Vernietigende kritiek var ombudsteam op de gemeen! "Ik blijf hier een behoorlijk zitten tot ik huis heb" Bestemmingsplan is aanvechtbaar DE ZAAK EMMAKADE IN BODEGRAVEN Wassenaarder krijgt twee jaar voor zijn aandeel in paaskraak Moeder met kinderen naar bureau huisvesting: DONDERDAG 15 MAAM STREEK DEN HAAG/BODEGRAVEN De Stichting Landelijk Om- budsteam Stadsvernieuwing (bestaande uit A. F. Thomsen, F. v. d. Leeuw, J. Schaejer foto en E. Nypels) heeft zich op verzoek van het Actiecomité Emmakade beziggehou den men deze Bodegraafse straat. Het ging hierbij om advies en bijstand ten aanzien van het ter visie liggende ontwerp- bestemmingsplan Emmakade 1971'. Gisteren verscheen een eerste resultaat van het hiertoe ingestelde onderzoek. Enkele belangrijke conclusies hieruit: De stedebouwkundig e motieven zijn dermate aanvechtbaar dat deze met name ten aanzien van de rechtszekerheid van betrokkenen, geen rol dienen te spelen. Overwegingen van kwalitatieve aard lijken vooralsnog nau welijks op enig gedegen onderzoek te zijn gebaseerd. Gezien de vele type's en de hier en daar sterk icisselenae doch in het algemeen hoge niveau van aangebrachte verbeteringen, zijn 9 steekproeven volstrekt onvoldoende. Verder zijn de resul taten van dit onderzoek nogal in tegenspraak met de mening van de bewoners. De vraag of verbetering van de woningen economisch ver antwoord is. hangt van vele factoren af. doch is voor ten minste de helft van de woningen niet aan de gemeentelijke overheid ter beoordeling en nog minder een basis voor een bestemmingsplan, dat de sloop van deze woningen inhoudt. Het is zéér de vraag of voor de betrokken bewoners pas sende vervangende woonruimte aanwezig is. terwijl dit ten koste zou gaan van de ingeschrevenen op de wachtlijst. LEEUWARDEN (ANP) De recht bank in Leeuwarden heeft gister morgen de 34-jarige Haagse directeur Rainer S. veroordeeld tot een onvoor waardelijke gevangenisstraf van drie jaar en negen maanden met aftrek. De 28-Jarige pensionhouder voor die ren Hendrik G. uit Wassenaar werd tot twee Jaar onvoorwaardelijke ge vangenisstraf (met aftrek) veroor deeld. Veertien dagen geleden had de of ficier van Justitie, mr. H. Niemefjer, tegen S. vier jaar onvoorwaardelijk geëist. G. hoorde toen negentien maanden met, aftrek tegen zich eisen. De twee hadden tijdens de paas dagen van 1971 uit het warenhuis van V en D. in Leeuwarden samen met drie anderen ruim f 170.000 geroofd. Bovendien hadden ze zich aan een flink aantal andere inbraken schul dig gemaakt. G. had in de nacht van 30 april van het vorige jaar samen met anderen f 11.000 uit een super markt en f 1.300 uit een meubelzaak geroofd. In beide gevallen was ook S actief Pleidooi voor kleine woon wagenkampen DEN HAAG De landelijke ver eniging van Woonwagenbewoners wil van de grote regionale kampen af en de kleine kampen terug. Zij heeft dit meegedeeld op de hoorzitting van de vaste commissie voor maatschappe lijk werk in de Tweede Kamer over het functioneren van de woonwa- genwet. Als de woonwagenbewoners hun vrijheid niet terugkrijgen, kan de situatie binnen een jaar explosief zijn. meent de LVW. Op de hoorzitting werd gevraagd de wet van 1968 in te trekken. De grote kampen noemde men „concen tratiekampen" Ook werd aangedrongen op één ge lijk beleid bij alle gemeentelijke en sociale diensten. Schapen aten giftig gras -.AARDINGEN - Negen scha pen zeven lammeren en vijf biggen zijn m Vlaardingen het slachtoffer geworden van kopervergiftiging. De dieren gingen dood na het eten van gras Enkele weken geleden vielen bijna 20 schapen ten offer aan de zelfde vergiftiging Ook deze beesten hadden gras gegeten. De graslanden moeten verontrei nigd zijn door een' „koper-bezoede- lincvan een nog onbekende indus trie in het Botlek-gebied Er wordt uitgezocht van welke Industrie deze „verontreiniging" afkomstig is. geweest. Hij had nadat hij door de Leeuwarder recherche was gearres teerd tevens bekend op 13 mei van het vorige Jaar uit het Rotterdamse ANWB-kantoor f 71.000 te hebben ge haald, samen met anderen. In Utrecht had hij op 26 november 1971 een kluis opengebrand bij modezaak Voss. Daar bedroeg de buit f 30.000. In Middelburg was hij tenslotte op 8 maart 1969 een van de daders van de sieradenroof waarbij voor f 70.000 verdween bij een antiekzaak. Geen beslissing reconstructie Papegaaienlaan De Wassenaarse commissie van openbare werken heeft gisteravond geen beslissing genomen over de re constructie van de Papegaaienlaan. Het voorstel van B. en W. om op het oude trambaantracé een fietspad aan te leggen werd lang bediscus sieerd, maar een eensluidend ad vies werd niet uitgebracht. De commissieleden besloten eerst ter plaatse te gaan kijken. Vorig jaar deden B. en W- het voorstel om de Papegaaienlaan te verbreden. De commissieleden verwierpen dat plan omdat er een flink aantal bomen voor zouden moeten wijken. De commissie ging wel akkoord, met de aanleg van een parkeer- strook bij het raadhuis, waarop 30 auto's kunnen worden gestald. Jeugdbibliotheek voorlopig in 2 lokalen van de Oranje-School VOORSCHOTEN De Voorscho- tense openbare Jeugdbibliotheek zal voorlopig gevestigd gaan worden in twee lokalen van de Oranje-School, aan de Wijngaardenlaan. Na over leg met de inspektie voor het Bi bliotheekwezen gaat deze instantie akkoord met de huisvesting, waar door de rijkssubsidie geen gevaar loopt worden ingetrokken. Wet houder Esselaar meent dat het nu noodzakelijk is om alle werkzaamhe den te gaan richten op de bouw van een geheel nieuwe huisvesting, waar door niet alleen de volwassenen en de Jeugdbibliotheek in een gebouw on dergebracht kunnen worden, maar te vens meer aandacht geschonken kan worden aan de leeszaal. Voor de huisvesting van de Jeugdbi bliotheek in twee lokalen van de Oranje-School zal enige verbou wingswerkzaamheden nodig zijn. DEN HAAG/BODEGRAVEN "Het gemeentebestuur heeft of niet geweten dat de betreffende wonin gen bewoond waren, of bewust de belangen van betrokkenen ge negeerd, omdat het het besluit tot afbraak van de Emmakade waar schijnlijk reeds lang geleden geno men had". Het Landelijk Ombuds team Stadsvernieuwing is niet zui nig met de kritiek op het college van burgemeester en wethouders van Bodegraven. Men verwijt B. en W. o.m., dat er geen alternatie- Door Pieter Taffijn ven zijn geweest bij de plannen, zo dat men de keus had uit één be stemmingsplan, laat staan dat de verlangens van de bewoners zijn gepeild. In het deze week verschenen rap port wordt de gemeente verweten, dat er nauwelijks sprake is geweest van openbaarheid van de plannen. Deze heeft zich beperkt tot een en kele raadsvergadering en de ter vi sie-legging van het ontwerp-be- stemmingsplan. Men wijst erop, dat in april 1971 een circulaire door de minister van Volkshuisvesting aan de gemeenten werd gezonden, waarin duidelijke richtlijnen wer den gesteld voor de openbaarheid. Richtlijnen, die zijn genegeerd. "De op de valreep belegde hoor zitting doet hieraan niets af, daar deze feitelijk niet meer inhoudt dan het horen van de bezwaarden, ter wijl het gemeentebestuur reeds en kele Jaren geleden, bij het voorbe reiden van het plan, kon weten, dat de betrokkene, ernstige bezwaren zouden hebben". Het team komt daarom tot de conclusie, dat de gemeente deze bezwaren kennelijk niet zwaar heeft willen laten wegen. RIANT Als voornaamste argument van stedebouwkundige aard wordt door B. en W. gesteld, dat de "aard van deze bebouwing (18 bungalows en 12 dubbele woonhuizen, red.) is ge kozen om de entree voor Bodegra ven vanuit het zuiden een riante aanblik te geven, terwijl het karak ter van de Goudseweg, dat een we zenlijk stuk Bodegraven betreft, in beginsel gehandhaafd blijft". Het ombudsteam vraagt zich af wat een riante aanblik is en waarom die wordt gewenst. "Wat heeft de ge meenschap eraan en wat moet zij daarvoor betalen?" Het gemeentebestuur argumen teert verder, dat van de 114 oude, goedkope woningen er 52 slecht en 52 matig zijn, dat zou betekenen dat verbetering niet economisch verantwoord is Het team stelt, dat de vraag of woningen uit een oog punt van volkshuisvesting moeten worden gesloopt, van meer factoren afhankelijk is dan de al of niet economische uitvoerbaarheid van verbetering. "Daar vrijwel alle achtergrondgegevens ontbreken, zo als o.a. kwaliteits-rapport, exploits- tie-gegevens der woningen, sociaal- economische bevolkingsgegevens, ter wijl onbekend is of en in hoeverre deze gegevens aanwezig zijn, is een nauwkeurige controle niet mogelijk". Over de stedebouwkundige ligging merkt het rapport op, dat de wonin gen aan de Emmakade als een lint bebouwing langs de zuidelijke toe gangsweg naar de stad liggen. De tamelijk kleine achtererven grenzen aan een weidegebied, waarop in de laatste Jaren een grote nieuwe wijk is gebouwd, grotendeels bestaande uit eengezinswoningen. "Ter ontslui ting van deze wijk is reeds een 5-tal woningen gesloopt. Van een aanslui ting van deze nieuwbouw aan de be staande bebouwing is geen sprake; kennelijk is men bij het ontwerp van de nieuwe wijk reeds uitgegaan van afbraak van de Emmakade!" omdat de beslissing dan eigenlijk al veel eerder zou zijn genomen. Even onzinnig vindt 't team dat de Goud seweg zijn karakter als een wezen lijk stuk Bodegraven zal houden, als tot afbraak wordt overgegaan. TECHNISCH De bebouwing van de Emmakade bestaat uit 28 verschillende woning typen van verschillende kwaliteit. "Hoewel hier en daar zettingsver schijnselen voorkomen, is de kwali teit van het casco nergens ontoelaat baar." Het actie-comité van de be woners hield over de verbeteringen van de woningen een enquête, waar uit bleek, dat de bewoners zelf rela tief grote investeringen hebben ge daan. Uit deze verbeteringen kan worden afgeleid, dat met betrekke lijk eenvoudige ingrepen een enor me verbetering mogelijk is. "Met name de woning Emmakade 52 is hiervan een riant voorbeeld: de to tale kosten van deze ingrijpende ver bouwing zouden op dit moment de 18.000 niet overschrijden" terwijl er een zeer goede woning door tot stand is kwam. Het wooncomfort valt mee. In tach tig procent van de woningen is een douche aanwezig, bijna het dubbele van het landelijk gemiddelde voor vooroorlogse woningen. Het rapport komt tot de conclusie, dat de inde ling van de woning zonder al te veel moeite zo is in te delen, dat het een zeer aanvaardbare zaak wordt. "Het zal een ieder moeite kosten een buurt te vinden, waar zo massaal aan woningverbetering wordt ge daan." Het rapport vervolgt: "Wij betreuren het dan ook zéér, dat bij aanvraag in de buurt slechts 9 wo ningen van binnen bekeken bleken te zijn door de gemeente en provin cie, en dan nog overwegend die wo- De woningen langs de makade in Bodegi waarvan het ombudi stadvernieuwing vindi ze best kunnen wordefjj geknapt. (Foto Wim DUki)1 ningen waaraan relatief verbeterd. Er zijn daarentf verschillende types woningen le di niet anders geconcludeerd kilde den, dan dat het kwaliteitson Pas zich voornamelijk heeft bepi lblii de zogenaamde 'natte vinger" de." LEIDEN Plaats: de woon kamer van de familie Kramer aan de Kraayerstraat. Overal kinderen en grapjesmakende moeders en vaders. Tassen met broodjes en thermosflessen. Een oppervlakkige toeschouwer zou zeggen dat het om een gezellig dagje uit ging. En de kinderen voelen dat ook zo aan, ze praten over schommelen en ijsjes. Maar de oorzaak is heel wat triester. De familie Kramer woont in een huisje met twee slaapkamertjes en een woonka mer. Zes van de acht kinderen slapen in twee tweepersoonsbed den. Vader, moeder en de altijd zieke twee jaar oude Petertje slapen in de andere kamer. De oudste zoon heeft een eigen plekje veroverd op het piepklei ne zoldertje. Dochter Willy (21) „Je kan dat toch geen slapen noemen. Ik sta elke dag met spierpijn op, ik slaap met m'n broertjes van veertien en negen in een bed. Je kan nooit vroeg naar bed, want iedereen moet door je slaapkamer heen. De wc staat vlak naast m'n bed. Als iemand daar naar toe gaat is de hele slaapkamer vergeven. M'n moeder die loopt altijd te schreeuwen, want ze heeft nooit een goede nachtrust". Mevrouw Kramer: „Je waakt dag en nacht over je kinderen en je zit zo boven op elkaar dat je nooit kunt uitrusten. Ik ben een keer naar huisvesting gegaan en heb gezegd: moet ik hier soms brand stichten voor ik een huis krijg. Die man daar antwoordde: „Als u dat doet gaat u in 'n kamp". Maar god, dat heb ik toch niet verdiend. Om na 24 jaar huwelijk en wa ken over je kinderen in een kamp te worden opgesloten? Maar als dit zo doorgaat dan kom ik in Endegeest terecht en m'n kinderen in een kinder tehuis. En daarom ga ik naar huisvesting en blijf daar zitten tot ik een behoorlijk huis heb. Iedereen wordt ziek in dit huis. M'n man heeft het aan z'n lon gen, ik heb reuma. Die twee oudsten lopen met bronchitus en astma. Die kleine Jongen, die is nou twee Jaar, die moet elke dag peniciline slikken tegen infec ties. Is dat normaal dan, om dat met je kinderen te zien gebeu- Ze laat een brief zien, die in augustus 1971 is gestuurd. Een hartverwarmende brief van de toenmalige wethouder Menken: „Wij zijn op de hoogte van uw nare situatie" en „elke week zullen we uw zaak op bureau huisvesting bespreken, net zo lang tot ook jullie kunnen ver huizen". Evenals mevrouw Lar- dé, die met haar vijf kinderen in een huis met één kamer en een zolder (die is veel minder urgent, zei de huisvestingsamb tenaar) bewoont staat ze al ja renlang ingeschreven bij huis vesting. Mevrouw Kramer zelfs al 23 jaar. Beiden zijn lid van allerlei woningbouwverenigingen zonder enkel resultaat. Om kwart over negen stapt het hele gezelschap naar de Hooigracht, waar ze nieuwsgie rig worden bekeken door de ambtenaar achter de regelmatig openzwaaiende deuren. Een ge sprek met de ambtenaar levert niets anders op dan de woorden: „We hebben geen grote wonin gen, ik kan echt niets voor u doen. Als ze er zijn doen we heus wel wat. We hebben toch steeds prettig gepraat?" „Ja, an me neus. We praten nu al jaren prettig maar we gaan wel lang zaam kapot". De families gaan pontificaal zitten, de kinderen gaan tekenen en spelletjes doen. Die vinden dat wel leuk, zo'n dagje uit. Me vrouw Kramer: „We blijven zit ten hoor. Ik ga hier niet weg voor ik een groter huis heb!" Een paar BHW'ers zijn met twee of drie kinderen naar bui ten gegaan om daar pamfletten uit te delen. De andere klanten voor huisvesting kijken geamu seerd rond. Mevrouw Kramer, tegen iemand die geen plaats meer kan vinden in het kleine wachtkamertje: „Kruip maar ergens tussen hoor. Mijn hele huis is net zo groot als dit ka mertje en wij vinden daar met z'n tienen ook nog wel een plaatsje als we willen zitten". FINANCIEN Nadat het ombudsteam heel gestold dat het de vraag is of l bewoners van de Emmakad j lijke vervangende woonruiml wezig zal zijn, wijdt men te aan de financiële konsekwei£r(j „Bij een (lage) schatting ning van de kosten van ver uer en sloop ad f 25.000 per wonl ve dit neerkomen op 76 x f 25 om f 1.9 miljoen. Hiervoor kon rekening van de gemeente 2jwan f 380.000 en voor rekening rijk 80 pet. is f 1.520.000. Hieijdie de plaats zouden komen 22 gen. De 20 pet. voor de gemei worden omgerekend in de u u d prijs van de grond, de 's Rijks kas evenwel f 1.520.000:22 is f 68.000 per fee door de gemeenschap wordt! dieerd op de grondkosten va villabouw! Dit nog 8 dat daarin de verhuiskosten ding. krotopruimingspremie fflj verwachte individuele huui die voor de nieuwe huisvest! 3 de huidige bewoners is vercalc Daarom komt het ombudstefJï de conclusie dat voor het bi koop en afbraak van de I ook zouden kunnen worden knapt, waardoor goede, goedki ningen worden gehandhaafd. Over de sociale aspecten ombudsteam nog, dat (hoevf wettelijk is vereist) er geen ei 0 ciaal onderzoek heeft plaati den dat zelfs de meest elen gegevens ontbreken. Men heel gesteld dat de bewoners zie de wijk verbonden dat overplaatsing naar andei zen sociale problemen kan leveren. Man ernstig gewond HAZERSWOUDE De I P. W. J. de Jong uit HazC vanmorgen omstreeks half til ernstig hoofdletsel naar het misch Ziekenhuis te Leiden bracht nadat hij op de Rijndi een personenauto was gegrepe De man was ter hoogte Graanhandel Schrier en Zn., als vertegenwoordiger werkz» zonder te kijken de rijbaan pen. De bestuurder van de richting Alphen aan den F dende auto, een 45-jarige van Voorschoten, kon hem nü ontwijken.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1973 | | pagina 4