of dan legesgeld gerekend kan worden. Wethouder Koetser (V.V.D.) dacht wel dat er een bouwvergun ning nodig zou zijn en de burge meester constateerde dat er dan ook wel leges geld geheven zou kunnen worden. De Klerk Wolters (P.C.G.), wilde het allemaal zeker weten. Na enig zoekwerk moest wethou- VOETBAL Rot Weiss Es sen, nummer laatst uit de Bundes- liga, heeft gisteravond zijn positie aanzienlijk verbeterd door op eigen veld met 3—1 te winnen van Wer- der Bremen. De ruststand was 0—0, De Vlugt scoorde de openingstreffer voor Essen, Dietrich maakte onmid dellijk gelijk. De Nederlandse oud-in ternational Willie Lippens stelde in het laatste kwartier de overwinning veilig voor Rot Weiss. Wuppertaler SV en Fortuna Düsseldorf speelden gelijk in Wuppertal, 22, na een ruststand van 1—1. De zilveren medaille verbon den aan de orde van Oranje Nas sau is gisteravond in Leiderdorp uitgereikt aan de heren D. de Jong (midden) en A. Diseraad (links) door burgemeester Van der Have. Beide heren zijn vijftig jaar werkzaam bij de firma Gin jaar, resp. als grootdraaier van kleiivaren en als perser van klei- tvaren. het werd de heer H. van Wijk (PvdA), OEGSTGEEST Met rappe af braakhanden is gisteren het nood gebouw van de Oegstgeester bodem verdwenen dat te lang als onder komen heeft moeten dienen voor de Dr. K. Schilderschool, doch vandaag staat aan de overzijde van de weg een fraaie nieuwe school te pronken. Er was dan ook alleszins reden voor Veiling werd groot succes ZOETERWOUDE De veiling voor de 70-jarige Zoeterwoudse St. Jans fanfare is een groot succes gewor den. In het doorlopend van 19.00 tot 23.45 uur zeer goed gevulde Cen trum, gingen gisteravond de 252 ver zamelde artikelen weg voor een to taalbedrag van zo'n 6500 gulden. "Dat is echter een bruto-bedrag, daarvan moeten de onkosten nog af" vertelde Fanfare-voorzitter Straathof erg vroeg in de zaterdagmorgen. "Hoewel we een hoger bedrag had den verwacht zo'n achtduizend gulden is de avond toch een gran dioos succes geworden". Het geld is bestemd voor de jubile rende Fanfare, die daarvoor instru menten en uniformen zal aanschaf fen. Het feestcomité streeft naar een bedrag van zestienduizend gulden. De eerste aanloop is er. Moet je lachen om Albert Mol? LEIDEN Met een nokvolle zaal begon Albert Mol gisteravond in 't Rijnlands Lyceum zijn one-man- show. Het eerste deel van het pro gramma verliep in een sfeer van weemoed en van "weet Je nog wel, oudje". Albert Mol vertelde over zijn Jeugd, soms triest en zielig, dan weer dolkomisch en lachwekkend. Tussen de bedrijven door dansten Marino en Corry van Gorp met de muziek van Tonny Sch'ifferstein (pia no) mee. De avond werd geopend met een Weense wals, stijlvol en sierlijk, terwijl dat gedurende het program ma opliep tot een jungle-dans na de pauze. Marino, die een tijdlang gewerkt heeft in een Spaans danstheater, gaf een verbazingwekkend staaltje Spaans dansen weg, waarbij zijn enige begeleiding was het tikken van zijn eigen voetzolen op de grond. Voor de pauze was het allemaal nog leuk. Erna echter nam Albert zijn toevlucht tot flauwe grappen en grollen, vertelde een veel te lang du rend sprookje en sleepte zo de tijd vol. Zie een verontruste toeschouwer: „Ik weet niet meer of ik nou moet lachen of niet. ELISABETH TOLENAAR de feestelijke opening die gisteravond plaatsvond in aanwezigheid van vele ouders en genodigden in de aula van de school w.o. burgemeester Van Eysinga, de wethouders Temminck en v.d. Voet, de directeur van Gemeen tewerken, hoofden van Oegstgeester scholen, oud-leerlingen en bestuur ders die aan d school waren of zijn verbonden. De voorzitter van het schoolbestuur de heer v. Turenout opende met het lezen van psalm 33, nadat het eerste vers van Ps. 103 was gezongen. Hij toonde zich uitermate dankbaar dat licht, lucht en ruimte nu in de school kunnen meewerken aan optimale leerprestaties. Hij bracht dank aan het Gemeentebestuur van Oegstgeest, de bouwers, het schoolhoofd en de leerkrachten en bovenal aan God voor de welvaart die Hij geschonken heeft om zulk een mooi gebouw te mogen gebruiken. Hij wees er ten slotte op dat schoolbouw mede is kerkbouw. De officiële opening werd verricht door de heer W. L. Heemskerk, een van de oprichters van de Ver. tot Stichting en onderhouding van scho len van onderwijs naar de leer van de Geref. kerken in Nederland voor Rijnsburg en Omstreken, een man van het eerste uur. Deze vroeg in het bijzonder de aandacht van de ouders. „De huidige regering staat uitgespro ken het openbaar onderwijs voor en daar ben ik niet gerust op". Met een oproep om te waken over het gere formeerd karakter in het onderwijs besloot hy zijn toespraak, waarna gezongen werd Ps. 75. Nadat burgemeester Van Eysinga zijn gelukwensen had uitgesproken namens het gemeentebestuur, ging wethouder Temminck na wat aan de bouw van deze semi-permanente school (kosten byne één miljoen) was voorafgegaan. De bij de bouw ver leende hulp van de heer Dirkse na mens gemeentewerken werd met gro te erkentelijkheid genoemd, ook door de bouwer van de school, die zich gelukkig prees dat het geworden is datgene wat men ervan verwachtte. De heer Dirkse kreeg een geschenken bon aangeboden. Hierna waren nog tal van sprekers aan het woord o.a. ds. Breen, destijds predikant bij de vrijgemaakte kerken, de heer Bede- ker, die destijds 8 jaar schoolhoofd was en de heer v. d. Laan de Ver. v. Geref. schoolverenigingen. De inspecteur van het L.O. de heer A. Boogaard besprak uitvoerig de ver houdingen die tussen kinderen, ou ders en de leiding der school bestaan. De heer Goodijk bood een geschenk aan namens oud-leerlingen en ouders n.l. een piano, twee muziekstandaards en twee fraaie bloembakken. Ds. v. d. Haar, predikant voor Leiden en Oegstgeest der vrijgemaakte kerken bood de gelukwensen aan namens de kerkeraden. Het schoolhoofd gaf ten slotte uiting aan zün blijdschap voor deze nieuwe school. Na slotzang en gebed door de heer Heemskerk was er gelegenheid de school te bezichtigen. ZOETERWOUDE Het is nu de finitief: er komt een Christen Dmo- cratisch Appèl in Zoeterwoude. De aanwezige leden van de KVP en de Protestants Christelijke Combinatie (PCC) stemden gisteravond zonder al te veel oppositie in met de be stuursvoorstellen, zoals die in afzon derlijke ledenvergaderingen van KVP en PPC ter tafel werden ge bracht. In verenigingsgebouw Ons Huis konden de herkozen PCC-voor- zitter Beskers en KVP-voorzitter V. d. Ploeg elkaar gisteravond rond half tien feliciteren. KVP en PPC zullen bij de gemeenteraadsverkie zingen van volgend Jaar onder de naam Christen Democratisch Appèl (CDA) deelnemen met één lijst. De argumenten die daartoe hebben geleid, werden door het tweetal op gesomd: er zijn nagenoeg geen poli tieke verschillen tussen de twee par tijen op gemeenteniveau (er werd trouwens al vaak samengewerkt): 't klimaat om tot een CDA te komen, was erg gunstig (de landelijk leven de gedachte heeft gestimuleerd tot het uitdiepen van de mogelijkheden) en vooral de bundeling van krachten telde erg zwaar. Er kan in de Zoe terwoudse gemeenteraad een breed front worden gevormd tegen andere politieke krachten. Bovendien kan het CDA leiden tot een betere werkverdeling binnen de partijen, die samen negen van de dertien te vergeven zetels in de ge meenteraad van Zoeterwoude bezet ten (KVP 7, PCC 2). Eerste taak is nu een Appèl-bestuur te vormen: voorlopig zal dat bestaan uit leden van het dagelijks bestuur van de beide partijen. De samenwerking is in eerste instantie aangegaan voor de komende gemeenteraadsperiode. AFSCHEID VAN J. W. KNUPPE LEIDEN Het bijna voltallig personeel van de inspectie der di recte belastingen le afd. was giste renmiddag in de kantine van het be lastinggebouw aan het Stationsplein bijeen ter gelegenheid van het af scheid van de hoofdcommies J. W. Knuppe, die 1 oktober met pensioen gaat. De heer J. Cruqc leidde de diverse sprekers in en gaf als eerste* het woord aan de Hoofd van de Inspec tie de heer N. A. Oostinga die in lo vende woorden de loopbaan van de thans 65-Jarige schetste waarbij voor al diens vakbekwaamheid en onver flauwde belangstelling voor liet moeilijke dienstvak der belastingen naar voren kwamen. Namens de administratie sprak de algemeen chef-de-bureau de heer J. Meyer teriijl de personeelsvereni ging in haar diverse afdelingen de heer Knuppe lof toezwaaide voor 't vele werk gedurende vele jaren in vrije tijd verricht. Nadat de diverse eigenschappen van de functionaris onder aanbieding van geschenken, nog eens in berijm de vorm waren toegelicht richtte de heer Knuppe, die een diensttijd van bijna vijftig jaar achter de rug heeft, zich tot de aanwezigen. In zijn dankwoord bracht hij de goede sfeer en samenwerking gedurende de vele Jaren tot uitdrukking. Voorts maakte de heer Cruqc ge wag van een officiële dankbetuiging voor de vele bewezen diensten door staatssecretaris van der Stee van financiën, schriftelijk aan de heer Knuppe gericht. Prof. dr. W. K. H. Karstens is benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Prof. dr. Cohen, rector magnificus van de Leidse universiteit, reikte hem gistermiddag de bij deze benoe ming behorende versierselen uit. Een en ander gebeurde in het collegegebouw van de Gorlaeusla- boratoria, waar prof. Karstens ter gelegenheid van zijn pensionering als hoogleraar algemene plant kunde en directeur van de Hortus Botanicus zijn afscheidscollege hield. Het college werd gevolgd door een sprekersronde en een uiterst druk bezochte receptie. (Foto Jam Holvast) In antwoord op het stukje van de heer Doove kan ik mededelen 1. dat hij mij met zijn strikt per soonlijke grieven beter telefonisch kan benaderen, in plaats van de re dactie nodeloos lastig te vallen; 2. dat ik wèl podiumervaring heb, zij het niet als koorlid, maar ook ex- recensent Doove is niet van alle markten thuis; 3. dat hij zich vergist omtrent mijn contractuele gebondenheid aan het LD: de redactie kan mij te allen tijde ontslaan: 4. dat mijn terugkeer na de pauze vele concertbezoekers niet ontgaan is (de wens was hier kennelijk de vader van de gedachte); 5. dat ik misschien tè hoge eisen stel aan composities en uitvoeringen, maar dat myn oogmerkt is dat het publiek steeds muziek van de hoogst mogelijke kwaliteit moet worden ge boden: 6. dat ik derhalve eerlijk voor mijn mening uitkom op het gevaar af on buigzaam en te hard te zijn, liever dan dat ik meegaand en slap ben, uit angst voor mijn boterham. Nog even terugkomend op mijn recensie: de wat dubbelzinnige (waarvoor excuses) passage over Elisabeth Cooymans was zeer posi tief bedoeld. RON HARMS Burchtplein, Antiekmarkt, 9.30 uur oorm.5 uur nam. Oegstgeest (Geversstraat 65) Jeugd- sociëteit vanaf 16 laar R uur nam.—i iur 's nachts. De Vink, Dansen. 's nachts. Bij Molen de Val! o5 uur nam. Schaakzolder (Morsweg 114), Leidse jeugdschaaksoclëtelt, 2.005.30 uui Doopsgezinde kerk. Zevendedags-ad- ventisten bijbelstudie 10 uur voorm prediking 11 uur voorm. Danscentrum (Hoogl. Kerkgracht 48) bloemen, planten, groenten en fruit Oostvlletpolder 2.308.00 uur School Boommarkt Lelden Opening; verenigingsgebouw Werkmans Wlls« kracht 8 uur nam. Lelden Korte koffiefllm telt vo< „Guatemala i Zondag Oegstgeest (Geversstraat 65), Soclë- kamerbewoners s nachts. Soclëte alleenstaan- 19, Jeugdhaven )orm.—1.30 u. 1.30 uur nam. i (Hoogl. Kerkgracht 48) Ant. Clubhuis, Dansen, 810 Dansavond 8 i Burgemeester Vis heeft gis termiddag vrijwillig er sinedailles voor tien jaar actieve dienst en het jaarteken XV voor vijftien jaar actieve deelname uitgereikt aan 21 vrijwillige deelnemers van de bedrijfszelfbescherming. Vrijwilligersmedaille: J. P. Fla- man, C. D. Zandvliet, F. van Daa- len, H. Guyt, J. J. Kop, P. J. van Luttervelt, J. F. W. Truyers, A. M. Doéleman, A. de Romijn en J. Nobel. Jaarteken XV: F. Dijkstra. D. Heemskerk, M. v. d. Kaai, J. P. Oudshoorn, F. P. Stiefelhagen, C. J. Fuchs, D. van Rijn, A. A. Wa- gemaekers, M. Weeda, D. v. d. Wetering en J. T. Fuchs. (Foto Jan Holvast) i fruit Oostvlletpolder 126 i MAANDAG Hoge Morsweg, Morsweg (van Lage Morsweg tot Hoge Morsweg), Mors- laan, dr. Lelylaan, Granaathof, Dia mantlaan, Onyxhof, Amethisthof, Smaragdlaah, Robijnstraat, Parel straat. Topaaslaan, Aquamarijn- straat, Bofchastraat, H. Costerstraat, Morskade, Rhijnhofweg, Agaath- laan, Saffierstraat, Turkooislaan, Berylstraat, Carneoolstraat, Barn steenpad, Kristalstraat, Opaalstraat, Toermalijnstraat. Lage Morsweg, P. C. Hooftlaan, Vondellaan, van Baerlestraat, Jacob Catslaan, Gerard Brandstraat, Coornhertstraat, C. Huygenslaan, Brederostraat, Spieghelstraat, R. Visscherstraat, Tesselschadestraat, Leeghwaterstraat, St. Buysingh- straat, Calandstraat, Leemanstraat, Conradstraat, Dijkstraat, Stuw- straat, Sluisstraat, Duikerstraat, Damlaan, Haagsestraatweg. DINSDAG Lammenschansweg (beide zijden van Zoeterwoudsesingel tot Station), Kamerlingh Onnesplein, de Sitter- laan, v. d. Waalsstraat, Buys Bal lotstraat, Hugo de Vriesstraat, Kap- teynstraat, v. 'd. Waalsplein, van Bemmelenstraat, Lorentzkade, Zee manlaan, van 't Hoffstraat, Bakhuis Roozeboomstraat M. Treublaan, Stieltjesstraat, Fran- chimontlaan, v. d. Hoevenstraat, Kanaalweg (van v. Vollenhovenplein tot spoorlijn), v. d. Sande Bakhuy- zenlaan Beyerincklaan, Temminck- laan, Suringarstraat, Burggravenlaan, Asserstraat, Schol tens traat, Modder manstraat, Oppeniheimstra at VRIJDAG Van Vollenhovenkade en plein, Snouck Hurgronjestraat, Huizinga- straat, Uhlenbeckkade, Colenbran- derstraat, Meyerskade, Duyvendak- straat, Kanaalweg (van Hoge Rijn dijk tot van Vollenhovenplein), Rijndijkstraat, Kanaalstraat, Dozy- straat, de Goejestraat, Cosijnstraat, Hartmanstraat, Roomburgerlaan, Hoge Rijndijk (van Utr. brug tot Wilhelminabrug)Utr. Jaagpad (van Utr. brug tot Wilhelmina brug), Cabharinastraat, Rijnstroom- straat. Hoge Rijndijk en Utr. Jaagpad (beide van Wilhelminabrug tot Rhijnvreugd), Rhijnvreugd, Brugge- straat, Besjeslaan, Park „Die Ley- the", Roomburgerweg, Aarstraat, Meerburgerkade en straat, Gouwe straat, Amstelstraat, Leedestraat, Wierickestraat, IJsselkade, Kasteel hof, Vliststraat, Zaanstraat, Maas straat, Merwedestraat, Drechtstraat, Lingestraat, Spaarnestraat, Lek straat, Castellumweg. Invaliden kunnen 3 oktober naar optocht kijken LEIDEN De Leidse invaliden zullen toch in de gelegenheid wor den gesteld de optocht op drie okto ber gade te slaan. De 3-oktober- Vereniging zal daartoe 300 stoelen plaatsen voor de Stadsgehoorzaal en het oude postkantoor op de Bree- fctraat. Door een misverstand ten stadhuize was er aanvankelijk geen toestemming verleend om de stoe len op de Breestraat te plaatsen. ^andas Hogewoerd 57, Lelden Film- en dis cussie. Troef 8—10 uur nam. Stadhuis Leiden, spreekuur ambte naar Burgerlijk Pensioenfonds 2.30 4'3Stadhuis' Leiden. Vergadering ge meenteraad 7.30 uur nam. Doktersdienst LEIDEN Tot zaterdagmorgen 10 uur raadplege men de eigen huisarts. Daarna tot zondagnacht 24 J' uur uitsluitend voor spoedgeva" dokterstelefoon 22222. Wijkzusters A. v. d. Zeeuw, Stieltjesstraat 52 (tele foon 21669) en E. v. d. ZIJden-Loo mans, Berkenpad 2, Rijnsburg (te-j^ lefoon 01718-73096). LEIDERDORP Huisarts P. 't Woud, Hoofdstraat 40 (telefoon L 30070). L OEGSTGEEST Huisarts E. Roe-)ir lants, Frans Halslaan 10 (telefoon :ki 53747). Wijkzuster C. Meyboom, M.-k H. Tromplaan 228 (telefoon 55480p bgg 54500). M WARMOND Zaterdag huisarts A de Gijzel, Sweilandstraat 16 (telefoon a 2866), zondag huisarts F. Walen- kamp, Dorpsstraat 45 (telefoon 2220) l{! Wijkzuster A. Vriend .Friezenhorst ,t 23, Sassenheim (telefoon 02522-12022) 'e Voorschoten Zaterdag hulsarts S.;r v.d. Kooy, v.d. Oyelaan 13 (tlefoon -r, 6951), zondag huisarts J. James, e Leidseweg 51 (telefoon 2520). WiJk-o verpleging gezondheidscentrum, Prof.pi v.d. Waalslaan 25 (telefoon 4641). Wassenaar t: L. Kerkdam 56, 1 Apothekers r De avond-, nacht- en zondags- dienst der apotheken wordt waarge nomen door apotheek Herdingh en Blanken, Hogewoerd 171, Leiden apo--- theek Voorschoten en apotheek Be ker. Lijtweg 4, Oegstgeest. Release Hulpverleningsdienst Release: Nieu we Rijn 20a. tel 24565 Ma t/m vrijd. 8-10 u nam bovendleD dlnsd t/m zat. 2-5 uur nam met uitzondering van vrll dagmiddag. Gezinsverzorging durlg zieken en gezinsverzorging Mare 4F tel 49441 (maandag t.e m vrlldng zinsverzorging Rilnsburgerweg 86 tel. 63336 Gemeenschap Zuidwest Hulpverlenings- en informatiedienst gemeenschap Zuidwest Tel 64116. 33921 en 61944 Kinderopvang Informatiebureau werkgemeenschap Kindercentra Lelden Haarlemmer straat 73b (telefoon 30360) Geopend di., wo. do en vr 9.30-12 uur m, wo. ook 26 uur nam do ook 7—9 Moeders voor moeders Actie "Moeders voor moeders* Op* LEIDSCH DAGBLAD Uitgave: Leldscb Dagblad BV Witte Singej 1 Leiden Postbus 54 Giro 67055 relelooD directie eD administra tie 01710-25041 TelefooD redactie 01710-21607 Hoofdredacteur Han Mulder Maandabonnement i 9.2b Kwartaaisabonnementt 27.45 Peï POS! f 29.85 I d.4l Abonnementsgelden o(j vooruit- De taling te voldoen tui au torna- eisen e overschrijving geer admi nistratie- en incassokosten Naoezorgmg col 2ü.ot uur Zaterdag tot Ut.ut uur Telefoon 01710-30500

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1973 | | pagina 2