ROTE GEZINNEN KREGEN OCH LEEFBARE HUIZEN ichoon water zal vervuilers rg veel geld gaan kosten" Tal van wensen in Maredijkwijk rrico ld szetting huisvestinghad succes BESï«inl' vïled» Nieuwe brandweer kazerne financiële last Koninkrijkszaal gerestaureerd Knip dit briefje uiten plak'top uw deurknop. Swingende show van Libelle lAARj r'; ftG 16 MAART 1973 ADVERTENTIE LEIDEN De acties die de families Kramer en Lardé gisteren op het huisvestigsbureau hebben gehouden heeft succes gehad. Na bijna twaalf uur in de wachtkamer te hebben gezeten met alle beschikbare kinderen kregen beide gezinnen een andere woning toegewezen. Voor de familie Kramer, tien man sterk en op het ogenblik wonend in een driekamerwoninkje in de Haver- en Gortbuurt, werd een zeskamerwoning in de Leemansstraat gevonden, voor het gezin Lardé met vijf kinderen wonend in een éénkamerwoning met zolder, kwam een tijdelijke oplossing in de vorm van een vierkamerwoning in de Oosterstraat. Voor het zover was hebben de moeders, samen met de Bond van Huurders en Woningzoekenden, urenlang zitten wachten en praten met de directeur van het bureau. Later vervoegde wethouder Ham zich op het bureau. Tijdiens de gesprekken vroeg men de families begrip te tonen voor de moeilijkheden C. v. Meij gaarden gaat met pensioen LEIDEN Op 1 april gaat de heer G. van Meij gaarden de gemeente dienst verlaten in verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. De heer Van Me ij gaarden kwam in 1939 als metselaar in dienst bij de afdeling onderhoud gebouwen, brug gen en waterwerken van de dienst gemeentewerken. In de afgelopen 34 Jaren doorliep hij de verschillende rangen als vakman. Momenteel is hij opzichter C. Door zijn grote vak manschap en ervaring werd hij sinds 1962 belast met toezichthoudend werk bij het onderhoud van de gemeente lijke gebouwen, zoals om. het stad huis en de molen De Valk. Op vrijdag 30 maart neemt de heer Van Meijgaarden afscheid van di- rektie en collega's van de dienst ge meentewerken tijdens een bijeen komst in de kantine van het stad huis. Deze bijeenkomst begint om 4.30 uur. van de wettelijke instanties en steeds kwam men terug op hetzelfde punt: er zijn geen woningen voor grote ge zinnen. De families weigerden echter nog langer begrip te tornen. De BHW- ers, die samen met verschillende buurtoomité's de leegstaande wonin gen in Leiden hebben geïnventari seerd, konden aantonen dat er wél huizen leegstaan. Toen de wethouder bleef bij zijn bewering, dat er geen huizen zijn, maakten de families zich klaar voor de nacht. Er waren stretchers en slaapzakken aangerukt. Spoedig daarna, om een uur of acht, werden de twee echtparen binnengeroepen en kregen ze te horen dat er een plaatsje voor hen was gevonden. ADVERTENTIE 0535% ADVERTENTIE m |1 LEIDEN Deze week is het a echt gebeurd. Mevrouw Gijs- uit de Alexanderstmat is de trap gevallen. Gelukkig apfcd er iemand beneden aan de er twee verdiepingen lopen- trap en werden de verwondin- tot wat blauwe plekken en iztngen beperkt. Mevrouw jsman gaat voor geen goud potb ïtrap meer op. Hoewel ze vrij- BfHIjgl blind is kan ze zich beneden de huiskamer heel aardig ?relk! 75 afdoen. Maar de twee slaapka- i, waar zij en haar dochter ïn, liggen twee verdiepingen Dger. Op de tussenverdieping is een andere woning. De ene trap die daarheen leidt is dus ab normaal hoog. (Foto Jan Hol vast). De val was voor de buur vrouw, BHW-ster mevrouw Ver meer, aanleiding om enorm kwaad te worden. Mevrouw Gijsman is zelf alleen maar op afgegaan om een gelijk- heel erg geschrokken en slaapt van nu af aan in de huiskamer. Haar buurvrouw is er nu maar vloerse woning voor haar te vin den, zonder verraderlijke trap pen en drempels die haar het leven kunnen kosten. De ur- geniti'everklaring daarvoor is er al een half Jaar. Mevrouw Ver meer: 'Er hoeft alleen maar een huis geruild te worden door de woningbouwvereniging. Maar hoewel er huizen leegko men van deze grootte krijgt ze geen ander huis. Mensen die Juis getrouwd zijn kunnen er zo maar in en dan word ik zo kwaad. Deze vrouw moet zeker eerst doodvallen, dat scheelt ze weer een woningzoekende". De voorzitter van woningbouw vereniging "Ons Belang" heeft nu toegezegd zijn best te zullen doen voor een ander huis. Kaas met ster-allures niet vergeten-Jerico eten i<JM )Eh hel >EN "Als we in 1980 water ïbben dat in staat is zich- reinigen, dan zal dat veel an kosten. En dat geld moet opgebracht door de vervui- n het hoogheemraadschap ld wonen 850.000 mensen en dt voor 1300.000 mensen ver- Die 450.000 andere inwoners- j Bloten zijn afkomstig van de Per inwoner quivalent °P dit ogenblik elf gulden be- maar willen we in 1980 90 list' 11 van het water gereinigd en dat is waar Rijnland treeft, dan zal dat 200 mil- lulden gaan kosten. Dat bete- lat die elf gulden in 1980 is o tot 35 gulden", voorspelling deed ir. H. de directeur technische dienst f ft Hoogheemraadschap voor j Dd, gisteravond in het Ge- Wdshuis aan de Breestraat een lezing voor de Leidsche •w "«lag van Industrieëlen. ris|Groot beperkte zich tot het ^ing van het water, dat, 'ouds door de mens wordt ge- &ls transportmiddel voor af- kgenwoordig wordt het afval- via buizen afgevoerd naar 'lakte water. Door de in ft dat water levende bacteriën heeft oppervalkte water het vermogen de organische stoffen in het afvalwater af te breken. Daarvoor is zuur stof nodig, dat het water aan de lucht onttrekt. Wanneer de organi sche stoffen in niet te grote hoeveel heden in het water aanwezig zijn, kunnen ze afgebroken worden. Bij te grote hoeveelheden in het water aan wezige organische stoffen verliest het water zijn zelfreinigende functie. Afvalwater is over het algemeen organisch van aard. Moeilijker wordt het, wanneer er anorganische elementen in het afvalwater voor komen. De anorganische stoffen kunnen namelijk niet worden afge broken. De kwaliteit van het afvalwater wordt uitgedrukt in inwoner-equi valenten, ook wel eenheden ver- vuilingswaarde genoemd,. Om een in druk te geven van de vervuiling: in Nederland bedraagt de produktie van afvalwater op het ogenblik 13 miljoen inwoner- equivalenten van de bevol king en nog eens 10 miljoen inwo ner-equivalenten van de industrie. Bij deze laatste zijn nog niet gere kend de 15 miljoen inwoner-equiva lenten van de sterk vervuilende stro karton-industrie in de vroegere veen koloniën. Terwijl er op het ogenblik maar 60 procent van de totale hoeveelheid afvalwater gezuiverd wordt, stijgt de produktie van afvalwater nog steeds. Hoe meer afvalwater men produ ceert en hoe vuiler het is deste meer zal er betaald moeten worden. Bfj de beoordeling van de kwaliteit van het afvalwater wordt vooral gelet op de hoeveelheid zuurstofbindende ele menten in het water. Het blijkt, aldus De Groot, dat de industrieën zich de laatste Jaren zijn gaan beperken in het lozen van af valwater. Een belangrijke reden hiervoor is volgens hem, dat anders de heffing op het lozen van afval water voor het bedrijf een te zware last gaat vormen. LEIDEN Ook de raadscommis sie voor de financiën is ervan over tuigd, dat Leiden een nieuwe brand weerkazerne nodig heeft, maar nog meer dan commissies voor de alge mene en bestuurlijke aangelegenhe den en voor stadsontwikkeling hikte ze in een gistermiddag gehouden ver- LEIDEN Om op passende wijze belangstellende personen te kunnen ontvangen is de kaninkrijkszaal van Jehova's getuigen aan de Hoge- woerd 175, geheel gerestaureerd en uitgebreid. Deze Koninkrijkszaal is het centrum van bijbelonderwijs voor de getuigen, zodat nu meer personen een bijbelstudieprogramma kunnen volgen. De inwijding zal zaterdag avond om 8 uur plaatsvinden. De in wijdingstoespraak wordt gehouden door de heer R. van der Heuvel, af gevaardigde van het bijkantoor van Jehova's getuigen te Amsterdam. l^eef**tuuigtiier-en eettuV** Mireheett- Als u's ochtends de voordeur achter u dichttrekt, staat u nog open voor nieuwe indrukken. Nieuwe suggesties. Zoals deze: er is een nieuwe sigaret met een uiterst laag teer- en nicotinegehalte. Roxy Dual Filter. Probeer diê'ns. Misschien is-ie net zo lekker als uw eigen merk. Misschien wel lekkerder. Je moet er alleen even aan wennen. Pakweg'n week. Eén luttel weekje en u rookt werkelijk nicotine-arm. Roxy Dual Filter Nicotine-arm. Nu ookinMenlhol. Beroepingswerk Ned. Herv. Kerk Beroepen te Waddinxveen (toezeg ging) W. Verboom te Benschop: Bedankt voor Bodegraven, J. den Besten te Huizen: voor Hendrik Ido Ambacht: K. A. Abelsma te Wate ringen: Beroepbaarstelling: H. J. van der Steeg, voorheen zendingspredikant Gki, West-Irian (Indonesië), per adres Leidsestraatweg 11 te Oegst- geest. Geref. Kerken Beroepen te Lioessens: L. van Dal- sen, kandidaat te Hasselt <Ov) Bedankt voor Amsterdam als stu dentenpredikant VU: dr. H. J. Kou- wenhoven te Vlaardingen: Geref. Kerk (Vrijgemaakt) Beroepen te Houwerzijl J. Kruidhof, kandidaat te Zwolle: Bedankt voor Delft: M. Brandes, te Hengelo (Ov). Geref. Gemeenten Beroepen te Hoofddorp: N. W. Schreuder te Goes. Bedankt voor St. Annaland: C. de Ridder te Nunspeet. LEIDEN Tijdens een gister avond in de Maredijkwijk door het PAK gehouden hoorzitting zijn tal van wensen naar voren gebracht. Zij komen, kont samengevat, hierop neer: Er is nog steeds geen oplossing gevonden voor de bij noodweer aan wezige wateroverlast in de diverse straten, die veroorzaakt wordt door een niet toereikende capaciteit van de riolering. Eén der aanwezigen, die reeds ernstig gedupeerd was, had door een samenloop van omstandigheden bij de laatste overstroming geen schadevergoeding gekregen en stelde hierover enkele vragen aan de aan wezige raadsleden, die hun mede werking toezegden. In een brief van 1958, aange dragen door iemand uit het publiek, liet het college van B. en W. weten dat „te zijner tijd" de sloot achter de huizen aan het Schuttersveld ge dempt zou worden. Nu. 1973, is de si tuatie nog ongewijzigd, behalve dan dat de sloot enrstig vervuild is. De ruimte op het Schuttersveld, voorheen een speelgelegenheid voor de jeugd, wordt nu grotendeels in be slag genomen door een enorme hoop zand en een parkeerterrein. Deze si tuatie brengt verder met zich mee dat in geval van brand de brandweer de wijk moeilijk kan binnenkomen. De brandweer zal hierover nader inge licht worden. Er bestaat nogal wat. ongerust heid over de aangekondigde derde verbrandingsoven: de twee bestaan de ovens veroorzaken al zo'n over last. Ter geruststelling werd vermeld dat er van een vierde oven geen sprake zal zijn; daar de capaciteit van de schoorsteen hiervoor niet toe reikend is, terwijl de aanschaf van een nieuwe te duur is. Er werd op gewezen dat de straat verlichting zeer slecht ls. van Dam kon hierop antwoorden dat de plan nen tot wijziging van de verlichting in een ver gevorderd stadium zijn. Nu er aan het eind van ddt school jaar geen openbare school meer in de wijk of directe omgeving zal zijn, in verband met de opheffing van de enige openbare sohool hier, vraagt men zich af welke alternatieven de gemeente in petto heeft. Gedacht werd o.a. aan een mobiele school of een vervoersdienst. Jarenlang ondervinden de omwo nenden van een koeienhuidenpakhuis in de Pasteurstraat hiervan ernstige overlast. Vooral de aangrenzende kleuterschool. Met klem werd er op gewezen dat deze situatie op den duur onhoudbaar wordt. gadering aan tegen de financiële las ten. Meer dan tien miljoen gulden is nodig om het plan voor de bouw van een kazerne op het industrieterrein De Waard uit te voeren. Dat is een zware last. Gesproken werd over uitstel, maar door het oplopen van de bouwkosten brengt dat geen oplossing. Van PvdA- zljde kwam het idee om een kazerne te bouwen op het in gemeentelijk bezit zijnde terrein van de SLF aan de Langegracht. Als de plannen even wel doorgaan voor de bouw van een nieuw kantoorgebouw voor de SLF, blijft er niet voldoende ruimte over, zo vreesde brandweercommandant Broeshart. Te verwachten is, dat het voorstel van B. en W. op 2 april in de raad wordt behandeld. LEIDEN Het Libelle mode fes tival '73, zoals altijd in de Stadsge hoorzaal in Leiden gehouden, werd dit Jaar anders gebracht. De cabare tier Bob van Leeuwen trad als en tertainer op en probeerde de show een humoristisch tintje mee te geven. De show werd sneller gebracht. De modellen 70 in totaal werden door de 6 mannequins swingend op de muziek van Bob van Leeuwen ge toond. De zelfmaakmode van Libel le bracht dit Jaar veel ruiten en ge streepte stoffen. Vrijwel alle kleuren werden gebruikt. Als nieuwe kleur voor het zomerseizoen werd wit ge lanceerd. Verder werd als belang rijk nieuw modeverschijnsel plissé- rokken en overslagmodellen geïntro duceerd. Zoals altijd stond bij de mo dellen de bewegingsvrijheid en het makkelijk te maken voorop. Broek- pakken en mantelpakjes waarvan de broek en het jasje makkelijk te combineren zijn vormden een belang rijk deel van de collectie. De tuin- pakken werden op een aardige ma nier geshowd. De mannequins lijken zorgvuldig uitgekozen te zijn, zodat ieder van hen wel een bepaald deel van het vrouwelijk publiek zal aan spreken; van kindvrouwtje tot gedis tingeerde dame. Variatie- en combi natiemogelijkheden met één patroon waren belangrijk tijdens deze zelf- maakmodeshow. Aan het eind van f de show verlootte Bob van Leeuwen nog een jurkje dat door naaister Joy tijdens de show gemaakt was. IDA OVERDEVEST LEIDEN Mevrouw P. Konings veldBeets, advocaat en procureur te Leiden en mr. J. J. Rathenau, substituut-griffier, zijn gisteren be ëdigd tot rechter-plaatsvervanger, bij de arrondissementsrechtbank te Den Haag. Maandagochtend zullen zij worden geïnstalleerd.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1973 | | pagina 3