"VIETNAM ZIT NIET OP ONS TE WACHTEN" Leiden: met metselen Oude bekende mild gestraft 'olarisatie in ekenaat Leiden Prof. Zurcher in Leidse universiteitsraad n OAG 23 JANUARI 1973 KWALITEITSSTOFFEN VOOR ECHTE VOORDEELPRIJZEN BIJ stoffenhandel driessen Vervolg van pagina 1 LEIDEN ''Wat mij het meeste heeft getroffen bij mijn oriëntatiebezoek is, dat Vietnam helemaal niet zo erg zit te wachten op deskundigen uit de Westerse wereld. Ze hebben geld nodig, en zelfs als we ontzettend veel geven moeten we goed beseffen dat het nog maar een schijntje is. Het leeuwen deel van het opbouwgeld voor Vietnam zal uit Rusland en China komen." De sinoloog china-deskundige) prof. Zürcher heeft vorige week op ver zoek van de raad een oriëntatiebe zoek gebracht aan Zweden, waar verschillende universiteiten in con tact leken te staan met Vietnam. Er bleek echter maar één project gaan de de bouw van een pulp- en papier fabriek en de training in Zweden van een vijftien-tal teohnici uit Vietnam die op deze fabriek willen gaan wer ken. Hanoi heeft er met klem op aangedrongen dat de training van de Vietnamezen geheel in het Zweeds en in Zweden zou gebeuren. In de universiteitsraad ontspon zich gisteravond een hele discussie over de financiële kant van de hulp verlening. In het besluit staat onder het tweede punt dat er een inzame ling zal worden gehouden onder de universitaire gemeenschap, om het same nwikkelingsproj eet met een Noord Vietnamese universiteit moge lijk te maken. Raadslid Al, en met hem Gevers en Zürcher verbaasden zich over het feit dat de universi teitsraad in dat geval met hulpver lening bezig ls. Al: "Een inzameling kan door elk willekeurig comité wor den gehouden. Daar hoeven wij niet over te praten. Waarom gebruiken we de reserve van 400.000 gulden, die we nog hebben liggen niet voor dit doel? Dan geven we als universiteit uit onze eigen begroting hulp". Voor zitter Cath: „Dat is onmogelijk. Als we zo gaan beginnen kan het depa- tement wel eens ingrijpen omdat we ons bezighouden met dingen die niets meer met onderwijs of weten schap hebben te maken". TAP-fractielied Bangert: "Als de hele universitaire gemeenschap nou eens één procent van z'n jaarsala ris beschikbaar stelt". Marshall-effect Later viel deze man nog enorm uit nadat Progressieve Partijman Ge vers zijn angsten over een eventueel Marshall-effect uitsprak. "We kun nen hulp bieden aan Noord-Vietnam en als het niet wordt geaccepteerd, geven we het aan Zuid-Vietmam. Over twaalf Jaar zitten we daar met net zo'n ellende als in de twee Duitslan- den. Dan spreken we in de universi teitsraad daarover onze angst uit". Bangert: "Wat zitten we hier nou te praten, we moeten onmiddellijk hulp bieden, die is nodig. En dan maakt het mij niet uit of ik een communist of een kapitalist help. Waar nood is moet hulp worden ge boden!" Prof. Berkhof (WP) over de Viet namezen: „Wij zijn westers, ze ha ten onze oorlog en ze haten onze hulp niet minder. Zij zeggen: "jul lie hebben ons nodig om eindelijk eens van je afschuwelijke welvaarts- Plan voor de Marnixstraal LEIDEN De gemeente heeft het plan de rijbaan van de in Noord ge legen Marnixstraat te versmallen om een veiliger verkeerssituatie te ver krijgen. Het plan omvat verder de aanleg van een speelterrein en een gazon. De kosten van dit plan dat het woon- en leefmilieu ten goede komt, bedragen f 47.500 B. en W- hebben de minister van CRM om subsidie gevraagd. Maatregelen in woningen in Morskwartier LEIDEN Burgemeester en wet houders hebben het bestuur van de tichting tot beheer en exploitatie van woningen bericht, dat voorzie ningen mogen worden getroffen in de woningen in een deel van het Morskwartier (Storm Buysingstraat. Dijkstraat, Conradstraat, Leemans straat en Calandstraat) Het zijn brandveiligheidsmaatrege len, die incidenteel kunnen worden toegepast, tenzij het stichtingsbe stuur kan beschikken over een sluis- woning om gezinnen op te vangen. In de wanden komen brandwerende la gen en het plafond wordt vervangen door één van steenachtig materiaal. Tevens mag in deze woningen het lavet worden vervangen door douche cellen. drift af te komen en normale men sen te worden". Moeten we niet wachten tot we zelf contact hebben met Vietnam om henzelf te vragen waarmee we ze kunnen helpen?" Gevers: "Het is veel belangrijker dat we de wortel van alle kwaad: de technologische denkstructuren eens aanpakken. Die denkstructuren zorgen ervoor dat er een oorlog als deze kan bestaan Dezelfde denk structuren zyn ook de basis van McKinsey en zijn plannen. Het zou veel fundamenteler zyn om deze man uit Nederland te gooien". Iedereen stemde tenslotte wel met het voorstel in. hoewel Al er nog maals op aandrong dat het utt, de universitaire pot zou worden gefi nancierd als de Rijks Universiteit er z'n naam aan wil verbinden. Zürcher verzocht om bescheiden heid: "Men spreekt over vrede in Vietnam, maar het zal wel een be stand worden met daaropvolgend een burgeroorlog. We praten alle maal over Vietnam, en over de si tuatie van dit ogenblik is informatie genoeg, we hoeven onze hand maar uit te steken. Maar over Vietnam zelf, zijn mensen, zijn systeem, be staat nauwelijks informatie en er is in heel Nederland geen mens die Vietnamees spreekt". VAN DER K. WORDT NIET VERVOLGD LEIDEN Dick van der K. zal niet worden vervolgd. De 22-jarige student, die gister nacht een spoorboom van de overweg "De Vink" optilde, waarna een auto bestuurd door zijn vriend de 20-jarige vriend Allard Lagemann uit Leiden doorreed en onder de trein van Leiden naar Den Haag terecht kwam, wordt niet verantwoor delijk geacht voor de dood van Lageman en de andere twee inzittenden van de auto, de dochters van burgemeester Quarles van Ufford van Heem stede Annemarie (19) en Louise (21). Van der K. had de boom voor de grap opgetild. Hij was vol komen verbijsterd toen Lage mann doorreed. Opper wachtmeester Beverlander van de rijkspolitie in Voorschoten is ervan overtuigd, dat Van der K. niet de bedoeling heeft ge had dat Lagemann door zon rijden. erontwaardigd LEIDEN De stichting Relaese is cal verontwaardigd over de voort elt! rendheid waarmee de gemeente «middag het pand Morssingel 8 eft dichtgemetseld. Terwijl Frits Hnhans van Release met wethou- Ham zat te praten over een lopig behoud van het huis, zodat Bi 'voor onderdakverlening kon wor- e gebruikt, had wethouder Kret de velaars al naar de Morssingel ge ard. Het huis is vorige week ver- a door de interkerkelijke stich- voor gezinszorg en zal in de toe- tost worden gesloopt. De gemeente in onderhandeling met een beleg- Maatschappij die de onder erf- vallende grond alleen wil P in afwachting van de onderhande- zou het huls nog door urgente n kunnen worden bewoond, as Volgens Relaese, die met het hoofd to de stichting gezinszorg heeft ge ls tot, is het huis nog uitstekend be- '■onbaar en niet minder slecht dan jjj 'tweelinghuis op nummer 9. De l* Ating was vanmorgen niet be daar om daarover inlichtingen te 3?en. Het commentaar van wet ter Kret op de gang van zaken dat over zes weken een voorstel verkoop op de raadstafrt komt. tde raad akkoord gaat, tegen het fpachtbesluit in, zal het huis on adellijk moeten worden afgebro- 1 ..Bovendien", aldus de afdeling ^lichting, „was de riolering in het ts van dergelijk slechte aard, dat te duur was om nog op te knap- 1 Het huis is niet afgebroken om- het tussen twee nog bewoonde in staat". lelaese is erg teleurgesteld dat het r mogelijk is om in een moeilijke *d als Leiden tot een beleid voor gevallen te komen. Voor de Leidse kantonrechter LEIDEN "U bent al viermaal veroordeeld wegens het rijden zon der rijbewijs en nu staat U hier al weer. Zo werd gisteren een 41-Jari- ge koopman uit Leiden door de kantonrechter, mr. W. de Koning als een oude bekende begroet. De koop man stond ook bij de Leidse politie als een oude bekende genoteerd. Dit bleek uit het proces-verbaal waarin de verbalisant noteerde: "Toen ik hem over de Willem de Zwijgerlaan achter het stuur van een bestelauto zag rijden wist ik al meteen, dat hij weer in overtreding was en hield hem dus aan". De officier, mr. R. J. Beer, sprak zijn misnoegen uit over de wijze waarop verdachte zijn minachting voor de wet demonstreerde. Omdat geldboetes kennelijk geen effect sor teerden eiste hij ditmaal vier weken heohtenisstraf, waarvan twee weken voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar. Nog voor de rechter vonnis had gewezen, kondigde verdachte al aan: "Ik ga in hoger beroep". Nadat verdachte even later de kantonrechter had verzekerd, dat hij thans geen auto meer reed en dit pas weer zou doen als hij zijn rijbewijs had gehaald, liet de ze het ditmaal nog bij drie weken voorwaardelijke hechtenis met een proeftijd van twee Jaar en een geld boete van f50 subs 5 dagen. "Ga nu echt niet meer rijden. De politie houdt U in de gaten en als U wordt gesnapt moet U die drie weken on herroepelijk gaan uitzitten", zo waarschuwde de kantonrechter ver dachte tot slot nog. Tegen een 24-jarige verkoper uit Overveen eiste de officier zowel een geldboete van f 150 subs 15 dagen als een onvoorwaardelijke intrek king der rijbevoegdheid voor de tijd van vier maanden. "U reed bijzon der gevaarlijk en mag nog van ge luk spreken, dat er geen slachtof fers vielen", zo motiveerde hij zijn fikse eis. De verkoper stond terecht, omdat hij destijds met zijn auto op Rijksweg 4 pardoes op een voor hem rijdende auto was gereden. De ze werd even onbestuurbaar en kwam daardoor in de wegberm te recht. De inzittenden kwamen met de schrik vrij. "Ik wilde hem inhalen. Hij zwenk te toen even naar links waardoor een botsing onvermijdelijk werd", aldus verdachtes lezing van het ge val. "Drie getuigen verklaarden, dat van een inhaalmanoeuvre Uwerzijds geen sprake was en U er pardoes bo venop reed. U staat dus met Uw ver klaring geheel alleen", repliceerde de kantonrechter, die hier even later nog aan kon toevoegen, dat ver dachte, blijkens diens dossier als een "wilde rijder" bekend stond. Na vermelde els, verklaarde ver dachte, dat hij in verband met zijn werkzaamheden zijn rijbewijs niet kon missen. "Dat had U dan eerder moeten bedenken", vond de officier. De kantonrechter wilde verdachte nog wel een kans geven en met een voorwaardelijke ontzegging voor de tijd van zes maanden met een proeftijd van twee Jaar. De geld boete verhoogde hij daarentegen tot f 300 subs 30 dagen. Toen een 20-Jarige losarbeider uit Alphen op de Hoge Rijndijk een bon kreeg en omdat hij zonder enige verkeersnoodzaak met zijn auto tegen een andere auto was opgebotst en daarna bleek, dat zowel de stuur- als reminrich- ting van zijn auto onvoldoende func tioneerden, zei hij onder meer tegen verbalisant: "Als ik Je weer eens te genkom geef ik vol gas en rijd ik Je van de sokken". "U trad dus nog al onheus tegen die agent op", merk te de kantonrechter scherp op. "Ach ik was kwaad, omdat die agent mijns inziens eveneens onheus te gen mij optrad", gaf verdachte ten antwoord. Over de botsing verklaarde hij "Ik remde wel maar gleed nog een eind door". Waarop de kantonrech ter reageerde met de opmerking: "Geen wonder met zulke slecht wer kende remmen". Temeer omdat verdachte voordat hij destijds op pad ging enkele bier tjes had genuttigd, was de officier over het geheel bijster slecht te spre ken. Hij eiste dan ook naast een to tale geldboete van f 160 subs. 16 da gen een onvoorwaardelijke intrekking van verdachtes rijbevoegdheid voor de tijd van vier maanden. De kantonrechter zag. gezien de ernst van de feiten, geen termen om hiervan af te wijken en vonniste dan ook geheel conform. Een niet alledaagse overtreding, kwam op naam van een 30-jarige loodgieter uit Noordwijkerhout te staan. In de Voorstraat te Noordwijk haalde hij namelijk met een door een paard getrokken wagen in snel le draf een voor hem rijdend wa gentje getrokken door een pony in om vervolgens het pony-gespan te "snij den". De pony sloeg van de schrik op hol. Het wagentje botste even verder tegen een boom. werd zwaar beschadigd, hetgeen weer tot ge volg had. dat een der inzittenden een been brak. Dwars tegen de verklaringen van onpartijdige getuigen in. hield ver dachte vol, dat hij niet had "gesne den". "Er was voor dat span nog ruimte genoeg over", bleef hij de mening toegedaan- "U had nogal wat pils geconsu meerd en mag uiteindelijk nog blij zijn, dat U niet voor het rijden onder invloed werd vervolgd", bracht de rechter verdachte nog in herinnering. De officier vond de overtreding ('In het huidige auto-verkeer een vrijwel unieke overtreding", merkte hij nog op) dermate laakbaar mede gezien de gevolgen ervan, dat hij een geld boete van f 100 subs. 10 dagen eiste. "Wel wat veel" vond verdachte. Met verwijzing naar de dreigende ver volging wegens het rijden onder in vloed. waaraan verdachte nog net ontsnapte, repliceerde de kanton rechter: "U bent er bijzonder goed van af gekomen" waarna hij con form vonniste. LEIDEN Het hoofdstation Leiden heeft volgens de llll werkgroep openbaar vervoer Leiden-Den Haag grote waarde als parkeerstation. Het is van het grootste belang, dat bin- nenkort overeenstemming met de gemeente wordt bereikt I! over uitbreiding met 300 parkeerplaatsen aan de zijde van jl het Schuttersveld (op foto Jan Holvast). Als "parkeersta- tions" komen voorts in aanmerking Voorschoten en een na- der vast te stellen halte in de bollenstreek. Naast de reeds In het NS-meerjarenplan overwogen stations Haarlem-zuid en Leiden-Merenwijk kunnen één of meer voormalige sta tions uit de reeks Vogelenzang-Bennebroek, Hillegom, Lisse, Noordwijkerhout Voorhout en Warmond voor (her)opening in aanmerking komen. In verband met de snelle bevolkingsgroei gaan de gedach- I ten op dit moment uit naar aansluiting van Lisse met een Ij!1, aanvullende busdienst, terwijl ook de mogelijkheid van een goed over de weg bereikbaar parkeerstation (Noordwijker hout?) onder ogen wordt gezien. Gezien de sterke toeneming van de bevolking in Leider dorp, Noordwijk en Sassenheim richt de voorgestelde uit breiding van het snelbusnet zich vooral op die plaatsen: Uitbreiding van de route van lijn 49 in Leiderdorp. De |I relatie van Voorschoten met het Elisabethziekenhuis is be- langrijk. Verhoging van de frequentie in de spits tot 10 minuten (daluren om het half uur). Wijziging van de route van de sneldienst Noordwijk- li Den Haag in die zin, dat niet via Katwijk-Wassenaar, maar via Rijnsburg en Oegstgeest wordt gereden. Verhoging fre quentie in de spits tot een kwartier (daluren om het uur). In route lijn 91 het woongebied Hoornes opnemen. jij Instelling van een snelbusdienst op het traject Sas- j senheim-Oegstgeest-Wassenaar-Den Haag. In de spits om het kwartier. Het begin- en eindpunt van de lijnen 15, 40 en 42 moeten worden doorgetrokken van Leiderdorp naar het sta- I tion Leiden via de Willem de Zwijgerlaan. De frequentie zo danig opvieren, dat 7 ritten per uur worden gereden. Reizigers uit Alphen a.d. Rijn met bestemming Den Haag- Benoordenhout kunnen sneller op hun bestemming zijn door over te stappen op het station Lammenschans op de bus. De snelbus over de rijksweg stopt bij het Rijnzichtviaduct i 1 in Oegstgeest. Tot dusver ontbreekt evenwel elke gelegen- lm held om te wachten of fietsen te zetten, omdat ondanks II herhaalde verzoeken nog niet de bereidheid is getoond de noodzakelijke voorzieningen te treffen. gIDEN Het moderamen van en bisschop Simonis nog onlangs hun Dekenale Raad Leiden gaat een grote bezorgdheid uitgesproken. De- ataris opmaken van al hetgeen ze verscheurdheid binnen de kerk an polarisatie binnen de R. K. dient zo ernstig genomen te worden, k in het dekenaat gaande is. dat men moet spreken van de nood- it is gisteravond besloten na een zaak van oecumene binnen de kerk ussie, die leden van deze raad Nauwkeurig dient dan ook onder- ien in één van de zalen van de zocht te worden waar de oorzaken ierkerk en die ook door enkele liggen van de spanningen en conflic- n als waarnemer werd ten. Deze polarisatie, zo wordt in de I. De discussie ontspon nota gezegd, werkt de verabsolute rend een nota van de Diocesa- ring in de hand van aspecten, die eJ- Pastorale Raad Rotterdam en kaar behoren aan te vullen, rin enige richtlijnen werden gegeven over de oecumene binnen In het algemeen kon men het deze R. K. Kerk. In deze nota werd o. avond wel eens zijn met de gedachten opgemerkt, dat er in de Neder- ln deze nota ontvouwd. Inderdaad ise samenleving - en daar niet bestaan er tegenovergestelde menin- - snelle en diepe veranderiu- gen in de kerkprovincie over de oe- ,aats vinden. Het is begrijpe- cumene binnen de R. K. Kerk., het- aldus deze nota, dat deza. geen niet wegneemt, dat polarisatie omversnellingen niet voorbij vaak voorkomt uit een stuk bewo- n aan een kerk, die zich niet te- genheid met de kerk. Wij dienen el- wil trekken in isolement, doch kaar, zo werd opgemerkt, echter te kien in de samenleving wil staan, accepteren als aanvulling van elkan- rdoor zijn binnen de kerk sclier- der. Wij zullen elkaar moeten vin meningsverschillen ontstaan. De den in waarheid. Verder werd nog iijen organiseren zich, verkette- uitvoerig gesproken over het gelo- elkaar, trekken het eerlijk gelo- ven en de geloofsbeleving en het en de goede trouw van de ander functioneren van het gezag in de tijfel en proberen soms zelfs el- kerk. Deken Van Noort, die deze r door gebruik van macht de avond de leiding had, deelde mee, id te snoeren of buiten de kerk dat in de vergadering van 14 maart letten. Over deze toenemende po- gesproken zal worden over de Jeugd satie hebben kardinaal Alfrink en het jongerenpastoraat. js, - Release" is

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1973 | | pagina 3