EIDSCH DAGBLAD Zeker 800 man weg bij Co-op Éf kOS-RADIO VERBIEDT PAUL MEIER-SHOW" wee nieuwe •rmateurs Presentator Henk Terlingen ging te ver Veertig winkels dicht i[i2ii Mir vandaag 'en PAASAANBIEDING LEIDSCH DAGBLAD v.d.wiel Veronica gedraaid maar nog niet vlot Vergoeding voor deel schade aan paviljoens Bankrovers gepakt SLOOS SütïÏM" IRDAG 7 APRIL 1973 OPGERICUT MAART I860 No. 33986 DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN HILVERSUM De program maleiding van de NOS-radio heeft besloten te stoppen met de Paul Meier-show op woens dagavond via Hilversum III. Volgens de leiding ontwikkelden zich in dit programma vrijhe den die ontoelaatbaar zijn. Het bezwaar richt zich vooral op het woordgebruik van presen tator Henk Terlingen en de be handeling van zaken, die, zo zegt de programmaleiding, in strijd waren met de taak van de MOS. Tussen de leiding en de be rokkenen waren daarover her- ildelijk afspraken gemaakt f die niet werden aangekomen. I De uitzending van afgelopen woensdag is de druppel ge- Iweest die de emmer deed over- I lopen. Henk Terlingen zou zich ■volgens de programma-leiding daarin schuldig hebben ge- I maakt aan het gebruik van "schuttingtaal" en een "ferme vloek". In strijd met de afspraken wilde hij ook op omroep-poli- tieke zaken ingaan (Radio Ve- ronica-red), maar de program ma-leiding heeft dat woensdag kort voor de uitzending ver ijdeld. Presentator Henk Terlingen, door NOS-voorzitter Schütten- helm, kort geleden nog geka rakteriseerd als "iemand die voortdurend balanceert op de rand van de afgrond", liet zich enkele weken geleden nog al kritisch uit over de VARA. Dat resulteerde in een boze brief van VARA-voorzitter Kloos aan de NOS. Afgelopen dinsdag volgde een gesprek tus sen Terlingen en programma commissaris mr. Wagenaar en het hoofd van de dienst radio programma Felderhof. Afge sproken werd dat Terlingen zich in het vervolg zou onthouden van omroeppolitieke zaken. De dag daarop wilde Henk Terlin gen de kwestie van Radio Ve ronica ter sprake brengen. Woordvoerders van het station zouden aan het woord komen en ook het nieuwe promotie plaatje zou worden gedraaid. Kort voor de uitzending werd dit onderdeel verboden wat Terlingen een ferme vloek ont lokte. Mede door de schutting- taal die hij tijdens de rest van de uitzending gebruikte be sloot NOS-radio na een half jaar met de show te stoppen. Het programma was overigens bijzonder populair: het had de hoogste luisterdichtheid van de avondprogramma's op Hil versum III. Twee medewerkers van de Paul Meier-show, Mart Smeets en Bert Spaak (zoon van chef sport NOS Bob Spaak) zagen gisteravond in de vuist Henk Terlingen schuttingtaai van Duys kans een spandoek in beeld te brengen met het op schrift "Paul Meiershow verbo den". Henk Terlingen blijft werk zaam voor de NOS-televisie. Het programma op woensdag avond via Hilversum III zal blijven bestaan uit lichte mu ziek, sport en actualiteiten. UTRECHT Tenminste 800 man bij Co-op zal binnen afzienbare tijd op straat komen te staan ten gevolge van een ingrijpende reorganisatie .De nieuwe opzet is nood zakelijk door de overneming van het bedrijf. Koninklijke Scholten Honig uit Koog aan de Zaan zal de produktie- bedrijven overnemen en Edah NV in Helmond de ongeveer 150 winkels. 26 PAGINA'S Inessen wil: tG KVP - fractieleider H en heeft de Koningin uit- jk de mogelijkheid voorge ef niet één, maar twee forma- het christen-democratische benoemen. Een van de twee geval een KVP-er moeten U&ccLui/n UB ELLENI 1 'JNSBURGD LI6 GEKOCHT 1 BU DE VAKMAN i dan regen- of hagelbuien, perioden met zon. Matige htige, af en toe harde noord- wind. Minimum tempera- nstreeks 2, maxima morgen raden. (Opgemaakt om 9 uur) 8 APRIL ter te Katwijk 6.23 en 18.51 fwater 2.15 en 14.43 uur. 6.00 uur, onder 19.25 uur. 08.44 en 01.14 uur. De opdracht voor de formateur(s) zou vrijwel dezelfde moeten zijn aks die welke de socialist Burger ten slotte niet heeft aanvaard. De op dracht van Burger luidde: een kabi net te vormen, dat geacht kan wor den voldoende steun in de volksver tegenwoordiging te zullen ondervin den Volgens Andriessen kan met een soortgelijke opdracht alsnog een po ging worden gedaan tot een vergelijk ts komen met PvdA, D'66 en PPR. Ook wees hij op de mogelijkheid een extra-parlementair kabinet te vor men dat behalve op de christen-de mocratische fracties ook op de WD en DS'70 steunt. Een normaal parlementair kabinet met vaste bindingen met fracties in de Tweede Kamer (zoals het kabi net-Biesheuvel was) achtte Andries sen uitgesloten. Onrustige studenten De univer siteit van de Spaanse stad Santiago de Compostela is gisteren wegens storing van de colleges tot na Pasen gesloten. De politie heeft verschei dene studenten gearresteerd, omdat zij geprobeerd hadden het verkeer met straatstenen te stremmen. In Madrid is de faculteit voor natuur wetenschappen gesloten. De colleges op de andere faculteiten worden door de studenten voor het grootste deel geboycot. 100 visitekaartjes f 15,- in de week van 15 tot 22 april. INTERPRINT STEENSTRAAT 6, LE Over de verkoop is inmiddels overeenstemming bereikt al moeten de financiering en enkele pensioen kwesties nog worden opgelost. Het personeel van Co-op werd gisteren laat in de middag per telegram op de hoogte gesteld van de overname. Dr. W. L. G. S. Hoefnagels, voorzit ter van de raad van bestuur van Scholten Honig, verklaarde later het juiste aantal ontslagen nog niet te kunnen meedelen. "Tenminste 700 a 800 maar zeker niet meer dan 1300", aldus dr. Hoefnagels. er kennismaking 4 weken voor de halve prijs. Ik word abonnee per 23 april 1973 en ontvang de krant reeds vanaf heden. Stuur mij 4 weken het Leidsch Dagblad voor half geld en noteer mij aansluitend als abonnee. aam: dres: laats: l°k|e zwart maken, bon Invullen In open envelop onder postzegel) sturen aan Leidsch Dagblad, itwoordnummer 214, Lelden. let op't markante van uwkinl Zakenman. Zelfbewust. Met karakter. Zo iemand heeft 'n montuur met karakteristieke glazen nodig, 'n Koppel van persoonlijkheid. v. d. Wiel is mééster in 't accentueren van 'n kloeke blik. Wie anders weet er het fijne van ...van brillen! Nieuwe Rijn 62 6 Lelden. ren in Utrecht, en de centrale maga zijnen in Utrecht, Roermond en Hen gelo overnemen. Ongeveer 40 kleinere en minder gunstig gelegen winkels, wil Edah geleidelijk sluiten of over doen aan andere gegadigden. Deze sluiting zal ontslag betekenen voor ongeveer 200 Co-op-mensen. Op de centrale in Utrecht is volgens Edah sprake van overbezetting. Ook daar zullen ongeveer 200 ontslagen vallen. Scholten Honig neemt de DEN HAAG (ANP) Twee pogin gen om 't bij Scheveningen gestran de zendschip van Radio Veronica weer vlot te trekken zijn mislukt. Van middag zou het bij hoog water op nieuw worden geprobeerd. Gister middag week het schip geen duim breed van zijn plaats, toen onder grote belangstelling de eerste kans werd gewaagd. Vannacht toen op nieuw het zand rond Veronica was weggegraven —wilde het schip wel de neus richting zee draaien en wat naar zee schuiven. Het kwam zelfs met het voorschip even los, zodat 't begon te slingeren, maar dat bleek niet voldoende. Het gaf de bergers echter wel goede hoop voor vanmid dag. De meeste schoolkinderen hadden er gistermiddag vrij voor gekregen om te kunnen zien, hoe de torenspits vwn de her vormde kerk in Bodegraven op zijn hoge plaats zou morden gebracht. Ondanks de venijnige mind had een gigantische kraan maar een half uurtje nodig om het 25 ton megende ge vaarte naar zijn 23 meter hoge rustplaats te tillen. Voordat men aan het assembleren van de in totaal nu 40 meter hoge toren begon had burgemeester J. J. Croles tijdens een korte plechtigheid een loden koker ingemetseld als herinnering aan de restauratie. Omstreeks tmee uur ging de mat miebelen- de achtkantige kolos de hoogte in, een half uurtje later kon den de vele honderden belangstellenden naar huis. Tientallen filmcamera's en nog meer fototoestellen merden opgeborgen. Het karmei mas geklaard. (Foto Will Dijkman) KATWIJK/DEN HAAG De Katwijkse, Wassenaarse en Noord wij kse eigenaars van strandpaviljoens en strandtenten zullen een deel van de schade die maandagavond en maandagnacht door de storm werd aangericht aan hun bezittingen vergoed krijgen. De uit kering zal worden gedaan door de Stichting Nationaal Rampen fonds. In de statuten van het fonds staat dat bedrijfsschade niet voor vergoeding in aanmerking komt maar men heeft daar in dit uit zonderlijke geval toch toe besloten. De reden daarvoor is dat de strandpaviljoens en strandtenten na de novemberstorm van vorig jaar moeilijk verzekerbaar waren. Andere uitkeringen zijn van het rampenfonds niet te verwachten, zo is meegedeeld. meelfabriek in Rotterdam over, en daarnaast de bakkerijen (van het Ju weel-brood) en de zeven produktiebe- drijven in Utrecht. Sommige bedrij ven zullen gesloten worden terwijl andere zullen worden uitgebreid. Het aantal ontslagen in deze sector wor den geraamd op 300 a 400. Van de zijde van Edah werd mee gedeeld dat men al geruime tijd zocht naar uitbreidingsmogelijkhe den. Bij de Edah werken op dit ogen blik 2600 werknemers en wordt de omzet voor 1974 geraamd boven de Behalve de winkels zal de Edah ook half miljard. Het bedrijf opereert het distributiecentrum en de kanto- tot dusverre voornamelijk in het zui den van het land, en staat nu twee de op de ranglijst van Nederlandse le vensmiddelenbedri j ven. Scholten Honig ziet goede mogelijk heden in de overneming van de meelfabrieken van Co-op. Het meel- verbruik van Scholten Honig is onge veer even groot als de meelproduktie van Co-op. Met het Juweelbrood dat ook in de Edah-winkels verkocht zal worden, hoopt Scholten Honig de po sitie op de merkartikelen-markt te versterken. (Zie ook pagina 8.) KAISERSLAUTERN (DPA) De Westduitse politie heeft vanochtend in de gemeente Göllheim in de deel staat Rijnland-Palts de twee mannen gepakt, die donderdag bij een overval op een bankfiliaal in Mönchenglad- bach een losgeld van een miljoen mark incasseerden in ruil voor het leven van twee vrouwelijke perso neelsleden. De mannen, die in een trein werden aangehouden, hadden een grote hoeveelheid geld bij zich. Het pilsje dat uw bar-keeper met vaardige hand tapt, zal eind 1974 niet ver van uw stam-café wor den gemaakt. Aan de Hoge Rijn dijk in Zoeterwoude verrijst een nieuwe loot aan de Heineken- stam, een bierfabriek die borg staat voor een produktie van 150.000 pijpjes per uur. Dat is nog maar een eerste aanzet want mocht de dorst van Nederland toenemen dan biedt Zoeterwoude ruimschoots de gelegenheid tot uitbreiding PAGINA LEIDS Engeland hoopt nu eindelijk als eerste te eindigen in het Song festival met Cliff Richard. PAGINA 5 "Mijn vader is geen dictator", zegt de dochter van Papadopoulos PAGINA 7 Het tweede ei in de eierenprüs- vraag, ditmaal een gewoon kruis woordraadsel PAGINA 23 De ouders, het kind en het prakje, een huiselijke tragedie uitvoerig belicht PAGINA 21 Engelsen gaan drie veiligheidswa gens bouwen PAGINA 19 VOOR EXCLUSIEVE HERENKLEDING betere verlichting en goede adviezen HAARLEMMERSTRAAT 215-217-219 's Maandags gesloten. TEL. 24827

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1973 | | pagina 1