Leidse „schoolleiders" met pensioen Dr.J. W.Blom het rectora de leerlingen en z'n school Onrust en agressie Rector „Rembrandt" Mej. Mak zal de jeugd missen Kraken LEIDEN Het kamertje van Kuiters, de conciërge, is niet ran plaats veranderd, 't Kamertje met de „toonbank". In vroeger jaren moest je je daar vervoegen als je jonge weer barstigheid een leerkracht tot geestelijke uitputting had ge bracht. Zonder enig medeleven noteerde Kuiters dan het uitzonderlijke tijdstip waarop je de volgende dag aan de loort moest staan. let Rembrandtlyceum nu scholengemeenschap ken- lerkte zich door een ontroerende saamhorigheid. Mis- chien door het gebouw. Het was oud; de gangen waren er bnker, het houtwerk had een vaal-grijze kleur. In het ge- oezemoes tussen de lesuren in liep dr. J. W. Blom, de rec- jr, er glimlachend rond. 1$ tegenstelling tot sommige van 1. ijn leraren zag hij er zelden vertoornd uit. weinig veranderd. Z'n stem Qeft dezelfde nasale klank. Z'n reebtrant is onverwacht. Het ene iment leunt hij rustig achterover, zit hij plotseling op 't randje van stoel. In een gesprek heeft hij van Den Uyl. Langgerekte, zorg- fidig uitgesproken woorden. De pensionering van dr. Blom gaat het eind van dit schooljaar in. het Rembrandt heeft hij dan 12 )oor Tim Wirtz ar doorgebracht. Twaalf jaar, na rectoraat in Den Helder, een raarschap op 't zelfde Rembrandt In Voorschoten, en een assistent- hap op het Kamerlingh Onnes La- iratorium. iet Mammoetwet Dr. Blom Jïn boven - 5 één van de gelukki- vie zich de mammoetwet 'Dat is natuurlijk met s. Er zitten voordelen en er zit- nadelen". Noemt als voordelen de d, tere aansluitingsmogelijkheden en brugklas. Laat zich kritisch uit de onmogelijkheid voor goede d dingen 't sneller te doen. Zegt ge- Mige bezwaren te hebben tegen de ddenschool"Omdat men dan drie in# ir lang die hele club nog bij el- tajar wil houden. En dan maak Je de voor havo of atheneum dus drie Jaar". een wat spottende blik in de :n rept hij over 't gebrek aan ac- k mmodatie, het oeroude gebouw. uf 3et was eigenlijk zo dat ik hier op a bepaald moment kwam en zei: i dat mankeert eraan. En toen gemeente: zeg maar wat er al- aaal bij moet komen. En zij uit-' 'henen wat dat ging kosten: nou, it kost dan minstens net zoveel als a nieuw gebouw, en dan heb Je nog ADVERTENTIE cBeste Hollanders De brabanders willen u en uw kinderen graag de twintig levende' sprookjes van de Efteling laten zien. En het Diorama. En het kabouterhuis. En het waterorgel. En de poppenkast. En de echte stoomtrein. En de speeltuin. En de sioomcarrousel. D'r komen vandaag de dag toch zoveel treinen tot vlakbij de Efteling. kgvol Naties voor tóevijftig. iuid hvlliiad 20 km.fi.W.v.Iilbmg maar een opgelapt oud gebouw. Daarna zijn er stappen naar het rijk gezet en er is een deskundige geko men die dat gebouw heeft af gekeurd". "We zijn toen op een lijst geplaatst, maar er ging niks van die lijst af, omdat er een bouwstop kwam. En nou staan we dus nog keurig op de lijst". Te klein "Nou zei het ministerie tegen ons: Ja, Jullie krijgen een nieuw gebouw en dan zullen wij wel voor Jullie uit rekenen voor hoeveel leerlingen. Op dat moment was dat twaalfhonderd. Dus wij vroegen een gebouw voor twaalfhonderd. Toen kwamen zij met een tegenvoorstel van achthonder haha. Hebben we weer gepraat en is het tenslotte geëindigd op negen honderdvijfenzeventig. Nou zijn we inmiddels met Voorschoten gefuseerd en dan krijgen we er straks vijftien honderd. En dan kumien ze er dus niet in". "Ik weet van gebouwen dat op het moment dat ze werden geopend, ze te klein waren en dat er zo gauw als 't maar kon weer wat bijgezet moest worden. Dat is bij het Rijnlands, dat is bij de pedagogische academie, het nieuwe gebouw van Visser 't Hooft, 't Agnes, 't Louise en dat is overal". U vindt dat de bouw van scholen niet goed wordt gecoördineerd. "Ja, als ik dat zo zeggen mag, Ja. Ze lopen achter op de feiten. Ik zie voor deze school dan wel aankomen dat er een nieuw gebouw komt en Je zit dan nu met vier gebouwen maar dan zul Je toch nog twee ge bouwen krijgen omdat het te klein zal zijn. En dat geeft op zichzelf bezwaren natuurlijk". Is dat nou niet frustrerend? Ik kan me voorstellen dat toen u hier kwam u gedacht hebt: nou moet er een nieuw gebouw komen. "Heb ik natuurlijk gedacht, Ja. Maar nou nee. Ik ben wat dat be treft misschien wel wat filosofisch aangelegd. Ik weet dus dat dit over al een bijzonder trage zaak is. Kijk es, het onderwijs blijft voor mij na tuurlijk belangrijker dan een gebouw Of de administratie of weet ik wat". Pet af U hebt geen hang naar vroeger? "Nee, ik ben niet zo nostalgisch. Waar ik me wel aan kan ergeren is aan die kreet van: de Jeugd van te genwoordig, die heeft dan alles ver keerd gedaan. Dat hou ik gewoon te gen. Vroeger waren er vervelende Jongens en die zijn er nog. Nou heb ben we zo'n feestelijke week gehad ter ere van mijn afscheid. Nou, wat daar is gepresteerd. Op muzikaal ge bied, op tekengebied, dingen met handenarbeid zijn er tentoongesteld, ballet was er. Daar neem ik m'n pet voor af". De neiging naar inspraak en me dezeggenschap. „We hebben hier het schoolparle- ment. Dat is om zo te zeggen de spreekbuis van de leerlingen. En daar heb ik prettig mee samengewerkt. Ze gaan er in elk geval vanuit dat ze gehoord moeten worden en dat ze voorstellen moeten kunnen doen. Maar niet van; wij moeten de school Rector Blom: die kreet van de jeugd van tegenwoordig die heeft dan alles verkeerd gedaan, dat hou ik gewoon tegen. (Foto Jan Holvast) U vindt het schoolparlement een onmisbaar element geworden op school? „Nou, onmisbaar. Dat is een groot woord. „Ik kan me voorstellen dat u er een beetje op gaat werken. „Ja, we vragen ook wel om sug- Blom spreekt zich over het eenzame protest dat des tijds rees tegen de feestweek ter ge legenheid van z(jn afscheid. Uit z'n monoloog blijkt een duidelijk ongenoegen met deze kwestie. We praten er verder niet meer over: "Die zaak is intern opgelost". Vindt de feestweek een onvergetelijk iets. Zegt: „Als je dat dan meemaakt, dan doet Je dat goed". Noodzaak U hebt eigenlijk twee deelfuncties, leraar en manager. „Nee, er is eigenlijk nog maar één functie, want ik geef geen les meer. Ik heb ook niet meer de dagelijkse leiding in dit gebouw. Ik ben om zo te zeggen de coördinator. Ik ben dus de man die naar buiten alle relaties heeft. Ik ben in 1969 gestopt met lesgeven. Toen heb ik voor het laatst eindexamen afgenomen". Pure noodzaak. „Pure noodzaak. Andere functies die Je normaal als rector erbij hebt, heb ik moeten laten lopen omdat het helemaal ging om de organisatie van dat hele nieuwe gedoe. Dat moest nog in elkaar getimmerd worden. Och mens, daar hebben we toch een. Dat betekent dat u meer onder wijsdeskundige bent dan leraar. „Ja, en ook zoals u zegt: manager hè? Je moet regelingen treffen en, nou Ja, in het begin is dat wel 't zwaarst". Heeft u dat niet gespeten, dat u moest stoppen met dat lesgeven? "Ja, dat is voor mij een hele zware beslissing geweest. Maar het kon niet meer. Je moest gewoon om Je ge zondheid denken. Je kon niet zeggen: die leiding laat Je voor de helft aan een ander over. Want Je kan dit niet gedeeld doen". Het toekomstig rectoraat gaat dus toe naar een puur management, los van het lesgeven? "Ja, dat moet het ook zijn. En dat heb ik dan ook moeten doen. Maar daar doe ik niet weemoedig over. Ik betreur dat wel, want ik gaf bijzon der graag les, dat gevoel heb ik al tijd gehad en dat verstevigde de band met de leerlingen. Maar nu, met vijf tienhonderd leerlingen, is dat voor mij geen haalbare zaak meer". Manager "Ik heb wel het gevoel dat als Je het rectoraat als puur management gaat beschouwen en rectoren van buiten het onderwijs zou aantrekken, het een verkeerde zaak zou zijn. Ik dacht dat Je die manager toch wel uit het onderwijs moest betrekken. Je moet geen man hebben die helemaal niet weet wat een klas Is en er hele maal niet voor heeft gestaan". "Het is nu nog wel de vraag of le raren zo gauw zullen zeggen: dat rec toraat, dat lijkt me wel wat. Wat ik dus vroeger wèl dacht. To enik hier gewoon leraar was, heb ik tegen me zelf gezegd: ik wil nou wel eens di recteur worden. Dat heb ik toen een tijdje gedaan en dat vond ik echt ple zierig. Nou, toen hebben we dat al lemaal gehad (de mammoetwet ww.) en toen zei m'n vrouw: en nou is het afgelopen haha". "Een rectorcursus, die moet er na tuurlijk komen. Er moet ergens een mogelijkheid zijn voor de leraren die naar een rectoraat solliciteren, om 'n cursus te volgen". Wat gaat u doen als u gepensio neerd bent? "Ik ga w^er een beetje studeren. Geofysica, t ontstaan van de aard korst en zo. Ik heb daar zo langza merhand vrij veel boeken over aan geschaft. Maar ik ben er destijds in blijven steken. Ik vind 't erg boeiend. En ik krijg er nu weer tijd voor, dus. Conrectrix van Louise LEIDEN De leerlingen van de Louise de Coligny scholenge meenschap zullen haar missen Door Hans Melkert komend schoolseizoen. Mej. N. H. Mak verlaat na een loopbaan van ruim 40 Jaar in het onderwijs haar "centraalpost" in het dui zendkoppige "bedrijf" aan de Ka- gerstraat: de conrectorskamer, waarvan de deur altijd open staat. Er is geen vrees om deze drempel over te stappen, want bij "tante Nel" kun Je zonder letter lijk aan te kloppen altijd figuur lijk aankloppen. Meestal weet ze het antwoord, mej. Mak, lid van de schoollei ding, decaan en belast met o.a. de algemene dienst. Ze is de spin in het web, waar alle draden sa menkomen. Haar bureau is al tijd een tafel-vol-werk, al was het alleen al door de drie tele foontoestellen, die haar het aan zien geven van een manager. En terecht, want schoolleiders moe ten dat zijn nu de taak van de docent helemaal is beperkt tot zijn vakgebied en die van de lei ding veelomvattend is geworden. Meestal weet ze het antwoord, niet altijd. "Ze duwen me soms een briefje onder mijn neus met een aantal zelf opgeschreven cij fers en verwachten dan antwoord op de vraag: ga ik hierop over"? Mej. Mak lacht er hartelijk om. Ze werkt graag met de Jeugd. Dat zit in haar karakter. Ze ver klaart het zo: "Ik heb vroeger een vak gekozen, waarvan ik tevoren wist, dat ik met Jeugd zou gaan werken. Als Je Frans of Engels doet, kun Je andere kanten uit dan het onderwijs, maar met gymnastiek was het duidelijk, dat ik op school zou komen". Tot twee Jaar geleden heeft ze haar vak uitgeoefend. Toen nam haar taak in de (goed samenwer kende) schoolleiding alle uren in beslag, van 's morgens vóór ach ten tot 's middags laat en vaak ook 's avonds. Alleen in de vakanties <is ze helemaal weg, met haar au to en haar caravan. Nu krijgt ze de tijd "om alle dingen te doen, waarvoor ik Jaren geen tijd heb gehad". Een gymnastieklerares in de schoolopleiding? Het verwondert haar kennelijk, dat Je er een op merking over maakt. "Het heeft voordelen. Ik bekijk een kind heel anders dan mijn collega's klassie ke talen of Duits. In mijn vak kan een kind het niet lang vol houden een vreemd Jasje te dra gen. Ik zie aan de beweging heel gauw, dat er iets aan de hand is. Dat is een voordeel". Meisjesscholen Een vrouw in de schooloplei- De zal mej. Mak missen. (Foto Jan Holvast) ding? Ze komt er zelf op bij de opsomming van haar loopbaan in 't schoolse leven. "Uitgerekend ik ben de enige vrouw in dit man- nengezelschap. Uitgerekend ik, die altijd op meisjesscholen heb ver keerd. Het begon in mijn geboorte plaats Rotterdam, waar ik de openbare meisjesschool Ja, die had Je toen bezocht en auto matisch naar de meisjes-hbs ging. Toen mijn vakopleiding in Den Haag op de bekende school van dr. Reijs, die ook lector in de ana tomie was in Leiden. Vervolgens gymnastiekles geven op een aan tal lagere scholen, in Rotterdam en in Leiden, waar ik toevallig solliciteerde (het was crisistijd en Je was lang niet de enige daar gaan we weer naar toe en dat is goed). De oorlog deed me de Maasstad ontvluchten en ik kwam ergens tussen Rotterdam en Lei den in Leidschendam, waar ik nog steeds met plezier woon. In die oorlog kwam voor een paar uur de meisjes-hbs aan de Garenmarkt erbij. Na de bevrijding volgde de vaste aanstelling". In 1965 na de verhuizing naar 't nu veel te kleine gebouw aan de Kagersctraat kwamen de Jongens erbij. De meisjes-hbs had zijn tijd gehad. „Dat is geruisloos gegaan. De nieuwe leerlingen merkten het niet. Die waren niet anders ge wend. De ouderen keken er even van op". Mej. Mak leerde de Jeugd ken nen in en buiten schooltijd. Ze heeft veel gedaan aan buiten schoolse activiteiten. „Die zijn er nog, al is het minder geworden. Dat ligt niet aan de Jeugd, maar aan het rooster. De school is nooit meer om twee uur „uit". Er zijn altijd lessen tot vier uur en daar na is de tijd krap. En er moet een aanleiding zijn, zoals bij de ope ning van de nieuwbouw, toen ik 'n Jeugd en drugs Nog een paar uitspraken van de scheidende conrectrix De Jeugd is uiterlijk anders, maar innerlijk precies heitzelfde als vroeger. Net zo romantisch. En net zo behoudend. De school jeugd is niet links. Dat wordt be wezen als Je verkiezingen houdt. Dan winnen de VVD en DS '70. Dat is de keus van de ouders. Ik wil 't niet politiek bekijken po litiek mag van mij op school maar liet op de kraaktoer, die poli tiek eigen schijnt te moeten zijn maar de agitatie komt van enkelingen. De leerlingen zeggen me zelf bijvoorbeeld niet naar Amsterdam te gaan om te stu deren, omdat ze alleen maar wil len studeren en niets anders. Drugs op school? Ik heb er nauwelijks iets van gemerkt. We vragen ons als schoolleiding altijd af of wij nu zo naïef zijn als we lezen, dat andere scholen precies weten, dat 10 pet. van de leerlin gen verslaafd is. Sex op school? Natuurlijk zijn er stelletjes. Ze lopen hier wel eens met de armen om elkaar. Ik zeg dan alleen: lijkt me warm, maar als ze zo graag willen, dan doen ze maar. In de tweede en vierde krijgt de Jeugd sexuele opvoeding. In de tweede hebben vooral de Jongens nauwelijks belangstelling voor de andere kunne. In de vier de vragen ze soms meer dan de docenten kunnen beantwoorden. Na de vakantie zit er een ander op haar stoel. Conrector drs. J. H. Koot neemt haar taken over. Drs. A. J. M. Vaessen doet als conrec tor zijn intrede in de schoolleiding Maar eerst het afscheid van mej. Mak: op 27 Juni van de leerlingen na een fietsrally), op 28 Juni of ficieel en van de ouders. 1. Voor de 22 Marokkanen, wiens hele hebben en houden in elkaar ge slagen en vernield is, is nog steeds een geldinzamelingsactie gaande. Van de bijna 100.000 Leidenaren betoon den zich tot nu toe 35 mensen soli dair en brachten samen f 615,. op. De schade was f 6500,- dus we zijn er nog lang niet. Storten kunt u op gironummer 2961421 tnv penn. Leids Huurders Comité in Leiden. Deze in zamelingsactie doet Maredorp-Oost met het LHC. De verdeling van het geld gebeurt door de Stichting Bijstand Buiten landse Werknemers. 2. Voorts dringen wij er bij de ge meente op aan meer bescherming te geven en de politie datgene te geven, wat ze daarvoor nodig heeft (via het ministerie van binnenlandse zaken of rechtstreeks. Anders blijven zij hun taak slecht uitvoeren. Eerst de onderwereld, dan de achterlichtjes! 3. Punt 2 is eigenlijk vragen om een goed aispdrientje tegen de direc te pijn; het is ook de ziekte waar de binnenstad aan lijdt bij de oorzaak aan te pakken. Laat de gemeente nu eens eindelijk een stop instellen voor pakhuizen, garagebedrijven, autoslo perijen en kroegen. Dit om de situa tie in Maredorp-Oost te bevriezen, zodat men direct daarop de situatie in de wyk kan verbeteren, een be stemmingsplan (w.o. een autobevrij dingsplan) ontwerpen en uitvoeren, waarbij een betere verhouding wordt geschapen tussen het wonen (leef baarheid) en de aanwezigheid van diverse bedrijven en café's. Onder LEZERS SCHRIJVEN wereldterreur komt niet voor in zul ke mooie wijken als waar webhouder Kret woont, maar wel in wyken die door gerotzooi (door de gemeente) door bovengenoemde leefbaarheids- ruïnerend eondernemingen (onderne mers) soms m.b.v. mankracht uit de aanwezige knokploeg-reservoirs naar de knoppen worden geholpen. By ver koping van panden moet de gemeen te toezien i.v. m. de vraag hoe het pand gebruikt gaat worden met de gevolgen daarvan. Even een ander punt: De speel plaats in de van de Werfstraat (u weet wel, waarover de raad heeft be sloten en waarvan de eerste fase van uitvoering beloofd is, hetgeen eind mei door Kret ontkend werd tot groot ongenoegen van zijn ambtena ren die alles al startklaar hadden Opnemen van brieven ln deze rubriek behoeft niet te betekenen dat de redactie het met de inhoud eens is. De redactie behoudt zich daarenboven het recht voor om bijdragen te weigeren dan wel in te korten. gemaakt) deze speelplaats nu, is mo menteel in volle uitvoering. Elke avond werken bewoners, ook kinde ren, er hard aan. Als iemand mate rialen heeft of weet zou- hij dat ons dan s.v.p. even willen zeggen? De stenen die van het terrein afkomen, hebben we keurig opgetast langs de rand. De gemeente weigert ze weg te halen. Ze wacht zeker bot we de hele hap mididen in de Van der Welf- straat gooien. BUURTVERENIGING MAREDORP- OOST, Secretariaat Oude Rijn 100 Lei- Bureau huisvesting en de gemeen te houden op het ogenblik een anti- krakers-actie. Gezinnen die een huis- Je gekraakt hadden, omdat ze het thuis niet meer konden uithouden, hebben van de commissie huisvesting bericht gekregen dat ze er uit moe ten. Kraken doe Je niet voor de lol, dat doe Je alleen als de toestand onhoud baar geworden is. De gemeente en huisvesting beseffen niet hoeveel angsten deze mensen moeten door staan. De gemeente pakt de woningnood aan de verkeerde kant aan. De dui zenden woningzoekenden in Leiden zijn er niet mee geholpen dat er een paar kraakgezinnen de straat warden opgeschopt. De woningzoekenden in Leiden zijn gebaat met voldoende be taalbare woningen. Daarom herhalen we de eisen van BHW nogmaals. Er moeten betaal bare huizen gebouwd worden en de huren van de reeds bestaande, grotendeels leegstaande nieuwbouw, moet fors omlaag tot hoogstens 150 gulden. Zolang dat niet gebeurt zul len fatsoenlijke Leidse arbeidersge zinnen gedwongen worden om te kra ken. Het dagelijks bestuur van de BHW, Vergeer Hoge Morsweg 120, Mevrouw Vermeer Alexanderstr 17 Mej. Zijlstra Grocnesteeg 31, Mevr. v. d. Hout Sophiastraat 37, mede-ondertekenaars: mevr. de Graaf Toussaintkade 23 Vermeer Kerksteeg 11, Brand Sophiastraat 50. KLOKKEN Friese staart en Stoeltjes. Zaanse- en Sallanders. Echte antieke Franse en Comtotse klokken, enz. Uw specialist met vak-service v. d. Water Haarlemmerstr. 181 - Leiden Atletiek Tilly van der Made Is gisteravond tijdens de internationale wedstrijden in Eschweiler. die voor de negentiende maal werden gehou den, tweede geworden op de 400 meter in 55,8 sec. Winnares werd de Belgische Rosine Wallez in 55.1. Zwemmen Komelia Ender heeft tijdens internationale wedstrijden in Santa Clara haar Europees record op de lOOmeter vrije slag geëvenaard met een tijd van 58,6 seconde. De 14-Jarige zwemster uit Halle had de ze tijd gezwommen op 14 mei van dit Jaar, als startzwemster van de nationale estafetteploeg.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1973 | | pagina 3