"Contact met buitenlanders hard nodig k ast arbeiders worden al genoeg uitgebuit \0 Meer subsidie gevraagd voor herstel van molens 8 zers schrijven ALLY VG MOLENCOMMISSIE EN MONUMENTENZORG Je moet al zoveel, als je naar de stad gaat... RDAG 7 JUNI 1973 jagina wordt vandaag over- rst door het onderwerp tarbeider". Verslagen, in- ,e zonden brieven. Bij het mamelen van deze kopij wer- de verslaggevers voortdu- geconfronteerd met een perige angst. De voormalige >ners van het pension in de ossensteeg durven niet terug. Ze zijn bang op- jv in elkaar geslagen te len. aeente heeft ze nu onderge- f it in een haastig klaarge- n jt pand dat niet ver van de ligt. een buurt de gemoederen rondom 'i nlandse wijkbewoners n verhit zijn. Juist uit de- !%ijk komen die geluiden: zullen het recht in eigen nemen. Als de overheid J doet aan het groeiende il buitenlandse arbeiders >aijjn intrek neemt in de wijk ,n i we zelf wel maatregelen in n". [Jider Den Haan heeft die ssederen wat weten te sus- ai oor brieven rond te sturen lewoners die illegaal in de jvaalbuurt wonen. Ze moe- ir op zo kort mogelijke ter- ©uit. Zowel Nederlandse als gj ilandse bewoners hebben j :ief gekregen. Maar in fei- dergelijke epistels niets tse maken de zaak alleen erger, de nood nog hoger. bewoners van de Trans uurt als de gastarbeiders "i roeperingen die lijden on- noningnood, onder slechte esting. Het is triest te zien ene groep zich gaat wre- ap»p de andere, op de groep het zwakste staat, •oep die zich niet gemak- beweegt in de voor hen ide maatschappij, die bij Jpstootje kans loopt werk- in onvergunning kwijt te ra- ia n daarmee de levensmoge- ejjden. Het is zelfs een beetje n k om je te moeten afvra- f er voldoende politiebe- ning zal zijn als het recht laad in eigen hand wordt len. Die bescherming zal 3ijhteraf misschien zijn, op ti oment dat de eerste aan- hter de rug is. jinders moeten op het lik met angsten rondlo- imdat een andere in de ikking geraakte groep 0£ agressie op hen gaat rich- feite moeten deze groe- amen voor één recht op en dat is het recht om n zonder angsten te kun- iven. LEIDEN Het vriendelijke ge zicht van Brahim M'Saadi ver toont zorgelijke rimpels als hij zegt: „Er moet snel contact komen tusen Marokkanen en Nederlanders in de Transvaalbuurt. De problemen moe- Door Bert van Dommelen Foto Jan Holvast Zijn vrouw vult hem aan: „Soms landse huisvrouwen gooien vaak aardappels en visresten op straat. Dat neemt niet weg, dat de penions inderdaad veel schoner zouden kun nen zijn. Maar de Marokkanen vin den terecht, dat het niet hun taak is om daarvoor te zorgen. De huisbaas moet een werkster laten komen. Ze loopt-ie na een sollicitatie drie da gen met zo'n gezicht rond. Als bui tenlander mag Je hier alleen het vui le werk komen opknappen, kansen op een betere baan krijg Je niet. En alsof dat nog niet genoeg is, word Je vaak ook nog beduveld. Het komt nog ADVERTENTIE schoenen een lust om op te lopen Van Dalen lonkerp^V-Leiden ten uitgepraat worden voordat er echte ruzie ontstaat, want dan gaat het fout, heel erg fout. Mijn landgenoten willen geen moeilijkheden. Ze hebben de Neder landers nog nooit iets in de weg ge legd, dat zouden ze niet eens durven. Maar ze hebben me wèl gezegd, dat ze van zich af zullen bijten als er Nederlanders zijn, die moeilijkheden met hen maken. Ik hoop echter, dat dat niet gebeurt. Het is zinloos en onjuist om de schuld van de achter uitgang van de wijk op de buiten landers af te wentelen. Zij zitten ook niet voor hun plezier in een pension, en ze willen zeker geen ghetto. Maar ze kunnen nergens anders heen, om dat noch de werkgevers, noch de overheid zich iets gelegen laten lig gen aan hun huisvestingsproblemen. Als de Nederlanders iets willen doen om hun buurt voor verpaupering, vervuiling te behoeden, moeten ze dus niet bij de buitenlanders zijn, maar bij de gemeente en de pension eigenaren". AAN DEN LIJVE Marokkaan M'Saadi heeft zijn wo ning in de Transvaal kort geleden —na er ruim een Jaar met zijn Ne derlandse vrouw en hun kind ge leefd te hebben verwisseld voor een ruime, modern ingerichte flat in Voorschoten. Noch voor hem, noch voor zijn vrouw betekent dat echter, dat ze zich nu hebben afgekeerd van de Marokkanen in de Transvaal. Me vrouw M'Saadi, die vroeger in het wijkcomité zat, werkt zo'n beetje in de buurt," zoals ze het zelf uitdrukt, terwijl haar echtgenoot zich zowel in een contactgroep van het NVV als in de Werkgroep Buitenlandse Arbeiders inzet voor verbetering van het lot van de gastarbeider in Neder land. Dat de positie van de bui tenlander op zijn zachtst uitgedrukt wel voor verbetering vatbaar is, heeft hij meermalen aan den lijve onder vonden. In Marokko was M'Saadi onderwijzer. Hij heeft er bovendien twee Jaar op een middelbare school wiskunde gegeven. Met al zijn diplo ma's in de hand is hij echter na drie Jaar nog geen sport omhoog ge komen op de maatschappelijke lad der. Nog altijd bedient hij een ma chine in een schuimplasticfabriek. „Ik krijg de kans niet om aan een betere baan te komen," verklaart hij somber. „Het is gebeurd dat er een corrector Marokkaans werd gevraagd. Mij werd de baan geweigerd, ter wijl mijn vrouw toen zij later opbel de zo kon komen, zelfs parttime, als ze dat liever wilde. Om zulke discri- altijd voor dat er geen vakantiegeld betalen daarvoor genoeg huur. wordt uitgekeerd aan gastarbeiders, vendien piekert een Marokkaan er om maar een voorbeeld te noemen", niet over om te gaan dweilen Zeker M'Saadi: „Dat soort situaties is niet als hij er een lange werkdag op het gevolg van een groot gebrek aan heeft zitten. Hij zal wel zyn best voorlichting. De meeste buitenlandse doen om de boel zo min mogelijk te werknemers kennen hun rechten en laten vervuilen. Maar dweüen, dat is plichten niet. Ze laten zich afsche- voor hem vrouwenwerk", pen, omdat ze bang zijn dat anders hun verblijfsvergunning zal worden ingetrokken. Ze durven niet voor zichzelf op te komen. Ook wat dat be treft zou contact met Nederlanders Het gezin M'Saadi WEGENS ENORM SUCCES Gratis Tonic-Up of Sodawater Whisky Whyte Mac Kay per fles f 14.95 met gratis 2 familie flessen Sodawater. Silver Cord dry Gin per fles f 13.75 met gratis 2 familie flessen Tonic. Vieux extra zacht literfles f 9.80 met gratis 2 familie flessen Up drink. STEENSTR 8 TE* 21361 HERENSTR 6 TEL 3 00 6t HAARLSTR 204 TEL 21611 en gratis thuisbezorgd in Leiden en omgeving. Donderdagavond koopavond tot 9 uur geopend! BINGO-AVONDJE Overigens zijn de pensions in de Transvaal volgens M'Saadi bij lange van groot belang kunnen zijn. De gast na niet de ergste van Leiden. "In arbeiders zouden dan behoorlijk Ne derlands kunnen leren spreken, en ze zouden vragen en problemen aan Nederlanders kunnen voorleggen. PRAATJES Groenesteeg en de Jan vossensteeg bijvoorbeeld zijn veel slechtere. Dat wil niet zeggen dat de pensions in de Transvaal goed zijn. Maar nogmaals, de oplossing is niet om de Marokka nen eruit te gooien. De enige echte oplossing zou zijn dat overheid en be- De Nederlanders willen in de mees- drjjfsleven voor huisvesting van de te gevallen echter geen contact. Ge volg: de buitenlanders trekken naar elkaar toe, en dan krijg Je praatjes in de geest van: „We mogen wel uitkij ken, want die lui hokken allemaal bij elkaar, en dat is heel gevaarlijk, want het zijn messentrekkers", en meer van dergelijke onzin". M'Saadi's echtgenote kan van dit buitenlanders zouden zorgen, lang dat echter niet gebeurt, zullen de buitenlanders wel naar de goed kope wijken moeten. En dan is een BRIELLE Zowel de provinciale provincie 15 procent bij in het onder- hoger te zijn. zodat f 1993 extra sub- molencommissie als de commissie houd van industrie- en poldermolens sidie is aangevraagd Molen in de voormalige poldar Maredijk in Leiden: raming f 19.000 subsidie f 2850. Kostenverhoging goed contact met de buurt van groot aanvullende subsidies te geven voor werkende molens van f 150 per mo belang. Als men bijvoorbeeld de bui- het ,hersel van acht windmolens in len per jaar. In beide gevallen wordt f 1075. extra subsidie f 162 tenlanders eens had uitgenodigd op Zuid-nollancl. Oc kosten hiervan zijn deze bijdrage pas gegeven als er Molen in de polder Kamphuizen een bingo- of klaverjasavondje zou- m11totaal bljna f 27i0 0i00i h°£er uitge- tenminste f 50 aan het onderhoud is in Oegstgeest. Raming f 16.090, sub den er helemaal geen problemen yaUe.n_dan aanvankelijk werd bere- besteed. De bedoeling is, deze maxi- sidie f 2.414. Overschrijding f 2.78S soort vooroordelen sterke .staaltjes hoeven te zijn. Maar dat Is nooit ge- Sw ^^.12 beurd, met als gevolg dat er onbegrip bijna f 40.000 moeten bijdragen. De commissie besprak deze subsi van alle kanten 'gewaarschuwd' „Die volstrekt onnodig is. Want de buiten en vooral angst is gegroeid.angst die die-aanvragen tijdens een openbare' lui feesten geregeld tot diep in de nacht, en randen meisjes aan", werd er tegen haar gezegd. „De vrou wen die in het bed van een buiten lander terechtkomen hebben het er echter vaak zelf naar gemaakt", is haar oordeel. „Ga maar in sommige café's kijken. Ze zitten daar een hele dag uit te lokken dat een buitenlan der naar ze toe komt, en dan vinden ze het nog gek als hij hen dan mee neemt". FABELEN Vooroordelen spelen naar de mening van het echtpaar M'Saadi ook een grote rol bij de moeilijkheden die er in de Transvaalbuurt zijn gerezen. Opmerkingen van de Nederlandse buurtbewoners dat de Marokkaan het zouden verbieden om in de straat in het zonnetje te zitten, en om de kinderen buiten te laten spelen, bij voorbeeld, worden door M'Saadi naar het rijk der fabelen verwezen: „Daar heb ik nog nooit van gehoord. Mijn landgenoten zouden niet eens bru taal durven zijn tegen Nederlanders. Wat wèl gebeurd is, is dat er een groepje mannen, dat al de hele dag aan het pils had gezeten, niet voor de deur van 'n gastarbeidersgezin mocht zitten, omdat de baby van dat gezin wakker werd van de herrie". "Ze zeggen ook, dat buitenlanders de boel vervuilen. Om te beginnen lander durft echt niets te onderne men tegen de Nederlander. Hij durft niet eens contact te zoe ken met een Nederlander. Daarom zal de eerste stap ook door de Neder landers gedaan moeten worden, liefst zo snel mogelijk vergadering in Den Briel als onder breking van een excursie langs ver schillende molens. Zij gaat er ook mee akkoord dat Gedeputeerde Sta ten de subsidieregeling voor onder houd van molens resp. f 350 en f 225 en het minimum ongewijzigd te laten. Onder de acht molens waarvoor een aanvullende subsidie is ge vraagd zijn: de Rietveldse molen in Hazers- sidie f 2.414. Overschrijding f 2.788; extra subsidie f 418 Voorts een aantal «tolens rond Rotterdam. Het hoger uitvallen van de kosten valt gedeeltelijk te verklaren uit het feit, dat sommige ramingen een aan tal jaren oud zijn, terwijl in een aan- woude. De kosten voor herstel waren tal gevallen tijdens de restauratie- geraamd op f 57.000, aan subsidie werkzaamheden ook de noodzaak zou f 8585 worden uitgekeerd. De bleek van verdere voorzieningen, Sinds een aantal jaren draagt de kosten blijken echter bijna f 15.500 waarop niet was gerekend. ADVERTENTIE 1~-Tl Rechts en links kijken, rechtshouden, voorrang verlenen, betalen in de tram, stilstaan bij rood licht, uitwijken en opletten dat het een verademing is als je bij Modehuis Vinke komt, waar niets moet. Waar je ontspannen rond kijkt en pasL Je verdrinkt er niet in de eendagsnoviteiten, maar vindt er eigentijdse kleren, zoals de mouwloze bloemjurkjes, die de zomer binnen brengen en de verplichtingen doen vergeten. Vinke mode voor langer dan vandaag. Opnemen van brieven in De redactie behoudt zich deze rubriek behoeft niet te daarenboven het recht voor betekenen dat de redactie om bijdragen te weigeren dan het met de inhoud eens is. wel in te korten. leurtenissen rondom 't ver- larokkanenpension aan de nsteeg hebben aangetoond :e verschrikkelijke dingen, In staat zijn. Altijd dachten v( Hike Amerikaanse toestanden nd niet mogelijk waren. Nog alen we onze schouders op het NOS-journaal ons bijna iuit verwoestingstaferelen toont lenken dan: gelukkig is dit deze stad, in dit land niet ds ddi het is toch gebeurd. Een stel j». misdadige elementen, ordi- jiurken, heeft zich niet ont- zlch te vergrijpen aan de bezittingen van 22 Marok- 12 angstige en toch al nage- ihteloze mensen die min loodgedwongen hun gezin verlaten om hier te komen hoop 'n kruimeltje mee 1/n van de Nederlandse wel- :ze gastarbeiders, die toch al C lis hun Nederlandse mede- hard moeten werken i schamel loon worden bo- n°g uitgebuit door allerlei loaders die 80 tot 100 gul- eid ..maand per bed durven te :rlleid is ook schuldig. Wan- accePteert dat een minder- w van buitenlandse arbei- 'eze wijze wordt geplukt en uitgebuit, ligt het voor de hand dat men daarmee ongewild een vrijbrief verschaft aan een stel aso ciale boeven! Op deze wijze verder redenerend, komt men tot de konklusie dat wij allemaal schuldig zijn. Hoe vaak hoor je niet de meest gemene opmerkin gen over buitenlandse arbeiders? Vaak zijn die opmerkingen nog af komstig van mensen die het zelf niet breed hebben, die zelf behoren bij de onderliggende groepen in deze vaak meedogenloze maatschappij. Ze realiseren zich niet dat tal van huisbazen, pensionhouders en werk gevers (de goede niet te na gespro ken!) in hun vuistje lachen: goed zo Hollandse arbeider, jij Leidse huur der, scheldt maar flink op Je Marok kaanse en Turkse kameraden, goed zo, dan blijven Jullie tenminste ver deeld! Wij van het Leids Huurders Comi té zijn van mening dat getracht moet worden om deze schande uit te wissen deze schande die uitgerekend onze stad Leiden moet treffen. Wij heb ben overleg gepleegd met de slacht offers en met een vertegenwoordi ger van de Stichting Bijstand Buitenlandse Werknemers. Tegelij kertijd is vastgesteld dat de schade zo'n f 6.500,- bedraagt. Er is geen verzekering die deze schade dekt. Misschien is dit het Juiste moment, om onze solidariteit te tonen onder de ouwe Leidse leus: "De trouw der burgerij, heeft hier, 't geen door ge weld der vlammen werd vernield, in bet'ren staat hersteld". Gelukkig zijn die vlammen er dit keer niet aan te pas gekomen maar toch kunnen we wel laten zien wat we waard zijn. Vandaar dat het Leids Huurders Comité heeft besloten om haar gironummer voor de getroffe nen open te stellen. Wij roepen U op om snel geld te storten op giro 2961421 t.n.v. de Pen ningmeester Leids Huurders Comi té te Leiden. Dit geld zal door het bij ons aangesloten buurtcomitó: "Maredorp-Oost" in overleg met de Stichting Bijstand Buitenlandse Werknemers worden verdeeld onder onze getroffen medemensen. HET LEIDS HUURDERS COMITÉ KEES WALLE. Gastarbeiders II Ruim een week is de Werkgroep Buitenlandse Arbeiders nu bezig om samen met de buitenlandse arbeiders in Lelden een aktie te voeren voor menswaardige woonomstandigheden. Nadat de pensions van Feenstra in de Groenesteeg tijdelijk in ons be heer kwamen, hebben wij koortsach tig in de pensions gewerkt. Keukens en „plee's" die in geen tien Jaar wa ren schoongemaakt zijn met liters zoutzuur en chloor te lijf gegaan. Heel langzamerhand keert in de pan den een situatie weer een klein beet je hygiëne terug. De panden zijn echter over het algemeen in zodanige staat dat schoonmaken eigenlijk geen zin heeft en alleen de bulldozer nog verstandig werk kan doen. De enige zinnige eis is daarom: laat de bui tenlanders wonen als mensen en niet als dieren! U kunt zich voorstellen dat wij blij verrast waren toen ons vandaag een afschrift bereikte van een brief van een groep religieuzen aan de minister, waarin deze eis werd onderstreept. Bovendien eiste de groep een behoorlijke wettelijke re geling. Wij zouden daaraan toe wil len voegen: een wettelijke regeling waarbij de naleving, door de over heid grondig wordt gecontroleerd. Daar heeft het ook in Leiden steeds aan ontbroken. Tot slot dringen wij er bij u op aan, indien het enigszins mogelijk is, in uw krant aandacht te besteden aan de brief van de religieuzen. NAMENS DE WERKGROEP BUITENLANDSE ARBEIDERS. GIED TEN BERGE Anti-kraak Wij, als Release Leiden, zijn wel verplicht te reageren op de anti- kraakaktie van de gemeente, omdat wij mensen, die in uitzichtloze woon situaties zaten, hebben geadviseerd te gaan kraken. Echter alleen dan, wanneer voor hen geen passende huisvestiging kon worden gevonden langs de normale weg. Er is in Leiden iets smerigs aan de gang. Weer eens moeten mensen, die het minst verantwoordelijk maar het meest de dupe zijn, bloeden voor het probleem wordt opgelost. In plaats van het probleem effektief aan te pa ken en uit de wereld te helpen wor den deze mensen ermee opgescheept. We weten allemaal hoe beroerd het is gesteld met de huisvesting in Leiden. Cijfers leren ons, dat er al leen al 1600 zeer urgente woning zoekenden staan ingeschreven bij het bureau huisvesting. Wat heeft onze gemeente er nu op gevonden? Ze gaan krakers uit hun huizen zetten. Met andere woorden, ze gaan 't ene nood geval laten plaatsmaken voor het anderen. En dan hebben we het nog niet eens over de korte tijd die de krakers krijgen om hun huis te ver laten. Wordt er wel beseft wat voor spanningen het geeft als de zekerheid van Je huisvesting wegvalt. Wat voor ons onbegrijpelijk is. is dat de voorlichting over de mogelijk heden van beroep nog moeten worden gegeven als het tijdstip waarop het huis eer la ten dient te worden, al ers treken is. En als er nu geen ander beleid mogelijk was om tot een rechtvaar diger huisvesting te komen, maar dat is er wel degelijk: een keihard doorstromingsbeleid, zodat niet meer voorkomt dat men sen met topsalarissen tachtig gulden in de maand verwonen. huizenbouw is een veel te belang rijk iets om aan particulieren over te laten. Die bouwen niet naar be hoefte maar naar winst (Merenwijk is een mooi voorbeeld». het aantal dichtgemetselde en -ge spijkerde huizen overtreft volgens ons het aantal gekraakte woningen. Ge bruik die als sluiswoningen bij re novaties. gekraakt wordt ook vaak als tij delijk onderdak voor Jongeren want die kunnen nergens anders heen. De Witte Poort, opvangcentrum voor daklozen, gaat pas in Januari draai en maar zal ook geen oplossing bie den. Waarom het postkantoor aan de Breestraat niet ingericht als sleep- inn. de huisvesting dient, vooral in Lei den, rigoreus aangepakt te worden. De illustratie kan het cynischer? is het stukje dat gisteren in het L.D. naast de rubriek Allgeaar, naast het kopje Kraken stond: Het ging over verontruste Leiderdorpers, die bang waren dat op het Voordorp terrein naast hun wijk 137 redelijk goedkope woningen zouden verrijzen. Ze zien liever vijftig dure huizen. Schrijnend. Wij willen alle krakers aanraden te blijven zitten en op alle mogelijkheden van beroep in te gaan Als er moeilijkheden zijn kunnen zc bij ons komen. THEO VAN HEUKELOM, ROBERTJAN HAGEMAN. KEES KRUIT, RELEASE LEIDEN. Europa weg Als bewoonster van een flat aan de Muiderkring heb ik mij dinsdag verbaasd over hoe belachelijk een opening van een nieuw stukje weg eigenlijk is. Met veel feestgeschal van bijvoorbeeld een lvieze) stoomfluit. Hoera!!!! Weer een stukje natuur weg, en dat op wereldmilieudag (hoe ironisch). Hopelijk wordt er nog iets gedaan aan de geluidshinder die de bewuste weg oplevert, want dat valt wel tegen als Je er in de buurt woont. Laten we hopen dat het bij deze weg blijft en dat er geen andere bij komen voor zo'n hoog bedrag, en dat terwijl de geplande asfaltering van de door u genoemde wegen niet door gaat. Dat geld kan beter besteed worden, aan isolering van de wonin gen rond de weg bijvoorbeeld. Be halve natuurlijk de asfaltering van de busbanen want die komt het openbaar vervoe rten goede. MEVR. L. DE WINTER, Muiderkring 72, Leiden.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1973 | | pagina 3