Teleurgesteld gezin Kramer kraakt huis On-waar-dig So In Leiderdorp: muzikaal doordringend samendoen Beloofde zes-kamerwoning bestond niet Jaring Walta redde abonnementsconcert Het was gelukkig maar een klein brandje, zaterdagmiddag in de Leiderdorpse nieuwbouw. An ders had de man met de helm weinig kunnen doen met de lekke emmer. De brandweer zorgde er voor. dat het een klein vuurtje bleefdat waarschijnlijk door kinderen was gesticht. (Foto Jan Holvast) De inzenders van „Waardgracht moet blijven" (14 maart) hebben te recht alarm geslagen na het persbe richt over spoedig te verwachten demping van de Waardgracht. Noch op dat persbericht, noch op het in gezonden stuk, waarin toch pertinen te vragen zijn gesteld, heeft de af deling voorlichting van het stadhuis gereageerd. Ondergetekenden beho ren tot de bezwaarden die zich eerst tot B en W en daarna tot Gedepu teerde Staten hebben gewend nadat zij het ontwerp voor het nieuwe Oudeliedentehuis hadden gezien. B. en W zijn hier tekortgeschoten. Wij willen die bewering als volgt ant woorden. Het gebied Herengracht-Zijlsingel is kaalgeslagen voor een hersen schim: een stuk Bezuidenhout, dat Leiden op moest helpen stuwen tot grootsteedsheid. Alles moest daarvoor weg, ook de Oranje- en Waardgrach- ten. Die waan is gelukkig nooit verder gekomen dan bestemmings plan (1964) en maquette omdat be langstelling van kantoren en be drijven uitbleef. Intussen groeide de woestijn en bij het gemeentebestuur de twijfel. Herwaardering van bin nensteden kwam op, drong zelfs tot Leiden door. Er moest maar een nieuw bestemmingsplan komen met in ieder geval de Oranjegracht er weer in. Maar hoe nu met het Oudelieden- huis, dat in het plan '64 langs de Nieuwe Rijn en over gedempte Oranje- en Waardgrachten zou ver rijzen? Helaas hebben B. en W. zich toen niet afgevraagd of zij de plaats, in de zuidoosthoek van die wijk, wel zouden handhaven. En zoja, even min of zij niet ook met een open Waardgracht rekening moesten hou den. Het nieuwe terrein voor het te huis bleef langs de nieuwe Rijn gesitueerd maar kwam nu tussen Oranjegracht en Kaarsemakers- straat te liggen. De architect zette zich aan een tweede ontwerp, terwijl een projectontwikkelaar voor het he le gebied Herengracht-Zijlsingel een nieuw bestemmingsplan ging maken. Intussen groeide met de kaalslag ook de kritiek op het binnenstadsbeleid, groeide gelukkig politiek besef bij de Leidenaren en daarmee ook hun waardering en bezorgdheid voor de oude binnenstad. De inspraakge dachte kwam op. De gemeenteraad stelde een ad viesraad voor de binnenstad in, die voorjaar 1972 wol goede moed aan het werk toog en in mei in zijn eerste advies, over de gemeentelijke binnenstadsnota van juli 1971 dui delijk liet blijken van verder dem pen niet te willen weten. Helaas hebben B. en W. daar geen acht op geslagen toen zij de bouw van het Oudeliedenhuis willen bespoedigen. STAD EN RAND als bewazar aan, dat de Adviesraad niet geraadpleegd was. B. en W. wil len dat niet als bezwaar aanmer ken. Omdat Gedeputeerde Staten voor de toepassing van art. 19 een verklaring van "geen bezwaar" moe ten afgeven, hebben wij ons toen met een bezwaarschrift tot dat col lege gewend. Niet zomaar. Vanwege de stij gende ongerustheid over deze gedeel telijke demping waar zelfs de ge meenteraad niet aan te pas zou ko men, belegde -het stadhuis te elfder ure op 19 september nog een infor matieve hoorzitting voor twee MAANDAG 19 MAART i »N1 Lezers schrijven De adviesraad kreeg wel te horen straks over een nieuw ontwerp-be- stemmingsplan voor het gebied He rengrachtZijlsingel te mogen ad viseren, maar werd terzijde gelaten toen B. en W. in juli 1972 naar art. 19 van de wet op de ruimtelijke or dening grepen om tussen oude en nieuwe bestemmingsplannen in vast de bouw van het tehuis mogelijk te maken. Het ter visie gelegde ontwerp van een gedempte Waardgracht uit te zijn gegaan en dat terwijl het ont werp voor een nieuw bestemmings plan aan adviesraad-Zijlsingel nog niet eens bekend was. Daarmee dreigde aan adviesraad, gemeen teraad en burgerij straks de pas te worden afgesneden tot een beoorde ling van het nieuwe bestemmings plan op essentiële onderdelen, om dat immers op zijn minst de ge deeltelijke demping van de Waard gracht niet meer ongedaan kon wor den gemaakt en aldus het overblij vende stuk vrijwel zeker gedoemd zijn. Eén van ons voerde daarom werkgroepen uit de adviesraad. Men toonde daarbij weinig begrip voor hun bezorgdheid, bleek niet geneigd een nieuwe plaats voor het tehuis te overwegen en nauwelijs bereid over wijzigingen in het ontwerp te denken waarbij de Waardgracht open zou kunnen blijven. Nergens bleek meer tijd en geld voor te zijn. Wij willen hier alleen op het oppor tunisme van dergelijke geargumen- teeir wijzen. Wie heeft het ver laten komen? Wij zi'jn geen querulanten of negativisten. In deeladviezen van de Adviesraad is uit uitdrukkelijk gewezen op de mogelijkheid via overkluizing de Waardgracht open te houden, waar de grote meerder heid toe adviseerde. Wanneer overkluizing als openbaar werk wordt uitgevoerd, kan het rijk bijdragen krachtens het Besluit bij dragen reconstructie- en sanerings plannen. In januari van dit jaar hebben wij op een hoorzitting in het provincie huis nogmaals onze bezwaren mogen toelichten voor Gedeputeerde Staten, die B en W hun geringe waardering lieten blijken voor de afdoening er van. Desgevraagd gaven B en W toe niet vooral de gemeenteraad te heb ben verzocht met het bouwplan in te stemmen, wat GS hun vervol gens vroegen alsnog te doen. B en W hebben daar niet over ge peinsd. Eind feburari schreven GS ons van B en W inzage te hebben ge kregen in de notulen van de op 27 november 1972 gehouden gemeente raadsvergadering. Daaruit bleek echter alleen dat de raad van het bouwplan in kennis was gesteld, als ook van het feit dat B en W via art. 19 een bouwvergunning zouden wil len verlenen. Na overweging hadden GS tenslotte bericht "geen bezwaar" tegen toepassing van art. 19 te heb ben, "zulks evenwel in het vertrou wen, dat de gemeenteraad inder daad met het bouwplan heeft inge stemd" (nadruk van GS). „Mocht dit laatste niet het geval zijn" - vervol gen zij -, "zou de raad derhalve al leen nog maar kennis hebben geno men van 'het bouwplan, dan hebben wij B en W verzocht met het verle nen van de bouwvergunning te wach ten totdat het bouwplan nogmaals aan de raad is voorgelegd en door dit college gunstig beoordeeld is. Over instemming met het bouw plan blijkt in genoemde notulen in derdaad niets te vinden. Nu wordt vanavond dat plan niet alsnog aan de gemeenteraad voorgelegd, neen, er wordt gevraagd krediet te verlenen aan het Oudeliedenhuis. Aan regen ten die nog geen bouwvergunning hebben? Weinig waarschijnlijk. En wordt misschien toch daarna om in stemming met het inmiddels voorge legde bouwplan verzocht? Ook al niet erg waarschijnlijk, gezien dat persbericht over spoedige demping. Daarin wordt ni. gesteld dat de ver klaring van "geen bezwaar" slaat op het bouwplan i.pl.v. op de toepas sing van art. 19, waarmee intussen wel de suggestie wordt gewekt dat over dat plan niet meer hoef tie wor den gesproken. Voorwat de demping betreft, proberen B en W de Zwarte Piet aan een departanenet en Rijn land door te spelen maar zij laten zich daarbij in de kaart kijken. Het departement zou tegen open houden zijn omdat de ruimte opti maal benut moet worden. Wanneer is daar eigenlijk ooit over gespro ken? De betrokken wethouder heeft zelf omstandig verhaald hoe hij naar de Haag getogen is om susidie te vragen voor een ontwerp-bestem- mingsplan waar de Waardgracht niet meer op voorkwam omdat die voor het plan '64 al geschrapt was en geschrapt bleef, met of zonder overkluizing. Wij kunnen ons niet voorstellen dat de gemeenteraad bereid zou zijn zich zo gemakkelijk om de tuin te laten leiden. Zeker niet waar hij zelf op 27 november 1972 uitgesproken heeft, dat voor het gebied Heren gracht- Zijlsingel eerst vast zou moe ten staan welke grachten en burg- gen moeten blijven. Te minder niet nu het rijk wil gaan bijdragen tot het in goede staat houden van de oude binnenstad. De publieke opinie op een dwaalspoor leiden, het vertrou wen van Gedeputeerde Staten mis bruiken en achter departement en waterschap kruipen om een gracht te dempen is een gemeentebestuur dat zichzelf respecteert onwaardig. P. A. EMANUEL H. VAN HOOIDONK "Onverstandig" Het Witte Huls heeft pogingen van de Democraten in de senaat tot vermindering van de Amerikaanse troepen overzee "on verstandig" genoemd. Ook de minis ter van Buitenlandse zaken Rogers, waarschuwde tegen dergelijke stap pen. Hij verklaarde dat deze "ern stige schade zouden toebrengen aan onze buitenlandse betrekkingen en aan de nationale veiligheid". Maandag Stadsgehoorzaal Filmlezing bers van de N.W. Sahara", 8 ui» Zuiderkerk Lammenschansw. 4.30 en 5.30—8 uur nam. Zaal Mekel (Hogewoerd 81, voor alleenstaanden, 8 uur na; - Breestraat 19. Jeugdhaven café 7.3010.30 uur nam. Stadhuis (kamer 3) Spreekm. tenaar Alg. Burgerlijk Pensk* 2.30—4.30 nam. Petruszaal Lammenschansi gaderlng Dekenale Raad over Jongerenpastoraat. 8 uur nam utfj J eer]* Dinsdag aangelegenheden, 8 Stadhuis (koffiekamer) vergadering commissie Maati: Hogewoerd 57, Miks II, Sociëtt homofiele Jongeren 912 uur i f" Museum voor Volkenkunde club 16 „Anou, la liberté", 8 ut Zuiderkerk (Lammenschanssitt, n Bevolkingsonderzoek t.b.c. 9-: sen voorm. en 24.30 uur nam. Kreatief Sentrum (Breesl. Pottenbakken en zeefdrukke^ £ID a Morsweg 10, Werkgroep vervoer 8 uur nam., idem wel, v leefbaarheid en stadsverfraallne nam. Zuiderkerk NCVB, afd. Ce Spr. mevr. Waverijn over ',Het dicapte kind", 8 uur nam. Ant. Clubhuis, Jaarvergadertf01 van oud-leerlingen van de Am f school, 8 uur nam. Muiderkring Modelflat, 10 uu p m. 12 uur nam. en 25 uur n *21 Volmolengracht 19, Welfare- dit Rode Kruis 2.305 uur nam. inE Breestraat 19, Jeugdhaven, soos 25 uur nam. Expressief u" tieners 7.159 uur. Breestraat 19. Sociëteit voor dicapten 25 uur nam. Gerecht 10: Dienstcentrum ode beginne én stad Bridgeclub Breestraat 19, Sociëteit Ti (voor kamerbewoners en alle« den) 912 uur nam. Driftstraat 49. Spreekuuj raadsvrouw 10.3011.30 uur Rijnsburgerweg 168, Spr. A Bureau voor levens- en gezlt 7.308.30 uur nam. Hooigracht 38, Spr. sticht_ vesting werkende Jongeren l Diamantplein 27. Gesprti Baha'i. 8.15 uur nam. Apotheken >ndi r i "I De avond, nacht, wordt waargenomen door Kok, Rapenburg 9, apothwl lero schoten, Leldseweg 66 en n Van Beest Smallenburg, Loevi Leiderdorp, I 'li LEIDEN "We waren zo blij, dat we eindelijk een huis had den. M'n man is alle familieleden afgegaan om te vertellen dat we eindelijk als gewone mensen konden wonen. Vrijdag gingen we naar huisvesting om de sleutel te halen en toen sloeg ons de schrik om het hart. De wethouder had ons een zeskamerwoning in de Leemansstraat toegezegd, op nummer 22. Aan de sleutel hing een kaartje met nummer 32. Een huis dat ons goed bekend is omdat mevrouw Lardé er achteraan is geweest en het niet kon krijgen. Het is weinig groter dan het huis in de Kraaierstraat. Drie piepkleine slaapkamertjes die al vol zijn als er twee bedden op staan. We waren enorm teleurgesteld en nu hebben we dit huis ge kraakt. M'n man heeft mij en de kinderen altijd verboden om ook maar over kraken te praten, maar nu zag hij ook wel dat er geen oplossing meer is. Als de wethouder mij donderdag de goede woning had opgegeven, dan had ik nu nog op bureau huisvesting gezeten." Mevrouw Kramer zit bibberend bank. Nou dat slaapt toch echt niet voor het butagas kacheltje in de rustig. Maar hij zei 's morgens kale kamer van de kraakwoning in de Munnikenstraat. Het is een van de vijf renovatiewoningen die al meer dan een jaar leegstaan. De kleinste kinderen heeft ze zolang bij familieleden. "Die kinderen d'r her sentjes kunnen er niet tegen. Die onzekerheid, daar wordt ik zelf ook gek van. Vannacht heeft m'n kleine Jongen hier geslapen, op de Afscheid van mevr. Le Coultre WASSENAAR Groot en bijzon der hartelijk was in het raadhuis de belangstelling, die zich enkele uren alleen heb voor Peter, die altijd met concentreerde rond de figuur van wethouder mevrouw Le Coultre- Foest, die benoemd is tot burgemees ter van Blaricum. Tijdens deze af scheidsreceptie, waarvoor ook minis ter De Koster, oud-minister Polak zetting, heeft nu vergunning voor 'Mama, ik heb zo heerlijk gesla pen". De familie Kramer, die donderdag samen met de familie Lardé (resp. acht en vijf kinderen) de wachtka mer van bureau Huisvesting bezet te, voelt zich bedrogen door wethou der Ham. Mevrouw Kramer wil nou wel eens rust voor zichzelf en de kinderen. "Straks kan ik er een naar het graf brengen en dat heb ik toch niet voor de gemeente over". Ze hoopt, dat ze nu of alsnog een zeskamer woning krijgen, of een vergunning voor de vierkamerwo ning aan de Munnikenstraat. "Hier zijn grote slaapkamers waar de jongens en meisjes apart kunnen slapen en ik eindelijk een kamertje z'n infecties zit. Wij slapen dan wel in de huiskamer. De familie Lardé, die een voorlo pige woning in de Oosterstraat toe gewezen had gekregen na de LEIDEN Hoewel het laat ste abonnementsconcert van het Residentie-Orkest geen stan daardrepertoire behelsde, was de publieke belangstelling zater dagavond in de Stadsgehoorzaal zeer groot. „Du berceau jusqu'è, la tombe" bleek een terecht in vergetelheid geraakt symfonisch gedicht van Franz Liszt. Gast- dirigent Michael Gielen raakte er niet door geïnspireerd, maar dit gebrek aan bezieling ken merkte zijn optreden de hele avond. Gielens sterkste punt is normaliter de orkestdiscipline, maar ook in dit opzicht liet hij verstek gaan. Slordige inzetten en een slechte klankverhouding van strijkers en blazers waren geen uitzonde ring. Dit was vooral jammer bij het prachtige adagio uit de tiende symfonie van Mahler. Dit ada gio had de inleiding moeten worden van een 5-delige symfo nie, door Mahler in hoofdlijnen op papier gezet toen hij de dood voelde naderen. Slechts 2 delen konden door Ernest Krenek wor den voltooid en uitgegeven. De kille benaderingswijze van Gielen liet niet veel van de be wogen ihoud van dit werk over; men kon slechts wat verstande lijk filosoferen over zijn neiging tot none- en decimesprongen en dat soort zaken me era. Een profeet wordt in eigen lan niet geëerd, of wordt pas geëerd als 'hij er niet meer Is: de onge nuanceerde uitvoering van De bussy's Ibérla' deed mij terugver langen naar de gelukkig nog niet geheel voorbije dagen van Willem van Otterloo. De Spaanse noch de Franse sfeer waren bij Gielen te proe ven. De avond werd gered door het solistisch optreden van Jaring Wailta, die het tweede vioolcon cert van Béla Bartók voor zijn rekening nam. Bartóks concert is een fascinerend, virtuoos en ontroerend werk, dat door de ho ge moeilijkheidsgraad niet vaak ten gehore wordt gebracht. Wal ta Het hier een intonaties teek je vallen, maar daartegenover ston den een grote muzikaliteit en be zieling. Sinds zijn laatste optre den in Leiden met het vioolcon cert in g van Bruch bleek hij enorm gegroeid in techniek en élan. Terecht ontving hij van het publiek een lang en warm applaus. R. G. HARMS Leiderdorp. Wets winkeltje Juridisch adviesbureau voo; dijk 33 Openingstijden dagrt: 10 uur voorm tot 1 uur nam ve maandag) Dagelijks te bert! den9 de kantooruren tel 307761 derdagavond van 7-9 uur. Zat maart gesloten. SOS-dienst SOS-Telefonlsche Hulpdlef" (01710)—25202 Voor alle die t lijkheden verkeren berelkbi ÏÏDE werkdag van acht uur nm I gf„e uur vjn doorlopend In het m d.wz. van vrijdag acht uur maandag acht uut v.m Vogelasiel Anna Paulownastraat 16 Gewonde- en uitgeputte vogel! 34687 Gezinsverzorging Stichting Gezinsverzorging I AanvrageD nulp oejaardec i durlg zieken en gezinsverzorgi! vine AR f a! A ft A A 1 dag stul ose n< _*rd i™ ^WMVLUN-IP». JU II. JMliUJIllMI Bekerfinalisten trainden in „De Vlietliorst" en de Amerikaanse ambsadeur be langstelling toonden, drukten hon derden de sympathieke wethouder de hand. Afgevaardigden uit het ver- enigings- en organisatieleven, tal van schoolhoofden, collega uit de re gio onderstreepten de grote plaats, die mevrouw Le Coultre in het Was- senaarse gemeenschapsleven tal van jaren heeft ingenomen. het huis aan de Leemanstraat ge kregen. Hetzelfde huls dat hun vorig jaar werd geweigerd. „Vergissing" Wethouder Ham, aan wie we over deze zaak vanmorgen commentaar vroegen, reageerde via afdeling voorlichting zeer verontwaardigd. Het pamflet van de Bond van Huur ders en Woningzoekenden, waar in de wethouder van kwader trouw wordt beticht, vond hij schandalig. „Als de familie Kramer zich niet van dat pamflet distantieert doe ik niets meer voor ze," aldus de wethouder. „Er is hier sprake van een doodge wone vergissing, die in alle paniek situaties kan voorkomen". Over de gekraakte woning zei wet houder Ham dat hij verbolgen was over deze „woningroof". Het huis was namelijk, toevallig precies op de dag dat het werd gekraakt door de fami lie Kramer, toegewezen aan een an der gezin. Die mensen kwamen za terdagmorgen teleurgesteld aan de deur bij de familie Kramer. Wethou der Ham vindt, dat dat maar bin nen de woningbouwvereniging moet worden uitgevochten. Burgerlijke stand van Leiden GEBOREN Jan Willem Diederik, zn. van W. van Roljen en N. Weeteling; Marcel Jacob Dirk, zn. van J. Smit en M. J. K. de Boer; Bastlaan Thomas, zn. van G. M. de Gier en A. W. J. Middelweerd; Jas- pere zn. van R. Vermeulen en S. Bij. ONDERTROUWD W. F. H. Huisman en A. A. M. van der Klauw; T. de Feber en B. B. C. Mul der, G. A. de Knecht en J. van Mosse- veld; P. G. P. Meljboom en M. C. M. Hoyng; A. van Leeuwen en J. Jansen; O. G. van Aardenne en J. Scliulte Nordholt; J. Bekker en W. E. van der Lugt; R. J. T. M. Cornelisse en J. M. Monteba; R. M. Coster en A. M. A. van den Broek; F. J. Faber en J. H. de Jong; P. van Hooven en M. V. Slin gerland; A. S. Fransen van de Putte en J. E. de Loos; J. M. A. Kroll en C. VOORSCHOTEN De finalisten voor de Nederlandse basketbalbe ker, Transol/RZ en Fiat Stars, die morgenavond in Voorschoten de zo fel begeerde bokaal zullen bestrij den, hebben gisteren de speelvloer "gevoeld". Beide ploegen grepen de vrije zondag aan om een balletje ln de Vliethorstbaskets te gooien. Transol deed dat via een oefenpar- Smittenaar; C. Peet en M. van der Voort; C. Ros en J. C. W. Sljbesma; C. Schneider en M. M. Laterveer; B. A. R. Smalberg en C. M. Nijdam; H. P. J. Vink en J. P. M. Kallenberg; R. Aker boom en M. Nell; B. C. Brix en A. G. C. Dudok van Heel; E. M. Oldtman en L. A. Gelsslnger; P. Halpin en E. G. Koek; P. M. A. van der Brugh en M. B. van Hennïk. GEHUWD T. Robbemond en M. A. A. Kortekaas. OVERLEDEN I. J. Feliks (1), dochter; M. de Boer (77), geb. gew. met J. Karstens; N. E. Boogaard (77). man; G. Jongeleen (72) man; A. Houtman (73), man; J. Fleur (100), man; J. J. Dogterom (69), man; P. W. J. de Jong (27). man; N. Wa- rlnga (73) man. tij tegen het pas naar de eredivi sie gepromoveerde Landlust uit Amsterdam. De Rotterdamse forma tie was lang niet compleet. Wayne Jones, de Amerikaan; spelverdeler Marcel Welch en schutter John van Eek ontbraken. Hugo Harrewijn speelde slechts twintig minuten mee. Coach Jan Bruin verzekerde ech ter dat zijn ploeg morgen compleet zal aantreden. Er werd een wed strijdje gespeeld van 3x20 minuten die toch wel verrassend door Land lust met 84——86 werd gewonnen en dat is ondanks de geringe waarde van deze partij, toch een fijne op kikker voor de ploeg, die volgend seizoen gesponsord zal worden door Delta Lloyd. Om half drie betrad Fiat Stars de vloer. De Amsterdam mers zijn niet helemaal onbekend met De Vliethorst, want kort gele den speelde Fiat Stars een vriend schappelijke wedstrijd tegen Raak/ Punch in Voorschoten. De Amster damse ploeg had geen tegenstander meegebracht, hetgeen zi1 toch wel spijtig vonden, temeer daar Blitz, de organiserende vereniging, graag als sparring partner had willen fun geren. ragen .erkerkeiIJke ipleidtngsschool ïinsvensorglng, »ljnsbure*n»l 53336. Dienstverlening Hum&nltas, gracht 246a Spreekuur mas" 3.3C nuur nam., woensdag voorm. tel 26277 Release Hulpverleningsdienst Relea we RijD 20a cel 24555. Ma li 8-10 uur nam bovendien dS zat. 2-5 uur nam met ulzonc? vrijdagmiddag. Moeders voor moeder» Actie "Moeders voor moed <ie g gaven zuster E Janssen-I Hofdijck 32. Oegstgeest. tel 53652. OPHALEN GROFVUULi vrijdag Korevaarstraat. Plantsoen, nevestgracht, Rijnstraat, straat. 2e en 3e Haverstrfl*P| j en 3e Gortestraat. Geregr; vendaal, Oranjeboomstraat, nenstraat, Barbarasteeg. S steeg. Koenesteeg, Nwe Wielmakersteeg Hogewoerd steeg. Plantage. Uti Veer.Vi Galgewater. Noordelnde i Rembrandtstraat. Oude markt. Sliksteeg, Groenhaaftthul Rijn- en Schlekade. Wlttt Groenhovenstraat, Witte straat, Justus Carelhuis, 1 Goyenkade Gerrit Doustrfl! wijkstraat, Hugo Bilderdijkstraat. LEIDERDORP Het programma bij het K. en O. concert in de Lei derdorpse Herv. Kapel was voorzien - van een uitgebreid musicologisch rapport, allerlei ontwikkelingen behel zend aangaande de voor barokensem- bles geschreven muziek. Het valt te vermoeden, dat deze toelichtingen van de hand zijn van de muziekre censent van de N.R.C. Alex van Ame- rongen. Hij is de cembalist van het opgetreden Collegium Musicum Ro- terotamum, waarvan mede deel uit maken de violisten Roelof van Dries ten en Vaclav Novak, de cellist Michel Roche en de fluitist Reij- mond Delnoye. Zij kozen Loeillet, Blavet, Bach, sr., Goldberg, Rameau, Christian Bach, Leclair. Onze voor keur hadden, de twee Bach's, Ra meau en Goldberg. Loeillet en Blavet deden ons niet zoveel. Om allerlei redenen. De sona te op 2/8 in C voor fluit, viool, con tinuo van de eerste evenaart niet de artistieke hoogte, die Loeillet in zijn Lessons for the Harpsichord (klavecimbel) bereikt. Blavet (sona te op 2/4 in G voor fluit en C.) be hoort ook evenals Leclair tot de scha re kleinmeesters, die met wisselend talent zoveel bruikbaars voor de sa lons en de kleine concertpodia hebben gewrocht. We konden het gevoel niet kwijt, dat de partners elkaar niet he lemaal hadden kunnen vinden. In de pauze schijnen zij meegedeeld te hebben, dat zij elkaar niet voldoen de hoorden. Normaal overwinnen ge routineerde vakmensen zo'n akoesti sche handicap aldoende toch. Ten der de ontvangen bij de huidige opstelling de meeste toehoorders een verbrok keld (en links en rechts weer anders verbrokkeld) klankbeeld. Na elk ver zitten echter op grotere afstand klom onze sympathie voor de ensemble leden, die de bezetting enkele keren lieten variëren. Bach's 1ste cello-sonate met cem balo in G gaf ons al een ongehin derd beeld van de grandeur van werk en maker en de bevestiging van het renommé van de spelers, al zou den gamba en klavecimbel idealer in- eenklinken. Dit Collegium introdu ceerde een praktisch onbekende so nate (w 4 in A voor 2 violen en C) van Joh. Gottlieb Goldberg, een Bach discipel. Dat dit werk „niet voor het beste van Bach onderdoet", is boud uitgedrukt, maar wil wel zeggen dat men er hartelijk veel en met be wondering van houden kan en dat 't om een structureel sterk oeuvre gaat, dat de gemiddelde gebruiksmuziek van destijds aanzienlijk overtreft. Na de pauze voelden we ons 't heertje: stoel geïsoleerd onder het overhangend deel van het orgelok saal. Daar bereikte ons de ensemble klank in z'n natuurlijke evenwicht met de volle instrumentale glans, waa*-de Lieve Heer die instrumen ten begiftigd heeft. De klanktotali- teit in een brandpunt, krullend om de gladde contouren van de dunne pijlers, verrukkelijk. Het klave cimbel, aanvankelijk gehoord als be geleidend geruis, kwam in stukken van Rameau en in het Concert no. 6 in G voor cembaal en strijktrio van de Jongste Bach-zoon (20ste kind!) echt fraai gedetailleerd uit in een carillonerende toonpareling. We hebben geen behoefte om de spelkwaliteiten van de vijf afzonder lijk uit te stallen, die met Leclair's sonate 8 in F (fluit ,obl. cello, cem baal) besloten. De uiteindelijke in druk schonk vaststaande bewijzen van een hecht en wel overwogen, elkander muzikaal doordringend endoen. KEES VERHOEF LEIDSCH 0AG6| DAGBLAD VOOR Lfllf? EN OMSTREKEN Uitgave: Leidscb Dagblsi kt, Witte Singel Postbus 54 Giro TelefooD redactie 01711 Hoofdredacteur Han MHC' Maandabonnement Kwartaalabonnement Per post Losse nummers Abonnementsgelden Dij1 rerse betaling te voldoen Bühalf tische overschrijving gee d Qlstratle- eD incassokost* Nabezorging tot 20.00 Zaterdag tot 18.00 uuj Telefoon 01710-30500 ïstras en «hui l' h: hu

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1973 | | pagina 2