Er is een enorme verarming van de fauna en flora" Orgelspel van Jongepier: vlot, soepel en egaal ProfKarstens, directeur Hortus, met pensioen VOLKSWAGEN DUURDER MAANDAG 23 JULI 1973 Postduivenvereniging "Warmond" hield het afgelopen weekeinde een wedvlucht voor haar oude duiven. Uitslagen van deze vlucht over 870 kilometer, vanaf Bergerde: 1. 2, 4 en 6 J. Siecker. 3 en 7. J. Smeets. 5. A. v. d. Drift. 8 en 9 J. v. Seggelen. 10. A. LEIDEN Jan Jongepier uit Pur- merend bespeelde het orgel in de Marekerk. Pepping en Distier. die het eerst aan de beurt waren op het pro gramma, halen (evenals Messiatien in Frankrijk hun inspiratie uit hun religiën. Zij zijn, met Reda en Mi- cheelsen, de belangrijkste vernieu wers van de evangelische muziek. Van Pepping verscheen het voorspel op „Erschienen 1st der herrliche Tag," van Distier de partito „Nun kommt der Heiden Heiland". Verderop stond Scheidt met „Hymne: Christe qui es lux et dies." ook als partita te zien. Jongepier improviseerde aan het slot op Lied 391". De maan is opgeko men." dat stamt van vóór 1800. Men ziet de geestelijke draad in dit programma. Een lijn. nog dwingen der door de omstandigheid dat Pep ping en Distier htm bouwprincipes en formules verwant hebben ge maakt aan die van de vroegbarokke meesters, met een bijzondere eerbied voor Heinrich Sohtitz. Een daarvan Samuel Scheldt, een briljante discipel geweest van onze Sweelinck, wat on miskenbaar bleek in een van de Hymne-variaties (het contrapunte ren tegen de nagenoeg ongewijzigde melodie). In een daaraan helemaal niet vreemde gedachte-ngang impro viseerde Jongepier in de zoveel vrij heid latende partita-vorm. die varia ties verkiest, maar ook toccata's en bijv. een passacaglia kan bevatten. De concertgever heeft ook nog ten zijnen gunste mee, dat hij zodanig de compositietechnieken van voorbarok en neobarok beheerst, dat hij zich vrijwel als een gelijke presenteert in het tegenover elkander stellen van de gegevens waarmee hij opereert en die hij afleidt uit de hoofdcomponenten van de melodieregels (een luchtig, ijl gezang) De appél viel niet te ver van de boom. Jongepier is een apostel van het Improvisatiegenie Piet Kee en heeft bovendien drie Jaar achter een het Europese standaard-improvi satieconcours Haarlem gewonnen. Vooral in de stukken van Distier en Scheidt staan prachtige dingen, hoewel Ditsler karakterologisch va ger en kwalitatief ongelijker verloopt dan Scheidt. Daarnaast had het pro gramma nog een specimen van hoog tij barok en een van laatbarok. alle bei religieus ongebonden. Van Stan ley was er de Voluntary op 5 no. 8. een van zijn mooiste suites, naglans van de reus Handel. En op naam van Bach het door hem voor orgel overgezet en in de uitdrukkingsmid delen wat verrijkt Vioolconcert in a van Vivaldi (BWV 593). Haarlem winnen betekent toegang tot alle concertorgels. En luisteraars die zich gewonnen geven. In Pepping hadden we de barokke doorgaande beweging nog iets strakker gewild. Het begin van Scheidt's Hymne gaf een indruk als van orgelluiheid, waarvoor we geen verklaring vonden. Jongepier speelt alles overigens zon der weerstanden, vlot, soepel, egaal. KEES VERHOEF LEUSDEN Volkswagen heeft als eerste van de Nederlandse importeurs van Duitse automerken de prijzen van al haar typen personenwagens aangepast na de opwaardering van de mark op 28 Juni. In verband hier mee zün alle Volkswagenmodellen bouwjaar 1973 4.5 procent duur der geworden. Dit heeft Pons Automobielhandel in Leusden, de importeur in Neder land van Volkswagen, meegedeeld. Volkswagen heeft tevens de prijzen van de modellen 1974 vastgesteld, die eveneens werden beïnvloed door de Jongste revaluatie van de mark. De 1974-modellen zullen een prijsverho ging ondergaan variërend van 1—2,3 procent. De levering van deze nieuwe auto's zal medio augustus beginnen. Oostdam. Ook werd een wedvlucht gehou den voor oude duiven vanaf Sc. Ghislain over 200 kilometer. Uitsla gen: 1. 5. 8 en 10. J. Smeets. 2. J. v. Seggelen. 3 en 7 A. v. d. Drift. 4 en 6 J. Diemei. 9 G. Beugelsdijk. P.V. "Leiderdorp" vloog vanauit St. Ghislain (187 km). Gelost om 10.50 uur. aankomst eerste duif 13.20 uur. Uitslagen: 1. C. Neuteboom, 2. C. v. Dam, 3. H. Bonncur, 4 en 5. W. Hoogervorst, 6. J. Brantenaar, 7. T. Habraken, 8. J. Zevenhoven, 9. C. v. Dokkum, 10. H. v.d. Werff. Eerder vloog men vanuit Berge rac (865 km.) Aankomst eerste duif: zaterdagochtend 8.17 uur. Uitslag: 1 en 5 J. Brantenaar, 2, 6 en 7. M. Reyerse. 3. J. Zevenhoven, 4 en 10 C. Neuteboom. 8 en 9 W. Hoogervorst "De Biauwkras" vloog vanuit Ber gerac, en vanuit St. Ghislain. De uit slagen van de vlucht vanuit Berge rac: 1, 2. 9 P. d. Haas. 3. 6, en 8. P. Sloos, 4. H. Bodijn, 5 en 7. H. Moe- nen, 10. H. Sladek. Uitslagen van de vlucht St. Ghislain, 1, 9 en 10. H. Bo dijn, 2. P. Sloos, 3 en 8. N. v.d. Blom. 4. P. de Haas, 5. B. Diersman, 6. F. v.d. Wetering. 7. J. Pietèrse. "Het Oosten". Vlucht vanuit Ber gerac: 1. 6, 9. 10 W. v. Klink, 2. C. Ves seur, 3. C. Gijsman. 4. W. Gijsman 5. S. Schoeman. 7. D. Koet, 8. P. Juffermans. .Het Oosten". Vlucht vanuit St. Ghislain: 1. W. Fokker, 2, 4, C. Gijsman, 3. T. v. As. 5, 7. S. Schoeman, 6. J. Moo- ten, 8. D. Koet, 9. C. Selier, 10. P. Juffermans. In Hoek van Holland is vanmorgen voor de 14de keer de strandzesdaagse van start gegaan. Op de foto een groepje deelnemers aan het begin van de lange tocht naar Den Helder. .EIDEN De kamer van prof. dr. W. K. H. Karstens be- indt zich enkele trappen hoog in een gebouw waarvoor ,et Predikaat „oud" gerechtvaardigd lijkt. Zijn kamer is loog, met witte muren. De hoogleraar en directeur van de lortus Botanicus loopt ietwat verrast naar de deur. Ver ontschuldigend kijkt hij om zich heen: „Ik ben m'n kamer 21 en beetje aan 't opruimen". Door Wim Wirtz gazons onbetreden te laten: "Dat is wel eens moeilijk. Vooral in de zomer natuurlijk. Dan heb Je van die men sen, die zonaanbiddersMaar er zijn ook mensen die altijd iets moe ten jatten. Dat is erg vervelend. Als die mensen nou persé iets moeten meenemen dan kunnen ze desnoods om een stekje vragen. We zullen ze dan zoveel mogelijk helpen". Educatief Terug iin zijn kamer: „De hoofd functie van de Hortus en dat zal iedereen aanvoelen is natuurlijk het onderozek en onderwijs. Verder is de tuin educatief van belang voor bijvoorbeeld de tuinbouwscholen. We hebben sinds 1966 een rondleidster, iemand met een middelbare tuin- bouwopleiding. En dat is vooral in de zomer een drukke baan. Want we krijgen hier drie tot vierduizend leer lingen per Jaar". "We hadden hier laatst een groep mensen van de Nederlandse Blin- denbond. Dat was erg leuk. Ik be doel: een leuke ervaring. Je gaat Je dan afvragen: hoe kun je die men sen van de planten laten genieten. Je kunt ze aan de bladeren laten voelen en overal aan laten ruiken. En het is opmerkelijk dat ze ver schillende bladeren dan goed uit elkaar kunnen houden. En ook op 'n gegeven moment kunnen zeggen: hé, dat zijn dezelfde blaadjes als de blaadjes van die andere plant". „Het educataef-recreatieve aspect dateert al van 1601. Er werd toen ge sproken van Hortus Publicus Acade- miae Lugduno Batavae. Publicus, dat zegt het al. De tuin was toen al voor het publiek toegankelijk". De maatschappelijke functie van de Hortus wordt geïllustreerd door de jaarlijks 17.000 bezoekers en 60.000 in jaren als er tentoonstellingen zijn. Maar extern: "Hier in Leiden is ont zettend veel groen, waar dat moge lijk is. Ik vind dat men er in Leiden veel aan doet. Kijk, de Hortus heeft natuurlijk in de eerste plaats een functie binnen de universiteit. En of wij ons nou moeten gaan bemoeien 'met het groen in de stad.... Ik dacht van niet. Tenslotte heeft de gemeen- DEN HAAG Voor het examen Duits-MO-A (schoolakte) zijn ge slaagd mevrouw L. G. M. Dekkers- De Vries (Waddinxveen), G. P. Sand- berg (Leiden) en A .Weststeijn (al phen aan den Rijn). jaards Pensionering is nogal ontnuchte- 2 uui tnd. Prof. Karstens wekt de indruk nog wat onwennig tegenover te Toch doet hij er niet somber Hij zegt: "Ik ben wel van plan log wat door te werken. Er zijn nog jkele leden van de staf met hun 'a^a®pssertatie bezig. En tenslotte mag nog drie jaar als promotor optre- est aa^n". Begin 1939 nam. prof. Karstens leiding van het Botanisch Labo- orium en de Hortus Botanicus r van zijn promotor prof. dr. ngsprljlaas Becking. In 1958 werd hij of-' lieel directeur. Tussentijds esca- erde zijn functie binnen de uni- rsiteit tot gewoon hoogleraar in de gemene plantkunde. het begon: "Die belangstel had ik al in mijn prilste jeugd, er door gefascineerd. Nou mijn vader de hortulanus dus zodoende kon ik hier gemakkelijk binnenkomen. Nee. vader was onderwijzer later school gewor- voor planten"*. Prof. dr. W. K. H. Karstens geeft op 28 september in het collegegebouw bij de Gorlaeuslaboratoria zijn afscheidscol lege. Dan keert hij officieel een tuin de rug toe die in de loop der jaren (vanaf 1587) tot een flink paradijs is uitgegroeid. De Hortus Botanicus kent een Clusius-tuin (genoemd naar de grondleggeren een Hortus Boerhaavianus in Voorhout. Zij kent echter nog niet de ruimte die zij nodig heeft. En dat (vervat in het zg. plan-Leeuwenhoekis aanmerkelijk meer dan de bijna 2y2 hectare die de Hortus groot is. (Foto Jan Holvast) te een plantsoenendienst en die doet er alles aan. Maar voor de dichtbe bouwde binnenstad is de Hortus een uitkomst". "Bij het milieu ben ik natuurlijk erg betrokken. Dat zijn alle botanici en zoölogen. Op het ogenblik is er in ons land een enorme verarming van de fauna en flora gaande. Het akker onkruid bijvoorbeeld - overigens ziet men onkruid ten onrechte vaak als iets negatiefs - gaat verschrikkelijk achteruit". Milieu "Een politieke keuze, tiee die doe ik inet. Er wordt ook ten onrechte ge suggereerd dat de aandacht voor het milieu zou moeten samenhangen met een politieke keuze. Maar Je gaat natuurlijk wel kijken naar de ontwik keling, de industrialisatie. En de wegen. Dat is ook zoiets. Ik vind het bijzonder vervelend wanneer er dom weg wegen worden gemaakt op de tekentafel. Het moet mogelijk zijn dat daar iets aan gedaan wordt, dat er tegen geprotesteerd kan worden. Destijds had de gemeente Leiden een nieuw wegenplan waarbij enke le wegen dwars door de Hortus wa ren geprojecteerd. Onzinnig plan na tuurlijk". Meer over 't milieu: "Het is hier in Nederland een verschrikkelijke troep. Als je dat vergelijkt met ande re landen, dan steekt Nederland er echt ongunstig uit. Dat is een kwestie van mentaliteit. Men laat hier ontzet tend gemakkelijk iets uit z n. maar dan moet u maar niet afdrukken, vallen. En opruimen ho maar". "Aan de andere kant is dit land toch ook wel iets bijzonders. Want er wordt nergens zoveel aandacht be steed) aan tuinen als hier. Dat is ge woon dat idee van: eigen huisje met eigen tuintje. Dat is toch wel erg leuk". Ondanks TORENHOGE GOUDPRIJZEN zijn onze sieraden nog betaalbaar. Door het toepas sen van de laagste marges. Onze schoonheid van een col lectie, blijft daardoor bereik baar voor iedereen. Sedert meer als 35 Jaar het betrouwbare juweliers adres, met de voordeligste prijzen. En de beste vak-service, door onze eigen ateliers. Uw Juwelier v. d. WATER Haarlemmerstraat 181 LEIDEN Het was zater dagochtend nog niet zo druk bij Albert Heijn op het Be vrijdingsplein. Het was "pas" half twaalf en de meeste boodschappers moesten nog komen. Geen reden voor E. du Plessis en zijn medestanders om te wachten met de de monstratie tegen de verkoop van Outspansinaasappels uit Zuid-Afrika door de super- grutter. Nou ja, demonstratie. Kopers en belangstellenden kregen een foldertje in han den gestopt en de meer nieuwsgierigen maakten een praatje over het hoe en waar om van de zaak. Dat het niet altijd begrip en volledige ver standhouding opleverde, was niet verwonderlijk. Een me neer vond dat de economie van Zuid-Afrika een gevoe lige klap zou worden toege diend, wanneer massaal de sinaasappelen zouden worden geboycot. Dan hebben de plukkers helemaal geen werk meer", zei hij. (Foto Jan Holvast) rent voor ons uit de dé tuin. Een para oord voor hen die oog en hart verlustigen in een rijkdom levend groen. Er heerst alom ge rust. De bezoekers betrachten ondefinieerbaar ontzag voor al- hen omringt. We hopen on- prieel van bladeren naar de Bij de gouden regen van we staan. De hoogleraar "Hij ziet er niet zo eekein st meer uit. Maar hij is toch nog n futtig". de oranjerie, het kassen- De hoogleraar distantieert vragen over zijn persoon voorkeur. Voor boeken of voor Voor cactussen of andere Hij zegt: "Nee, dat wil ik be niet zeggen. Beslist niet. Ik ge- evenveel van een cactus als van Victoria Regia". de kassen vertelt hij dat in de Hortus feitelijk uit afkomstig zijn. Hij pan en China. Even later, filosoferend: "Het is op dat er voor het ruilen van planten over de hele wereld grenzen bestaan. Het gaat ge- door alle gordijnen heen", een sprakelende boom: "Dit is mannelijke Ginkgo. Eigenlijk wel mooiste boom die we hebben. Hij alleen nu wat raar te doen in Dat zijn vervelende dingen, namelijk meestal niets We verdwijnen in de van de oude treurbeuk voornaamheid zijn takken neigen naar het gazon. "Hier is hele tak vanaf gekraakt. Er zit enonm gat. Ja, daar kaïn ik over in de put zitten. Want begin van 't einde van zo'n de vijver, de Witte Singel, de vestingwallen, vragend) bord om de

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1973 | | pagina 3