LEIDSCH DAGBLAD LOT VERONICA BEZEGELD Burgercommissies bij voorbereiding plan Heerderheid in Kamer steunt regering sum MM vandaag ze zeggen. Saigon belooft Cambodja te steunen bij bomstop [EEPRATEN OVER STREEK- LANNEN IN ZUID-HOLLAND LEIDSCH DAGBLAD Swaziland verbiedt Laatste tango Opnieuw gratieverzoek voor dr. O. in de maak Ouders na dood kind vervolgd Melk duurder pAJTo DATSUN Woensdag 27 juni 1973 OPGERICHT I MAART I860 No. 34052 DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN 20 PAGINA'S DEN HAAG Het lot van Radio Veronica is bezegeld. Vandaag duurt het kamerdebat nog voort. Minister Van Doorn en staatssecretaris Van Huiten voerden vanochtend en vanmiddag het woord. Daarna kon de Tweede Kamer nog eens zijn zegje doen, maar inmiddels waren de stem men allang geteld. De meerderheid van de Kamer wil het Verdrag van Straatsburg ratificeren en daarmee de „pira tenzenders" Veronica en Noordzee laten verdwijnen. Wel is gebleken, dat een groot deel van de Kamer wil, dat er een soort Veronica-achtig programma zal moeten komen. Het wachten was alleen op een toezegging van de bewindslieden IEN HAAG De Provinciale Raad de Ruimtelijke Ordening wil de liking zo nauw mogelijk betrek- 1 by de totstandkoming van het ekplan Zuid-Holland-West. Hij it dat daarvoor het streekplan- ;ed verdeeld moet worden in vijf tken. in elk waarvan een streek- e aan het werk kan gaan de bevolking moet voorlichten de bedoelingen van het provin- bestuur en dat bestuur op de «te moet brengen van wensen on iter afkoeling erwegend matig maxima morgen 19 in liet noord. (Opgemaakt te 12.20 uur) laagwater te 8.39 inzichten die in dit opzicht onder de bevolking leven. Het dagelijks bestuur van de pro vincie nam het advies vrijwel onver anderd over en de adviescommissies voor ruimtelijke ordening en voor in spraak en voorlichting konden zich ermee verenigen. Volgens het advies komen er vijf gebieden, te weten: regio 1: met de gemeenten Hillegom, Noordwijkerhout, Noord wijk, Voor hout, Lisse en Sassenheim; regio 2: met Katwijk, Valkenburg, Oegstgeest, Warmond, Leiden, Lei derdorp, Voorschoten en Zoeter - woude regio 3: met Den Haag, Wassenaar, Leidschendam, Zoetermeer, Voorburg en Rijswijk: regio 4: met Monster, Wateringen, Naaldwijk, 's-Gravenzande, De Lier, Schipluiden en Maasland; regio 5: met Nootdorp, Delft, Pijn- acker, Berkel en Rodenrijs, Bleiswij k en Bergschenhoek. De bewoners van Benthuizen en Moerkapelle zouden betrokken kun nen worden bij het werk van de streekcommissie in regio 3, terwijl de inwoners van Wassenaar ook zouden Ter kennismaking 4 weken voor de halve prijs. Q Ik word abonnee per 12 juli 1973 en ontvang de krant reeds vanaf heden. Q Stuur mij 4 weken het Leidsch Dagblad voor Ihalf geld en noteer mij aansluitend als abonnee. naam: adres: plaats: gironummer: Hokje zwart maken, bon invullen in open envelop (zonder postzegel) sturen aan Leidsch Dagblad, antwoordnummer 214, Leiden. kunnen meedoen in de regio met Leiden. De streekcommissies zullen worden samengesteld uit vertegenwoordigers van bepaalde seotoren van het maat schappelijk leven, maar bestuurders als burgemeesters, wethouders en an dere raadsleden zullen er evenals staten- en parlementsleden, geen deel van kunnen uitmaken. Een uitzonde ring wilde de vergadering slechts ma ken voor een vertegenwoordiger van intergemeentelijke overlegorganen. Wel zal er ruimte worden gemaakt voor wat genoemd werd „de verwon derde burger", de man die bij de ont wikkelingen betrokken raakt zonder als echt deskundige te kunnen mee praten. De commissies zullen tussen 15 en 20 leden tellen; overige kandi daten kunnen aan het werk deelne men in discussiegroepen en werk groepen, die een bepaald onderdeel te behandelen kunnen krijgen. Eerdere ervaringen met streekcom missies zijn voor Gedeputeerde Staten niet erg bemoedigend geweest, maar moeilijkheden kunnen vermeden wor den als de nu te benoemen commis sies beseffen dat zij er niet zijn om een streekplan te maken. Gedepu teerde Buijsert wees daar met nadruk op: de commissies moeten al het „materiaal" dat in hun streek leeft, bij GS op tafel brengen. Met hetgeen het provinciaal bestuur zelf inbrengt wordt dan een -voorlopige opzet ge maakt voor het streekplan, welke op zet vervolgens samen nader gedetail leerd moet worden. Koudekerk uit Rijnakkoord KOUDEKERK AID. RIJN De gemeenteraad heeft besloten uit de gemeenschappelijke regeling "Streek- muziekschool Rijnakkoord" in Lei derdorp te treden. Het kan de gemeente f 50.000 gaan kosten, waarvoor zij niets terug ont vangt. Er is in feite n.l. een lidmaat schap voor vijf jaar. De voorsteller van het uittreden, Heemskerk, stelde daar tegenover, dat aanblijven wei eens meer kan kosten. Overigens gaf de raad geen ant woord op de vraag: wat nu? Raads lid Vreugdehil zei bijv. niets te voe len voor toetreding tot de muziek school in Alphen a. d. Rijn „omdat Alphen is opgegroeid uit kaasboeren en klanten daarvan". LEIDEN Een grote tent midden op het Stadhuisplein heeft vanochtend veel be kijks getrokken. De tent was neergezet door leden van de Bond van Huurders en Wo- ningzoekenden (BHW) om kracht bij te zetten aan de protesten van een viertal in nood geraakte gezinnen, die daarop huisjes hadden ge kraakt (aan de Toussaintka- de, Kerksteeg. Sophiastraat en Haverstraat) en nu van de Gemeentelijke Woning stichting te horen hadden ge- kregen, dat zij er uit moesten. Enkele van die gezinnen za ten met baby's in en buiten de tent. Halverwege de ochtend gingen twee leden van de BHW het stadhuis binnen om wethouder Ham te vragen met de met huisuitzetting be dreigde gezinnen te praten. Dat gebeurde even later. Wet houder Ham legde toen uit dat de soep niet zo heet zou worden genuttigd als zij nu ter tafel stond. In kraaksi- tuaties hanteert de gemeente Leiden'het z.g. Amsterdamse model. Dat wil zeggen de be trokken gezinnen krijgen twee keer een brief, waarin huisuitzetting wordt aange kondigd. Op de tweede brief kan het betrokken gezin een bezwaarschrift indienen, waarnë de zaak in de huis vestingscommissie wordt be keken. Het is dan mogelijk dat men het gezin toestaat er te blijven wonen of dat men alternatieve woonruimte aan biedt dan wel alsnog tot uit zetting zal overgaan. (Foto Jan Holvast) De meningen over deze kwestie wa ren gisteren wat verdeeld. Enkele fracties zien de mogelijkheid tot zo'n soort zender binnen de bestaande omroepen, anderen zouden graag zien, dat de omroepwet daarvoor in de steigers gaat. Dat laatste stand punt werd het hartstochtelykst verdedigd door de fractie van DS'70, die daartoe zelfs een motie op de regeringstafel deponeerde. Tijdens het kamerdebat van giste ren toonden de heren Geurtsen en Van Dijk (beiden VVD) zich felle voorstanders van Veronica. De laatste vond het nogal dwaas om de „pira tenzenders"' te verwijten dat ze com mercieel zijn, omdat zyns inziens het huidige omroepbestel ook keihard commercieel is. Zijn fractiegenoot Geurtsen diende enkele amendemen ten in waarin onder meer wordt voor gesteld om bij ratificering van het verdrag de strafbaarheid voor mede werkers achterwege te laten. Verder stelt hij voor een over gangsperiode in te stellen van 13 maanden om de „piraten" de gelegen heid te geven om de lopende zaken af te handelen. Opvallend tijdens de eerste dag van het debat rond de „Veronica-wetjes" was de kritiek van de regeringspar tijen D'66 en PPR. Mej. Goudsmit (D'66) voelde er niets voor om Vero nica via de V.O.S. (Veronica Omroep Stichting) een kaïns te geven op een Hilversum 4. Zij toonde zich voor stander om het verdrag dan pas te ratificeren als er een werkelijk alter natief voor Veronica is gevonden. Het PPR-tweede-kamerlid Coppes berispte zijn vrienden in het kabinet, onder wie de CRM-minister Van Doorn (PPR), dat zij een mentaliteit toonde van „Veronica-draai-Je-de- nek-om. Er zyn voorlopig toch geen verkiezingen en over tien dagen praat niemand er meer over". Recent hebben de regeringen van Engeland, Noorwegen en Denemar ken druk uitgeoefend om het Ver drag van Straatsburg te ratificeren. Zij wezen er daarbij op dat Neder land het enige land aan de Noord zee is dat piratenzenders nog niet daadwerkelijk het zwijgen heeft op gelegd. Dit heeft staatssecretaris Kooymans (Buitenlandse Zaken) vanmorgen meegedeeld in de Twee de Kamer. MABANE (AP) De premier van het aan Zuid-Afrika grenzende Swa ziland heeft zonder bekend te maken waarom meegedeeld dat de film „Last tango in Paris" in zijn staat niet mag worden vertoond. De reden is een politieke: de film was al verboden in Zuid-Afrika, en zou hij in Swaziland wel worden ver toond, dan zouden waarschijnlijk he le horden uit de Zuidafrikaanse Re publiek over de grens van de verbo den vrucht gaan proeven. In Swaziland is het leven toch al vrijer dan in Zuid-Afrika want daar mogen blank en zwart vrijelijk met elkaar omgaan en er bevindt zich zelfs een casino. Luitenant-generaal \V. van Ryn (57) heeft per 1 oktober ontslag genomen. De chef van het comité verenigde staven kan zich niet verenigen met „een vermindering van de gevechtskracht en de dis cipline". Enkele beslissingen heb ben volgens hem „de grenzen van het toelaatbare overschreden". Generaal Van Rijn heeft het prin cipiële van zyn besluit willen on derstrepen door te bedanken voor een by zo'n ontslag gebruikelijke benoeming tot „vier sterren gene raal" PAGINA 7 Zeker duizend supporters zullen Noordwijk volgen naar RBC. Als de Roosendalers vanavond winnen zal de beslissing vrijdagavond moeten vallen PAGINA 9 „Het is eervol tweede achter Zoe temelk te eindigen" PAGINA 11 Piloten omgekomen Ook het stoffelijk overschot van de tweede inzittende van de neergestorte Britse Phan tom - bonime n werper is gevon den. Het toestel verongelukte maan dagnacht in de Waddenzee. Slacht offers zijn een 29-jarige squadron- commandant en een 28-jarige vlie ger-luitenant (zie verder pagina Binnenland) datje niets over mode hoeft te weten wanneer je bij Waals naar binnen gaat -als je er uit komt, weetje er alles van! HAARLEMMERSTRAAT 114—120 tegenover Donkersteeg. LEIDEN Den Haag Binnen enkele maan den zal opnieuw een gratieverzoek tot vrijlating worden ingediend voor de wegens gif moorden tweemaal tot le- SIKKENS AUTOLAKKEN NIEUWE RIJN 49 LEIDEN SAIGON De Zuidvietnamese re gering heeft vandaag meegedeeld dat als het besluit van het Amerikaan se Congres zal worden gevolgd door een staken der Amerikaanse bom bardementen in Cambodja, dit leidt tot een ernstige toestand die de vei ligheid van Zuid-Vietnam recht streeks bedreigt. In dat geval zal Saigon de Cambodjaanse regering militair gaan steunen, aldus de me dedeling. "Als de Amerikaanse luchtsteun in Cambodja wordt beëindigd en dit een ernstige toestand schept die de veiligheid van Zuid-Vietnam be dreigt, dan zullen wij zeker ingaan op een verzoek om steun van Pnom Penh", aldus regeringswoordvoerder Boei Bao Troek, tijdens de dagelijk se persconferentie. "Als Cambodja ten val wordt ge bracht dan is onze veiligheid in ge vaar, en dan zullen we alle ons ter beschikking staande middelen moe ten gaan aanwenden", Zuid-Vietnam beschikt over meer dan 1500 militaire vliegtuigen met inbegrip van 400 a 500 Jachtbommen werpers en 900 helicopters. Een deel hiervan zijn "Gunships", zwaar be wapende helicopters. Volgens de woordvoerder in Saigon bevonden zich tussen de 40.000 en de 60.000 Noord-Vietnamese militai ren in Cambodja, het land dat ve le honderden kilometers grenst aan Zuid-Vietnam. De communisten ge bruiken Cambodja als "infiltratie corridor" voor het vervoer van man schappen en materieel naar Zuid- Vietnam. Tot nu toe heeft Cambod ja, aldus de spreker, Saigon nog niet formeel om hulp verzocht. "Het ls voor iedereen duidelijk dat de toestand in Cambodja een - echt st reekse invloed heeft op die In dit land. Het is dus niet verstandig deze twee van elkaar te scheiden. Het is, zoals onze minister van Buitenland se Zaken eens heeft gezegd, een ver- Rotterdam (ANP) De ouders van het 4-Jarig jongetje S.F. uit Rotter dam, dat vrijdagavond J.l. ten gevol ge van verwaarlozing overleed, wor den vandaag bij de officier van Justi tie in de Maasstad voorgeleid. Uit het medisch onderzoek is komen vast te staan, dat het kind niet het nodige voedsel kreeg. Ook geestelijk werd het verwaarloosd. Het had geen enkele binding met de moeder. De overige kinderen van vijf en anderhalf Jaar en een van 9 maanden verkeren in goede conditie. Zij zijn thans onder de hoede van de raad voor de kinderbescherming. venslange gevangenisstraf veroor deelde dokter O. uit Berkel. Een in 1966 ingediend verzoek werd destijds afgewezen. Dokter O., die nu 56 Jaar is, is van de strafgevangenis in Scheveningen overgeplaatst naar het rijksasiel Veldzicht in Avereest. Het gratieverzoek wordt onder steund door enkele psychologen en psychiaters van het gevangeniswe zen, die menen, dat dokter O. in de 21 Jaar, dat hij gevangen -rit, zonder ge vaar voor ontsporing zyn plaats In de maatschappij weer kan Innemen. DEN HAAG (ANP) De minimum prijs voor verpakte volle melk wordt verhoogd van 69 tot 71 cent per liter. Het bestuur van het produktschap voor zuivel heeft hiertoe vanmorgen besloten. Het dagelijks bestuur had voorgesteld de minimumprijs tot 72 cent te verhogen met 3 cent dus, om dat in het grootste deel van het land ook de prijs van aan huis bezoi 'e volle melk met 3 cent is gestegen. De minister wilde echter beslist geen verdere verhoging toestaan. Officieel uatsun dealer voor Leiden e.o. Herengracht 79. tel. 33861-20987 Roelofarendsveen e.o. Alkemadelaan 1, tel. 01713—2866

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1973 | | pagina 1