Het strand ziet er weer niekfiin uit WASSENAARSE BEJAARDEN UIT rrrrn \*Kim SCHOLIEREN IN ACTIE VOOR MILIEU aiiesaar OPHALEN GROFVUIL Extra subsidie Oranjevereniging WOENSDAG 6 JUNI *5^ LEIDEN WASSENAAR "Wereld milieudag, begin bji u zelf". Dat icas het motto waaronder de leerlingen van de zesde klas van de Leidse Oppenhcimschool gisteren met de bezem aan het werk togenHeel het speelterrein werd grondig schoongemaakt en het vuil in plasticzakken verzameld. Nu hopen de or ganisatoren van de schoon maakactie dat de leerlingen inderdaad het hele jaar aan het milieu zullen denken op school en dicht bij huis. De leerlingen van de Was senaar se middelbare scholen droegen gisteren ook hun steentje bij. Met z'n vierhon derden trokken ze naar het Wassenaarse strand om daar voor het badseizoen begint eens grondig opruiming te houden. Zij zuiverden enkele kilometers strand van glas, plastic, touw, hout en andere ongerechtigheden. Op de foto boven: De Wassenaarse "strandopruimers" hébben duidelijk plezier in hun een daagse taak. Foto beneden: De zesde klas van de Oppen- heimschool na een geslaagde actie. (Foto Jan Holvast) Woensdag Kennedylaan 11 Oegstgeest formatie-avond Baha'l 8 uur nam. Speeltuin gebouw Ten Kate: WASSENAAR De carnavalsver eniging De Deylknotsen heeft giste ren, daartoe in staat gesteld door een aantal goede sponsors, aan een 200-tal Wassenaarse bejaarden een uitgaansdag aangeboden. Tegen 9 uur 's morgens erden vijf bussen kris-kras door Wassenaar om op ver schillende punten de deelnemers aan de tocht op te halen. Tegen half tien kwamen de bussen op het parkeer terrein bij Bellevue. waar burge meester Staab de bejaarden een prettige dag kwam wensen. Er werd daarna in een ruk naar Berg en Dal bij Nijmegen gereden waar in res taurant Hamer de koffietafel klaar stond. Hier sprak prins Kees II (Tho massen) een welkomstwoord en liet hij een driewerf hoera aanheffen voor de sponsors, die deze dag mo gelijk gemaakt hebben. Een groot deel van de middag werd vervolgens doorgebracht in Ouwehands Dierenpark, waar o.m. een voorstelling in het Dolfinarium werd bijgewoond. In Arnhem, in restaurant Haar huis werd gedineerd. Alle dames kregen, voordat zij in Wassenaar weer uit de bussen stap ten, een boeketje bloemen aange boden. NAAR SCHOOL IN EIGEN WIJK LEIDERDORP Bij het begin, van het nieuwe schooljaar zullen alle leerlingen uit de nieuwe wijk "Bin nenhof", met uitzondering van de hoogste twee klassen, in hun eigen wijk d'e school kunnen bezoeken. In verband met de spoedig te verwach ten ingebruikneming van de 8-klassi- ge schoolcomplex in "Binnenhof", hebben B. en W. van Leiderdorp zo tot verdeling van de beschikbare schoolruimte besloten". Van de 6 lokalen voor basisonder wijs krijgt het openbaar onderwas er 3. Deze worden gebruikt voor de eer ste 4 leerjaren, waarvan klas 3 en 4 gecombineerd. Voor het prot. christe lijk onderwijs zijn twee lokalen be schikbaar en voor het rooms katho liek onderwijs 1. Van de twee kleu terlokalen gaat er één naar het prot. christelijk onderwijs en blijft er een over voor het openbaar onderwijs. Ook de gemeenschapsruimte zal voorlopig als klaslokaal worden ge bruikt. Het is nog niet bekend wie van de drie onderwijsriohtingen, hierover de beschikking krijgt. De Deylknotsen hebben weer eens getoond prima organisatoren te zijn. Onderweg werd gecollecteerd voor de actie „Heb oog voor het oog" een bedrag van f 343,33 werd bijeen gebracht. GESLAAGD WASSENAAR Aam het Rijnlands Lyceum in Wassenaar slaagde voor het gymnasium examen: Lydia Barge, Léon Blickman, Han- neke van der Drift, Anita Ellis, Mar- tie van Es, Evelyn Fruitema, Elisa beth Hofland, Christine Kielstra, Jane La verge, Barbara Lek van den Bergh. Andrea van Otterloo, Irene von Oven, Jolande de Vries, Machteld de Vos van Steenwijk, René Hooft Graafland, Gilles Kaan, Evelien Kannegieter, Gooke Lagaaij, Heieen Pronk, Marieke van Rhijn, Henk Talsma, Roeland Tans, Bruno Tas, Maarten Tiohler, Adriaan Werner, Raoul Witteveen, Bento Bremer, Rut- ger Deurvorst, Adelheid van der Drift, Godert van der Feltz, Sam van der Feltz, Ben Goudsmit, Flip Goudsmit, Tan ja Hens, Tj ailing Heyning, Ma- riëbte de Joncheere; Onno Koster, Odile Meijer, Olivier Ongkiehong, Marjolein Roest, Sylvia de Ronde, Jan Jaap Ruedisuly, Chris Rup- pert, Thade Semeijns de Vries van Doesburgh, Barbara Wagner, The- resia Woudstra. 19 Leiden Jeugdcafé Dijkstraat 2a Leiden Spr. uur e raadsvrouw. 10—11 uur voorm. Stadhuis Lalden Spr. uur sc bewoners Piaterswijk 7.30 uur nam Donderdag Breestraat 66 Leiden Defensi formatiecentrum Kreatief. 89 Hogewoerd 57 Leiden Werkg huisvesting werkende longeren *1 Geverstraat 65 Oegstgeest. Jeugc vanaf 16 jaar 812 uur nam. Stadhuis Leiden Spreekuur sc raadsvrouw, 68 v sjoalen Het Mierennest 8 i Holiday Inn, Leiden. Aandeel dersvergadering Leidsche Wolspin Vrijdag Hogewoerd 87 (Zaal Mekel), Le jedenvergadering ;eraadsverkiezingi Apothekers SOS-dienst SOS-Telefonische Hulpdienst (01710)—25202 Voor alle die in n lijkheden verkeren bereikbaar werkdag van acht uur n.m. tot uur v.m. doorlopend in het weeke Vechtpartijen LEIDEN De Leidse politie heeft vannacht met twee vechtpartijen te maken gekregen. Rond de klok van een uur werd een 26-jarige maai op de Nieuwe Beestenmarkt bij een ru zie verwond. Hij liep een gebroken tevens een blauw oog. Oplossing voor conflict rond Bastiaans wordt uitgewerkt LEIDEN In het Academisch Zie- Voor verder onderzoek hij OEGSTGEEST De raad van ad vies van de Stichting Centrum '45 in Oegstgeest (kliniek voor de be handeling van het concentratie kampsyndroom) heeft gisteren een eerste stap gezet naar een regeling van de werkzaamheden van prof. dr. J. Bastiaans in deze kliniek. Prof. Bastiaans die bekendheid kreeg door een behandeling van lij ders aan dit syndroom met gebruik making van lsd - kreeg volgens ex- concentratiekampgevangenen mei voldoende ruimte in de kliniek om ziin werk te doen. De raad van advies heeft gisteren na afloop van een vergadering met prof. dr. Bastiaans en de directeur van de kliniek, dr. Meijering. meege- deeld dat dr. P. T .H. Hue<mholtz, lid van de raad, „de mogelijkheden tot praktische samenwerking" tussen Alternatief plan voor „Voordorp" LEIDERDORP De actiegroep van de verontruste omwoners van 't "Voordorpterrein", de gemeente heeft plannen daar 137 woningen neer te zetten hebben de Leiderdorps- aannemer Noorlander benaderd om voor een alternatief bouwplan te zor gen. Het plan van de gemeente om daar kleine en onvolledige gezinswo ningen neer te zetten, vond op de hoorzitting geen genade in de ogen der „eengezinswoningenbezitters". Men wilde niet tegen flats aankij ken of naast 'n woningwetwoning te wonen! Noorlander heeft daar, in overleg met een architect in Noordwijk, voor gezorgd en dit plan zal een dezer da gen aan het college worden getoond. Het plan van Noordlander behelst een complex van 50 eengezinswonin gen, dus een voortzetting van het be staande buurttype. Noorlander ver telde gaarne op het Voordorpterrein te willen bouwen maar zich verder te willen distanciëren van welke ac tiegroep dan ook. Men wil alleen het risico niet lopen dat een eventueel bouwplan door de bewoners zou wor den afgekeurd en dat deze omwonen den dan weer bij de Kroon in beroep zouden gaan. beide psychiaters nader zal uitwer ken. De vergadering verliep in "een aangename sfeer". „Verschillende mogelijkheden tot oplossing van de gerezen problemen werden uitvoerig besproken in posi tieve en collegiale samenwerking". De raad van advies zal na een rap port van dr. Hugenholtz de moge lijkheden tot samenwerking aan het bestuur van Centrum '45 meedelen. De raad van advies bestaat uit: prof. dr. J. Bastiaans, prof. dr. W. K. van Dijk, prof. dr. J. J. Dijkhuis, J. Gla- ser, dr. P. T. H. Hugenholtz, A. Hus tings en dr. A. Sunier. kenhuis zijn geslaagd voor het dipli- ma ziekenverpleging A: J. C. M. van den Akker, M. L. de Kruijff, R. C. Prevo, P. A. H. M. Hartog, M. M. J. Lamboo, D. Wassenaar, W. M. T. Ho- man. J. E. Culum-Leemans, B. H. J. F. Wennekers, F. C. M. Kooien en F. J. M. Munier. gebracht naar het ziekenhuis. Ongeveer op dezelfde tijd werd een cafébezoeker bij een vechtpartij be trokken op de Blauwpoortsbrug, De man (26) liep een lichte hersen schudding op en moest naar het zie kenhuis. De politie heeft in beide ge vallen nog het onderzoek. LEIDEN De postduiven vereni ging De Reisduif hield een wedvlucht met 115 duiven vanaf St. Ghislain. De uitslag van deze vlucht luidt: 1, 8, Combinatie De Roode-Van Oosten 2, 6, 9, W. Kop; 3, 7 P. v. Mooten, 4 W. van den Nieuwendijk 5 S. Singeling, 10. W. Tolboom. De Leidse postduivenclub hield twee wedvluchten. Vanuit St. Ghis lain kwamen het ëerst aan 1, 5 W. van Hoogt; 2, 4. 8, 10 J. van Alphen. 3, 7 W. Anstenk, 6. J. van Hoogt 9. P. Groenendijk. Vanuit Corbeil luidde de uitslag: 1. 10 W. van Hoogt; 2. J. van Hoogt 3, 7, W. Anstenk 4. W Tes- ke, 5. P. Groenendijk 6. G. van Stein 8. H. Fasel 19. W. Beij. De Leidse postduivenvereniging "De Vrienden club" hield een wedvlucht vanaf St. Ghislain. De uitslag luidt 1. T. Gijs man, 2. H. Wansink 3. J. van Seg- gelen 4, 8. W. Vijlbrief 5. Combinatie Vijlbrief, 6. W. Siera Jr. 7. S. Pracht Jr., 9. L. Koopman 10. J. Gijsman. B. en W. van Wassenaar zijn van plan de Oranjevereniging "Ko ningin Wilhelmina" een extra subsidie te verlenen van één gulden per inwoner. Het totaal bedrag van f 28.762,- zal worden besteed aan de viering van het 25-jarig regeringsjubileum van Koningin Juliana. De Oranjevereniging heeft zich bereid verklaard de organisatie van dit feest op 5 september te verzorgen en middels een hearing reeds diverse plannetjes en ideeën ingewonnen. B. en W. willen aan de subsidie een restrictie verbinden: de kosten voor een eventueel herinneringsboekje voor de schooljeugd zullen op de subsidie in mindering worden gebracht. DONDERDAG Herensingel (van Medusastraat tot Lage Rijndijk), Hambroeklaan, Kooilaan, Celebess.raat Decima- straat, Sieboldstraat, Floresstraat, Bloemstraat, Formosastraat, Bor- we Jtljn 20a,tël. 24555 Ma 1 neostraat, Driftstraat, Lombokstraat, Javastraat, Medusastraat, Park- straat, Kooipark, Atjehstraat (van .vr Kooilaan tot Sumatrastraat). Am- Wetswinkeltje bonstraat, Madoerastraat. Lage Rijndijk, Voorstraat. Sumatra- w straat, Atjehstraat (van Sumatra- Volkshuis Apothekersdijk 33 Open: straat tot Soembastraat) Soemba- -lj^en. da?eli#s.r~ straat, Balistraat, Timorstraat, de Ringkade, Bonairestra^t, Aruba- _tel_ 30776 en donderdagavond 6traat, Surinamestraat. Antillen- straat, Curacaostraat. St. Maarten- straat, St. Eustatiusstraat, Saba- straat, Bankastraat, Bilitonstraat. Actie "Moeders^ Kooihof. Paramaribostraat, Corantijnstraat, W. de Zwijgerlaan, Abr. Crijnssen- straat, Van Riebeeckhof. J. P. Coenhof, Pieter Bothstraat, Stuyve- santhof, Alb. Agnesstraat. Ch. de Bourbonhof, Jul. van Stolberghof, Anna van Burenhof, Marnixstraat Kinderopvang (van W. de Zwijgerlaan tot Volk stuinen), Zwarte Pad en Merenwijk. VRIJDAG Jacq. Urlusplantsoen, A. Noorde- wierlaan, C. Schuytlaan, Diepen- brocklaan, Joh. Verhulstraat, Ri chard Holstraat, Obrechtstraat, Chruchilllaan, Willem Pijperstraat, Peter van Anrooystraat. Joh. Wage- naarlaan, Valeriusstraat. Van Blan kenburgstraat, Julius Röntgen- straat, Mozartstraat, Bernard Sweersstraat, Sweelincklaan Eduara van Beinumstraat, Brücknerstraat, Debussystraat, Ravelstraat, Chopin- straat, Moesorgskistraat. Caesar Franckstraat, Verdistraat. Schubertlaan, Mahlerstraat, Handel- straat, Beethovenlaan, Vivaldistraat, Bachstraat, Corellistraat Toscaninl- laan, Berliozpad, Rossinistraat, Lisztpad, Mendelssohnkade, Wag- nerplein, Brahmslaan. Tsjaikowski- kade, Sibeliusstraat, Bartokstraat, Kennedylaan, Max Regerlaan. J. Haydnlaan, Apollolaan, Smétana- straat, Paganinilaan, Scarlattistraat, Griegstraat, Donizetti laan, Bizetpad. Ter Haarkade, Boshuizerlaan, Bos- huizerkade. 5 Meilaan en plein, Be vrijdingsplein, G. van der Veen- straat, Titus Brandsmalaan, Mont- gomerystraat, Joh. Poststraat. Wal raven van Halstraat, Wlardl Beck- manstraat, van der Helmlan. Arent Brunsstraat, Lieven de Keystraat, Zocherstraat, van Banchemhot de Bazelstraat, Jac. Romanstraat. Jan Keldermansstraat, Vingboenshof, Jcob van Campenlaan, Voorscho- terweg, Stalpaerthof, van 's-Gra- vensandestraat. Berlagestraat. Release Hulpverleningsdienst Release: (behalve maandag) I lijks te bereiken tijdens de kante Moeders voor moeders gaven zuster E. Janssen-Niem Hofdijck 32. Oegstgeest, tel. 01 Dienstencentrum lefoon 30360. Koord-studio Koord-studio, gewoon huis voor wone mensen met gewone en ong ne vragen. Hooigracht 52a, tele 46109. Humanitas Dienstverlening Humanitas, La gracht 246a Spreekuur maandag 2.30 uur nam., woensdag 9.30- voorm. tel. 26277. Gezinsverzorging Stichting Gezinsverzorging Le: 45 tel. 49441 (maandag t.e Vogelasiel Met medewerking van Henriëtte van der Hoeven Onder redaktie van RONNY VINK telefoon 25260 „rri Kraken I Ook uit andere buurten komen ge luiden: woensdag om twaalf uur moeten we eruit. Voorlichter Lelievelt van de ge meente vertelt, dat bureau huisves ting inderdaad is begonnen met de strijd tegen het kraken. Er zijn vo rige week acht of negen brieven ver stuurd aan mensen die huizen heb ben gekraakt. "We geven daar deze week nog uitgebreide voorlichting over," aldus Lelieveldt. "We moeten tenslotte ergens beginnen. Ei- is geen houden meer aan. Er kan geen huis zonder gordijntje staan of het wordt gekraakt. Dat betekent dat andere noodgevallen niet kunnen worden ge holpen, dat er geen sluiswoningen zijn voor renovaties. Als de mensen de brief ontvangen kunnen ze in be roep gaan bij de huisvestingscommis sie die dan zal bekijken of ze mogen blijven of niet". We zullen u in ieder geval op de hoogte blijven houden van deze anti- kraakactie. leeggekomen. Nu moeten z Kraken II Dienstencentrum 22.00 uur) ih de Scheppingskerk ge> legenheid afscheid te nemen recteur A. J. Hoogenboom. - Stelling I LEIDSCH DAGBLAD Uitgave: Leldscb Dagblad B.' Witte SlngeJ l Lelden Postbus 64 - Giro 67055 Telefoon directie en administn tie 01710-25041 TelefooD redactie 01710-21501 Hoofdredacteur Ban Mulder Maandabonnement t IJ Kwartaalabonnement £21,1 Per post f 29/ Losse nummers f 0.4 Abonnementsgelden bi) voorul) betaling te voldoen Bij autom» tische overschrijving geen adm! nistratie- en incassokosten. Nabezorging tot 20.00 uur Zaterdag tot 18.00 uur Telefoon 01710-30500 Het echtpaar Melet uit de Lust hoflaan is eind vorige week opge schrikt door een brief van bureau huisvesting. Of ze woensdag om twaalf uur de woning Lusthoflaan 53 wilden verlaten. Dat was dus van middag. Mevrouw Melet zit niet voor haar plezier aan de Lusthoflaan. Evenmin als haar man. Een week of vijf ge leden is ze met haar gezin op straat gezet. Het echtpaar woonde in bij haar ouders met de nodige narigheid en werd vorige maand resoluut uit huis gezet. Met de kleine baby op de arm stonden ze 's middags op straat. Ze zijn toen maar de eerste de beste lege woning binnengegaan die ze tegenkwamen en dat was het huis aan de Lusthof laan, dat juist die Vanaf dinsdag 12 juni is het dien stencentrum in de Driftstraat 49a zo wel 's morgens van negen tot twaalf uur als 's middags van twee tot vijf geopend voor alle oudere bewoners van de wijk. Die kunnen daar lezen, kaarten, handwerken, zomaar wat praten of in de tuin zitten. Verder zijn er allerlei cursussen en lessen. De mensen die inderdaad binnenstap pen kunnen er een hoop energie kwijt, want medewerking en zelf werkzaamheid acht het centrum noodzakelijk en erg belangrijk. Reisje De kleuters van het Meijeweitje hebben gisteren hun jaarlijkse schoolreisje gehad. In twee grote touringcars ging het richting Was senaar. Gewapend met boterhamme tjes en een appel, snoep mocht niet worden meegenomen, stapten de kleuters het Dierenpark Wassenaar binnen. Uit het proefschrift A comparati ve study of hearing in owls of the family strigidae van TJ ailing van Dijk: Het toepassen van slechts hoofdletters in de „spreekwolkjes" avn stripverhalen is afkeurenswaar dig. De verdediging van deze stelling moet nog komen, we zijn benieuwd. Stelling II Duinlopen Afscheid De directeur van de Leiderdorpse streekmuziekschool Rijnakkoord gaat „zijn" school verlaten. Voor de leer lingen en ouders is er 20 Juni (20.00- De Haagse atletiekvereniging V en L stelt vrijdagavond de trimmers ln de gelegenheid mee te doen aan prestatielopen over vijf, tienen vijf tien kilometer. Het evenement begint om half acht op de sintelbaan Laan van Poten in Den Haag. Uit hetzelfde proefschrift: „Ter be vordering van de verkeersveiligheid is het gewenst, dat de leeftijdsgrens, gesteld aan het verkrijgen van rij bevoegdheid, wordt verhoogd tot vijf- en-twintig Jaar". Nog beter zou zijn die leeftijd te verhogen tot honderd en-twintig of iets in die richting, krijgen we eindelijk rust. Hengelsport LEIDEN De Leidse PVGW viste in het Oegstgeestë naai. De uitslag van deze wectó luidt 1. H. v. Houten jr. 2. F. 1 huijzen 3. S. J. Redmeijer, 4. H Houten sr., 5. N. Dorrepaal 6 Smit. VOP hield een viswedstrijc het Aarkanaal bij Alphen Rijn. Uitslag hiervan 1. J Voort (4830 g) 2. G. Visser (268C 3. G. Slierings (2500 g) 4. H. ten (2365 g) S. C. v. d. Voort (13* H. Gordijn (1160 g) 7. J. Bontf (1160 g) 8. K. v. Baaien (113® 9. B. Gordijn (950 g) 10. P. velt (770 g).

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1973 | | pagina 2