Gaat Leiden zaken doen met veemarkt? koninklijk zilver foor C. J. Gordijn Vd A-fractie: gewestraad rechtstreeks LEIDSE RAAD DEEL ZOVEEL H*"' RIJNLANDS LYCEUM WERD SCHOOLSCHAAKKAMPIOEN Dat is de kraker of wat bezielt zo'n man eigenlijk? Over kraken en woningroof "Ik prijs de wethouder" 'Politie moet schrijven' Binnenstad in geding 'Ja" tegen commissie JOENSDAG 7 FEBRUARI 1973 LEIDEN ifajBN In de vergadering van bruari zal de gewestraad voort met de behandeling van het rp voor de nieuwe gewestrege- Het belangrijkste punt is voor .fractie de verkiezing van de 5traad. De fractie heeft voorge- dat de leden van de gewest gekozen zullen worden door al- verkiezingen op de grondslag evenredige ver tegenwoordig in g Het dagelijks bestuur heeft geadvi seerd dit voorstel niet aan te nemen. In een brief aan de gewestraad zegit het PvdiA-lid v. ck Hbrst, dat zijn fractie het nieuwe gewest van zo'n groot belang acht voor de toe komst van de Rijnstreek, dat recht streekse verkiezingen vooflr de ge westraad uit eên oogpunt van demo cratie absoluut noodzakelijk zijn. Vol gens hem te er geen strijd met artikel 2 van de wet gemeenschappelijke re gelingen. Dit artikel laat de gemeen teraden volkomen vrij hij het orga niseren van een gemeenschappelijk bestuur. Er wordt geen enkele beper king gesteld! aan de bevoegdheid van de gemeenteraden om de inrichting van de besturen te regelen zoals zij willen. Zelfs indien 'het dagelijks bestuur gdlijk zou hebben en er een sluitende juridische redenering mogelijk zou zijn om rechtstreekse verkiezingen in strijd met de wet te verklaren, dan dient men zich volgens de PvdA toch af te vragen of Gedeputeerde Staten en de Kroon daarvan gebruik zullen maken oan de regeling op grond daar van te vernietigen. De PvdA-fractie verwacht da/t dit niet zal gebeuren. Het is volgens de fractie onwaar schijnlijk, aat de minister van Bin- LEIDEN ROTTERDAM Stel, dat u een zaak hebt, die drijft op drie pijlers. Die wilt u geen van alle kwijt, want de ene houdt verband met de an dere. Bij één hebt u evenwel geen belang en eigenlijk moet er geld bij. Dat is een moeilijke keus. Afstoten van het ene on derdeel betekent misschien, dat de andere twee in de mist ko men te hangen. Door Hans Melkert Nu kondigt zich de oplossing aan, dat u de kans krijgt het ene onderdeel van uw zaak zo op te vijzelen, dat het misschien winst opbrengt, maar in elk ge val quitte speelt. De twee an dere onderdelen gaan erdoor be ter floreren. Er is één „maar", want er zijn nog twee kapers op de kust voor het overnemen van de klanten van een bloeien de zaak, die ophoudt te bestaan. Maar uw zaak heeft de voor keur. De klanten van de op te heffen zaak zeggen in meerder heid, dat ze bij u willen kopen. Wat doet u als zakenman? Ik ben geen zakenman, maar ik daoht: de kans aangrijpen. Na tuurlijk kost het geld, maar u doet het toch. U zorgt ervoor uw zaken goed te „verkopen". Het nare is, dat in dit geval niet u of ik de zakenman zijn, maar een gemeentebestuur en nog wel dat van Leiden, dat niet overloopt van zakelijk inzicht. De zaak is de Groenoordhal met rijn drie functiesveemarkt, sport en evenementen. Bij alle drie moet geld bij. Bij de evene menten, omdat ze te weinig ge organiseerd kunnen worden, mede doordat de veemarkt vlak vóór het weekeinde is. Bij de sport, omdat die niet rendabel te maken is (praten we verder niet over, want ook een gewone sporthal speelt niet quitte). En bij de veemarkt, die geen Leidse belangen dient, maar langza merhand wel f 10.000 per week kost. De kans komt: eind van dit jaar gaat de Rotterdamse vee markt dicht. Leiden heeft ge vraagd die functie te mogen overnemen en daartoe de vrij dagse markt te verplaatsen naar maandag en dinsdag. Leiden heeft twee concurrenten, die ook vergunning hebben ge vraagd op maandag en dinsdag te markten: Den Bosch en Utrecht. Het ministerie van Landbouw laat zich ad/viseren door vier in stanties: het produktschap voor vee en vlees (advies al uit), het bedrijfschap voor de handel in vee, het landbouwschap en het wegtransport. Het ziet er naar uit. dat de adviezen van deze landelijke organisaties weliswaar de voordelen van Leiden voorop stellen, maai- ook de andere marktplaatsen niet voor het hoofd willen stoten. Gevolg: het advies is min of meer vrijheid- blijheid en laat de marktplaat- sen het maai- uitvechten. Eén uitgebracht advies zegt dat dui delijk. Een beslissing van het minis terie in de geest van „Leiden moet het worden" is met zulke adviezen niet te verwachten, ze ker niet nu de vergadering over de veemarktkalender alsmaar is uitgesteld en nu misschien vol gende maand na de adviespe riode dus aan de orde komt. Wil Leiden blijven meespelen, dat móet er vóór 1 januari het één en ander gebeuren. Dat be tekent, dat de raad deze maand een beslissing moet nemen. Een beslissing om te investeren, pak weg acht ton, om de veemarkt geschikt te maken. Wat staat daar tegenover? Een vraag voor de raad, maar ook voor gede puteerde staten en Binnenland se Zaken, die de uitgaaf moe ten goedkeuren. „Zaak" leiden zit met een stel lastige commis sarissen en aandeelhouders Is die investering nodig? Lei den heeft toch een prachtige veemakrthal? zult u afvragen. Ja, een prachtige Groenoordhal, een paleis voor koeien, inclusief verwarming e.d. Jaren geleden gebouwd voor een miljoen of dertien, toen een gewone run derhal nog geen miljoen kostte. Er is weieens gesproken over een statussymbool. Maar hoe dan ook, Leiden heeft die hal, waar jaariijks meer dan een miljoen moet worden bijgepast. En dat bedrag zal oplopen. De Rotterdamse veemarkt is voor een belangrijk deel een Zuidhollandse zaak. Daarop speelt Leiden terecht. De leden vergadering van de afdeling Zuid-Holland van de Ned. Bond van Veehandelaren heeft una niem besloten achter verplaat sing naar Leiden te staan. Mi nisterie en raad zullen dat offi cieel te horen krijgen. Sterker, de bond heeft meegewerkt aan een enquête naar het antwoord op de vraag: hoeveel boeren ko men naar Leiden? Op de Rot terdamse veemarkt hebben niet alleen Zuidhollandse boeren ja" gezegd tegen Leiden, maar ook vee-aanvoerders uit Zeeland en Brabant. Er zijn bijna drie honderd aanmeldingen. Dat be tekent: na de woensdagmarkt in Den Bosch de tweede in grootte. „Die cijfers zijn hard", zegt bedrijfsohapvoorzitter Diepen veen. „Als Leiden zegt, dat de zaak in orde is, komt de han del. Leiden is in het trio met Den Bosch en Utrecht de aan gewezen plaats. In Den Bosch geloof ik niet. Daar doet men alleen mee, omdat men com mercieel denkt en geen kans laat voorbij gaan. In Utrecht geloof ik evenmin, omdat men op dinsdag de florerende auto markt heeft op het veemarkt terrein. De boeren, die nu naar Rotterdam komen, hébben een belangrijke handel mét Zuid hollandse slagers. Die willen ze houden en dat kan niet in Den Bosch en Utrecht". Diepenveen, in zijn uitspra ken ondersteund door bestuurs leden uit de veehandel, die de meningen hebben gepeild, vindt het voor Leiden een unieke kans om van het Groenoordhaltekort af te komen. „Een veemarkt als de Rotterdamse sluit maar zel den. Leiden moet zich niets aantrekken van nog te nemen beslissingen over de veemarkt- kalender en van claims van an- Eén koe is geen koe, twee koe is een halve koe, drie koe begint een beetje op een veemarkt te lijken. (Achieffoto Jan Holvast) dere marktplaatsen, maar zich klaarmaken om de Rotterdamse veemaiktfunctie over te nemen". Hij heeft dat gisteren alle maal verteld tegen de leden van de raadscommissie voor de be drijven en begeleidende ambte naren. die op bezoek waren op de Rotterdamse markt. Van de tien commissieleden waren er maar drie: Van Aken (PvdA), Hoeven (CPN) en Elsgeest (prot. chr.). Wethouder Lijten had spit en de andere leden wa ren kennelijk ook verhinderd. De bedrijfschapsvoorzitter is evenwel bereid zijn pleidooi nog maals in commissie of raad te houden. Waarom geld uitgeven voor een zaak. die geen Leids belang is? vreagt u misschien. Het is natuurlijk wel een Leids belang, dat de Groenoordhal beter gaat draaien. Dat is ook in het be lang van de sport- en evene- mentenfunotles. Sportmensen zijn bang, dat in de hal minder uren beschikbaar komen. „Geen sprake van", zegt Groenoordhal- directeur Daey Ouwens, „dat blijft gewoon zo". Er zijn twee alternatieven voor Leiden. De veemarkt af stoten en de hal nog meer be nutten voor zaalsport. Gevolg zal zijn), dat het sporttekort be langrijk hoger zal worden dan het half miljoen van nu. Is dat verantwoord? Tweede alternatiefde hele Groenoordhal afstoten. Ik- zijn wel grootwinkelbedrijven, die belangstelling hebben voor een dergelijke ruimte met zo'n groot parkeerterrein. Ze hebben zich niet gemeld, maar ze zijn mis schien te vinden. Is dat een Leids belang? Het creëren van een „grote zaak" op deze plaats, die gemakkelijk met de auto be reikbaar is, lijkt een dolksteek in het hart van Leiden, de bin nenstad. En dat mag niet. LEIDEN In de slotronde van het gevecht om de schoolscha aktitel van de LSB ondervond kandidaat Rijn lands Lyceum, dat de laatste loodjes het zwaarst wegen. Het Rijnlands Lyceum kon in de thuiswedstrijd tegen rivaal Bonaventura slechts met de grootste moeite tot winst komen. Uiteindelijk zegevierde het Rijnlands Lyceum met 3Vè2%, zodat de titel werd gegrepen zonder één duel te hebben verloren. Daarmee verwierf het Rijnlands Lyceum het recht te nemen aan de strijd om de nationale schoalschaak- titel. Het schoolschaakteam van de ADVERTENTIE ÜDEN Tijdens een gistermid- militaire zaken, is sinds 1965 ook daille in zilver verbonden aan de to de koffiekamer van het Stad- ambtenaar vian de burgerlijke stand, Orde van Oranje op (foto Jan Hol- 8 gehouden receptie concentreer- in welke kwaliteit hij vele huwelij- vast)De gemeentesecretaris, dr. J. 1 hch velen rond de sympathieke ken heeft gesloten. Voorts is hij bijna v. d. Poel, overhandigde de Jubilaris lur van de heer C. J. Gordijn, een kwart eeuw de contactpersoon een oorkonde en een enveloppe met _J fe&am bij de afdeling bevolking tussen het stadhuis én K. O. en inhoud. Onder de vele geschenken k gemeentesecretarie, die deze maakt hij deel uit van de sociale die deze middag werden aangeboden, sectie van deze volksuniversiteit. Al- behoorde een tafelaansteker, die de vorens de receptie begon sprak bur- heer Hilgeman, afdelingschef, hem gemeester Vis de heer Goddijn har- namens alle medewerkers overh&n- h*t feit herdacht, dat hij de sectie van deze volksuniversiteit. Al- jaar in gemeentedienst vol- De jubilaris, die zijn ambte- 0 toopbaan begon bij de afdeling telijk toe en speldde hem. de ere-me- Neem Davitamon 10. Davitamon 10 bevat 10 vitamines. Precies die vitamines die u juist nu broodnodig hebt. Davitamon 10. Het meest gebruikt nenlandse Zaken op een aanvecht bare moti\ ering t.a.v. de recht streekse verkiezingen zal adviseren. Des te minder is daar reden voor, daar bekend is dat de minister van mening is, zoals uit de op het minis terie gemaakte ontwerpen voor ge westregelingen valt op te maken, dat aan het hoofd van een gewest een rechtstreekse gekozen raad behoort te staan. n 11 LEIDEN Een liedje, dat waarschijnlijk niet helemaal volgens de tekst als „Is dit een Lach of om te huilen?" door mijn gedachten speelt, be paalde het zoveelste deel van de beg»otingsv«rgaderingvan de Leidse raad van gisteravond. Is er rede om te lachen als een man op de publieke tribune wat onsamen hangend en door het stoorzenderachtige hameren van burgemeester VI» deels onverstaanbaar zijn Ongenoegen uit als de banvloek wordt uitge sproken over woningkrakers? Kolonel Wessels b.d. en van de VVD, zoals een collega altijd schrijft zorgde voor de lach door zijn opmer king, dat de man, die net kwaad de tribune verliet, de kraker zou zijn, waarover PvdA's Cock Kerling het had. Of is het om te huilen, dat mensen in nood huizen kraken. Dat we met heel onze vooruitstrevendheid er nog niet in geslaagd zijn elk gezin te helpen aa.n één van de eerste levensbehoeften, een behoorlijk onderdak? Maakt u het zelf maar uit: „Is dit een lach of om te huilen?" Het ver volg van het liedje is, geloof ik, „Er is niemand, die mij dit vertelt". Zo zal het ook nu wel zijn. Natuurlijk vertelde mevrouw Kerling duidelijk wat ze bedoelde met haar banvloek. De PvdA heeft geen bezwaar, dat woningen worden gekraakt, die te lang leeg staan, omdat de eigenaar er beter vwn wil worden. Maar de PvdA heeft wel bezwaar en mi. terecht tegen het kraken van huizen door het ene noodgeval, die al aan een ander noodgeval zijn tóe gewezen en die soms een schakel vormen in een keten van huisvestings oplossingen. Mevrouw Kerling noemde dit onverteerbaar en onhoudbaar. Daar dient de politie tegen op te treden, zei ze. Ze Illustreerde deze manier van kraken, die ze woningroof wïï noemen, met een voorbeeld. De gemeentelijke woningstichting heeft ln Noord veer huizen met moeite leeg gekregen, die gaan dienen als proefwonlng voor renovatie. Eén van die hulzen, waarmee een experiment gaat gebeuren, dat van belang is voor een hele buurt, is gisteren gekraakt. Antwoord van de burgemeester: Een nota hierover komt eraan. De. man op de tribune was al weg. Met opmerkingen in de geest van „rot op" had hy de stadsvergaderzaai verlaten. Wat bezielt zo'n man? vraag Je Je af. Waarom doet hij dat? Om een rel te schoppen of omdat hij niet gelukkig is? Of omdat hij het niet begrijpt en de kloof tussen bestuurders en be stuurden niet te overbruggen is? Het is moeilijk voor de burgerij. Wethouder Kret van Stadsontwikkeling en Verkeer is weliswaar in keurige parlementaire taal uitgescholden voor rotte vis door de oppositie. In zijn antwoord een meesterwerkje geeft hij nauwelijks antwoord, maar steekt de hand toe om het con tact te herstellen. Wat zeggen Amptmeljer (PSP) en in zijn kielzog mevrouw Kerling (PvdA)? Dit: „Ik prijs de wethouder". Wie meer bij de raad betrokken is, begrijpt het, maar doet de burgerij dat? Tot zover een stuk verslaggeving met commentaar mijnerzijds. Nu ben ik weer puur verslaggever en laat enkele .hoofdstukjes", het meest belang wekkende van gisteravond de revue passeren. LSB is ingedeeld in groep twee, waarin ook uitkomen de schoolkam pioenen van de Schaakbond Groot Amsterdam. de Noordhollandse Schaakbond en de Haagse Schaak bond. De speeldata voor de gevechten in deze poule zijn op 17 februari en op 3 en 17 maart. Rijnlands fcyceum Bonaventura: 3%2*4: L. Konings (Rijnlands Ly ceum) J. v. d. Wiel (Bonaven tura) 0—1; j. Baart G. Prinsen 10; R. Dobbelaar F. Drykonin gen 10; D. Schweizer J. Borst ViVt', C. Schreuder R. Bouter 0—1; G. Luyendijk K. Oei 1—0. Louise de Coligny—Stedelijk Gym nasium: 3—3: F. J. Geertsma (Louise de Coligny) H. Prielink Stedelijk Gymnasium) A. de Boer A. F. Planjer 1—0; P. Jansen K. Brandt H; R. de Vries W. Roell 01; Jac. Soonius P. Theu- nissen 01; B. Verra J. Koopmans 1-6. De eindstand van de Leidse sohool- schaakstrljd luidt: 1. en kampioen van de LSB Rijnlands Lyceum 3 ge speeld, 6 matchpunten, 1414 bord- punten; 2. Bonaventura 3, 3, 10%: 3. Louise de Coligny 3, 2, 7 en laatste Stedelijk Gymnasium 3, 1. 4. Drfessen (KVP) deponeerde op de tafel van B. en W. een door alle fracties ondertekende motie, dat de politie alle klachten van de burgerij moet vastleggen, zodat de leiding alles kan zien. De klager krijgt een doorslag. Kortom: De politie moet gaan schrijven. Het college houdt de motie voor p re-ad vies na de behandeling in een in te stellen raadscommissie voor politionele zaken. Burgemeester Vils is niet van plan het dossier Van Wersch te heropenen om te bekijken of de hoofdagent, die er enkele Jaren geleden van werd beschuldigd te hebben geslagen (Driessen sprak van ,Er maar op los knuppelen"), een handeling heeft gepleegd, die in aanmerking komt voor disciplinaire maatregelen. Justitie heeft de zaak gesloten. Dat meer verkeerd geparkeerde fietsen dan idem dito auto's worden weg gehaald is volgens de burgemeester een technische kwestie („Het één gaat gemakkelijker dan het ander"). PvdA-er Waal hoorde verder, dat in het afgelopen jaar wel bijna 1200 autowrakken uit de stad zijn weg gesleept. Wethouder Kret en D'66-er Oosterman bleven verschillen over de binnen stad. De eerste heeft meer begrip voor de economische belangen, die tweede voor de historische waarde. Zijn idee om de raad controle te geven op nieuwbouwprojecten vond in de ogen van de wethouder geen genade. De NV Stadsherstel werkt volgens Kret te langzaam, reden waarom con tacten zijn gelegd met de verenigng Hendrik de Keizer, die eldere goed werkt. De adviesraad voor de binnenstad krijgt nu volgens de wethouder alles te horen wat zich op het stadhuis afspeelt met betrekking tot het centrum. Aan de universiteit is gevraagd wat waar is van de publicatie in deze krant, dat de minister alternatieven wil voor het Witte Singelplan, aldus deelde de wethouder mee. Onderwijswethouder Duyverman bleef halverwege in zijn antwoord steken toen Vis' klokje van gehoorzaamheid elf sloeg. Hij had mevrouw Geel kerken (prot. chr.) meegedeeld, dat de kwestte (de wethouder noemde het een kwestieuze zaak) van de vreemde talen op de lagere scholen in het overlegorgaan zal worden besproken. Toen de klok elf sloeg was D'66-er Kuyper nert tien minuten binnen. Hij tekende de presentielijst (goed voor het presentiegeld), rolde niet zijn privé-verlichting uit, zoals gewoonlijk, maar ging met de ogen dicht zitten luisteren. Hij had o.a. gemist, dat de drie leden, die de raad de avond tevoren had benoemd in de brede commissie voor het onderzoek van het bestuurlijk en ambtelijk apparaat, maar die hun benoeming in beraad hadden ge houden, „Ja" zeiden onder voorwaarde, dat in goede sfeer over de mense lijke en gemeenschapsbelangen zal worden gesproken. In t Veld (PvdA) en Elsgeest (prot. chr.) losten daarmee hun belofte in na 24 uur te ant woorden. Wethouder Harmsen had 48 uur gevraagd, maar het college had aan de helft genoeg om te beslissen, dat het goed was Veel minder tijd had de raad nodig om over het Vliet park tot een besluit te komen. B. en W. gingen mee met een voorstel van het PAK om een doelstelling op tafel te brengen. Wethouder Kret noemde het stuk van de oppositie positief. Lief zijn voor elkaar. Dat kan ook vanavond nog wanneer de begrotings behandeling prijkt na de behandeling van een restant agenda. As. maan dag opnieuw begrotingsraad en maandag 19 februari een gewone verga dering om de kliekjes op te eten. Voor maandag 26 februari staat er een nieuwe pan op het vuur. Beroepingswerk NED. HERVORMDE KERK Beroepen te Heemstede: H. Berton te Zaltbommel; te Nunspeet: S. Th. Baarde, te Well en Ammerzoden. GEREF. KERKEN Benoemd tot hulpprediker te Den Haag dr. R. J. van der Meulen, emerituspredikant te Schevenlngen, GEREF. KERKEN (VRIJ GEM.) Beroepen te Zutphen: F. Mul te Berkum. Aangenomen naar Alkmaar in sa menwerking met Broek op Lange n- dijk: H. H. Sliggers te Avereest-De- demsvaart. Bedankt voor Voilenhove-Kadoe- len: J. Geersing te Ralveen. GEREF. GEMEENTEN Beroepen te Benthuizen en Elspeet: J. Mol te Hardinxveld-Glessendam te SpUkenisse: F. Harinck te Den Haag; te Gorkum: J. C. van Ravens- waay. Bedankt voor Zaandam: J. Baayens te Tricht-Geldermalsen. ADVERTENTIE Vraag de DHZ-brochure aan bij Nooitgedagt, Postbus 1, Ultl

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1973 | | pagina 3