Smallere top bij Gist-Brocades Weer gratis reizen 'Supersoon vliegen een verspilling' Wagenings bestuur legt eisen bezetters terzijde Vijf directeuren treden 1 januari uit 2 septemberdagen op uw 65+kaart Handel in arbeiders vanavond praatavond Belasting vrijdom f 200 rente Toeristenbelasting in Amsterdam gaat door Zweedse luchtvaartdeskundige in RAI: DONDERDAG 31 AUGUSTUS 1972 BINNENLAND DELFT Bij Gist-Brocades NV is een aantal nieuwe reorganisatiemaatregelen afgekondigd, die onder meer tot gevolg hebben dat per 1 januari 1973 vijf directeuren, al len ouder dan 60 jaar, ,,met hun volledige instemming" uit het concern zullen treden. Door het terugtreden van een van de twee directeuren in de farmaca-sector vindt een concen tratie plaats en daarnaast wor den het produktiebedrijf Delft en de centrale hoofdafdeling techno logie onder eenhoofdige leiding geplaatst, aldus een bericht van de raad van bestuur. Als gevolg van de laatste maatregelen zal ook in de leiding van de produk- tiebedrijven in Delft een concen tratie plaatsvinden. "Nu de onderneming na Jaren van bijzonder sterke groei is geko men in een periode welke meer naar een normaal groeiniveau ten deert, beoogt de raad van bestuur met bovengenoemde maatregelen kortere communicatielijnen te be werkstelligen", zo heet het in een communiqué. Vorige week maakte Gist-Brocades bekend dat de winst in de eerste zes maanden van dit jaar daalde van f7,3 min in de eerste helft van 1971 tot f 1,2 min, bij een omzet die 3.5 pet steeg tot f 263,6 min. De vijf directeuren die zullen uit treden zijn ir. S. F. J. van Royen en dr. ir. K. L. van Schouwenburg van de produktiebedrijven, mr. W. de Vries wzn., directeur personeel, ir. K. Scheurkogel van beleidszaken van de farmaca-sector en mr. P. J. Barbas, directeur van het bedrijf in Portugal. Verschuivingen Bij de uitvoering van de maatrege len tot verbetering van de efficiency zullen allerlei verschuivingen e concentraties plaatsvinden, zo legd directeur De Vries desgevraagd uit. Men verwacht dat de concen traties vooral "naar beneden" zul len uitwerken en betrekking zullen hebben op de produktie-sectoren technische dienst. Behalve aan reorganisatie van het machinepark wordt ook gedacht aan verminde' ring van het aantal personeelsleden Om hoeveel mensen het gaat is nog niet te zeggen, zo verklaarde de heer De Vries. Het zgn. natuurlijke verloop is vrij groot, aldus de directeur personeels zaken. zodat intern nog opschuivin gen mogelijk zullen zijn. De uitvoe ring van de nieuwe maatregelen zal zeker nog wel een jaar duren. "Ook de vakorganisaties en de onderne mingsraden hebben er begrip voor, dat we niet overhaast moeten hande len". aldus mr. De Vries. ADVERTENTIE In september kunt u met NS op uw 65+kaart weer 2 dagen gratis reizen. Kies uit elke dinsdag, woensdag, donderdag of zaterdag in september, behalve zaterdag 30 september. Laat aan 't loket uw 65-f kaart afstempelen en stap in. Voor 1ste klas betaalt u max. i4.- per dag bij. De jaarkaart kost f 50.- p.p., voor 'n echtpaar f 75.-, driemaandskaart f 20.- p.p., voor 'n echtpaar f 30.- Elke 65-plusser kan er een kopen (uw vrouw mag jonger zijn). Uw NS-identiteitsbewijs of pasfoto(s) én een bewijs waaruit uw leeftijd blijkt (paspoort of, voor echt paren, trouwboekje) meebrengen. voordelig uit met NS Jim JjTt Laboratorium De heer H. van de Haak, bestuur der van het district Den Haag van de Industriebond NW heeft meege deeld dat de directie onder meer plannen heeft voor een zeer ingrij pende reorganisatie van de afdeling research en development. Dit zou volgens hem zelfs kunnen betekenen dat de vestiging in Haarlem (160 personeelsleden onder wie veel hoog gespecialiseerde academici) hele maal gaat verdwijnen. De heer M. Spoor, districtsbestuur der van het NKV die woordvoerder van de vakbonden is geweest in de gesprekken met Gist-Brocades, ver duidelijkte dat een van de overwe gingen van Gist is het laboratorium in Haarlem over te brengen naar Delft, waar het hoofdlaboratorium is gevestigd. "Er is echter geen sprake van dat de 160 in Haarlem werkzame mensen worden ontslagen" voegde hij er aan toe. Directeur De Vries zei nog, dat met een "even tuele concentratie van het research- werk in Delft zeker twee a twee en een half jaar zal zijn gemoeid. Het is echter ook mogelijk dat het la boratorium in Haarlem blijft". Volgens de heer van de Haak, zijn inmiddels 100 van de driekwart jaar geleden aangekondigde 300 ontslagen binnen het concern verwezenlijkt. Bovendien zijn ongeveer 140 mensen verdwenen via de natuurlijke af vloeiing. De heer Van de Haak ver wacht niet dat er verder nog grote klappen zullen vallen. Hij hoopt dat het bij interne verschuivingen en hoogstens nog enkele ontslagen blijft. Nederlands brein HAMBURG De pölitie van Hamburg heeft een deel van een omvangrijke handel in „zwarte" ar beiders opgerold. Daarbij zijn drie Nederlanders en negen léren gear resteerd. Het brein achter de „slavenhan del" is volgens de Hamburgse politie de 47-jarige Nederlander H. van S. uit Den Helder, die nog op vrije voe ten is. Zijn Ierse compagnon is wel Deze Ier heeft bekend in de laat ste maanden in totaal 54 Ieren naar Hamburg te hebben gebracht. Dezen werdlen voor een uurloon van acht mark (ongeveer acht gulden) aan bedrijven uitgeleend. Bouwvakkers verdienden zelfs bijna het dubbele. De Hamburgse politie vermoedt dat zij met de twaalf arrestaties nog maar „op de top van de ijsberg is gestoten". Waarschijnlijk zijn er hon derden buitenlandse arbeiders bij be trokken. De gearresteerde Nederlan ders zullen worden uitgewezen. Derde dode hotelbrand geborgen WINTERSWIJK (ANP) Het staat thans vast dat de hotelbrand van dinsdagnacht in Winterswijk drie slachtoffers heeft geëist. Uit de puinhopen van Hotel Victoria werd gisteren het lichaam geborgen van de 80-jarige mevrouw Wesselink- Te Kronnie uit Middelburg en tegen het eind van de middag vond men het tweede slachtoffer, waarvan in middels de identiteit is vastgesteld, maar nog niet vrij gegeven is omdat de familie nog moet worden inge licht. Tenslotte werd in de nacht van woensdag op donderdag vroeg 't lichaam geborgen van de vermiste zoon van de exploitant van het ho tel, 19-jarige C. Jumelet. WAGENINGEN (ANP) Het college van bestuur van de Land- bouw-hogeschool in Wageningen heeft de eisen van de bezetters van het hoofdgebouw in Wageningen terzijde gelegd. Het bestuur gaf gis termiddag een verklaring uit. waar in het zich beroept op de uitspraken van hogeschoolraad en faculteits raad. die boycotacties rond de dui zend gulden collegegeld in Wagenin gen niet wensen te steunen. Het bestuur heeft vastgesteld dat het hoofdgebouw van de landbouw hogeschool sinds dinsdagavond elf uur is bezet door ongeveer 100 jon gelui, onder wie studenten. Over de bezetting pleegt het be stuur voortdurend overleg met ge meentelijke- en justitiële autoritei ten. Intussen mag het personeel van de Landbouwhogeschool voor de uitoefening van zijn normale dag taak het hoofdgebouw niet betre den. aldus de verklaring van het be stuur. Studenten van de TH Delft heb ben gisteren bij de inschrijvingslo kalen van de technische hogeschool aktiecentrum ingericht met een informatiecentrum, waar de studen ten alles te weten kannen komen de juridische consequenties van een boycot van het collegegeld. Toen gisteren studenten hun colle- t- en examenrooster kwamen halen of zich wilden inschrijven bleek dat nog geen collegekaarten klaarge- Gronin- gen is verzocht het beleid af te keu ren van het dagelijks bestuur van deze raad, dat vorige week 67 pos tende studenten liet arresteren. Het verzoek werd gedaan in een motie aangenomen op een verga dering van ongeveer 650 studenten gisteravond in Groningen. De ver gadering was belegd door de Gronin ger Studentenraad. In de motie wordt er ook bij de universiteitsraad op aangedrongen 't dagelijks bestuur te bewegen stap pen te nemen bij de justitie met het verzoek de zaak tegen de 67 studenten te seponeren. Vervolgens zou de universiteitsraad zich moe ten verzetten tegen het mogelijk in trekken van subsidies aan de Gro ninger Studentenraad. Het dagelijks bestuur zou hiermee namelijk heb ben gedreigd. Het water in geslagen AMSTERDAM De politie van Amsterdam heeft twee broers aan gehouden die een zeventienjarige jongen letterlijk het water in heb ben geslagn. Vervolgens bleven de Jongens staan toekijken hoe hun slachtoffer zich in het water redde. De jongen kon niet zwemmen, is maagpatiënt en lijdt aan toevallen. Toen zijn aanvallers verdwenen aren, slaagde de Joilgen er in op de kant te kruipen. Oorzaak van dit alles was dat het slachtoffer per on geluk de bromfiets van één van de twee jongens had aangeraakt. KAMER KOMT IN TIJDNOOD DEN HAAG In verband met de komende verkiezingen (29 no vember) komt de Tweede Kamer voor de behandeling van de nog in te dienen rijksbegroting en van reeds ingediende en aangekondigde wets ontwerpen in grote tijdnood. Voor de behandeling van de rijksbegroting 1973 is ongeveer drie weken uitge trokken, omdat de Kamer in principe na 2 november niet meer geregeld zal kunnen bijeenkomen. Het is niet de bedoeling het aantal vergaderdagen uit te breiden met een vergade ring op maandag en vrijdag. Wel zullen de aanvangstijden worden vervroegd en deze zullen worden ge bracht op dinsdag om 13.00 uur (was 14.00 uur) en op de woensdag en donderdag op 11.00 uur (was respec tievelijk 13.00 en 11.00 uur). Ook op de woensdag- en donderdagavon den zal vergaderd moeten worden. Beroepingswerk Ned. Herv. Kerk Beroepen te Tilburg, R. Boerma, te Oostzaan. Geref. Kerken Beroepen te Velp, B. Fidder, te Appingedam. Geref. Kerken (vrijgemaakt) Beroepen te Deventer, L. W. de Graaff, kandidaat te Giessendam- Hardinxveld. Aangenomen naar Nieuwleusen C. van de Berg, kandidaat te Dor drecht. Chr. Geref. Kerken Beroepen te Rotterdam W. Steen bergen. te Eindhoven. Geref. Gemeenten Beroepen te Gouda, P. Honkoop te Kampen. Voetbal De rechtsbuiten van Internazionale Milaan, Jair da Cos ta, is gisteren, na een verblijf van tien jaar in Italië, naar zijn vader land Brazilië teruggekeerd. Jair, 32 jaar nu, kwam in 1962 bij Inter. Hij speelde daar zijn gehele Italiaan se periode, met uitzondering van het seizoen 1967/'68, toen de Braziliaan voor Roma uitkwam. Nieuwe uitgaven Van tijd naar tijd Europese cultuur in jaren van overgang, door P. J. Bouman. Uitg.: Van Gor- cum en Comp. Assen. Paperback. Atalanta Door Jan Biezen. Uit geverij: Nijgh en van Ditmar, Den Haag Paperback. De verminkten Door Johan Frank Es. (Nijgh en Van Ditmar). Made of words door Willy Roggeman (Nijgh en van Ditmar). Eva's terugkeer in het paradijs door Madzy Ford (Nijgh en van Dit- 25 jaar Haagse comedie - Jubileum uitgave 1947—1972 (Nijgh en van Ditmar. De zondebok door R. L. Pike. Prisma-detective. Uitg.: Het Spec trum, Utrecht. De levensgrote schaduw door J. Symons. Detective (Het Spectrum) Moord en scène door Ellery Queen. Detective (Het Spectrum). De eerste 6 levensjaren door J. Treichel-Rabitz. Prisma kennis/ ontwikkeling. (Het Spectrum). Goudklompje door P. G. Wode- house. Prisma-roman (Het Spec trum). door Kim Grove Minister Udink, de tijdelij ke minister van Verkeer en Waterstaat kijkt uit over de Nederrijn nadat hij de nieuwe brug bij Heter en officieel voor het verkeer had opengesteld. Overvallers zaten rustig te eten OOTMARSUM Een uur nadat gisteren een overval werd gepleegd op het bijkantoor van de Algemene Bank Nederland in Ootmarsum, wer den de twee daders gearresteerd. Ogenschijnlijk volkomen rustig za ten zij op twee barkrukken in een café van het zo'n twintig kilometer verder gelegen Deurningen een hap je te eten. Kort daarvoor had de politie op het Kerkplein in Deur ningen de bij de overval gebruikte auto gevonden. Bij de overval werd de alleen aan wezige bediende bedreigd met een pistool. De daders verdwenen met 6800 gulden. Bij zijn arrestatie had één van de mannen het pistool gela den in zijn zak zitten. In de auto werd een geweer gevonden. ADVERTENTIE van 6 tot 10 uur Vanavond staat het LOI- gebouw open voor alle vragen over schriftelijk èn mondeling onderwijs die u eigenlijk altijd al over dag had willen stellen. leidse onderwijs instellingen Leiderdorp/Leldsedre«f vlakbij de Zijlbrug in het verlengde van de Willem de Zwijgerlaan. Telefoon (01710)44451* DEN HAAG (ANP) Staatsse cretaris Soholten van Financiën handhaaft zijn opvatting dat de vrij stelling van de eerste 200 gulden aan rente-inkomsten voor de Inkomen belasting voor iedereen moet gelden. Hij zegt dit in de memorie van ant woord bij het wetsontwerp over deze vrijstelling. De vrijstelling levert kleine spaar ders het meeste voordeel op en leidt daarom tot een verbetering van het spaar klimaat, aldus de staatssecre taris naar aanleiding van vragen van kamerleden. Hij stelt tenslotte dat van de 75 miljoen die minder aan belasting binnenkomt 20 miljoen ten goede komt aan inkomens tot 18.000 gul den, 25 miljoen aan inkomens tus sen 18.000 en 30.000 gulden en 30 miljoen aan inkomens boven 30.000 gulden. P.v.d.A. vraagt interpellatie NS-tarieven DEN HAAG (ANP) Waarne mend PvdA-fractievoorzitter drs. Ed van Thijn wil de regering interpelle ren over de voorgenomen tariefsver hoging van gemiddeld tien procent. Hij vindt dat deze maatregel thana niet genomen mag worden. Naar eijn mening bestaat het gevaar, dat de verhoging passagiers zal afstoten en is de verhoging dus strijdig met het streven tot bevordering van het openbaar vervoer. Kritiek op de maatregel heeft de heer Van Thijn ook, omdat deze "verrassend" snel volgt op voorgaande prijsverhoging bij de Spoorwegen. Drs .Van Thijn zal zijn verzoek tot het houden van een interpellatie dinsdag in een vergadering van de Tweede Kamer aanhangig maken. AMSTERDAM (ANP) In Am sterdam zal per 1 april 1973 een toe ristenbelasting van vier procent wor den gelegd op overnachtingen in ho tels en pensions met een "kale" lo giesprijs van boven f7,50. Een roya le meerderheid van de raad schaar de zich woensdagmiddag achter het voorstel van B. en W. Tegen de hef fing stemden VVD, D'66, beide be jaardenvertegenwoordigers en twee leden van respectievelijk AR en PvdA. Veertien dagen geleden was uit 't debat al duidelijk geworden, dat de belasting er zou komen. De gemeen teraad kwam toen echter niet tot 'n definitieve uitspraak, omdat de stem ming over het voorstel van B. en W. moest worden uitgesteld. Reden was het staken van de stemmen bij de behandeling van een amendement van de raadsleden Spoelstra (KVP) en Pais (VVD), die de invoering van de heffing naar 1 april wilden ver schuiven. Volgens een artikel in de gemeentewet moet. als de stemmen staken, in de volgende vergadering opnieuw worden eestemd. Dit was overigens niet meer nodig, omdat wethouder Polak verklaarde, dat B. en W. geen overwegend bezwaar te gen de late ingangsdatum hadden en het amendement overnamen. Olympische Spelen De leiders van de Pakistaanse hockeyploeg vinden de kamers van hun spelers een bedenkelijke overeenkomst met een ziekenhuis krijgen. Nadat straf- hoekslagspecialist Tanvir Dar tij dens de trainingen voor de wedstrij den al door een knie-blessure was uitgeschakeld, kwamen er in drie wedstrijden nog vier spelers bij op de ziekenlijst. Voor de beslissende wedstrijd van morgen tegen Duits land zullen in de basisploeg van de Olympische kampioen van '60 en '68 misschien ook Fazal Rehman, Riaz Ahmed, Abdoel Rasjid en Isla- hoeddin ontbreken. AMSTERDAM (ANP) Als wij, allereerst als luchtvaarttechnici maar ook als mensen, niet de uitdaging aanvaarden die de supersone ver- keersluchtvaart biedit, dan is er geen twijfel aan dat we met elkaar super snel ten onder gaan. Zo ongeveer is de conclusie van dr Bo Lundberg, oud-direoteur-generaal van 't Lucht vaartlaboratorium van Zweden, over de verkeersluchtvaart met vliegtuigen die sneller vliegen dan het geluid. Hij kwam gisteren na zijn lezing voor het vrijwel voltallig congers van de Internationale Raad van Lucht vaartwetenschappen in het RAI-con grescentrum in Amsterdam tot die ge volgtrekking. De uitdaging voor de luchtvaart- technici, de politici en de mensheid is nu, met de wetenschap dat het menselijk vernuft in staat is alles te ontwerpen, te ontwikkelen en te bou wen, wat het maar wil, te besluiten een z.i. heilloze weg niet verder op te gaan. We moeten met elkaar de beslissing neimen dat supersone ver keersluchtvaart niet alleen milieuver pestend. maar ook in economisch op zicht' verspilling is. Hij noemde het belachelijk dat de voorstanders van luchtverkeer met snelheden groter dan die van het ge luid de daarmee te behalen tijdwinst zo op de voorgrond stellen. Die tijd winst was belangrijk toen, door het in gebruik nemen van verkeersvlieg tuigen met straalmotoren, de vliegtyd in het algemeen kon worden gehal veerd. Maar. aldus dr Lundberg, sinds die tijd is het vervoer over de grond en van luchthavens nagenoeg niet ver sneld, zeker in het algemeen niet. Wat heeft het dan voor nut, nog helemaal gezien van milieu en economie nog sneller door de lucht vervoerd te worden. Hij herinnerde er aan dat een tien tal landen het supersoon vliegen met verkeersvliegtuigen over hun grond gebied heeft verboden, of het plan heeft dat te verbieden. Dat betekent in de praktijk z.i. dat het vliegen met supersone snelheden alleen boven de zeven zeeën mogelijk is. Het betekent ook dat er in de ge bieden met veel luchtverkeer en veel scheepvaart "toestanden" zullen ont staan die, naar de mening van dr. Lundberg, zonder meer onduldbaar zijn. Er zullen, in het bijzonder in het zeegebied ter hoogte van New York, waar de hoogste concentratie van j vertrekkende en aankomende super - I sone verkeersvliegtuigen valt te ver wachten, bundels supersone knallen ontstaan die met elkaar een zeegebied van z.i. tenminste elfhonderd vier kante kilometer zullen bestrijken. Soortgelijke, maar door de veel ge ringere concentratie van stijgende en dalende supersone verkeersvliegtuigen minder hevige knallen-wallen zullen ontstaan langs een groot deel van de westkust van landen van West-Euro pa die supersoon luchtverkeer met Noord- en Zuid-Amerika gaan onder houden.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1972 | | pagina 7